Search Result -- 22617 records found

Year Author Publication/ Location Details ID
N/A Anonymous "He Dong cang hua de you hua yu shui cai hua" 何東藏畫的油畫與水彩畫 [The Ho Tung Collection of Paintings]. The Young Companion 良友畫報 Vol. 32. [Date and page no. not stated]

Keyword:painting, watercolour painting, art collection
10975
N/A Anonymous "Li Tiefu zuo pin zhan" 李鐵夫作品展 [The art of Li Tiefu]. [Publication information not stated][On 20th century oil painting, Li Tiefu (李鐵夫)][Text in Chinese, HKAA has a photocopy]

Artist:Li Tiefu / Li Tieh Foo (李鐵夫)
11045
N/A Anonymous "Zeng Zaocai Jietou shufa zhan" 曾灶財街頭書法展 [Zeng Zaocai's street calligraphy exhibition]. Hong Kong Economic Journal 信報 [Xinbao], (22 Apr). [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11068
N/A Anonymous "Zeng Zaocai Jietou shufa zhan" 曾灶財街頭書法展 [Zeng Zaocai's street calligraphy exhibition]. Big paper (大紙)[Dai zhi],(2 May). [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11069
N/A Anonymous "Zeng Zaocai shufa ji zhanlan gongkai yantao hui" 曾灶財書法及展覽公開研討會 [Zeng Zaocai's calligraphy exhibition and public conference][Publication information not stated][Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11079
N/A Anonymous "[馮戩雲 Fung Chin Wan][Feng Jianyun]" [Publication information not stated].

Artist:Feng Jianyun / Fung Chin Wan / Fung, Peter (馮戩雲)
Keyword:artist biography
11018
N/A Anonymous "唐景森年表" [(Tang Jingsen jianli) Chronology of Tong King Sum]. [Publication information not stated]

Artist:Tang Jingsen / Tong King Sum (唐景森)
Keyword:Sculpture
11011
N/A Anonymous "容漱石畫展" [(Rong Shushi huazhan) Exhibition of Painting by Yung Sou Shek]. [Photocopy of exhibition invitation card (unpaginated); Exhibition date : Apr 11; Venue: 澳門中央大酒店五樓]

Artist:Yung Sou Shek (容漱石)
Keyword:Ink painting, exhibition
11021
N/A Anonymous "梁以瑚年表" [(Liang Yihu nianbiao) Chronology of Liang Yee Woo Everlyna]. [Publication information not stated]

Artist:Liang Yihu / Leung Yee Woo / Liang, Everlyna (梁以瑚)
Keyword:Ink painting
11005
N/A Anonymous "胡永凱 Hu Yongkai" [Publication information not stated]

Artist:Hu Yongkai (胡永凱)
Keyword:artist biography
11015
N/A Anonymous "蔡海鷹 Choi Hoi Ying [Cai Haiying]" [Publication information not stated].

Artist:Cai Haiying / Choi Hoi Ying (蔡海鷹)
Keyword:Chinese paitnting, artist biography
11017
N/A Anonymous "郭漢深年表" [(Guo Hanshen nianbiao) Chronology of Kwok Hon Sum]. [Publication information not stated]

Artist:Guo Hanshen / Kwok Hon Sum (郭漢深)
Keyword:Ink painting
11006
N/A Anonymous "韓濟舟年表" [(Han Jizhou nianbiao) Chronology of Hon Chai Chow]. [Publication information not stated]

Artist:Han Jizhou / Hon Chai Chow (韓濟舟)
Keyword:Ink painting
Location: HKAA artist file section: Han Jizhou / Hon Chai Chow (韓濟舟)
11007
N/A Anonymous "黃永暢年表" [(Huang Yongchang nianbiao) Chronology of Wong Wing Cheong]. [Publication information not stated]

Artist:Huang Yongchang / Wong Wing Cheong (黃永暢)
Location: HKAA artist file section: Huang Yongchang / Wong Wing Cheong (黃永暢)
11009
N/A Anonymous 以瑚 澤民. [14 Postcards][Text in Chinese and English]

Artist:Liang Yihu / Liang Yee Woo / Liang, Evelyna (梁以瑚)
Keyword:Ink painting
Location: HKAA artist file section: Liang Yihu / Liang Yee Woo / Liang, Evelyna (梁以瑚)
14974
N/A Bao Ailun / Pau, Ellen (鮑藹倫) [Song of the Goddess][Text in English]

Artist:Bao Ailun / Pau, Ellen (鮑藹倫)
Location: HKAA artist file section: Bao Ailun / Pau, Ellen (鮑藹倫)
22668
N/A Chen Hansen (陳漢森) "Zeng Zaocai suixiang" 曾灶財隨想 [Thought on Zeng Zaocai]. Ming Pao Daily News (明報) [Mingbao], (31 May) [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Location: HKAA has a photocopy
11072
N/A Chen Ye (陳也) "Caishu haoqing" 財叔好傾 [Uncle Cai is talkative]. Appledaily (蘋果日報)[Pingguo ribao][Date and page no. not stated][Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Location: HKAA has a photocopy
11082
N/A Chen Yuqiang / Chan Yuk Keung / Chan, Kurt (陳育強); The Pottery Workshop (樂天陶社) "Zheng/ Fan" 正/ 反 [Zheng/ Fan]. Exhibition poster. [On exhibition " Zheng/ Fan 正/ 反, Venue: The Pottery Workshop 樂天陶社][Text in Chinese and English]

Artist:Zheng Yi / Cheng Yi / Cheng, Caroline (鄭禕); Zeng Deping / Tsang Tak Ping / Tsang, Kith (曾德平); Huang Guocai / Wong Kwok Choi / Wong, Kacey (黃國才); Li Wensheng / Lee Man Sang (李文生); He Zhaoji / Ho Siu Kee (何兆基); Liang Zhihe / Leung Chi Wo / Leung, Warren (梁志和); Chen Yuqiang / Chan Yuk Keung / Chan, Kurt (陳育強)
Keyword:Exhibition, group exhibition, mixed media, installation art
Location: HKAA artist file section: Chen Yuqiang / Chan Yuk Keung / Chan, Kurt (陳育強)
20769
N/A Chen, Xueshu / Chen, Shou Soo (陳學書) [A Collection of Drawings by Chen Shou Soo] 陳學書素描集. [Text in Chinese and English]

Artist:Chen Xueshu / Chen Shou Soo (陳學書)
Keyword:sketch, catalog
Location: Hong Kong Art Archive, call no. 743.65125.B C48 c FA.HK
17054
N/A Dong Jianying (董建穎); Situ Naizhong / Szeto, Nigel (司徒乃鍾) ""Qiancheng jinqu danqing rensheng" - Situ Naizhong qi hua qi ren" 《虔誠進取 丹青人生》—司徒乃鍾其畫其人 [Text in Chinese]

Artist:Situ Naizhong / Szeto, Nigel (司徒乃鍾)
Keyword:Painting
Location: HKAA artist file section: Situ Naizhong / Szeto, Nigel (司徒乃鍾)
20806
N/A Feng Mingqiu / Fung Ming Chip (馮明秋) [Recent Works by Fung Ming-chip]. Exhibition card. [On exhibition " Recent Works by Fung Ming-chip, Date: 29 Jun - 17 Jul, Venue: Quart Society; Hanart 2 Gallery 漢雅軒 2][Text in English]

Artist:Feng Mingqiu / Fung Ming Chip (馮明秋)
Keyword:Exhibition, painting
Location: HKAA artist file section: Feng Mingqiu / Fung Ming Chip (馮明秋)
21011
N/A Guo Menghao / Kwok Mang Ho / (aka) Frog King (郭孟浩 / 蛙王) A photograph of Frog King.

Artist:Guo Menghao / Kwok Mang Ho / (aka) Frog King (郭孟浩 / 蛙王)
Keyword:Photography
Location: HKAA artist file section: Guo Menghao / Kwok Mang Ho / (aka) Frog King (郭孟浩 / 蛙王)
19985
N/A He Zhaoji / Ho Siu Kee (何兆基); The Pottery Workshop (樂天陶社) "Zheng/ Fan" 正/ 反 [Zheng/ Fan]. Exhibition poster. [On exhibition " Zheng/ Fan 正/ 反, Venue: The Pottery Workshop 樂天陶社][Text in Chinese and English]

Artist:Zheng Yi / Cheng Yi / Cheng, Caroline (鄭禕); Zeng Deping / Tsang Tak Ping / Tsang, Kith (曾德平); Huang Guocai / Wong Kwok Choi / Wong, Kacey (黃國才); Li Wensheng / Lee Man Sang (李文生); He Zhaoji / Ho Siu Kee (何兆基); Liang Zhihe / Leung Chi Wo / Leung, Warren (梁志和); Chen Yuqiang / Chan Yuk Keung / Chan, Kurt (陳育強)
Keyword:Exhibition, group exhibition, mixed media, installation art
Location: HKAA artist file section: He Zhaoji / Ho Siu Kee (何兆基)
20776
N/A Hong Qiang / Hung Keung (洪強) [CD Rom Project: Human Being & Moving Images]. Invitation letter. [Text in English]

Artist:Hong Qiang / Hung Keung (洪強)
Keyword:Multimedia art
Location: HKAA artist file section: Hong Qiang / Hung Keung (洪強)
20778
N/A Hu Yongyi / Wu Wing Yee (胡詠儀) "Hu Yongyi tao su zhan" 胡詠儀陶塑展 [Clay Sculptures by Wu Wing Yee]. Exhibition card. [On exhibition " Clay Sculptures by Wu Wing Yee 胡詠儀陶塑展, Date: 6-30 Jun, Venue: Goethe Gallery, Goethe Institut Hong Kong 歌德學院歌德畫廊][Text in Chinese and English]

Artist:Hu Yongyi / Wu Wing Yee (胡詠儀)
Keyword:Exhibition, sculpture
Location: HKAA artist file section: Hu Yongyi / Wu Wing Yee (胡詠儀)
20510
N/A Huang Fengyi / Wong Fung Yee (黃鳳儀) "He Qingji tan yishu yu shehui" 何慶基談藝術與社會 [Ho Hing Kay Oscar talks about art and society][Publication information not stated].

Artist:He Qingji / Ho Hing Kay / Ho, Oscar (何慶基)
Keyword:art policy, art function
Location: HKAA artist file section: He Qingji / Ho Hing Kay / Ho, Oscar (何慶基)
10961
N/A Huang Guocai / Wong Kwok Choi / Wong, Kacey (黃國才) "Mengxiang shi you heshi kaishi biande zhenshi de" 夢想是由何時開始變得真實的? [When exactly is the moment dreams become reality?]. Exhibition postcard. [On exhibition " Art in Public Spaces: Art Windows 公眾空間藝術: 藝術窗, Date: Aug-Oct 2001, Venue: JOYCE, Central][Text in Chinese and English]

Artist:Huang Guocai / Wong Kwok Choi / Wong, Kacey (黃國才)
Keyword:Installation art, mixed media, window design
Location: HKAA artist file section: Huang Guocai / Wong Kwok Choi / Wong, Kacey (黃國才)
19642
N/A Huang Heiman / Wong Hurk Marn (黃黑蠻) "Huang Heiman" 黃黑蠻 [Wong Hurk Marn]. Hong Kong: s.n, n.d. [Text in Chinese and English]

Artist:Huang Heiman / Wong Hurk Marn (黃黑蠻)
Keyword:Painting
Location: HKAA monograph section, call no. 754.65125.B H866 w
20749
N/A Huang Renkui / Wong Yan Kwai / Wong, Yank (黃仁逵) [AMARONAP - Wong Yan Kwai Solo Exhibition]. Exhibition card. [On exhibition " AMARONAP - Wong Yan Kwai Solo Exhibition, Date: From 20 Sept, Venue: Sin Sin Fine Art][Text in English]

Artist:Huang Renkui / Wong Yan Kwai / Wong, Yank (黃仁逵)
Keyword:Exhibition, painting
Location: HKAA artist file section: Huang Renkui / Wong Yan Kwai / Wong, Yank (黃仁逵)
21034
N/A Li Haihua (黎海華) "Kou fang zhou lu yun di hua yi" (叩訪周綠雲的畫藝) [The quest on the painting art of Zhou Luyun],[Publication information not stated]. [On 20th century Chinese Painting, Zhou Luyun (周綠雲)][Text in Chinese, HKAA has a photocopy]

Artist:Zhou Luyun / Chou Lu Yun / Chou, Irene (周綠雲)
11041
N/A Li Zhifang / Lee Chi Fong / Lee, Patrick (李志芳) [Look! by Patrick Lee]. Exhibition card. [On exhibition " Look! by Patrick Lee, Date: 23 Nov - 24 Dec, Venue: Art Statements Gallery][Text in English]

Artist:Li Zhifang / Lee Chi Fong / Lee, Patrick (李志芳)
Keyword:Exhibition, photography
Location: HKAA artist file section: Li Zhifang / Lee Chi Fong / Lee, Patrick (李志芳)
21063
N/A Liu Qindong / Liew Come Tong (劉欽棟) "Jingguanzide Liu Qindong shuimo hua zhan" 靜觀自得—劉欽棟水墨畫展 [Contemporary Ink-Painting by Liew Come Tong]. Exhibition postcards. [On exhibition " Contemporary Ink-Painting by Liew Come Tong 靜觀自得—劉欽棟水墨畫展][Text in Chinese and English]

Artist:Liu Qindong / Liew Come Tong (劉欽棟)
Keyword:Exhibition, ink painting
Location: HKAA artist file section: Liu Qindong / Liew Come Tong (劉欽棟)
21175
N/A Liu Shuangyang / Lau Sheung Yeung / (aka) Lau Kin Wai (劉霜陽 / 劉健威) "Jie tou shu fa jia ceng zao cai" 街頭書法家曾灶財 [Tsang Tsou Choi, Street Calligrapher Tsang Tsoi Choi] Paroles. [Date not stated] p.37. [Text in Chinese and French]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Location: HKAA has a photocopy
11053
N/A Lu Feng (盧峰) "Huabu shang de chuang zuo" 畫布上的創造 [Creation on canvas][Publication information not stated][Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11070
N/A Mai Qifen / Mak Yee Fun (麥綺芬) [Mandarin Oriental Fine Arts presents..]. Exhibition poster. [On exhibition " Mandarin Oriental Fine Arts presents..., Date: 7 Aug - 27 Dec, Venue: Mandarin Oriental Fine Arts][Text in English]

Artist:Mai Qifen / Mak Yee Fun (麥綺芬); Hai Tien; Bayle, Didier Rafael; Davies, Ivor; De Hong
Keyword:Exhibition, painting, mixed media, paper, ceramics, pottery
Location: HKAA artist file section: Mai Qifen / Mak Yee Fun (麥綺芬)
21033
N/A Mai Xianyang / Mak Hin Yeung / Mak, Antonio (麥顯揚) [Gallery Non Zero]. Exhibition card. [Text in English]

Artist:Mai Xianyang / Mak Hin Yeung / Mak, Antonio (麥顯揚); Derby, Moyra; Hung Yi Chen; Ivanov; Wang Chunjie / Wong Shun Kit (王純杰); Huang Renkui / Wong Yan Kwai / Wong, Yank (黃仁逵); Lu Zhenguang / Lui Chun Kwong (呂振光); Li Yufen / Li Yu Fan / Li, Jacqueline (李宇芬); Mehta, Sneh; Parsons, Kay; Paunikar, Deepak; Lam Tian Xiang; Yu Weilian / Yu Wai Luen / Yu, Francis (余偉聯)
Keyword:Exhibition, group exhibition
Location: HKAA artist file section: Mai Xianyang / Mak Hin Yeung / Mak, Antonio (麥顯揚)
20805
N/A Mai, Xianyang / Mak, Hin Yeung / Mak, Antonio (麥顯揚); Zhu, Dehua / Chu, Tak Wah / Chu, Almond (朱德華) Portraits of Life: A Joint Exhibition of Sculptures by Antonio Mak and Photographs by Almond Chu (人間寫生: 麥顯揚雕塑與朱德華攝影聯展)

Artist:Mai Xianyang / Mak Hin Yeung / Mak, Antonio (麥顯揚); Zhu Dehua / Chu Tak Wah / Chu, Almond (朱德華)
Location: Hong Kong Art Archive, call no. 709.65125.A P85 FA.HK
16994
N/A OP Fotogallery (OP 攝影畫廊) OP Fotogallery (OP 攝影畫廊). Hong Kong: Fine Arts Department, University of Hong Kong, 2014. [1 folder; Materials gathered from various sources; Information in Chinese and English]

Keyword:art space, exhibition venue, gallery, photography
Location: HKAA organization file section
13922
N/A Richard McGregor "King with message for the people" [Publication information not state][Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Location: HKAA has a photocopy
11097
N/A Shi Qi (石琪) "Zeng Zaocai di qifa" 曾灶財的啟發 [Zeng Zaocai's inspiration]. Ming Pao Daily News (明報) [Mingbao], (31 Mar). [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11067
N/A Si Ren (斯人) "Shufa dai xiaohua" (書法大笑話) [A big joke on calligraphy]. [Publication information not stated]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:calligraphy
11084
N/A Su Gengzhe (蘇賡哲) "Wo kan Zeng Zaocai" 我看曾灶財 [I read Zaocai]. Mingpao Canadian West edition (明報加西版)[Mingbao jiaxin ban][Date and page no. not stated][Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Location: HKAA has a photocopy
11085
N/A Tan Hui (譚暉) "Jiulong huangdi kai shufa zhan, jiefang jun shadao fengbi weishang" 九龍皇帝開書法展 解放軍殺到封筆為上 [The King of Kowloon's calligraphy exhibition, People's Liberation Army is coming and he's better stop writing][Publication information not stated][Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11073
N/A Wang, Chunjie / Wong, Shun Kit (王純杰) Shun Kit Wong (王純杰). [Text in Chinese and English]

Artist:Wang Chunjie / Wong Shun Kit (王純杰)
Keyword:installation art, catalog, exhibition
Location: call no. 709.65125.B W27 s2 FA.HK
16980
N/A Wei Ji (威記) "Huangdi yubi zhi shiwan, Zeng Zaocai zhui Deng Dazhi biqian" 皇帝御筆值十萬 曾灶財追畀錢 [The King's writing worth ten thousand dollars, Zeng Zaocai ask William Tang for money]. Appledaily (蘋果日報)[Pingguo ribao][Date and page no. not stated][Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Location: HKAA has a photocopy
11088
N/A Wu Ling Zhuang Arts Association (武陵莊美術學會) Wu Ling Zhuang Arts Association (武陵莊美術學會). Hong Kong: Fine Arts Department, University of Hong Kong, 2014. [1 folder; Materials gathered from various sources; formerly Art in Hong Kong (前香港藝術); Information in Chinese and English]

Keyword:calligraphy, Ink painting
Location: HKAA organization file section
13928
N/A Ye Peizhi (葉佩芝) "Jiulong huangdi deng diantang xinyi" 九龍皇帝登殿堂 [The King of Kowloon enters the hall of fame]. Oriental Daily News (東方日報) [Dongfang ribao], (24 May) [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsou Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11075
N/A Yu Ben / Yee Bon (余本) [Artist Interview][Text in Chinese and English]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Location: HKAA artist file section: Yu Ben / Yee Bon (余本)
21218
N/A Zhou Shufen / Chow Suk Fan / Chow, Josephine (周淑芬) "Xianggang zhongwen daxue yishuxi biye zhan" 香港中文大學藝術系畢業展 [Graduate Exhibition of the Fine Arts Department, The Chinese University of Hong Kong]. Exhibition card. [On exhibition " Graduate Exhibition of the Fine Arts Department, The Chinese University of Hong Kong 香港中文大學藝術系畢業展, Venue: Art Museum, CUHK 香港中文大學文物館展廳]

Artist:Zhou Shufen / Chow Suk Fan / Chow, Josephine (周淑芬); Yang Qifu / Yeung Kai Fu (楊啟富); Yang Meizhen / Yeung Mei Chun (楊美珍); Li Shujun / Li Shuk Kwan / Li, Bella (李淑筠); Fang Jiazuan / Fong Ka Chuen (方嘉鑽); Gao Xiaofeng / Ko, Tammie (高小鳳); Xu Meiling / Tsui Mei Ling (徐美玲); Liang Qunzhen / Leung Kwan Chun (梁群珍); Chen Jianrong / Chan Kin Wing (陳健榮); Yu Shuqiang / Yu Shu Keung (余樹強); Chen Meirong / Chan Mei Yung (陳美容); Wu Lingjuan / Ng Ling Kuen (吳伶娟); Kong Biyi / Hung Pik Yee (孔碧儀); Li Guifang / Lee Kwai Fong (李桂芳); He Zhaoji / Ho Siu Kee (何兆基); Guo Shumin / Kok Shuk Man (郭淑敏); Li Dashan / Li Tai Shan (李大山); Wu Huimin / Ng Wai Man / Ng, Wanda (吳慧敏); Liu Huisi / Lau Wai Sze (劉慧思)
Keyword:Exhibition, group exhibition, painting, calligraphy, sculpture, print making, print, etching, mixed media
Location: HKAA artist file section: Zhou Shufen / Chow Suk Fan / Chow, Josephine (周淑芬)
20186
N/A Zhu Chuzhu / Chu, Nancy Woo (朱楚珠) [Nancy Chu Woo Recent Paintings]. Exhibition card. [On exhibition " Nancy Chu Woo Recent Paintings, Date: From 7 May, Venue: Stein Bartlow Gallery, Chicago][Text in English]

Artist:Zhu Chuzhu / Chu, Nancy Woo (朱楚珠)
Keyword:Exhibition, painting
Location: HKAA artist file section: Zhu Chuzhu / Chu, Nancy Woo (朱楚珠)
21068
0000 Anonymous "Chronology of Ying Kit Chan" [Publication information not stated]

Artist:Chen Yingjie / Chan Ying Kit (陳英傑)
Keyword:painting
Location: HKAA artist file section: Chen Yingjie / Chan Ying Kit (陳英傑)
11008
0000 Anonymous "Shichanghua de yishu: Xianggang youhua gongye" 市場化的藝術: 香港油畫工業 [Marketable Art: The Hong Kong Oil Painting Industry]. Publication details not available. [Text in Chinese]

Keyword:oil painting
Location: HKAA Archived PDF, doc-article-17932
17932
0000 Anonymous "Zhu Dacheng" (朱達誠) [Chu Tat Shing] Visoes Expressoes: Artistas contemporaneos de Hong Kong. (no publication date) [Text in Portughese and Chinese]

Artist:Zhu Dacheng / Chu Tat Shing (朱達誠)
Location: HKAA Primary Source, v. 27
13431
0000 Anonymous "周思安 Chow Sze On" [Zhou Si'an][Publication information not stated].

Artist:Zhou Si'an / Chow Sze On (周思安)
Keyword:artist biography
Location: HKAA artist file section: Zhou Si'an / Chow Sze On (周思安)
11014
0000 Anonymous "畫語會" [(Huayuhui) Huayu Painting Society][Photocopy of exhibition pamphlet (unpaginated)]

Artist:Feng Jianyun / Fung Chin Wan (馮戩雲); Feng Yuanzhi / Fung Yun Chik (馮元植); He Baili / Ho Pak Lei (何百里); Luo Weixian / Lo Wai Hin (羅偉顯); Xian Keming / Sin Hall Ming (冼可明); Tan Xiunu / Tam Sau Mok (譚秀牧); Yan Yijing / Yim Yee King / (aka) Ya Chong / Ah Chung (嚴以敬 / 亞蟲); Ye Guoji / Yip Kwok Kay (葉國基)
Keyword:exhibition
11004
0000 Anonymous Hong Kong Academy of Fine Arts :The Cradle for Hong Kong Artists (香港美專: 香港藝術家的搖籃) [Xianggang mei zhuan: Xianggang yi shu jia de yao lan]. Information leaflet. [Hong Kong: the Academy, possibly 1992][Text in Chinese; information on Principal Chan Hoi Ying and visting artists from 1952-1992]

Artist:Chen Haiying / Chan Hoi Ying (陳海鷹)
Keyword:art education, art school
Location: HKAA clipping section filing ID Q19920000-002
11324
0000 Anonymous Zhong da xiao wai shu fa xiao you hui ji ming jia shu hua zhan (中大校外書法校友會暨名家書畫展) [Painting and Calligraphy Exhibition by Calligraphy Alumni Association of School of Continuing Studies The Chinese University of Hong Kong]. Hong Kong: n.p. [Text in Chinese; Exhibition catalogue]

Artist:Rao Zongyi / Jao Tsung I (饒宗頤); Jin Jialun / King Chia Lun (金嘉倫); Qian Kaiwen / Chin Hoi Man (錢開文); Chen Ruohai / Chan Yue Hoi (陳若海); Qi Bolin (戚柏林); Qi Guhua / Chi Gu Hwa (戚谷華); Zhai Shiyao / Jat See Yeu (翟仕堯); Wu Ren (吳任); Luo Guanqiao / Lo Koon Chiu (羅冠樵); Hu Dachi (胡大池); Lin Hukui / Lam Wu Fui (林湖奎); Ou Dawei / Ou Da Wei (區大為) ; Tang Jisheng (唐積聖)
Keyword:Ink painting, calligraphy, seal engraving, art education
12188
0000 Chen, Jincheng / Chan, Kam Shing (陳錦成) Silk Road: Prints of Chan Kam Shing (絲路: 陳錦成版畫) [Si lu: Chen Jincheng ban hua]. Hong Kong: ]i-Kiln[ Studio (自得窰工作室), n.d. [ Supported by the Hong Kong Arts Development Council; Chiefly colour illustrations; Text mainly in Chinese]

Artist:Chen Jincheng / Chan Kam Shing / Chan, Chris (陳錦成)
Keyword:print
Location: H=FA.HK 769.95125B C41 s
12441
0000 Lumenvisum (光影作坊) Lumenvisum 光影作坊. Hong Kong: Fine Arts Department, University of Hong Kong, --. [1 folder; Materials gathered from various sources ; Information in Chinese and English]

Keyword:exhibition venue, photography, Lumenvisum
Location: HKAA organization file: Lumenvisum
14658
0000 Panyuan (冸園) "He Qinyan de youhua" (何其炎的油畫) [Recent oil paintings by Ho Chi Yim]. Happiness Pictorial (幸福畫報). (no publication date). [Text in Chinese and English]

Artist:He Qinyan / Ho Chi Yim (何其炎)
Location: HKAA Primary Source, v. 27
13430
1897 Illustrated Advertisement 圖像廣告. Chinese Mail (香港華字日報), (26 May 1897): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.12
2404
1897 Illustrated Advertisement 圖像廣告. Chinese Mail (香港華字日報), (9 April 1897): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 12
2403
1897 Illustrated Advertisement 圖像廣告. Chinese Mail (香港華字日報), (9 Dec 1897): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 12
2405
1897 Anonymous "樂群書塾啟館告白" (Lequn Private School opening advertisement). Chinese Mail (香港華字日報), (6 Feb 1897): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:painting school
Location: HKAA Primary Source, vol. 11
2402
1905 Anonymous South China Morning Post (SCMP), (Dec 1905): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Resource
2406
1906 South China Morning Post (SCMP), (May 1906): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2408
1906 Anonymous [Exhibition of Arts and Crafts]. South China Morning Post (SCMP), (12 Apr 1906): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:exhibitions
Location: HKAA Primary Source vol. 23
2407
1919 Anonymous "Art in Hongkong: Forthcoming Exhibition of the Sketch Club". China Mail (7 Nov 1919): unpaginated. [on the Annual Exhibition of the Sketch Club, 16 Dec 1919][Text in English]

Keyword:exhibition, art club
Location: HKAA Archived PDF, DJCnews19191107-22704
22704
1919 Anonymous "The Gossip's Impression of the Exhibition of the Sketch Club". China Mail (19 Dec 1919): p. 9. [Text in English]

Keyword:art club, exhibition
Location: HKAA Archived PDF, DJCnews19191219-22691
22691
1920 Anonymous "Art Exhibition: Many Good Pictures". China Mail (15 Dec 1920): p.4. [on the inaugural exhibition of the Hongkong Art Club][Text in English]

Keyword:exhibition, art club
Location: HKAA Archived DPF, DJCnews19201215-22701
22701
1920 Anonymous "Huaren meishu xuesheng chenlie chengji" 華人美術學生陳列成績 [Chinese art students displaying results of their learning]. 醒華日報 [Xinghua Ribao], 1920 (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Location: HKAA Primary Source
1223
1921 Anonymous "Bao Shaoyou geren huihua zhanlanhui" 鮑少游個人繪畫展覽會 [Solo painting exhibition of Pau Siu Yau]. (美術) Vol. 3. No. 1: unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:exhibition, painting
1224
1921 Anonymous "Hongkong Art Club". China Mail (27 Apr 1921): p.4. [Text in English]

Keyword:art club
Location: HKAA Archived PDF, DJCnews19210427-22699
22699
1921 Anonymous "Hongkong Art Club". China Mail (27 Sept 1921): p.4. [Text in English]

Keyword:art club
Location: HKAA Archived PDF, DJCnews19210927-22698
22698
1921 Anonymous "Hongkong Art Club: Today's Exhibition, A Fine Show". China Mail (13 Dec 1921): p.9. [on Hongkong Art Club's exhibition][Text in English]

Keyword:art club, exhibition
Location: HKAA Archived PDf, DJCnews19211213-22697
22697
1921 Anonymous "Local Art: The Exhibition Awards". China Mail (15 Dec 1921): p.9. [on awards connecting with the Hongkong Art Club's exhibition][Text in English]

Keyword:exhibition, art award
Location: HKAA Archived PDF, DJCnews19211215-22696
22696
1921 Anonymous "The Studio: Magazine of Fine and Applied Art". China Mail (27 Jan 1921): unpaginated. [Text in English]

Keyword:art magazine
Location: HKAA Archived PDF, DJCnews19210127-22700
22700
1921 Lin Dengui / Lam Dang Kwai (林登桂). "Lingdong meishuhui zazhi: fakanci" 嶺東美術會雜誌發刊詞 (1921). [Text in Chinese]

Keyword:art magazine
Location: HKAA Primary Source
1225
1922 Anonymous "Chinese Art: Mr. Orme's Interesting Lecture". China Mail (20 Jan 1922): unpaginated. [on G.N. Orme's lecture on the expression of the character of the Chinese people in "art" at Helena May Institute, 19 Jan 1922][Text in English]

Keyword:Chinese art, lecture
Location: HKAA Archived PDf, DJCnews19220120-22695
22695
1922 Anonymous "War Pictures". China Mail (26 Apr 1922): unpaginated. [on Hong Kong visit of J.E. Cammell, one of the official photographers during the war][Text in English]

Keyword:war photography
Location: HKAA Archived PDF, DJCnews19220426-22694
22694
1922 Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同) "Laizi minjian de huajia Su Renshan" 來自民間的畫家蘇仁山. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (11 Sept 1922): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
1226
1923 Anonymous "Empire Exhibition: Exhibits and Exhibitors". China Mail (18 Nov 1923): p. 8. [listing of Exhibits and Exhibitors taking part in the Hongkong Section of the British Empire Exhibition][Text in English]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Archived PDF, DJCnews19231118-22703
22703
1923 Anonymous "Pictures for Nation: The Contemporary Art Society". China Mail (2 Nov 1923): p.9. [on art exhibition of the Contemporary Art Society held at Grosvenor House][Text in English]

Keyword:exhibition, art club, art society
Location: HKAA Archived PDF, DJCnews19231102-22702
22702
1923 Anonymous "Reviews: China, Science and Art Journal". China Mail (25 May 1923): p. 9. [review of the May (no.3) issue of The China Journal of Science and Arts, a journal of research along scientific lines, upon Chinese art, literature etc][Text in English]

Keyword:Chinese art, visual art
Location: HKAA Archived PDF, DJCnews19230525-22693
22693
1923 Pepys, Samuel Jr. "Hongkong Art Exhibition". China Mail (20 Dec 1923): p. 9. [Text in English]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Archived PDF, DJCnews19231220-22692
22692
1924 Orange, James The Chater Collection: Pictures Relating to China, Hong Kong, Macao, 1655-1860. London: Butterworth, 1924. [ Limited edition of 750 copies; with historical and descriptive letterpress by James Orange][Text in English]

Keyword:private collection, Sir Catchick Paul Chater, Macau
12360
1925 Anonymous "Benxiao kaixiao hou dashiji" 本校開校後大事記 [Major college events since its establishment]. Yizhuan (藝專) Vol. 13. (8 Nov 1925): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art college, art studies
Location: HKAA Primary Source
1228
1925 Anonymous "Xiugai xingzheng zuzhi" 修改行政組織 [Revising the administrative structure]. Yizhuan (藝專) Vol. 6 (10 May 1925): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art development, art policy
Location: HKAA Primary Source
1230
1925 Anonymous "Zhi jin yishu liuda jianyi" 致進藝術六大建議 [Six main suggestions for entering the art scene]. Yizhuan (藝專) Vol. 10. (7 Jun 1925): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art college, art studies
Location: HKAA Primary Source
1229
1925 Anonymous "先施公司中環總行1925 年外貌, 左邊為大新公司" (Picture of the Sincere Department Store in Central in 1925, with The Sun Department Store on its left) Chinese Mail (香港華字日報), (1925, exact date and page missing). [Text in Chinese]

Keyword:historical photograph, Hong Kong, illustration
Location: HKAA Primary Source vol. 11
14788
1925 Anonymous (Untitled comic). (Xianshi gongsi ershiwu zhounian tekan) 先施公司 25 週年紀念特刊 [Sincere Department Store Jubilee Anniversary Issue] Vol. 159. (1925): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1227
1925 Wang Daizhi / Wong Doi Chi (王代之). "Haiwai yishu yundong jingguo" 海外藝術運動經過 [Overseas art movement]. Yizhuan (藝專) Vol. 14. (15 Nov 1925): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:artist abroad, art movement
Location: HKAA Primary Source
1231
1925 Zeng Yilu / Tsang Yat Lu (曾一櫓). "Xiaowen" (校聞) [College News]. Yizhuan (藝專) Vol. 9. (31 May 1925): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art college, art studies
Location: HKAA Primary Source
1232
1925 劉開渠. "Xinqin huahui xiaoxi" (心琴畫會消息) [News of the Xinqin Art Group]. Yizhuan (藝專) Vol. 5. (3 May 1925): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xinqin Art Group (心琴畫會)
Keyword:art club, painting
Location: HKAA Primary Source
1233
1926 Anonymous "Wei Xiao" (微笑) [Smile]. Xunhuan meishu tekan (循環美術特刊), Vol. 1 (1926): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2409
1926 Xian, Yuqing (冼玉清). "中國女子在畫學上的造詣" [(Zhongguo nuzi zai huaxue shang de zaoyi) Attainment of Chinese women in the discipline of painting] 國畫研究會特刊 [Journal of the Chinese Painting Research Society (Guangzhou): Special Issue] May 1926: 74-77. [Text in Chinese]

Keyword:Ink painting, women artist
Location: HKAA Primary Source, v. 1
2457
1926 潘龢 (Pan He). "吾粵畫人之我見" [(Wu yue huaren zhi wojian) [My view on the painters of our Guangdong Province] 國畫研究會特刊 [Journal of the Chinese Painting Research Society (Guangzhou): Special Issue] May 1926: 84-92. [Text in Chinese]

Keyword:Ink painting, Guangdong
Location: HKAA Primary Source, v. 1
2455
1926 許萬雄 (Xu Wanxiong) "國畫研究會第一次展覽出品敍" [(Guohua Yanjiuhui diyici zhanlan chupin xu) [Preface to the First Exhibition of the Chinese Painting Research Society] 國畫研究會特刊 [Journal of the Chinese Painting Research Society (Guangzhou): Special Issue] May 1926: 100-102. [Text in Chinese]

Keyword:Art societies in Hong Kong, Ink painting, exhibition
Location: HKAA Primary Source, v. 11
6097
1927 Anonymous "Shu hua wen xue she zhi ya ji (書畫文學社之雅集) [The literary gathering of Painting, Calligraphy and Literature Society]" Nam Keung Yat Po (南強日報) (11 Jun 1927): [unpaginated]. [Text in Chinese]

Artist:Fu Puchan (傅菩禪); Tan Liyuan (譚荔垣); Pan Lengcan (潘冷殘); Shuai Mingchu (帥銘初); Yin Rutian (尹如天); Chen Zhiyun (陳秩雲); Zhang Yunfei (張雲飛); He Yaxuan (何雅選); Hu Shaoqu (胡少蘧); Laoweimeng (勞緯孟); Li Suli (李蘇黎)
Keyword:calligraphy, Ink painting
12817
1928 Fei Fei Hua Bao (非非畫報). Vol. 1. 1928.

Location: HKAA Primary Source, vol. 9
12823
1928 Fei Fei Hua Bao (非非畫報). Vol. 2. 1928.

Location: HKAA Primary Source, vol. 9
12824
1928 Anonymous "Guangzhoushimeijuzhang fengchao de jiepou" (廣州市美局長風潮的解剖) [An analysis of the Director incident of the Guangzhou municipal art bureau] Qingnian Yishu (青年藝術), (24 July 1928): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Guangzhou, art development, art policy, political event
Location: HKAA Primary Source
1234
1928 Anonymous "Lots of Sunshine and a Brighter Winnipeg" (1928), [Publication details not available]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Location: HKAA Primary Source
1236
1928 Anonymous "Shu hua she di san ci ya ji (書畫社第三次雅集) [The third literary gathering of Painting, Calligraphy and Literature Society]" Nam Keung Yat Po (南強日報) (21 Apr 1928): [unpaginated]. [Text in Chinese]

Artist:Feng Runzhi (馮潤芝); Yin diyun (尹笛雲); Hu Shaoqu (胡少蘧); Li Shuqiong (李叔瓊); Deng Fen (鄧芬)
Keyword:calligraphy, Ink painting
12818
1928 Anonymous "Shu hua she you kai hui (書畫社又開會) [The Painting, Calligraphy and Literature Society had the literary gathering again]" Nam Keung Yat Po (南強日報) (21 Jul 1928): [unpaginated]. [Text in Chinese]

Artist:Yin diyun (尹笛雲); Feng Runzhi (馮潤芝); Hu Shaoqu (胡少蘧); Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章); Zhang Yunfei (張雲飛)
Keyword:calligraphy, Ink painting
12819
1928 Anonymous "Those Butterflies" (1928), [Publication details not available].

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Location: HKAA Primary Source
1237
1928 Anonymous "國畫研究會會員一覽表" [(Guohua Yanjiuhui huiyuan yilanbiao) Membership List of the Chinese Painting Research Society] 國畫研究會特刊第二號 [Journal of the Chinese Painting Research Society (Guangzhou): Special Issue no. 2] Aug 1928: 16. [Text in Chinese]

Keyword:Ink painting, Guangdong, art societies
Location: HKAA Primary Source, v. 1
2015
1928 Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章) "Tiao wu zhi wo jian (跳舞之我見) [My opinion on dancing]" Fei Fei Hua Bao (非非畫報), Vol. 1 (1928): 31.

Artist:Du Qizhuang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Location: HKAA Primary Source, vol. 9
12828
1928 Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章) "Xianggang ti yu zhi niao kan (香港體育之鳥瞰) [An overview on Hong Kong sports scene]" Fei Fei Hua Bao (非非畫報), Vol. 1 (1928): 31.

Artist:Du Qizhuang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Location: HKAA Primary Source, vol. 9
12827
1928 Zhi Gong (至公). "廣東今日之國畫" [(Guangdong jinri zhi guohua) Ink Painting in Guangdong Today] 國畫研究會特刊第二號 [Journal of the Chinese Painting Research Society (Guangzhou): Special Issue no. 2] Aug 1928: page number missing. [Text in Chinese]

Keyword:Ink painting, Guangdong
Location: HKAA Primary Source, v. 1
2456
1929 Fei Fei Hua Bao (非非畫報). Vol. 8. 1929.

Location: HKAA Primary Source vol. 9
12825
1929 Anonymous "Heung Far Pictorial" (香花畫報), Vol. 1 (Feb 1929). [Text in Chinese]

Keyword:art magazine
Location: HKAA Primary Source
2410
1929 Anonymous "yi lengcan daoren" (憶冷殘道人). (申報)(上海), (26 Sept 1929): 19. [About 潘達微][Text in Chinese]

Artist:Pan Dawei (潘達微)
Location: HKAA Primary Source vol.3
1238
1929 Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章) Siduan xian sheng ba zhi kai yi shuang shou ji nian kan (四端先生八秩開一雙壽紀念刊) [Commemorative Issue on the 71st Birthday of Gentleman Siduan]. [Hong Kong: s.n., 1929]. [Text in Chinese]

Artist:Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:calligraphy
12816
1930 J.M.B. "Art at the W.S.A". Manitoba Free Press, Winnipeg. (7 Jun 1930): unpaginated.

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Keyword:HKAA Primary Source
1239
1930 Xiaodeng / Siu Deng (小燈). "Banlanshe jiri kanhui" (斑斕社今日開會) [Banlan Society will hold meeting today]. Tanhaideng zhoubao (探海燈週報), (16 Aug 1930): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club
Location: HKAA Primary Source
1240
1931 Anonymous "書畫家雅集" (Gathering of painters and calligraphers) Chinese Mail (香港華字日報), (27 March 1931). [Text in Chinese]

Keyword:artist activities, Ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source vol. 11
6120
1931 Anonymous "青年會美展會之第四日" (The Fourth Day of the Art Exhibtion organized by the Chinese Youth Association) Chinese Mail (香港華字日報) (25 Feb 1931): page missing. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese Youth Association
Location: HKAA Primary Source vol. 11
14789
1931 Anonymous (書畫家雅集) [Gathering of painters and calligraphers]. Chinese Mail (香港華字日報), (27 Mar 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1242
1931 Anonymous (青年會美展會之第四日) [The fourth day of the Youth art exhibition]. Chinese Mail (香港華字日報), (25 Feb1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1241
1931 Hai Kong (海空) "Taigeer zhi zhexue yu Gao Jianfu zhi yishu 2" (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 2) [Philosophy of Tiger and art of Gao Jianfu, 2]. Chinese Mail (香港華字日報), (22 Apr 1931): unpaginaged. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Location: HKAA Primary Source vol.25
1247
1931 Hai Kong (海空) "Taigeer zhi zhexue yu Gao Jianfu zhi yishu, 1" (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 1) [Philosophy of Tiger and art of Gao Jianfu, 1]. Chinese Mail (香港華字日報), (21 Apr 1931): unpaginaged. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1245
1931 Hai Kong (海空) "Taigeer zhi zhexue yu Gao Jianfu zhi yishu, 4" (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 4)[Philosophy of Tiger and art of Gao Jianfu, 4]. Chinese Mail (香港華字日報), (24 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Location: HKAA Primary Source vol.25
1249
1931 Hai Kong (海空) "Taigeer zhi zhexue yu Gao Jianfu zhi yishu, 5" (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 5) [Philosophy of Tiger and art of Gao Jianfu, 5]. Chinese Mail (香港華字日報), (25 Apr 1931): unpaginaged. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Location: HKAA Primary Source vol.25
1250
1931 Hai Kong (海空) "Taigeer zhi zhexue yu Gao Jianfu zhi yishu, 6" (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 6) [Philosophy of Tiger and art of Gao Jianfu, 6]. Chinese Mail (香港華字日報), (27 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Location: HKAA Primary Source vol.25
1251
1931 Hai Kong (海空) "Taigeer zhi zhexue yu Gao Jianfu zhi yishu, 7" (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 7) [Philosophy of Tiger and art of Gao Jianfu, 7]. Chinese Mail (香港華字日報), (28 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Location: HKAA Primary Source vol.25
1252
1931 Hai Kong (海空) "Taigeer zhi zhexue yu Gao Jianfu zhi yishu, 8" (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 8) [Philosophy of Tiger and art of Gao Jianfu, 8]. Chinese Mail (香港華字日報), (29 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Location: HKAA Primary Source vol.25
1253
1931 Hai Kong (海空) "Taigeer zhi zhexue yu Gao Jianfu zhi yishu, 9" (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 9) [Philosophy of Tiger and art of Gao Jianfu, 9]. Chinese Mail (香港華字日報), (31 Apr 1931): unpaginaged. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Location: HKAA Primary Source vol.25
1254
1931 Hai Kong (海空) "Taigeer zhi zhexue yu gaojianfu zhi yishu 3" (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 3) [Philosophy of Tiger and art of Gao Jianfu, 3]. Chinese Mail (香港華字日報), (23 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Location: HKAA Primary Source vol.25
1248
1931 Hai Kong (海空) "Taigeer zhi zhixue yu Gao Jianfu zhi yishu" (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 10) [Philosophy of Tiger and art of Gao Jianfu, 10]. Chinese Mail (香港華字日報), (1 May 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高剑父)
Location: HKAA Primary Source vol.25
1246
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun 22" (全港美展之藝術的討論, 22) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 22]. Chinese Mail (香港華字日報), (17 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1268
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quagang meizhan zhi yishu de taolun, 5" (全港美展之藝術的討論, 5) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 5]. Chinese Mail (香港華字日報), (25 Mar 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1273
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun 1" (全港美展之藝術的討論, 1) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 1]. Chinese Mail (香港華字日報), (20 Mar 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1255
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun 10" (全港美展之藝術的討論, 10) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 10]. Chinese Mail (香港華字日報), (2 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1256
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun 12" (全港美展之藝術的討論, 12) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 12]. Chinese Mail (香港華字日報), (4 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1258
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun 13" (全港美展之藝術的討論, 13) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 13]. Chinese Mail (香港華字日報), (6 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.13
1259
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun 16" (全港美展之藝術的討論, 16) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 16]. Chinese Mail (香港華字日報), (10 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1261
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun 17" (全港美展之藝術的討論, 17) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 17]. Chinese Mail (香港華字日報), (11 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1262
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun 2" (全港美展之藝術的討論, 2) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 2]. Chinese Mail (香港華字日報), (21 Mar 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1265
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun 4" (全港美展之藝術的討論, 4) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 4]. Chinese Mail (香港華字日報), (24 Mar 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1272
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 11"(全港美展之藝術的討論, 11) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 11]. Chinese Mail (香港華字日報), (3 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1257
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 15" (全港美展之藝術的討論, 15) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 15]. Chinese Mail (香港華字日報),(9 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1260
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 18"(全港美展之藝術的討論, 18) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 18]. Chinese Mail (香港華字日報), (13 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1263
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 19" (全港美展之藝術的討論, 19) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 19]. Chinese Mail (香港華字日報), (14 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1264
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 20" (全港美展之藝術的討論, 20) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 20]. Chinese Mail (香港華字日報), (15 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1266
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 21" (全港美展之藝術的討論, 21) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 21]. Chinese Mail (香港華字日報), (16 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1267
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 23" (全港美展之藝術的討論, 23) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 23]. Chinese Mail (香港華字日報), (18 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1269
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 24" (全港美展之藝術的討論, 24) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 24]. Chinese Mail (香港華字日報), (20 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.24
1270
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 3" (全港美展之藝術的討論, 3) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 3]. Chinese Mail (香港華字日報), (23 Mar 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1271
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 6" (全港美展之藝術的討論, 6) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 6]. Chinese Mail (香港華字日報), (26 Mar 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1274
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 6" (全港美展之藝術的討論, 6) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 6]. Chinese Mail (香港華字日報), (27 Mar 1931). [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1275
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 8" (全港美展之藝術的討論, 8) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 8]. Chinese Mail (香港華字日報), (31 Mar 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1277
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun, 9" (全港美展之藝術的討論, 9) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 9]. Chinese Mail (香港華字日報), (1 Apr 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1278
1931 Huanhua Sanlang (浣花三郎) "quangang meizhan zhi yishu de taolun,7" (全港美展之藝術的討論, 7) [Hong Kong Art Exhibition - discussion of art 7]. Chinese Mail (香港華字日報), (28 Mar 1931): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
1276
1931 Li Ouqi (黎耦齊) "Xianggang liunianlai meizhan zhi jingguo" (香港六年來美展之經過) [Development of Hong Kong's art exhibition in the past six years]. (青年美展特刊), (1931): 17. [About 潘達微][Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.3
1279
1931 Li Shaobai (李少白) "meizhan bianyan" (美展弁言) [Preface to the art exhibition]. (青年美展特刊), (1931): 17. [About 潘達微][Text in Chinese]

Keyword:preface, exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.3
1243
1931 Li Shaobai / Li Shiu Pak (李少白) "Meizhan bianyan" (美展弁言) [Foreword to the art exhibition]. Qingnian Meizhan Tekan (青年美展特刊), (1931): 17. [About 潘達微][Text in Chinese]

Artist:Pan Dawei (潘達微)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1244
1932 J.M.B. "Work of Chinese in Ottawa Gallery" [Publication details not available], (22 Jan 1932): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Location: HKAA Primary Source
1280
1932 Zeng Keduan (曾克耑) "Fang Zhaolin xing shu (方召麐行書) [Running scripts by Fang Zhaoling]" In Fang Zhaolin shu fa ji (方召麐書法集) [Calligraphy of Fang Zhaolin], 106-107. Hong Kong: Cosmos Books Ltd. (天地圖書有限公司), 2007. [Text in Chinese]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Chinese calligrahpy
Location: HKAA monograph section, call no. 745.619951B F21 f
12804
1932 Zhang Guangyu / Cheung Kwong Yu (張光宇). "Jindai gongyi meishu" (近代工藝美術) [Modern art and craft][advertisement]. Modern Miscellany (時代圖畫半月刊) [Shidai tuhua benyuekan], Shanghai: China Fine Art Publishers, (1 Oct 1932): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1281
1932 Zhang Guangyu / Cheung Kwong Yu (張光宇). "Nande pengtou" (難得碰頭) [Two comics in the same series]. Modern Miscellany (時代圖畫半月刊) [Shidai Tuhua benyuekan]. Shanghai: China Fine Art Publishers, (1 Sept 1932): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1282
1933 Fei Fei Hua Bao (非非畫報). Vol. 13. 1933.

Location: HKAA Primary Source, vol. 9
2411
1933 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "Bijiasuo" (比加索) [Picasso]. 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 50-53. [轉載自《藝風》卷一, 第五期, 上海, 1933年, 25-27][Text in Chinese]

Keyword:Art Education, France, Pablo Picasso (畢加索),《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14881
1933 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "tongxin" (通信). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 48-49. [轉載自《藝風》卷一, 第四期, 上海, 1933年, 92-93][Text in Chinese]

Keyword:Art Education, France, 孫福熙 / 春苔, 《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14880
1934 Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Mar 1934): 3.3. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, v. 12
2424
1934 Anonymous "Bailin Zhongguo huazhan jishang" (柏林中國畫展紀賞) [On Chinese painting exhibition in Berlin]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao][Publication details not available]. [Text in Chinese]

Keyword:artist abroad, overseas exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1372
1934 Anonymous "Changcheng zhongxue youyi hui xuzhi"(長城中學游藝會續誌) [Continued record of Changcheng Middle School amusement affair]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (18 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1360
1934 Anonymous "Chaoshan xian minzhong jiaoyu guan zhiqiu bengang shuhua zhanlan guanzhang Luo Yuanzhi lai shu" (潮汕縣民眾教育館 徵求本港書畫展覽 館長羅垣之來書) [Letter from Luo Yuanzhi, director of the CHaoshan County Public Education Centre, soliciting exhibition of calligraphy and paintings from Hong Kong]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (10 Mar 1934): 3.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1454
1934 Anonymous "Dong hua you yi hui ge bu qing xing (東華游藝會各部情形) [Various sections of Tung Wah charity funfair]," Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 Oct 1934): 3.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1345
1934 Anonymous "Dong hua you yi hui ge bu qing xing (東華游藝會各部情形) [Various sections of Tung Wah charity funfair]," Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Oct 1934): 3.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1344
1934 Anonymous "Dong hua you yi hui xiao xi (東華游藝會消息) [News on Tung Wah charity funfair]," Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (28 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1346
1934 Anonymous "Dong hua you yi hui zai zhan qi er tian (東華游藝會再展期二天) [Tung Wah charity funfair extends two days again]," Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (26 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1343
1934 Anonymous "Dong hua you yi hui zhi di san ri (東華游藝會之第三日) [The third day of Tung Wah Charity Funfair]," in Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (23 Oct 1934): 3.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1342
1934 Anonymous "Donghua yiyuan youyihui qing shuhua wenxueshe huihao" (東華醫院游藝會 請書畫文學社揮亳) [The Tung Wah Hospital seeks couplets from the Painting and Calligraphy art society]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1357
1934 Anonymous "Du Qizhang fu nan yang kai shu hua zhan lan (杜其章赴南洋開書畫展覽) [Toh Kee Cheung heading Nanyang to hold calligraphy and painting exhibition]" Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (13 Jun 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Artist:Du Qizhuang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:calligraphy
Location: HKAA Primary Source, vol. 9
1336
1934 Anonymous "Du Qizhang yi di Annan(杜其章已抵安南) [Toh Kee Cheung has arrived in Annan]" Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (4 July 1934): 3.3. [Text in Chinese; HKAA call no. FA.HK PS Vol. 10]

Artist:Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:calligraphy
1335
1934 Anonymous "Du Qizhang yi hui gang (杜其章已回港) [Toh Kee Cheung has returned to Hong Kong]" Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (19 Aug1934): 3.4. [Text in Chinese; HKAA call no. FA.HK PS Vol. 10]

Artist:Du Qizhuang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:calligraphy
1334
1934 Anonymous "E Jing Zhongguo huazhan kaimu" (俄京中國畫展開幕) [Russia Beijing Chinese painting exhibition opened]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (18 May1934): 4.1. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, overseas
Location: HKAA Primary Source vol.10
1366
1934 Anonymous "Ertong gongyiyuan jiang luocheng" (兒童工藝院將落成) [The Art and Craft School for children will soon be completed]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao]. (13 Dec 1934): 3.4. [Text in Chinese]

Keyword:art school, art and craft, children
Location: HKAA Primary Source
1339
1934 Anonymous "Ertong gongyiyuan juankuai xulu" (兒童工藝院捐款續錄) [More on the donation made to the Art and Craft School for Children]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (14 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:art and craft, school, children, donation
Location: HKAA Primary Source
1338
1934 Anonymous "Ertong gongyiyuan" (兒童工藝院) [The art and craft school for children]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (13 Nov 1934): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art and craft, school, children
Location: HKAA Primary Source
1337
1934 Anonymous "Ertong guwu zhanlan" (兒童古物展覽) [Exhibition on antiques related to children]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 July 1934): 2.1. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, antiques, children
Location: HKAA Primary Source
1340
1934 Anonymous "fohua yishu zhan jinri kaimu"(佛化藝術展今日開幕) [Buddhish art exhibition opened today]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (16 May 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1323
1934 Anonymous "fohua yishu zhanlan hui jin xun" (佛化藝術展覽會近訊) [Recent news of Buddhish art exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 May 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1325
1934 Anonymous "fohua yishu zhanlan hui jinxun" (佛化藝術展覽會近訊) [Buddhish art exhibition recent news]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (13 May 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1324
1934 Anonymous "Fohua yishu zhanlanhui xuxun" (佛化藝術展覽會續訊) [More news on the Buddhist art and culture exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 May 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, religious art, Buddhist art
Location: HKAA Primary Source
1326
1934 Anonymous "Fohua yizhan diyiri" (佛化藝展第一日) [The First day of the Buddhist art and culture exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (17 May 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, religious art, Buddhist art
Location: HKAA Primary Source
1320
1934 Anonymous "fohua yizhan hui dier ri" (佛化藝展會第二日) [The second day of Buddhish Art exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (18 May 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1322
1934 Anonymous "fohua yizhan hui diyiri"(佛化藝展會第一日) [The first day of Buddhish Art Exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao],(date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1321
1934 Anonymous "Fohua yizhan jiri bimo" (佛化藝展今日閉幕) [Buddhist art and culture exhibition will close today]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 May 1934): 3.1. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, religious art, Buddhist art
Location: HKAA Primary Source
1319
1934 Anonymous "fohua zhanhui yipie" (佛化展會一瞥) [A glance at Buddhish art exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (21 May 1934): 3.1. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1318
1934 Anonymous "Guanggao wenzi yu tuhua zhi zuixin fangshi: gui 'jing' yu 'jian'"(廣告文字與圖畫之最新方式—貴「精」與「簡」) [The latest format of text and image for advertisement: be "precise” and "simple"]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao]. (23 Nov 1934): 4.3. [Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source
1453
1934 Anonymous "Guangzhoushi meizhan canguanji"(廣州市美展參觀記) [A note on the visit to Guangzhou art exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (21 Oct1934): 2.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1452
1934 Anonymous "guanyu muke" (關於木刻) [About woodcut]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (12 May1934): 2.1. [Text in Chinese]

Keyword:woodcut
Location: HKAA Primary Source vol.10
1478
1934 Anonymous "Gudai yishu zhi weibei Yungang shiku ji" (古代藝術之偉備 雲崗石窟紀) [The grandeur of ancient art: the Yungang Grottoes]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (12 Oct 1934): 4.2. [Text in Chinese]

Keyword:Buddhist art, culture
Location: HKAA Primary Source
1306
1934 Anonymous "guhua zhanlan hui xiaoxi" (古畫展覽會消息) [News of ancient painting exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (12 May 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, ink painting
Location: HKAA Primary Source vol.10
1307
1934 Anonymous "Guhuahui zhanqi xun" (古畫會展期訊) [News on schedule of painting exhibitions]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], 1934 (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1308
1934 Anonymous "Guofeng huayuan qianzhi" (國風畫院遷址) [Guofeng Painting Academy will move to a new location]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 Oct1934): 3.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1417
1934 Anonymous "Guogongyin xueyuan" (國工音學院) [The National Labour Music Academy]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (3 Aug1934): 3.1. [Text in Chinese]

Keyword:art, culture, education
Location: HKAA Primary Source
1415
1934 Anonymous "Guohua bisai jiexiao" (國畫比賽揭曉) [Annoucement of result of the Chinese Ink painting competition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (8 Dec1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting, competition
Location: HKAA Primary Source
1418
1934 Anonymous "guohua yuan kaimu"(國畫院開幕) [Chinese Painting Academy opened]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (12 May1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:ink painting
Location: HKAA Primary Source vol.10
1419
1934 Anonymous "guowai yitan zaxun"(國外藝壇雜訊) [Overseas news on field of Art]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Jun1934): 4.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.10
1416
1934 Anonymous "Hanshou meishu xiaoxi" (函授美術消息) [News on distance learning for fine arts]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (27 Jun 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:art studies
Location: HKAA Primary Source
1341
1934 Anonymous "huajia Deng Fen laigang" (畫家鄧芬來港) [Painter Deng Fen come to Hong Kong]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (28 Oct1934): 3.1. [Text in Chinese]

Artist:Deng Fen (鄧芬)
Location: HKAA Primary Source vol.10
1427
1934 Anonymous "Huanwu guanggao huayuan" (幻吾廣告畫院) [Huawu advertising school]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (18 Aug 1934): 2.4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1302
1934 Anonymous "huaren Deng Fen fangwen ji" (畫人鄧芬訪問記) [Interview of painter Deng Fen]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Oct1934): 3.3. [Text in Chinese]

Artist:Deng Fen (鄧芬)
Keyword:interview
Location: HKAA Primary Source vol.10
1426
1934 Anonymous "Jiang weiyuanzhang chongcai huaijiu qinti Gao Qifeng huaji" (蔣委員長崇才懷舊 親提高奇峰畫集) [Chairman Jiang admired elites and missed the past, he took Gao Qifeng's painting album personally]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 Dec1934): 4.3. [Text in Chinese]

Artist:Gao Qifeng (高奇峰)
Keyword:painting album
Location: HKAA Primary Source vol.10
1455
1934 Anonymous "Li Jing meizhan jinxun" (麗精美展近訊) [Recent news on Lai Ching Art Exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (14 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art school
Location: HKAA Primary Source vol.10
1482
1934 Anonymous "Lijing chupin fohua meizhan"(麗精出品佛化美展) [Buddhist art exhibition of the Lai Ching Art Institute]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (17 May1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art school
Location: HKAA Primary Source vol.10
1480
1934 Anonymous "Lijing kuochong xiaoshe" (麗精擴充校舍) [Lai Ching Art Institute expanded their dormitory]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 May1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:education
Location: HKAA Primary Source vol.10
1496
1934 Anonymous "Lijing meizhan disiri"(麗精美展第四日) [The fourth day of Lai Ching Art Exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art school
Location: HKAA Primary Source vol.10
1484
1934 Anonymous "Lijing meizhan kuangda huizhang" (麗精美展擴大會場) [The Lai Ching Art Exhibition expands the exhibition area]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (18 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art school
Location: HKAA Primary Source vol.10
1485
1934 Anonymous "Lijing shangju yaji, Bao Shaoyou fuqi zhi yizhi"(麗精賞菊雅集 鮑少游夫妻之逸致) [Appreciate chrysanthemum in Lai Ching Art Institute, the interest of Pau Siu Yau couple]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (21 Nov1934): 3.3. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:exhibition, art school
Location: HKAA Primary Source vol.10
1495
1934 Anonymous "Lijing xiaji xiaoxi" (麗精夏季消息) [Lai Ching Art Institute Summer News]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 May1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art school
Location: HKAA Primary Source vol.10
1490
1934 Anonymous "Liuren huazhan di'erri qingkuang" (六人畫展第二日情形) [The second day of the Six painters joint exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (27 Aug 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 10
1298
1934 Anonymous "Liuren huazhan diyiri" (六人畫展第一日) [The first day of the Six painters joint exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (26 Aug 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 10
1297
1934 Anonymous "Liuren huazhan hui dingqi kaimo" (六人畫展會定期開幕) [A date will be set for the opening of the Six painters joint exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 Aug 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 10
1299
1934 Anonymous "Liuren huazhan jinri bimo" (六人畫展今日閉幕) [The Six painters joint exhibition closes today]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (28 Aug 1934): 3.4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 10
1294
1934 Anonymous "Liuren huazhan jinri kaimo" (六人畫展今日開幕) [The Six painters joint exhibition opens today]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 Aug 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 10
1295
1934 Anonymous "Liuren huazhan zai Liyuan juxing" (六人畫展在利園舉行) [The six-painters joint exhibition will be held at Lee Garden]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (24 Aug 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 10
1296
1934 Anonymous "Liuren huazhan zhi weisheng" (六人畫展之尾聲) [The end of the Six-painters joint exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Aug 1934): 3.4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 10
1293
1934 Anonymous "Manhua zhoukan No. 1" (漫畫週刊 No. 1) [Comic Weekly No. 1]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 Nov 1934): 4.3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1446
1934 Anonymous "Manhua zhoukan" (漫畫周刊) [Comic Weekly ]No. 6. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (13 Dec 1943). [authors: Pingfan 平凡, Yue 約, Ri 日, Bai 柏][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2417
1934 Anonymous "Manhua zhoukan" (漫畫周刊) [Comic Weekly] No. 1. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 Nov 1934). [authors: Qingqing 青青, Guang 光, Jiaxian 家賢, Zhong Panli 鐘槃利, Haitian 海田][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2412
1934 Anonymous "Manhua zhoukan" (漫畫周刊) [Comic Weekly] No. 2. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 Feb 1934). [authors: Jiaxian 家賢, Qi 齊, Yang Huai 楊槐, Wangshu 望舒][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2413
1934 Anonymous "Manhua zhoukan" (漫畫周刊) [Comic Weekly] No. 3. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 Dec 1934). [authors: Pingfan 平凡, Laaren 老人, Chen Ziduo 陳子多, Jiaxian 家賢][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2414
1934 Anonymous "Manhua zhoukan" (漫畫周刊) [Comic Weekly] No. 4. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (16 Dec 1934). [authors: Yue 約, Chen Ziduo 陳子多, Ma Furu 馬福如, Jiaxian 家賢][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2415
1934 Anonymous "Manhua zhoukan" (漫畫周刊) [Comic Weekly] No. 5. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (23 Dec 1934). [author: Zhong 中][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2416
1934 Anonymous "Manhua zhoukan" (漫畫周刊) [Comic Weekly] No. 7. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (6 Jan 1935). [authors: Longsheng 龍生, Yue 約, Zhong 仲, Juanyin 涓隱][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2418
1934 Anonymous "Manhua zhoukan" (漫畫週刊) [Comic Weekly]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (16 Dec 1934): 4.1. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1447
1934 Anonymous "Manhua zhoukan" (漫畫週刊) [Comic Weekly]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (2 Dec 1934): 4.1. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1448
1934 Anonymous "Manhua zhoukan" (漫畫週刊) [Comic Weekly]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (23 Dec 1934): 4.1. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1449
1934 Anonymous "Manhua zhoukan" (漫畫週刊) [Comic Weekly]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (30 Dec 1934): 4.1. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1450
1934 Anonymous "Manhua zhoukan" (漫畫週刊) [Comic Weekly]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 Dec 1934): 4.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1451
1934 Anonymous "Mei Feng geren huazhan xiaoxi" (梅峰個人畫展消息) [News on solo painting exhibition of Mei Feng]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (14 Sept1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1420
1934 Anonymous "Meiguo Niuyue de bowuyuan jiqi chenlie zhi Zhongguo baowu yiban" (美國紐約的博物院及其陳列之中國寶物一斑) [A glimpse on the Chinese art treasures displayed in the Metropolitan Museum of New York in the United States]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao]. (5 Aug 1934): 4.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1378
1934 Anonymous "ming huajia Gao Qifeng shishi bannian jinian zhi aidao" (名畫家高奇峰逝世半年紀念之哀悼) [Mourning of famous painter Gao Qifeng after he passed away for half a year]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 Jun 1934): 4.2. [Text in Chinese]

Artist:Gao Qifeng(高奇峰)
Keyword:mourning
Location: HKAA Primary Source vol.10
1316
1934 Anonymous "ming huajia Gao Qifeng shishi zhounian jinnian tekan" (名畫家高奇峰逝世週年紀念特刊) [Commemorative journal on Gao Qifeng after he passed away for 1 year]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (11 Nov 1934): 4.1. [Text in Chinese]

Artist:Gao Qifeng (高奇峰)
Keyword:commerative
Location: HKAA Primary Source vol.6
1317
1934 Anonymous "minghua rili kaishi fengsong" (名畫日曆開始奉送) [Painting calender started delivering]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (15 Dec 1934): 3.3. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisment
Location: HKAA Primary Source vol.10
1315
1934 Anonymous "nan deguo chunji meishu zhongguo huazhan huiyao laiyin hepan Liu Haisu fufu qigai wanqian Ducheng shizhang qingxin Zhongguo hua" (南德國春季美術 中國畫展輝耀萊茵河畔 劉海粟夫婦氣概萬千 杜城市長傾心中國畫) [Southern Gemany Spring Art festival, Chinese painting exhibition highlighted along Rhine River, Liu Haisu couple showed their temperament, Mayor of Düsseldorf appreciated Chinese Paintings]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (19 May1934): 4.2. [Text in Chinese]

Artist:Liu Haisu (劉海粟)
Keyword:exhibition, overseas
Location: HKAA Primary Source vol.10
1368
1934 Anonymous "Nanyang song minghua rili" (南洋送名畫日曆) [Nanyang company donates art calendars]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (15 Dec1934): 3.4. [Text in Chinese]

Keyword:donation, art, calendar
Location: HKAA Primary Source
1367
1934 Anonymous "Nuhong mianfei ban xuxun" (女紅免費班續訊) [More news of free classes of needlework]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (4 Dec 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1284
1934 Anonymous "Nuzi shouyi mianfei xiaoxi"(女子手藝免費消息) [News of free handmade art for women]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (19 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1283
1934 Anonymous "Qiaojiaohui shifa bisai chengji" (僑教會書法比賽成績) [Score of calligraphy competition of Chinese Christ's Association ]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (1 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:calligraphy, association, competition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1443
1934 Anonymous "Sehng Baolu nu zhongxue canguan Lijing Meizhan"(聖保祿女中學參觀麗精美展)[St.Paul Middle School visited Lai Ching Art Exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (21 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art school
Location: HKAA Primary Source vol.10
1440
1934 Anonymous "Shaoshi huayuan fuke" (少石畫院復課) [Academy resumes classes]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (1 Mar 1934): 3.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1301
1934 Anonymous "Shaoshi huayuan xialing ban kaike" (少石畫院夏令班開課) [Shaoshi painting school open its summer session]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 Jun 1934): 3.3. [Text in Chinese

Keyword:education
Location: HKAA Primary Source vol.10
1300
1934 Anonymous "Sheng Baolu meizhan xiaoxi" (聖保祿美展消息) [News on St. Paul art exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (26 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1441
1934 Anonymous "Sheng Baolu meizhan xuzhi" (聖保祿美展續誌) [More notes on St. Paul art exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (27 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1442
1934 Anonymous "Shenmo shi wenhua?" (什麼是文化) [What is culture?]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 July 1934): 1.3. [Text in Chinese]

Keyword:culture, art
Location: HKAA Primary Source
1292
1934 Anonymous "Sheying zhanlanhui kaimo" (攝影展覽會開幕) [Opening of the photography exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (19 Oct1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1503
1934 Anonymous "Sheyingjie xiaoxi" (攝影界消息) [News of the photography section]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (1 Oct1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1502
1934 Anonymous "shufa bisai banjiang" (書法比賽頒獎) [Calligraphy competition awarding]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:calligraphy, competition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1393
1934 Anonymous "shuhua she qike youqi" (書畫社啟課有期) [Opening of the Painting and calligraphy society is scheduled]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (11 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:art society
Location: HKAA Primary Source vol.10
1407
1934 Anonymous "shuhua wenxue she kai zhanlanhui" (書畫文學社開展覽會) [Painting and Calligraphy art society open exhibition ceremony]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (2 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.10
1401
1934 Anonymous "shuhua wenxue she qiushan luxing tuan fangang"(書畫文學社秋山旅行團返港) [Painting and calligraphy art society returned to Hong Kong from Qiushan]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (16 Nov1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:art society
Location: HKAA Primary Source vol.10
1398
1934 Anonymous "shuhua wenxue she she meishu yanjiu shi" (書畫文學社設美術研究室) [Painting and calligraphy art society launched Art Research Room]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (30 May1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:education
Location: HKAA Primary Source vol.10
1400
1934 Anonymous "shuhua wenxue she yaji jisheng"(書畫文學社雅集紀盛)[Record of the gathering of painting and calligraphy art society]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 Dec1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:gathering
Location: HKAA Primary Source vol.10
1404
1934 Anonymous "shuhua wenxue she zhukong jisheng" (書畫文學社祝孔紀盛) [Record of the Confucious affair of painting and calligraphy art society]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Oct1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1399
1934 Anonymous "shuhua wenxue she" (書畫文學社) [Painting and calligraphy art society]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (23 Dec1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:art society
Location: HKAA Primary Source vol.10
1394
1934 Anonymous "Shuhua wenxueshe dahuiji" (書畫文學社大會記) [On meeting of the Painting and Calligraphy art society]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Nov1934): 3.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1395
1934 Anonymous "Shuhua wenxueshe jinxun" (書畫文學社近訊) [Recent news of Panting and Calligraphy art society]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 Sept1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1397
1934 Anonymous "Shuhua wenxueshe tongren dahui" (書畫文學社同人大會) [Meeting of the Painting and Calligraphy art society]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (2 Nov1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1396
1934 Anonymous "Shuhua wenxueshe yaji" (書畫文學社雅集) [Gathering of the Painting and Calligraphy art society]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 Sept1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1402
1934 Anonymous "Shuhua wenxueshe yaji" (書畫文學社雅集) [Gathering of the Painting and Calligraphy art society]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Aug1934): 3.4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1403
1934 Anonymous "shuhua zhanlan hui kaimu xiaoxi" (書畫展覽會開幕消息) [Calligraphy and painting exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (2 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, opening ceremony
Location: HKAA Primary Source vol.10
1411
1934 Anonymous "shuhua zhanlan hui kaimu" (書畫展覽會開幕) [Painting and calligraphy exhibition opened]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], 1934 (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1410
1934 Anonymous "Shuhuashe fusheng zhanlan" (書畫社赴省展覽) [The art club departed for exhibition in Guangdong]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao] (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy, artist abroad
Location: HKAA Primary Source
1406
1934 Anonymous "Tu gong ying xueyuan jinkuang" (圖工音學院近況) [Current situation of the Conservatory of Music]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (27 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1445
1934 Anonymous "wanguo hanshou meizhuan youdai ruxue" (萬國函授美專優待入學) [Wanguo Art college of distant education welcomed the new students]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], 1934 (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:education
Location: HKAA Primary Source vol.10
1434
1934 Anonymous "Wenxi meishu xueyuan" (文西美術學院) [Wenxi art school]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (4 Oct 1934): 4.3. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1303
1934 Anonymous "woguo huazhan zai Sue shoudu kaimu" (我國畫展在蘇俄首都開幕) [Chinese painting exhibition opened in the capital of Russia]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 May1934): 1.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, overseas
Location: HKAA Primary Source vol.10
1333
1934 Anonymous "Xialing huaxue xiaoxi"(夏令畫學消息) [News on summer schedule of painting classes]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao]. Publication details not available. [Text in Chinese]

Keyword:education, art class
Location: HKAA Primary Source vol.10
1390
1934 Anonymous "Xialing huaxue xuxun" (夏令畫學續訊) [News of painting classes over the Summer]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (11 Aug1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1391
1934 Anonymous "Xialing meishu xiaoxi" (夏令美術消息) [Summer Camp art news]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (23 July 1934): 3.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1389
1934 Anonymous "Xianghai wenshe wuci yaji" (香海文社五次雅集) [Five gathering of Xianghai Society]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (18 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:gathering
Location: HKAA Primary Source vol.10
1386
1934 Anonymous "xianshi fu she nu shouyi yanjiu bu"(先施附設女手藝研究部) [Xianshi attached school launched female craftmanship study department]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (14 Nov 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:education
Location: HKAA Primary Source vol.10
1310
1934 Anonymous "Xianshi huazhan jisheng" (先施畫展紀盛) [Recoud of the grand occasion of Sincere Art Exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (19 Jun 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1314
1934 Anonymous "Xianshi meizhan jinxi kaimu" (先施美展今夕閉幕) [Sincere Art Exhibition open this night]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 Jun 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Srouce vol.10
1311
1934 Anonymous "Xianshi meizhan kaimu" (先施美展開幕) [Sincere Art Exhibition opens]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (16 Jun 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1313
1934 Anonymous "Xianshi Meizhan shengkuang" (先施美展盛況) [Grand occation of Sincere Art Show]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (17 Jun 1934): 3.1. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1312
1934 Anonymous "Xue shuhua zhe suo yizhi" (學書畫者所宜知) [What students of calligraphy and painter should know]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (16 Mar1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1457
1934 Anonymous "Xuehua liangji" (學畫良機) [A good opportunity to learn painting]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 Sept1934): 3.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1463
1934 Anonymous "Xueshengjie jihui" (學生界機會) [Opportunities for the student sector]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (12 Oct1934): 3.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1456
1934 Anonymous "Xuexiao meizhan xuzhi"(學校美展續誌) [Notes on school art exhibitions]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (30 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1458
1934 Anonymous "Xuexiao shuhua zhanlanhui" (學校書畫展覽會) [Painting and calligraphy exhibition at schools]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao]. (3 Oct1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy, school
Location: HKAA Primary Source
1462
1934 Anonymous "Xuexiao zhanlan xiaoxi" (學校展覽消息) [School exhibition news]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (24 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1460
1934 Anonymous "Xuexiao zhanlan xiaoxi" (學校展覽消息) [School exhibition news]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1459
1934 Anonymous "Xuexiao zhanlan xuxun" (學校展覽續訊) [More school exhibition news] Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1461
1934 Anonymous "Xueyun huapian zai qingnianhui fangying" (學運畫片在青年會放影) [Student movement film on show at the Youth Association]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (4 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1464
1934 Anonymous "you huazhan hui kanchu gudu huatan xin zitai Zhongshan gongyuan huazhan hui de yinxiang" (由畫展會看出 故都畫壇新姿態 中山公園畫展會的印象) [From the painting exhibition: new position of the art field in old capital, expression of the painting exhibition in Zhongshan Park]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (26 Jun 1934): 4.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1309
1934 Anonymous "Zhe lishi wenhua zhanlan zai Hangzhou juxing, huiqi yizhou"(浙歷史文化展覽在杭州舉行 會期一週) [Zhejiang history and culture exhibition will hold in Hangzhou for a week]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (10 May1934): 1.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, history, culture
Location: HKAA Primary Source vol.10
1423
1934 Anonymous "Zhixian meizhan xuxun" (志賢美展續訊) [More news on art exhibition of Zhixian Girls' Secondary School]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (10 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1332
1934 Anonymous "Zhixian meizhan xuxun" (志賢美展續訊) [More news on art exhibition of Zhixian Girls' Secondary School]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (10 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1331
1934 Anonymous "Zhixian nuzhong meizhan jinxun" (志賢女中美展近訊) [Current news on art exhibition of Zhixian Girls' Secondary School]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (11 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1327
1934 Anonymous "Zhixian nuzhong meizhan kaimo" (志賢女中美展開幕) [Opening of the art exhibition at Zhixian Girls' Secondary School]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (8 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1329
1934 Anonymous "Zhixian nuzhong meizhan xiaoxi" (志賢女中美展消息) [News of art exhibition at the Zhixian Girls' Secondary School]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1328
1934 Anonymous "Zhixian nuzhong meizhan yuwen" (志賢女中美展預聞) [News on art exhibition of Zhixian Girls' Secondary School]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (6 Sept 1934): 3.4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1330
1934 Anonymous "Zhong sheng she shuhua zhanlan hui" (鐘聲社書畫展覽會) [Painting and calligraphy exhibition from Zhongsheng Society]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (31 May1934): 3.4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1499
1934 Anonymous "Zhongguo huashe juxing meizhanhui" (中國畫社舉行美展會) [The Chinese Panting Society is hosting an art exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (18 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1287
1934 Anonymous "Zhongguo yishushe zhu Kong" (中國藝術社祝孔) [The Chinese art society celebrated Confucius’ Birthday]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:art club, art society
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1289
1934 Anonymous "Zhongguohua zhanhui jiri jiesu" (中國畫展會今日結束) [The Chinese Painting exhibition will end today]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (26 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1288
1934 Anonymous "Zhonghua meishu yuan zengban zhaosheng" (中華美術院增班招生) [Chinese Art College add classes and start enrolling students]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (13 Jun 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:education
Location: HKAA Primary Source vol.10
1290
1934 Anonymous "zhongnan hui choubei shuhua zhanlan" (中南會籌備書畫展覽) [Zhongnan Society prepared for painting and calligraphy exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (15 Nov 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1286
1934 Anonymous "Zhongsheng jiangkai shuhua zhanlan" (鐘聲將開書畫展覽) [Zhongsheng is going to have calligraphy and painting exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (28 May1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1501
1934 Anonymous "Zhongsheng she shuhua zhanlan bimu" (鐘聲社書畫展覽閉幕) [Painting and calligraphy exhibition of Zhongsheng Society closed]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (8 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1498
1934 Anonymous "Zhongsheng she shuhua zhanlan xuxun" (鐘聲社書畫展覽續訊) [Continued report on painting and calligraphy exhibition held by Zhongsheng Association]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Jun1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source vol.10
1500
1934 Anonymous "Zhongxi yishu tan" (中西藝術談) [On Chinese and Western art]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 July 1934): 2.1. [Text in Chinese]

Keyword:culture, art
Location: HKAA Primary Source
1285
1934 Anonymous "Zhongying yishu zenyang qu shenru ertong jiaoyu" (中影藝術怎樣去深入兒童教育) [How art and child education]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (15 Dec 1934): 3.1. [Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA Primary Source
1291
1934 Anonymous (嘉華雕刻出版新書) [New publication of Ka Wah Sculptures]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (1 Apr1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1444
1934 Anonymous (夏枯中的巴黎藝壇片片) [Paris art scene in summer]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (3 Oct1934): 4.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1392
1934 Anonymous (徽州墨汁) [Huizhou ink]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (3 Apr1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1466
1934 Anonymous (徽州墨汁) [Huizhou ink]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Apr1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1467
1934 Anonymous (徽州墨汁) [Huizhou ink]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (6 Apr1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1468
1934 Anonymous (徽州墨汁) [Huizhou ink]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (8 Apr1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1469
1934 Anonymous (徽州墨汁廣告 澄清誹謗) [Huizhou ink advertisement slander issue clarification]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (1 Apr1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1470
1934 Anonymous (憶漫畫家黃文農) [Recollecting cartoonist Huang Wennong]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (11 July 1934): 2.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1465
1934 Anonymous (故宮博物院昨開理事會議)[Palace Museum board meeting]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Apr1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1369
1934 Anonymous (故都畫壇 活躍的新姿態 書畫板畫展覽會 在藝文中學舉行) [New development in art scene of and exhibition of paintings and engravings]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 Sept1934): 4.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1370
1934 Anonymous (故都藝苑盛事) [Art gallery events]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (3 Oct1934): 4.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1371
1934 Anonymous (文藝學會消息) [News of the Art and Culture society]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (21 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1305
1934 Anonymous (文藝術教育的大眾化) [Popularization of art and culture education]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (17 July 1934): 4.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1304
1934 Anonymous (新華雕刻) [Xinhua sculpture]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (2 Apr1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1431
1934 Anonymous (新華雕刻) [Xinhua sculpture]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Apr1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1432
1934 Anonymous (書畫展覽消息) [News of Painting and Calligraphy exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1409
1934 Anonymous (書畫社在省民教館展覽) [Calligraphy and Painting Club exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (7 May1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1405
1934 Anonymous (書畫社設夏令班) [Painting and Calligraphy Club offers summer courses]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1408
1934 Anonymous (東華慈善游藝會 利園舉行). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 Oct 1934): 3.1. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1347
1934 Anonymous (東華慈善游藝會 利園舉行). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (23 Oct 1934): 3.1. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1348
1934 Anonymous (東華慈善游藝會 利園舉行). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (24 Oct 1934): 3.1. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1349
1934 Anonymous (東華慈善游藝會 利園舉行). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 Oct 1934): 3.1. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1350
1934 Anonymous (東華慈善游藝會 利園舉行). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (26 Oct 1934): 3.1. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1351
1934 Anonymous (東華慈善游藝會訊). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (3 Oct1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1355
1934 Anonymous (東華慈善游藝會訊). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (21 Oct 1934): 3.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1352
1934 Anonymous (東華慈善游藝會訊). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (30 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1353
1934 Anonymous (東華慈善游藝會訊). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (6 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1354
1934 Anonymous (東華遊藝會今日開幕). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1356
1934 Anonymous (東華醫院游藝會續訊). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (1 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1358
1934 Anonymous (梅峰畫展昨已開幕). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (16 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1421
1934 Anonymous (梅峰畫展第二日情形). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (17 Sept 1934): 3.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1422
1934 Anonymous (瀑布文藝研究社成立). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (23 Sept1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1471
1934 Anonymous (為人類造福之德勒斯登博物院). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 Nov 1934): 4.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1373
1934 Anonymous (現代西洋畫). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (1 Apr 1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1424
1934 Anonymous (科學及文化之骨幹). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (14 July 1934): 1.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1374
1934 Anonymous (紅棉畫展再誌) [Hongmieshe painting exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (18 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1376
1934 Anonymous (紅棉社國畫展覽) [Hongmienshe Chinese painting exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (15 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1375
1934 Anonymous (紐約舉行瓶甕鍋罐展覽 現代藝術入侵廚房) [Bottles, pots and jars exhibition held in New York, modern art invades the kitchen]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (28 Nov 1934): 4.3. [Text in Chinese]

Keyword:overseas exhibition
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1412
1934 Anonymous (美博物院向俄購得名畫). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (8 Dec 1934): 1.4. [Text in Chinese]

Artist:Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂)
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1384
1934 Anonymous (美展消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (28 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1377
1934 Anonymous (美術消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (16 Aug 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1380
1934 Anonymous (美術消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (2 Mar 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1381
1934 Anonymous (美術消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (21 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1382
1934 Anonymous (美術界消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Aug 1934): 3.4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1379
1934 Anonymous (美術補習科消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 Nov 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1383
1934 Anonymous (芝加哥博覽會). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (23 July 1934): 2.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1359
1934 Anonymous (萬國函授美專近訊) [Current news on distant learning of Wanguo Art School]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (30 May 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1433
1934 Anonymous (萬國函授美術學院消息) [News on Wanguo Art School distant learning programmes]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 May 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1435
1934 Anonymous (萬國函授英專近況) [Current situation of Wanguo Art School distant learning]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (16 Nov 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1436
1934 Anonymous (萬國教授) [Wanguo Art School]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (2 Apr 1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1438
1934 Anonymous (萬國教授) [Wanguo Art School]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Apr 1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1439
1934 Anonymous (萬國美術學院—贈畫刊) [Wanguo Art School donating art magazines]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (18 Aug 1934): 3.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1437
1934 Anonymous (藝術學會二次敘會) [The second gathering of the Art Club]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (24 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1477
1934 Anonymous (藝術汛論). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (12 Jun 1934): 4.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1472
1934 Anonymous (藝術消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (6 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1476
1934 Anonymous (藝術界最近活躍姿態). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (1 Sept 1934): 4.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1475
1934 Anonymous (藝術界消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1474
1934 Anonymous (藝術的形式與質料). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (3 July 1934): 4.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1473
1934 Anonymous (買雪天霜壹瓶 贈名人畫壹幅). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (24 Dec 1934): 3.4. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1428
1934 Anonymous (陳六嘯放洋考察歐美美術). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (6 Mar 1934): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1425
1934 Anonymous (雲崗紀游(續)). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 Oct 1934): 4.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1429
1934 Anonymous (青年會古畫展覽消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (6 May 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1361
1934 Anonymous (青年會古畫展覽續訊) [Ancient Chinese painting exhibition of the Youth Club]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (7 May 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1362
1934 Anonymous (青年會國畫展覽消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 July 1934): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1364
1934 Anonymous (青年會美展會展期). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (24 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1363
1934 Anonymous (青年會舉辦小學藝展). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (7 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1365
1934 Anonymous (韋廉士贈明年月份牌). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 Nov1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1385
1934 Anonymous (香港兒童工藝院捐款續錄). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1388
1934 Anonymous (香港文藝研究會開會). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (10 Sept1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1387
1934 Anonymous (馮師韓壽辰展覽書畫). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (3 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1430
1934 Anonymous (高劍父到港, 在遊藝會即席揮亳) [Gao Jianfu in Hong Kong]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (24 Oct 1934): 3.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1413
1934 Anonymous (高劍父寫生展覽會消息) [News on Gao Jianfu sketches exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (3 Mar 1934): 3.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1414
1934 Anonymous (麗精夏令班訊) [News on Lijing summer courses]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (17 July 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1488
1934 Anonymous (麗精夏令畫學消息) [News on Lijing summer courses on painting]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (4 Aug 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1489
1934 Anonymous (麗精女紅免費班續訊) [Free needlework classes offered by Lijing]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (27 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1479
1934 Anonymous (麗精新設免費學額) [Lijing offer free school places]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 Sept 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1494
1934 Anonymous (麗精旅行隊回港) [Lijing travel team returned to Hong Kong]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (16 Mar 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1491
1934 Anonymous (麗精畢業美展紀盛). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (10 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1492
1934 Anonymous (麗精畫院復課). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (21 Aug 1934): 3.4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1493
1934 Anonymous (麗精秋季將啟課). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (16 Aug 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1481
1934 Anonymous (麗精籌祝國慶). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (4 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1497
1934 Anonymous (麗精美展第一日). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (8 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1483
1934 Anonymous (麗精美術校園成立). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (7 Sept 1934): 3.4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1487
1934 Anonymous (麗精美院消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Dec 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1486
1934 Anonymous Advertisement with illustration. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (11 Mar 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
2419
1934 Anonymous Advertisement with illustration. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (14 Mar 1934): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
2420
1934 Anonymous Advertisement with illustration. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 Sept 1934): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
2421
1934 Anonymous Advertisement with illustration. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (24 Aug 1934): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
2422
1934 Anonymous Advertisement with illustration. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (26 Jun 1934): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
2423
1934 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "Lanuoa" (拉諾阿) [Renoir]. 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 54-63. [轉載自《藝風》卷二, 第八期, 上海, 1934年, 21-27][Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Pierre Auguste Renoir,《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14882
1934 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "Pangna" (龐那) [Bonnard]. 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 64-66. [轉載自《藝風》卷二, 第八期, 上海, 1934年, 65-67][Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Pierre Bonnard,《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14883
1934 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "yishu sixiang suipian" (藝術思想碎片). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 67-70. [轉載自《藝風》卷二, 第八期, 上海, 1934年及卷四, 第七至九期, 上海, 1936年][Text in Chinese]

Keyword:Art Education, 《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14884
1934 J.M.B. "Young China" Winnipeg Free Press, (27 Jan 1934): unpaginated.

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Location: HKAA Primary Source
1504
1934 Shi Ke (師克) "Laodong yu youxi" (勞動與游戲) [Work and Game]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (18 May1934): 2.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.10
1506
1934 Yong Shu (永叔). (電影藝術怎樣去深入兒童教育). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (15 Dec 1934): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1505
1934 Zhu Shan (祝山) . (圖案略談). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (17 May 1934): 2.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1508
1934 Zhu Shan (祝山) "Shiwan de taoqi" (石灣的陶器) [Potteries from Shiwan]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 May1934): 2.1. [Text in Chinese]

Keyword:pottery
Location: HKAA Primary Source vol.10
1507
1935 Anonymous "Bengang xueyijie wenren chuangban Xianggang xueyi zhuanxiu xueyuan" (本港學藝界文人創辦 香港學藝專修學院) [Elites of local academic and arts circles founded the Hong Kong college of Arts]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1515
1935 Anonymous "Du Qizhang jiang fu Annan (杜其章將赴安南) [Toh Kee Cheung is heading for Annan]" Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (13 May 1935): [unpaginated]. [Text in Chinese]

Artist:Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:calligraphy
12822
1935 Anonymous "Fazhan gangdi jiaoyu dianying zhi wojian" (發展港地教育電影之我見) [My views on developing local educational movies]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (12 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1531
1935 Anonymous "Huanqiu shiyin ju zengsong rili (環球石印局贈送日曆) [Gifts of calendars from the Global lithography office]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (10 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1543
1935 Anonymous "Huazhan xiaoxi" (畫展消息) [Exhibition news]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (28 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1530
1935 Anonymous "Jiushangdui huazhan xiaoxi" (救傷隊畫展消息) [News on the Ambulance Team Painting exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1528
1935 Anonymous "Jiushangdui tuhua bisai xiaoxi" (救傷隊圖畫比賽消息) [News on the Ambulance team painting competition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1529
1935 Anonymous "Ju Meiguo jinshi weizheng tuhua wenzi zhi guanggao jishu" (舉美國近事為證 圖畫文字之廣告技術) [Citing recent events in the United States as evidence of the advertising technology of pictorial text]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 Jan1935): 4.2. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1549
1935 Anonymous "Lijing choubei shang sheng zhanlan" (麗精籌備上省展覽) [Lijing preparing for the provincial exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (18 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1545
1935 Anonymous "Lijing choubei shangsheng huazhan" (麗精籌備上省畫展) [Lijing preparing for the ]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1546
1935 Anonymous "Lijing jin sheng meizhan shengkuang" (麗精晉省美展盛況) [On Lijing at the Shanxi art exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (11 Feb1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1544
1935 Anonymous "Mei shu tuan ti ying liu xiao xi (美術團體迎劉消息) [News on art groups welcoming Liu]" Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao] (22 May 1935): [unpaginated]. [Text in Chinese]

Artist:Liu Pan / Liu Haisu (劉槃/劉海粟); Wu Meihe (吳梅鶴); Rong shushi(容潄石); Li Gongci (黎工佽); Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:calligraphy, painting
Location: HKAA Primary Source
12821
1935 Anonymous "Meishujie xiaoxi" (美術界消息) [News of the art circle]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (10 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1524
1935 Anonymous "Muke zhanlanhui zai jin kaimu" (木刻展覽會在津開幕) [Woodblock print exhibition will open in Tianjin]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 Jan1935): 4.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1513
1935 Anonymous "Shehui yanjiu zhoukan: Guangxi" (社會研究週刊—廣西) [Social research weekly magazine: Guangxi]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (14 Jan1935): 1.4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1522
1935 Anonymous "Wanguo hanshou meizhuan jinkuang" (萬國函授美專近況) [On correspondence art school courses of Wanguo]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (12 Feb1935): 3.4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1532
1935 Anonymous "Xianggang ertong gongyiyuan juankuan xulu" (香港兒童工藝院捐款續錄) [On donation of the Hong Kong children art and craft institute, part 2]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1526
1935 Anonymous "Xinan zhongxue chengji zhanlan" (西南中學成績展覽) [Southwest Middle School Achievements exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1518
1935 Anonymous "Yinglun jiang kai guwu zhanlanhui, wen yipai yuan qin xie jukuan lai Yue Gang gedi souluo minggui guwu, gai gongjue buri jike di Yue" (英倫將開古物展覽會, 聞已派員親攜巨款來粵港各地搜羅名貴古物, 該公爵不日即可抵粵). [An antiquities exhibition will be held in England. It is said that someone has been sent to Guangdong and Hong Kong with huge sums of money to acquire valuable antiquities, and that person - the Duke, will arrive in Guangdong soon] Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (17 Jan1935): 3.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1525
1935 Anonymous "Yingpian qingjie yundong zhi fanshang" (影片清潔運動之反晌) [Reaction to the video on cleanup campaign]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (8 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1538
1935 Anonymous "Yue shuhuajia manyou fan Yue zai beifang dashou huanyin" (粵書畫家漫遊返粵 在北方大受歡迎) [Guangdong painters being warmly welcomed in the north now return home from the trip]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1533
1935 Anonymous "Zhongshengshe jiang kai minghua zhanlanhui" (鐘聲社將開名畫展覽會) [Zhongsheng Society will hold an exhibition of famous paintings]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1547
1935 Anonymous "Zhongshengshe kai minghua zhanhui" (鐘聲社開名畫展會) [Zhongsheng Society will hold exhibition of famous paintings]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (18 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary SOurce
1548
1935 Anonymous (中俄交換名畫典禮). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (16 Jan 1935): 4.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1510
1935 Anonymous (中國罐頭餅食專家). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (8 Jan 1935): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1511
1935 Anonymous (九龍深水步南昌街長城中學於本月七號開學生展覽會) [Student exhibition of Cheung Shing Middle School in Shum Shui Po will open on the 7th of this month ]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (10 Feb 1935): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1509
1935 Anonymous (仁愛善堂博展會 派艦來港運古物晉省). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (8 Feb 1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1512
1935 Anonymous (倫敦中國藝展之籌備 進行選擇展覽物品 明春在滬舉辦預展). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Jan 1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1527
1935 Anonymous (兒童工藝捐款錄) [On Children handcraft donation]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (14 Jan 1935): 3.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1520
1935 Anonymous (兒童工藝院近訊 籌備建築經費) [Children's craft school recent news: prepare construction funds]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (22 Jan 1935): 1.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1521
1935 Anonymous (劉君任個展會消息) [News on solo exhibition of Lau Kwan Yam]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 Jan 1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Junren / Lau Kwan Yam (劉君任)
Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1534
1935 Anonymous (南洋煙草月份牌到港) [Nanyang Tobacco Company Calendar]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Jan 1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1523
1935 Anonymous (古物運英展覽 為保全民族文化 國人應審慎考量 英方建議及接洽經過). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (28 Jan 1935): 4.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1514
1935 Anonymous (名畫展覽續展十天) [Painting exhibition extends for ten days]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Jan 1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1517
1935 Anonymous (名畫日曆開始奉送). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Jan 1935): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1516
1935 Anonymous (君任個展展期一天). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (8 Feb 1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1519
1935 Anonymous (學校消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (11 Feb 1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1539
1935 Anonymous (學校消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 Jan 1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1540
1935 Anonymous (學藝院開美術展覽) [Art School's exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (8 Feb 1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1542
1935 Anonymous (學術界反對古物運英 王力陶孟和等發表之意見書) [Students object sending antiques overseas for exhibition in England]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (28 Jan1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1541
1935 Anonymous (廣告展覽消息). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (29 Jan 1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1537
1935 Anonymous (廣州仁愛博覽會 港出品交艦運省). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (9 Feb 1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1536
1935 Anonymous (廣生行贈送日曆牌) [Kwong Sang Hong giving out calendar]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (8 Jan 1935): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, vol. 10
1535
1935 Zhu Shang (朱湘). "Guanggao shidai" (廣告時代) [The period of advertisement]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (6 Jan1935): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1550
1936 Hong Kong Accademia de Belle Arti of Painting, Drawing and Sculpture. [Hong Kong: the Accademia, 1936?][15 pages][Text in English][instructors: Diosdado M. Lorenzo, Oseo Acconci]

Keyword:art course,art school
Location: HKAA Archived PDF, DJCmisc193600-22783
22783
1936 Anonymous "Quanguo yizhan jinri kaimu Du Wang ershi zuo xie gangfang chupin jin sheng Lin meishu jianglai Gang juxing shanhua gezhan" (全國藝展今日開幕 杜王二氏昨攜港方出品晉省 林妹殊將來港舉行扇畫個展). [The National Art Exhibition opens today, Du and Wang carried Hong Kong art works to Shanxi yesterday, Lin Meishu will hold a fan painting solo exhibition in Hong Kong] Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (31 May1936): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1551
1936 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "benti xieshi zhuyi" (本體寫實主義). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 89-92. [轉載自《藝風》卷四, 第七至九期, 上海, 1936年, 104-108][Text in Chinese]

Keyword:art education, art theory
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14888
1936 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "Faguo de litipai huihua" (法國的立體派繪畫). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 82-88. [轉載自《藝風》卷四, 第七至九期, 上海, 1936年, 38-47][Text in Chinese]

Keyword:art education, art theory
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14887
1936 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "Madisi〈hua lun〉" (馬蒂斯〈畫論〉). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 80-81. [轉載自《藝風》卷四, 第七至九期, 上海, 1936年, 167-168][Text in Chinese]

Keyword:art education, art theory
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14886
1936 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "yeshoupai huihua" (野獸派繪畫) [Fauvism Painting]. 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 71-79. [轉載自《藝風》卷四, 第七至九期, 上海, 1936年, 80-87][Text in Chinese]

Keyword:art education, art theory
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14885
1937 Anonymous "Art Exhibition Proceeds for War Relief" (1937), [Publication details not available].

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Location: HKAA Primary Source
1558
1937 Anonymous "Gangju yixue shufa bisai ding nianwuri juxing jinri xiawu bashi jiezhi baoming" (港九義學書法比賽 定廿五日舉行 今日下午八時截止報名) [Hong Kong and Kowloon Free Schools Calligraphy competition is scheduled to be held on the 25th, registration ends at 8pm today]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (20 Apr 1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art competition, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1557
1937 Anonymous "Quanguo meizhan zuo yi bimu kaimu yilai canguanzhe da shiyuwan ren wei woguo meishushi liu yi guangrong jinian" (全國美展昨已閉幕 開幕以來參觀者達十餘萬人 為我國美術史留一光榮紀念). [The National Art Exhibition closed yesterday with more than 100,000 visitors since its opening, leaving a glorious commemoration to art history in China] Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (23 Apr 1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1554
1937 Anonymous "Quanguo meizhanhui jiri kaimu zuo xian zhaodai ge yuan bu huizhang canguan zhanlanpin linlangmanmu jiwei zhengui (全國美展會今日開幕 昨先招待各院部會長參觀 展覽品琳瑯滿目極為珍貴) [The National Art Exhibition opens today, with heads of various government departments visited yesterday and exhibits are dazzling and extremely precious] Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (1 Apr 1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1555
1937 Anonymous "Shougongyi zhanpin yun jing yundaozhe yida shisi shengshi reng yi meizhan huichang wei cvhangzhi" (手工藝展品運京 運到者已達十四省市 仍以美展會場為場址). [Handicraft exhibits have been transported to Beijing and have arrived in 14 provinces and cities. The National Art Exhibition venue will be used as the exhibition venue] Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (23 Apr 1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, handicraft
Location: HKAA Primary Source
1553
1937 Anonymous "Xianggang yizhan zuo yi kaimu" (香港藝展昨已開幕) [Hong Kong art exhibition opened yesterday]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 Aug1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1556
1937 Anonymous (六人畫展). Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (7 Aug 1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 10
Location: HKAA Archived PDF, DJCnews19370807-1552
1552
1937 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "1936 nian Xianggang meizhan de zong jiantao (1)" (一九三六年香港美展的總檢討(一) ) [Retrospect on Hong Kong Art Exhibition in 1936]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (5 Mar1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1561
1937 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "1936 nian Xianggang meizhan de zong jiantao (2)" (一九三六年香港美展的總檢討(二) ) [Retrospect on Hong Kong Art Exhibition in 1936 (2)]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (6 Mar1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1562
1937 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "1936mian Xianggang meizhan de zong jiantao bushu (xia)"(一九三六年香港美展的總檢討補述(下) ) [Supplement to the retrospect on Hong Kong Art Exhibition in 1936(2)]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (25 Mar1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1563
1937 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "Xianggang guohua zhan"(香港國畫展) [Hong Kong Chinese painting exhibition]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (26 Aug1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1565
1937 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "Xu Beihong huazhan"(徐悲鴻畫展) [Exhibition from Xu Beihong]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (12 May1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xu Beihong (徐悲鴻)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1566
1937 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "1936 nian xunshi meizhan de zong jiantao (2)" (一九三六年徇私美展的總檢討(二)). [A general review of the 1936 favoritism art exhibition, part 2] Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (6 Mar1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1567
1937 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "Sisters' Art Exhibition". China Mail (22 Dec 1937): unpaginated. [on the joint exhibition of Chinese watercolours by Hsiung Yau-shuang, Hsiung Pi-shuang, Hsiung Pei-shang at the St. Francis Hotel]

Artist:Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section: Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
22687
1937 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) Third One-Man Exhibition of Recent Paintings by Luis Chan: Catalogue: In Aid of the Refugees in North China 陳福善第三次個展目錄: 概撥入華北兵災. [Hong Kong: n.p., 1937][4 pages; "Exhibition at 2/F., National Commercial & Savings Bank Building, from 13-15 Sept 1937][Text in Chinese and English]

Artist:Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition, painting, fund raising
Location: HKAA artist file section: Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Location: HKAA Archived PDF, DJCmisc193709-22777
22777
1937 Fadelay, Mrs. Mark (馬克法德顏夫人), Weitamin translated 維他命譯. (香港藝人陳福善小史) [A short biography of Hong Kong artist Luis Chan]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (13 Apr1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Location: HKAA artist file section: Chen Fushan
1560
1937 Hong Kong Art Club (香港美術會) Hong Kong Art Club Exhibition Catalogue. [Hong Kong: 1937][8 pages; exhibition held from 17-18 Nov, 1937; include list of exhibitors, artworks and price][Text in English]

Artist:Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善); Li Bing / Lee Byng (李秉); Wang Shaoling / Wong Siu Ling (王少陵)
Keyword:exhibition, painting, art club
Location: HKAA Archived PDF, DJCmisc193711-22780
22780
1937 Yi Fu (一夫) "xia, xie, wuliang shoufo - canguan Liu Junren xiansheng gezhan hou de ganxiang" (蝦,蟹,無量壽佛 - 參觀劉君任先生個展後的感想) [Shrimp, Crub and lifeless Buddha - after visiting Liu Junren's exhibition]. (徵芒),(15 Feb1937): 12. [Text in Chinese]

Artist:Liu Junren / Lau Kwan Yam (劉君任)
Location: HKAA Primary Source vol.5
1559
1937 陳福善. "1936 nian Xianggang meizhan de zong jiantao bushu (shang)"(一九三六年香港美展的總檢討補述(上) ) [Supplement to the retrospect on Hong Kong Art Exhibition in 1936 (1)]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (24 Mar1937): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1564
1939 "Jiujiu zhongli de xiaoguo" (救救中立的小國) [Please help save the little neutral country]. [comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 Nov 1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2429
1939 Anonymous "'Jindai zhanzheng' zhi si: jiu..." (「近代戰爭」之四: 救... ) ['Modern war' part 4: help..]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1577
1939 Anonymous "'Mi zhu xin gui, wen zhi xintong' - yuanzai Riben 'guomin xinwen'" (「米珠薪桂, 聞之心痛」- 原載日本「國民新聞」) ["It hurts to hear that the cost of living is expensive" - originally published in Japan's National news]. [comic] Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (27 Nov 1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2426
1939 Anonymous "'Xitele'"(「希特勒」) ["Hitler"]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 Apr 1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1576
1939 Anonymous "'Yongdinghe ban' - 'Zhongxiao' linbie yiyan diyiwan" (「永定河畔」- 「中校」臨別義演第一晚) ["By the side of River Yongding" - The first night of benefit performance farewelling to "Zhongxiao"]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (2 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1574
1939 Anonymous "Balihou shihuo, zhongfa meishupin huo jiuqi" (巴黎號失火, 中法美術品獲救起) [The ship Paris was on fire, Chinese and French artworks were rescued]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1606
1939 Anonymous "Busheng fudan" (不勝負擔) [Too heavy to bear][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (22 Nov 1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2427
1939 Anonymous "Buzhi weiji zhi jiangzhi!" (不知危機之將至!) [Not knowing danger is approaching!][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1591
1939 Anonymous "Buzhi weiji zhi jiangzhi" (「不知危機之將至」) ["Not knowing the crisis is coming"]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Apr1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1572
1939 Anonymous "Chen Haiying huazhan" (陳海鷹畫展) [Exhibition of Chan Hoi Ying]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (24 Dec 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Haiying / Chan Hoi Ying (陳海鷹)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.12
1642
1939 Anonymous "Chen Huanqi, Hu Guigeng deng faqi Lang Jingshan sheying zhanlan, bengang yinshang mingliu duoren canjia zanchu, houtian jiangzai Hubao Biexu juxing yuzhan" 陳煥祺胡桂庚等發起郎靜山攝影展覽 本港殷商名流多人參加贊助 後天將在虎豹別墅舉行預展 [Initiated by Chen Huaqi and Hu Guigeng, sponsored by local celebrities, preview of the photograph exhibition of Lang Jingshan will be held the day after tomorrow at Tiger Balm Garden] Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 May1939): 7. [Text in Chinese]

Artist:Lang Jingshan (郎靜山)
Keyword:art photographer, exhibition
Location: HKAA Primary Source. v. 11
1643
1939 Anonymous "Chubanjie yijingshe zhuban dafeng xunkan" (出版界逸經社主辦大風旬刊) [Publishing House Yijingshe sponsors Dafeng the montly journal]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Apr1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1608
1939 Anonymous "Dameng fanghan" (大夢方鼾) [Snoring with big dreams][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1590
1939 Anonymous "Dianying guanggao - qijie jia baoxian" (電影廣告 - 七姐嫁八仙) [Film advertisment - Seven Sisters married Eight Immortals]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (8 Dec1939): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisment, film
Location: HKAA Primary Source vol.12
1671
1939 Anonymous "dianying guanggao zhi manhua-huoshao shitang"(電影廣告之漫畫 - 火燒石堂) [Film advertisment - Burn the Stone Hall]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (22 Nov1939): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisment, film
Location: HKAA Primary Source vol.12
1672
1939 Anonymous "Du Qizhang deng kai kui huan song, Yue hua qiao fu wu tuan gui guo(杜其章等開會歡送, 越華僑服務團歸國) [Toh Kee Cheung threw a farewell party, Vietnam Chinese service group return to their country]" Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao] (17 Apr 1939): [unpaginated]. [Text in Chinese]

Artist:Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:calligraphy
12826
1939 Anonymous "Duiyu Meiguo xin zhonglifa de yizhong kanfa" (對於美國新中立法的一種看法) [A view on the new U.S. Neutrality Law][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Nov 1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2433
1939 Anonymous "Elang zhong zhi 'zhonglihao'" (惡浪中之「中立號」) [A ship called "Neutrality' amidst rough waves][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Nov 1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2431
1939 Anonymous "Er'ren huazhan zuihou yitian" (二人畫展 最後一天) [The last day of the Two men painting show]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Dec 1939): 5. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1586
1939 Anonymous "Exhibition in Paris: Works of Hong Kong Artists" [Publication details not available](c.1939) [Exhibition at the Gallerie de Boutie, Paris. ]

Artist:Lee Byng, Lee Bon, Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善); Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游);
2425
1939 Anonymous "Fei Lunda gezhen, jue yanqi yiri" (菲倫打個展 決延期一日) [Personal exhibition of Fei Lunda is going to be extended for one day]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Dec1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.12
1665
1939 Anonymous "Feichang zhunjue" (「非常準確」) [Very accurate]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 Apr1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1578
1939 Anonymous "Guan Huinong meizhan, wei Wenfengshe choukuan" (關惠農美展 為文風社籌款) [Exhibition of Guan Huinong, collecting money for Wen Feng Society]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (20 Nov 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Guan Huinong / Kwan Wai Nung (關蕙農)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.12
1568
1939 Anonymous "Guangdong wenwu zhanlan hui jinian ce" (廣東文物展覽會印紀念冊) [Commemorative brochure of Guangdong Cultural Relics Exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Dec1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.12
1679
1939 Anonymous "Guanggao yong yanse" (廣告用顏色) [Colour used in advertisement]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 May 1939): 7. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1676
1939 Anonymous "Guanggao" (廣告) [Advertisment]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (Apr 1939). [Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source vol.12
2432
1939 Anonymous "guohuo lianhe guanggao"(國貨聯合廣告) [joint advertisment of national goods]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (14 Nov1939): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisment
Location: HKAA Primary Source vol.12
1635
1939 Anonymous "Hongxue Zhai canghua zhan" (鴻雪齋藏畫展) [Exhibition of Hongxue Zhai Collection]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (31 Dec1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.12
1684
1939 Anonymous "Huadao pai xiangyan" (華道牌香煙) [Huadao Cigarettes]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Nov 1939): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisment
Location: HKAA Primary Source vol.12
1664
1939 Anonymous "huajia xingzong" (畫家行蹤) [Trace of a painter]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (24 Dec1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.12
1662
1939 Anonymous "huajia Zhang Shanzi zai mei yizhan chouzhen"(畫家張善子在美義展籌賑) [Painter Zhang Shanzi held exhibition in USA to collect money]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Dec1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.12
1663
1939 Anonymous "Jieshao 'jindai zhanzheng' zhi er: Hongzha xia (介紹「近代戰爭」之二: 轟炸下) [Introducing "Modern Warfare" Part 2: Under bombing]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 Apr1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1600
1939 Anonymous "Jieshao waiguo huajia: kanchu Nawensheng suozuo 'jindai zhanzheng' zhi yi: jinjun (介紹外國畫家 - 刊出納文生所作「近代戰爭」之一: 進軍) [Introducing foreign painters: publishing Nevinson's works "Modern Warfare" Part 1: march]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1601
1939 Anonymous "Jiuhou budao de jiayin" (「久候不到的佳音」) ["The long awaited good news"]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 July 1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1571
1939 Anonymous "Kaisui Kelehuizhi banhua: dingqi" (凱綏珂勒惠支版畫 - 定擊) [Kathe Kollwitz engraving: attack]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 July 1939): unpaginated. [Picture][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1648
1939 Anonymous "Kaisui Kelehuizhi banhua: qiongku" (凱綏珂勒惠支版畫 - 窮苦) [Kathe Kollwitz engraving: Poverty]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 July 1939): unpaginated. [Picture][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1650
1939 Anonymous "Kaisui Kelehuizhi banhua: shangyi" (凱綏珂勒惠支版畫 - 商議) [Kathe Kollwitz engraving: discussion]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 July 1939): unpaginated. [Picture][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1649
1939 Anonymous "Kaisui Kelehuizhi banhua: shouchang" (凱綏珂勒惠支版畫 - 收場) [Kathe Kollwitz engraving: ending]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 July 1939): unpaginated. [Picture][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1646
1939 Anonymous "Kaisui Kelehuizhi banhua: zhigongdui" (凱綏珂勒惠支版畫 - 織工隊) [Kathe Kollwitz engraving: weavers team]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 July 1939): unpaginated. [Picture][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1651
1939 Anonymous "Kaisui Kelehuizhi banhua: zihuaxiang" (凱綏珂勒惠支版畫 - 自畫像) [Kathe Kollwitz engraving: self-portrait]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 July 1939): unpaginated. [Picture][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1647
1939 Anonymous "Kaisui Kelehuizhi zuo: 'Gelaiqin'" (凱綏珂勒惠支作 -「格萊親」) [Kathe Kollwitz: "Gelaiqin"]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 July 1939): unpaginated. [Picture][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1645
1939 Anonymous "Kaisui Keleihuizhi - duantouti bian de wudao" (凱綏珂勒惠支 - 斷頭台邊的舞蹈) [Kathe Kollwitz: Dance at the Guillotine]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 July 1939): unpaginated. [Picture][Text in Chinese]

Keyword:engraving
Location: HKAA Primary Source
1652
1939 Anonymous "Kaisui Keleihuizhi: banhua - siwang" (凱綏珂勒惠支: 版畫 - 死亡) [Kathe Kollwitz: engraving - Death]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 July 1939): unpaginated. [Picture][Text in Chinese]

Keyword:engraving
Location: HKAA Primary Source
1644
1939 Anonymous "Lang Jingshan mingzuo yuzhan" 郎靜山名作預展 [Preview of Lang Jingshan's works]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 May1939): 6. [Text in Chinese]

Artist:Lang Jingshan (郎靜山)
Keyword:art photographer, exhibition
Location: HKAA Primary Source, v. 11
1627
1939 Anonymous "Lang Jingshan sheying zhanlanhui mingri zai Huayuandao Shengyuehan jiaotang juxing" 郎靜山攝影展覽會 明日在花園道聖約翰教堂舉行 [Exhibition of photographs by Lang Jingshan will be held tomorrow at St. John's Cathedral, Garden Road]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 May1939): 10. [Text in Chinese]

Artist:Lang Jingshan (郎靜山)
Keyword:art photographer, exhibition
Location: HKAA Primary Source, v. 11
1628
1939 Anonymous "Lianhuantu xingshi"(連環圖形式) [Form of comic strip]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (16 Nov 1939): unpaginated. [Film advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisment
Location: HKAA Primary Source vol.12
1641
1939 Anonymous "Lijing Quanwan luxing"(麗精荃灣旅行) [Lai Ching Art Institute's trip to Tsuen Wan]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (1 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.12
1692
1939 Anonymous "Lingnan huayuan ji Yishu she xianhou kai huazhan"(嶺南畫院及藝術社先後開畫展) [Lingnan Painting Institution and Art Society held exhibitioins]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (9 Dec1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.12
1683
1939 Anonymous "Luomaniya de diwei" (羅馬尼亞的地位) [The status of Romania]. [comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (25 Nov 1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2435
1939 Anonymous "Mao huajia mingyi ji hua zhen xingpian shaonian hei ju bing souchu zhengju" (冒畫家名義 藉畫賑行騙 少年被拘 並搜出證據) [Pretending to be painter and using paintings to defraud people, a teenager was arrested with evidence discovered]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Dec 1939): 5. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1622
1939 Anonymous "Menggubao shang de fengyun" (「蒙古包上的風雲」) [Storm on the yurt]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 July 1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1581
1939 Anonymous "Minzu yishu xueyuan xianxiang mu mianyi" (民族藝術學院獻像募棉衣) [National Art College donated scuplture to collect cotton coats]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (19 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:donation
Location: HKAA Primary Source vol.12
1610
1939 Anonymous "Nacui juhuoku zhong kumen" (納粹軍火庫中苦悶) [Gloominess in the Nazi arsenal][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Nov 1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2428
1939 Anonymous "Nanshang yizhan jin kaimu" (南商義展今開幕) [Charitable exhibition of Nanyang Business opened today]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (24 Dec1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.12
1623
1939 Anonymous "Qiangzhong xuexiao ban manhua zhan" (強中學校辦漫畫展) [Qiangzhong School held comics exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (31 Dec1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, comic
Location: HKAA Primary Source vol.12
1636
1939 Anonymous "Qingnian Hui shufa ban" (青年會書法班) [Calligraphy class of the Youth Society]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (1 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:education, calligraphy
Location: HKAA Primary Source vol.12
1620
1939 Anonymous "Qingqing de Laiyin" (靜靜的萊茵) [The quiet Rhine]. [comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 Nov 1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2434
1939 Anonymous "Quchenshi xiaoer kesou tangshui"(屈臣氏小兒咳嗽糖水) [Waston's child cough syrup]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (13 Nov1939): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisment
Location: HKAA Primary Source vol.12
1617
1939 Anonymous "san wenhua tuanti heban yishu guanshang" (三文化團體合辦藝術觀賞) [three cultural societies arranged art visiting activities]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (31 Dec1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art society
Location: HKAA Primary Source vol.12
1587
1939 Anonymous "Suihan she - juxing erci huazhan"(歲寒社 - 舉行二次畫展) [Suihan Society - holding second painting exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.12
1667
1939 Anonymous "Wangmen qingtan" (「望門興嘆」) [Looking at the door and sigh]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 July 1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1579
1939 Anonymous "Work Exhibition in Paris" [Publications details not available] (6 Mar 1939): unpaginated. [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉);
Keyword:exhibition
Location: HKAA primary source vol.3
1569
1939 Anonymous "Xianggang Sheying Hui juxing zhanlan hui" (香港攝影會舉行展覽會) [Hong Kong Photogarphy Society held exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (8 Dec1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, photography
Location: HKAA Primary Source vol.12
1630
1939 Anonymous "Xiuhai Tang zhi - Jinshi Shuhuashe" (袖海堂之 - 金石書畫社) [Xiuhai Society - archeology and painting institution]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (21 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art society
Location: HKAA Primary Source vol.12
1640
1939 Anonymous "Yishu She nianzhan" (藝術社年展) [Art Society Annual Exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (28 Dec 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.12
1686
1939 Anonymous "Zaihuiba, wo gen Luoma de baba qu le!" (「再會吧, 我跟羅馬的爸爸去了!」) [Goodbye, I shall leave with my father from Rome"]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Apr1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1575
1939 Anonymous "Zhandou daodi" (「戰鬥到底」) ["Fight till the end"]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Apr1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1582
1939 Anonymous "Zhewei nulang ye xuyao Meiguo de baohu le" (這位女郎也需要美國的保護了) [This girl also needs the protection of the United States]. [comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (16 Nov 1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2430
1939 Anonymous "zhong ying wen xiehui"(中英文協會) [China English Association]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (26 Nov 1939): 2.2. [Text in Chinese]

Keyword:association
Location: HKAA Primary Source vol.12
1592
1939 Anonymous "Zhongguo luxing jutuan yanchu (中國旅行劇團演出) [Performance by the China Travelling Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (28 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1594
1939 Anonymous "Zhongguo wenxie chouban zhanlan guangdong wenwu"(中國文協籌辦展覽廣東文物) [China Culture Association planning exhibition of Guangdong cultural relics]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (15 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, cultural relics
Location: HKAA Primary Source vol.12
1593
1939 Anonymous "Zhongguo xiandai manhua zhanlanhui teji" (中國現代漫畫展覽會特輯) [Special issue on the Chinese modern comics exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 May1939): 8-12. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1595
1939 Anonymous "Zhongguo yishupin yun Su zhanlan zhiji chupin qishi" (中國藝術品運蘇展覽徵集出品啟事) [Call for submissions for exhibition of Chinese art in Russia]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:overseas exhibition
Location: HKAA Primary Source
1597
1939 Anonymous "Zhongguo yizhan zai Sulian" (中國藝展在蘇聯) [Chinese Art Show in Russia]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 Dec1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:overseas exhibition
Location: HKAA Primary Source
1596
1939 Anonymous "Zhonghua jiaohui juxing - zongli dancheng yanjiang, Wen Tailiang jiang wenhua shiye jiuguo de wenti" (中華教會舉行 - 總理誕辰演講 溫泰良講文化事業救國的問題) [Chinese Church held event - presentation on the birthday of prime minister, Wen Tailiang talking about how cultural development can save the contury]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (12 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:politics
Location: HKAA Primary Source vol.12
1598
1939 Anonymous "zongdu chuxi zhongmei wen xiehui" (總督出席中美文協會) [Hong Kong governer will attend China-America cultural meeting]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (19 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:politics
Location: HKAA Primary Source vol.12
1685
1939 Anonymous (Untitled comic). Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Apr1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1584
1939 Anonymous (Untitled comic). Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1585
1939 Anonymous (太平大戲院 - 太平劇團) [The Taiping Cantonese opera troupe at the Taiping Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (29 Apr1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1604
1939 Anonymous (太平大戲院 - 太平男女劇團 - 黃鶴聲首本「四虎奪娥媚」) [Cantonse opera at the Taiping Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1603
1939 Anonymous (太平大戲院 - 太平粵劇團馬師曾, 譚蘭卿-「頭卷寶鼎明珠」) [Cantonese opera performed by the Taiping Cantonese opera troupe at the Taiping Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 Apr1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1589
1939 Anonymous (太平大戲院—太平男女劇團—黃鶴聲首本「四虎奪娥媚」) [Cantonese opera at the Taiping Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1602
1939 Anonymous (太平戲院 - 太平劇團 - 馬師曾) [Taiping Cantonese opera troupe at the Taiping Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (16 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1605
1939 Anonymous (廣州青年商會發起 中學生圖文比賽 徵求港澳各中校學生參加) [Guangzhou Youth Chamber of Commerce Art competition calls for application for secondary schools in Hong Kong and Macau]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (30 Nov 1939): 4. [Text in Chinese]

Keyword:art competition
Location: HKAA Primary Source
1675
1939 Anonymous (廣東文物展覽 籌備會議紀 執委分組工作) [On preparatory meeting of the Guangdong cultural relics exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (16 Nov 1939): 4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1677
1939 Anonymous (廣東文物展覽會 徵文彙印紀念集) [Guangdong cultural relics exhibition soliciting articles for a commemorative publication]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Dec 1939): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1678
1939 Anonymous (徵求漫畫) [Call for Comics]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Dec 1939): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1680
1939 Anonymous (慈航個展開幕) [Cihang solo exhibition opening]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Dec 1939): 4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1666
1939 Anonymous (我名畫家張善子 在美義展籌款 芝加哥城義賣所得 約三萬元均將匯返) [renowned painter Zhang Shanzi charity exhibition in the United States, all proceeds from the sale in Chicago approximately $30,000 will be repatraited]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (23 Dec 1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:overseas exhibition, charity sales
Location: HKAA Primary Source
1614
1939 Anonymous (我藝術品運蘇展覽 港僑各界踴躍應徵) [Hong Kong overseas Chinese responded enthusiastically to the call for artworks for exhibition in Russia]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:overseas exhibition
Location: HKAA Primary Source
1615
1939 Anonymous (戰片展覽 第四期 本港各校各區努力戰片宣傳工作)[Session Four of the War film exhibition: all schools and districts in Hong Kong are working hard on war film promotion]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 May 1939): 7. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1681
1939 Anonymous (扶助華南紡織界 油畫及圖案昨預展 並設茶點招待各界名流) [Oil painting and design exhibition in support of South China textile industry]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao].Publications details not available. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1616
1939 Anonymous (教育別人同時教育自己) [Educating oneself while educating others]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 May 1939): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1637
1939 Anonymous (文協積極籌備廣東文物展覽) [On organizing the Guangdong cultural relics exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (15 Nov 1939): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1607
1939 Anonymous (昨日虎豹別墅中一個盛會) [A gathering at the Haw Par Villa]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 May 1939): 6. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1624
1939 Anonymous (普慶太平劇團 - 黃鶴聲 -「蓮花姐」,「藕斷絲連」) [Cantonese opera at the Taiping Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1653
1939 Anonymous (普慶戲院 - 任劍輝, 陳皮鴨, 徐人心; 小飛紅, 林劍飛演「金弓奠玉關」明日演「大鬧梅知府」明晚「一把風流劍」) [Cantonese opera at the Astor Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1654
1939 Anonymous (普慶戲院 - 薜覺先) [Cantonese opera at the Astor Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (16 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1656
1939 Anonymous (普慶戲院 - 薜覺先) [Cantonese opera at the Astor Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1657
1939 Anonymous (普慶戲院 - 薜覺先演「西施」等劇" ) [Cantonese opera at the Astor Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (14 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1658
1939 Anonymous (普慶戲院開演錦添花劇團 -「論上紅鷹」,「橫斷長江水」) [Cantonese opera at the Astor Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (2 Apr1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1655
1939 Anonymous (本國文化協會 昨舉行第四次全體會議) [The fourth general meeting of the Cultural Association]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (25 Nov 1939): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1609
1939 Anonymous (桂林漫畫作者參加莫斯科中國美展出品) [Cartoonists from Guilin participate in the Chinese Art exhibition in Russia]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Jun 1939): 10. [Text in Chinese]

Keyword:overseas exhibition
Location: HKAA Primary Source
1631
1939 Anonymous (武漢合唱團長征南洋) [The Wuhan Choir's long march to Southeast Asia]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (25 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1618
1939 Anonymous (油畫及圖案昨預展) [Oil paintings and design previewed yesterday]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1619
1939 Anonymous (港教育當局聘手工教師) [Hong Kong education bureau are hiring art teachers]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 May 1939): 7. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1659
1939 Anonymous (湘美術界參加慰勞將士美展 昨成立籌備處) [On Hunan art circles organizing exhibition for soldiers]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Dec 1939): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1660
1939 Anonymous (熔藝術與科學於一爐) [A fusion of art and science]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 May 1939): 12. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1673
1939 Anonymous (現代中國漫畫展覽會預展入選作品特輯之一) [On works selected for the Modern Chinese Comics exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 May 1939): 12. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons, exhibition
Location: HKAA Primary Source
1639
1939 Anonymous (畫家司徒苗天 赴越展畫籌款) [Artist Situ Miaotian exhibiting works in Vietnam for fund raising]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (25 Dec 1939): 7. [Text in Chinese]

Keyword:overseas exhibition, fund raising
Location: HKAA Primary Source
1661
1939 Anonymous (皇后戲院 - 中國新華公司歷史巨片「武則天」- 顧蘭卿) [On Queen's Theatre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1625
1939 Anonymous (粵中學生抗建國文賽 印專簡章徵求作品 分高初中兩組 港粵學生可參加) [On seals engraving competition for secondary school students in Guangdong and Hong Kong]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (27 Nov 1939): 6. [Text in Chinese]

Keyword:art competition
Location: HKAA Primary Source
1668
1939 Anonymous (粵劇 -「解語花」) [On cantonese opera]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1669
1939 Anonymous (紐約萬國博覽會 裝飾一斑) [On New York World Exposition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 May 1939): 12. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1632
1939 Anonymous (美術界擬在渝舉行美術會 籌款慰勞將士) [On art circles planning to organize art programmes in Sichuan to raise fund for soldiers]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Dec 1939): 2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1626
1939 Anonymous (蕙農個人畫展 今日在商會開幕) [On solo exhibition of Huinong]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (25 Nov 1939): 4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1682
1939 Anonymous (藝術品運蘇展覽 港徵集處昨會議 吳鐵城報告蘇聯藝展意義) [On Chinese Art Show in Russia]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao] (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:overseas exhibition
Location: HKAA Primary Source
1687
1939 Anonymous (藝術品運蘇展覽 港徵集處昨會議)[On Chinese Art show in Russia]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1688
1939 Anonymous (藝術珍品) [Art Treasures]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (29 Nov 1939): 9. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1689
1939 Anonymous (藝術結晶) [Art Gems]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 Jun 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1690
1939 Anonymous (西江戰影) [Wat at Xijiang]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 May 1939): 7. [Pictures][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1612
1939 Anonymous (難民工業社作品展覽 本月15日在該會舉行) [Exhibition of works by the Refugees industrial centre]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 May 1939): 6. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1691
1939 Anonymous (電影「楚霸王」 - 王無龍, 金素琴) [On films]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1670
1939 Anonymous (香港印字館印務有限公司) [Hong Kong printing company]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Nov 1939): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1629
1939 Anonymous (馬師曾, 譚玉卿上演粵劇) [On Cantonese opera]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (23 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1633
1939 Anonymous (馬師曾提定下月初赴南洋美洲一帶考察粵劇) [On Cantonese opera]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1634
1939 Anonymous Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Apr 1939): 1. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source
2438
1939 Anonymous Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (14 Apr 1939): 1. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source
2439
1939 Anonymous Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (17 Apr 1939): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source
2440
1939 Anonymous Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Apr 1939): 1. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source
2441
1939 Anonymous Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 Apr 1939): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source
2442
1939 Anonymous Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (Apr 1939) [date unknown): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source
2443
1939 Anonymous [Untitled comic] Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 Nov 1939): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2436
1939 Anonymous [Untitled comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (23 Nov 1939): 9. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2437
1939 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "「meishu jie wang nar qu」teji: huigai ziji duanlian ziji" (「美術界往那兒去」特輯: 悔改自己鍛練自己). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 93-94. [轉載自《美術界》創刊號, 上海, 1939年, 4-5][Text in Chinese]

Keyword:art education, art market
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14889
1939 Fengren (風人). (畫人高奇峰) [Master Painter Gao Qifeng]. National Times (國民日報), (11 Nov 1939): 8. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1708
1939 Guangyu (光宇) "Banyongjiu xing de jiwen" (「半永久性的祭文」) ["Semi-permanent memorial speech]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 July 1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1573
1939 Guangyu (光宇) "Lugou xiao yue" (「蘆溝曉月」) [Evening moon over Lugou]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 July 1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1583
1939 Guangyu (光宇). (「哀莫大於心死」- 關於偽總理) [On spurious prime minister]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Apr 1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1694
1939 Guangyu (光宇). (前?後?) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 Nov 1939): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1698
1939 Guangyu (光宇). (半永久性的祭文) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], 09 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1696
1939 Guangyu (光宇). (和平小夜曲) [Peace seranade][comic] Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 Nov 1939): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1697
1939 Guangyu (光宇). (小盆景) [The little bonsai][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 Nov 1939): 11. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1695
1939 Guangyu (光宇). (追求富翁) [Chasing after millionnaire][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Nov 1939): 2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1700
1939 Guangyu (光宇). (鴻鷹戲) [Goose and Hawk][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (23 Nov1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1701
1939 Guangyu (光宇). [Untitled comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (30 Nov 1939): 2. [Comic]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1703
1939 Guanyu (莞宇) "'Shangma bude'" (「上馬不得」) ["Can't mount the horse"]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 July 1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1570
1939 Guo Butao (郭步陶). (從固有文化說到文化侵略) [From inherent culture to cultural invasion]. National Times (國民日報), (11 Nov 1939): 8. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1713
1939 Guo Pei'er (郭培爾) "Bei yapo de zhaoze, zai liuleile" (「被壓迫的沼澤, 在流淚了」) [Being oppressed the swamp is sweeping]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 July 1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1580
1939 He Wencan (何文燦). (紐約博覽會) [New York World Exposition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (2 May 1939): 11. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1705
1939 Huang Bore / Wong Po Yeh (黃般若) (憶賓虹老人) [Remembering Old Master Huang Binhong] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (1 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610501-001
1588
1939 Huang Ding (黃鼎). (「救中國的基幹份子」) [Save the core figures of China ][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1723
1939 Huang Ding (黃鼎). (「舉足輕重的中立法」) [The Neutrality Law][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Apr1939): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1724
1939 Huang Ding (黃鼎). (救護所, 中國的基幹分子)[Shelter: the core figures of China][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (14 Apr1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1725
1939 Huang Mao (黃茅) "duiyu manhuajie de yaoqiu" (對於漫畫界的要求) [Requirements on comics]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (1 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic
Location: HKAA Primary Source vol.12
1717
1939 Huang Mao (黃茅) "duiyu manhuajie de yaoqiu" (對於漫畫界的要求) [Requirements on comics]. [Handwritten copy] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (1 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic
Location: HKAA Primary Source vol.12
1716
1939 Huang Mao (黃茅) "tan yishu de zhenshixing he kuazhangxing" (談藝術的真實性和誇張性) [Talking about the reality and exaggeration in art]. [handwritten copy] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (16 Dec1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.24
1718
1939 Huang Mao (黃茅) "zaoxing yishu de jiuping xinjiu wenti" (造型藝術的舊瓶新酒問題) [Issues of "old bottle new wine" on modeling art]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (22 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art review
1715
1939 Huang Mao (黃茅) "zaoxing yishu de jiuping xinjiu wenti" (造型藝術的舊瓶新酒問題) [Issues of "old bottle new wine" on modeling art]. [Handwritten copy] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (22 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art review
Location: HKAA Primary Source vol.12
1714
1939 Huang Mao (黃茅) "zhanshi meishu zhanwang (shang)" (戰時美術展望(上)) [Outlook of Art during the war (I)]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (15 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:war art
Location: HKAA Primary Source vol.12
1719
1939 Huang Mao (黃茅) "zhanshi meishu zhanwang (shang)"(戰時美術展望·上) [Outlook of Art during the war (I)]. [handwritten copy] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (15 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:war art
Location: HKAA Primary Source vol.12
1722
1939 Huang Mao (黃茅) "zhanshi meishu zhanwang (xia)" (戰時美術展望·下) [Outlook of Art during the war (II)]. [Handwritten copy] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (16 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:war art
Location: HKAA Primary Source vol.12
1721
1939 Huang Mao (黃茅) "Zhanshi meishu zhanwang" (戰時美術展望) [Outlook of art during the war]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (16 Nov1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:war art
Location: HKAA Primary Source vol.12
1720
1939 Jin Duanling (金端苓). (德國威脅下之荷蘭與比利時) [Holland and Belgium under German threat][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Nov 1939): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1707
1939 Li Yuzhong (李育中). (訪問湘北大捷主將薛岳 這位長勝將軍的輪廓畫) [On General Xie Yu profile portrait] Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 Nov 1939): 2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1706
1939 Liu Hanruo (劉寒若). (參觀語文展覽會) [Visiting language exhibition]. National Times (國民日報), (23 Dec 1939): 8. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1728
1939 Ma Xiaojin (馬小進). (潘冷殘之畫例) [The paintings of Pan Lengcan]. National Times (國民日報), (25 Nov 1939): 8. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1711
1939 Nawensheng (納文生). (「近代戰爭」之三: 機關槍手) ["Modern Warfare" Part 3: machine gunner]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Apr1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1693
1939 Nawensheng (納文生). (「近代戰爭」之五: 採明燈 - 納文生作) ["Modern warfare" Part 5: gathering lantern]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 Apr 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1710
1939 Tang Yingwei (唐英偉). (八月文藝通訊競賽) [Literature and art Newsletter August issue: Competition][comic] Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 Nov 1939): 9. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1709
1939 Ye Qianyu (葉淺予). "Manhua xuanchuan gongzuo de jingyan tan" (漫畫宣傳工作的經驗談) [My experience in promoting comics]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 May 1939): 4. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1727
1939 Zizai (自在). (違背歷史的畫法) [A Painting technique that go against history]. National Times (國民日報), (23 Dec 1939): 8. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1704
1940 Anonymous (三文協會主辦 第四次觀賞會) [The fourth viewing party hosted by Sanwen Association]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 May1940): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1729
1940 Anonymous (兩雕塑家塑李福林像 陳置景星攝影棚室歡迎參觀) [On the portrait sculpture of Li Fulin]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Apr 1940): 3.3. [Text in Chinese]

Keyword:portrait, sculpture
Location: HKAA Primary Source
1732
1940 Anonymous (巨川書畫展覽) [The painting and calligraphy exhibition of Juchuan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 May 1940): 3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1731
1940 Anonymous (文協明晚討論「廣東的繪畫」) [Literary Association will discuss "Guangdong Painting" tomorrow]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (23 Apr 1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1730
1940 Anonymous (林風眠個展) [Lin Fengmian solo exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (22 Apr 1940): 2.1. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1733
1940 Anonymous (漫畫研究班 擬定詳細章程 定十一日開班) [On comic research class]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 Mar1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1736
1940 Anonymous (緬甸名藝術品 石刻佛像運港) [On stone Buddhist sculptures from Burma]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 May1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1737
1940 Anonymous (萬國美展展期) [Date of the World Exposition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 Apr 1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1735
1940 Anonymous (藝術觀賞會今日舉行) [Art viewing session will be held today]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Apr 1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1738
1940 Anonymous (關山月畫展定五日開幕) [On Guan Shanyue painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 Apr 1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Guan Shanyue (關山月)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
1739
1940 Anonymous (關山月畫展展期二天閉幕) [On Guan Shanyue painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Apr 1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Guan Shanyue (關山月)
Location: HKAA Primary Source
1740
1940 Anonymous (青年國畫家關山月個展即將在港舉行) [On Guan Shanyue painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (2 Apr 1940): 1.1. [Text in Chinese]

Artist:Guan Shanyue (關山月)
Location: HKAA Primary Source
1734
1940 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "mantan huajia" (漫談畫家). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 95-98. [轉載自《美術界》卷一, 第三期, 上海, 1940年, 3-4][Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14890
1940 Chen Tianfang (陳天放). (談談齊白石之詩) [On the poems of Qi Baishi]. National Times (國民日報), (7 Jun 1940): 8. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
1754
1940 Chen Youqin (陳友琴). (嶺南畫人溫幼菊) [Wen Youju - Painter of the Lingnan School]. National Times (國民日報), (7 Jan 1940): 8. [Text in Chinese]

Keyword:Lingnan School, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Soource
1753
1940 Guo Butao (郭步陶). (文化界今後的責任) [The future responsibilities of the cultural sector]. National Times (國民日報), (7 Jan 1940): 8. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1752
1940 Huang Sheng / Wong Shing (黃繩). "Wo suo renshi de huaren Guang Shanyue" (我所認識的畫人關山月) [Guan Shanyue: the painter that I know]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 Apr1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Guan Shanyue (關山月)
Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source, v. 11
1755
1940 Li Fuhong / Lee Fu Hung (李撫虹) "Jianfu xiansheng zhi huahu fa zaizhi" (劍父先生之畫虎法再誌) [The second article on Mr. Jianfu's way of painting tigers]. National Times (國民日報), (27 Sept1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Keyword:Ink painting, tiger
Location: HKAA Primary Source vol.11
1750
1940 Li Fuhong / Lee Fu Hung (李撫虹) "Jianfu xiansheng zhi huahu fa" (劍父先生之畫虎法) [Mr. Jianfu's way of painting tigers]. National Times (國民日報), (13 Sept1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Keyword:Ink painting, tiger
Location: HKAA Primary Source vol.11
1749
1940 Li Fuhong / Lee Fu Hung (李撫虹) "jindai zhongxi huihua lilun zhi gongtongxing" (近代中西繪畫理論之共通性) [The common features in modern painting theory in both east and west]. National Times (國民日報), (16 Aug1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art theory, review
Location: HKAA Primary Source vol.11
1746
1940 Li Fuhong / Lee Fu Hung (李撫虹) "song Guan Shanyue beixing xu" (送關山月北行序) [Preface to Guan Shanyue's trip to the north]. National Times (國民日報), (19 July 1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Guan Shanyue (關山月)
Keyword:travel, artist
Location: HKAA Primary Source vol.11
1748
1940 Li Fuhong / Lee Fu Hung (李撫虹) "Yao Suruo jiqi huihua" (姚粟若及其繪畫) [Yao Suruo and his painting]. National Times (國民日報), (29 Mar1940): 8. [Text in Chinese]

Artist:Yao Suruo (姚粟若)
Keyword:artist
Location: HKAA Primary Source vol.11
1747
1940 Liu Hanruo (劉寒若). (文藝展覽會一瞥) [A glance at the literary exhibition]. National Times (國民日報), (21 Jan 1940): 8. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1758
1940 Liu Xiuye (劉修業). (巴黎我國藝術展覽會參觀記) [Notes on visiting the Chinese Art Exhibition in Paris]. National Times (國民日報), (24 May 1940): 8. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1757
1940 Shu Man (書墁). (沒骨畫法源流) [The origin and development of boneless painting technique]. National Times (國民日報), (6 Dec1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1751
1940 Wang Yao (王爻). (中國文化協進會第三次文化座談會) [The third cultural seminar of the Chinese Culture Association]. National Times (國民日報), (10 May1940): 8. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1742
1940 Wang Yao (王爻). (藝術研究座談會紀錄) [Records of the Art Research Seminar]. National Times (國民日報), (20 Dec 1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Priamry Source
1741
1940 Wen Zhaotong (溫肇桐) "xin cong Bali huilai de Chen Shiwen" (新從巴黎回來的陳士文). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 28-31. [轉載自上海《永安月刊》第十一期, 1940年3月][Text in Chinese]

Artist:Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文)
Keyword:Art Education, Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), France, 《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14875
1940 Wu Tiecheng (吳鐵城). (對於廣東文物展覽會的感想) [Reflections on the Guangdong antqiues exhibiton]. National Times (國民日報), (29 Mar 1940): 8. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1745
1940 Yu Wenqing (余蘊清). (斥所謂「和平運動文藝」) [Denouncing the so-called "peace movement literature"]. National Times (國民日報), (24 May 1940): 8. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1744
1940 Zhao Haogong (趙浩公). (畫的鈔襲及其他) [On painting plagiarism and others]. National Times (國民日報), (13 Sept1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1756
1940 Zizai (自在). (直筆與曲筆) [Straight and curve brush strokes]. National Times (國民日報), (27 Sept1940): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1743
1941 American Newspaper (美報). (大拇指上的創傷) [The wound on the thumb][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (23 May 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1898
1941 Anonymous "Bao Shaoyou huazhan jin zuihou yitian, changhengeyi hua jiang zhiban yinshua"(鮑少游畫展今最後一天 長恨歌意畫 將製版印刷) [Today is the last day of Pau Siu Yau's exhibition, painting of Changhenge will be republished] Hwa Shiang Pao (華商報), (28 May1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1839
1941 Anonymous "Bao Shaoyou huazhan jinri kaimu, zhongwu zhaodai wenhua jie, xiawu zhengshi gongkai zhanlan"(鮑少游畫展今日開幕 中午招待文化界 下午正式公開展覽) [Exhibition of Pau Siu Yau opened today: greeting the field of culture at noon and open officially in the afternoon]. Hwa Shiang Pao (華商報), (23 May1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.10
1838
1941 Anonymous (Untitled comic). Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (05 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1759
1941 Anonymous (中國中英文化協會主辦「現代畫展」) ["Modern Painting exhibition" organized by the Sino-Chinese cultural association of China]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (15 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1764
1941 Anonymous (中央大學美術教授張書旗氏) [On Zhang Shuqi, art professor of the Central Academy]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (31 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1762
1941 Anonymous (中英文化協會香港分會定下月四日假座香港大酒店天台花園舉行宴會) [Banquet of the Sino-English cultural association Hong Kong chapter]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1763
1941 Anonymous (介紹英國國防美術) [Introducing the art of British national defence]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (13 Nov1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1765
1941 Anonymous (代督岳桐函謝關惠農贈畫) [Donation of paintings by Guan Huinong]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (15 Jan 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Guan Huinong / Kwan Wai Nung (關蕙農)
Location: HKAA Primary Source
1771
1941 Anonymous (僑星文物展場展覽丁旦書法) [Ding Dan calligraphy exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (25 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1828
1941 Anonymous (全港學界藝術展覽今晨開幕 陳列四二校精選作品 各校學生均前往參觀) [Hong Kong School Art Exhibition opens today]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (4 Jun 1941): 4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1773
1941 Anonymous (兩大反侵略國文化的交流 中蘇文協港分會成立紀 孫院長親臨主持 顏惠慶榮任會長) [The founding of the Sino-Soviet Literary Association Hong Kong chapter]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (11 Sept1941): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1848
1941 Anonymous (兩文協聯辦現代畫展於十八日開幕) [On Modern painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Jan 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1784
1941 Anonymous (八國聯軍攻入北京, 庚子之變一) [Th Eight-Power Allied Forces invading Bejing][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (05 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1760
1941 Anonymous (兵災畫展今晨開幕) [Painting exhibition of war disaster opened this morning]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (2 May 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1777
1941 Anonymous (出版消息) [Publishing news]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Feb 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1772
1941 Anonymous (劉永立抗日, 臺灣獨立) [Anti-Japanese movement in Taiwan][comic]. Sing Tao Daily News (星島日報) [Xingdao ribao], (05 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1835
1941 Anonymous (又銘畫展) [Painting exhibition of Liang Youming]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1761
1941 Anonymous (各界熱烈響應獻機 兩陽邑僑將開大會 嶺南大學下月舉行遊藝大會) [Lingnan University will host entertainment convention next month]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1775
1941 Anonymous (各界賑聯會數年前決案至今尚未進行 習藝所舊事重提 五萬元存銀行坐視虧折 有心人主張應立即舉辦) [On projects of the Relief federation]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (23 May1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1774
1941 Anonymous (吳詠春個人畫展將在交易行舉行) [Painting exhibition of Wu Yongchun]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (24 Jan 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1778
1941 Anonymous (吳詠春國畫展明日舉行) [Chinese ink painting of Wu Yongchun]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (7 Feb 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1779
1941 Anonymous (吳詠香國畫展明日舉行) [Chinese ink painting of Wu Yongxiang]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 Feb 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
1780
1941 Anonymous (商美協會昨日會員大會 選舉首屆委員) [General Meeting of the American Commerce Association]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1804
1941 Anonymous (國內美術界的情狀—張光宇先生在港美術界 歡迎席上之報告) [Zhang Guangyu speaks on the current condition of art development in China]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huangshangbao], (25 Jun1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1805
1941 Anonymous (太平洋的危險) [Dangers in the Pacific][comic]. Comics weekly (漫畫周刊) [Manhua zhoukan], (1941): 1. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1766
1941 Anonymous (巡迴木刻展覽今日繼續舉行) [On travelling Woodcut exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 Feb 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, print, lithographs
Location: HKAA Primary Source
1783
1941 Anonymous (師資學院舉辦全港學生圖工展覽 現開始徵集作品) [Calling for submission of student works for design exhibition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (22 May1941): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1796
1941 Anonymous (張書旂畫展 今日開幕 在思豪酒店 上午九時起) [Painting exhibition of Zhang Shuqi opens today at the Cecil Hotel]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (9 May1941): 4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1806
1941 Anonymous (得利圖) [Profit][comic]. Comics weekly (漫畫周刊) [Manhua zhoukan], No. 87 (1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1807
1941 Anonymous (教育司署舉辦美術工藝展覽會) [The Education Department will hold an art and handicraft exhibition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 May1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1808
1941 Anonymous (文化界昨一盛會 兩個畫展將舉行) [Two painting exhibitions of the Cultural sector]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huangshangbao], (5 Oct 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1767
1941 Anonymous (文協新陣容 昨開理事會分配工作 新設教育委員會 及文藝電影欣賞會) [On the education committee and various activities of the Literary Association]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (9 May 1941): 4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1768
1941 Anonymous (文協會發起書畫界助賑 昨會議決定辦法) [The Literary Association launches relief efffort for the art circle]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (26 Jan1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1769
1941 Anonymous (文藝協會今日舉行大會) [The Literary Association will hold general meeting today]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (4 May 1941): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1847
1941 Anonymous (新運會今日招待報界 梁又銘個展二日預展) [On exhibition of Liang Youming]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (28 Feb 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1819
1941 Anonymous (新運會換物會 明日正午開幕 梁又銘畫義賣) [Liang Youming selling paintings for charity]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1820
1941 Anonymous (旅港書畫藝人 進行獻機募款) [Artists travelled to Hong Kong help in fund raising]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1797
1941 Anonymous (旅港藝術界發動獻中國藝術號機 舉定籌務委員會定期開會 通電海內外藝術界響應) [On artists travelled to Hong Kong helping in fund raising]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (25 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1798
1941 Anonymous (書畫展今日開幕 在思豪酒店 上午九時起) [Calligraphy and Painting exhibition will open today at the Cecil Hotel]. Hwa Shiang Pao (華商報), (9 May1941): 4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1799
1941 Anonymous (書畫展閉幕 得國幣三萬餘) [Calligraphy and Painting exhibition closes today with funding raised]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (7 May1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, Chinese calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1800
1941 Anonymous (書畫鑑藏家踴躍贊助 東江兵賑書畫展覽會 推定負責人員先行推銷畫券) [On raising funds through painting and calligraphy exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1801
1941 Anonymous (木刻協會) [Woodcut Association]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Jan 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:woodcut, print making
Location: HKAA Primary Source
1770
1941 Anonymous (本報特約漫畫: 前途的展望) [Future prospect][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (24 Sept 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1862
1941 Anonymous (李蔚森個展 第一日情形) [Li Weisen solo exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1781
1941 Anonymous (東方畫刊第三卷十一期出版 抗戰漫畫選, 劉海粟近作選, 商務印書館發行) [Anti-Japanese war comics and Liu Haisu's painting album]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Mar 1941): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1785
1941 Anonymous (梁又銘個人畫展作品選輯)[Selected works of Liang Youming's solo exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 Mar 1941): unpaginated. [Pictures][Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1809
1941 Anonymous (歲華書畫展下月開幕 張大千王秋湄簡琴齋合辦) [Suihua calligraphy and painting exhibition will open next month, Zhang Daqian, Wang Qiumei, Jian Qinzhai jointly presented]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, Chinese calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1821
1941 Anonymous (歲華書畫展今日全部展出) [On Suihua painting and calligraphy exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1822
1941 Anonymous (歲華書畫展今晨開幕 展出張大千王秋齋等名作品) [On Suihua painting and calligraphy exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1823
1941 Anonymous (歲華書畫展昨晚閉幕) [On Suihua Painting and Calligraphy Exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (24 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1824
1941 Anonymous (法國人民為自由而鬥爭, 轉載紐約「星期五」叢刊) [The French people fighting for freedom][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (25 May1941). [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1786
1941 Anonymous (漫畫協會總會正式成立) [The establishing of the Comics Association]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Jan 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1829
1941 Anonymous (漫畫協會舉辦第三屆素描研究班) [Comic Association will host the third sketch class]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashuangbao], (12 Apr1941): 4. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1830
1941 Anonymous (漫畫周刊) [Comics weekly]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (2 Feb 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1831
1941 Anonymous (漫畫家葉淺予氏將舉行個人畫展) [Cartoonist Ye Qianyu will hold solo exhibition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashuangbao], (26 Sept1941): 4. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1832
1941 Anonymous (現代畫展今日開幕) [Modern Painting exhibition opens today]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (29 Mar1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1810
1941 Anonymous (留港文藝作家 昨舉行聯歡會 茅盾夏衍于伶等均出席) [Literary writers Mao Tun, Xia Yan, Yu Ling and others staying in Hong Kong held party last night]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (18 Apr1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1849
1941 Anonymous (畫壇近訊) [News of Painting Circle]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (14 May 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1816
1941 Anonymous (畫壇近訊) [News of the painting circle]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (1 Oct 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1815
1941 Anonymous (畫壇近訊) [News of the Painting Circle]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (21 May 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1817
1941 Anonymous (畫家張書旂 今招待各界 展覽會設思豪酒店明天開幕一連三天) [On painting exhibition of Zhang Shuqi at the Cecil Hotel]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (8 May1941): 4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1813
1941 Anonymous (畫家王少陵在美國獲獎) [Painter Wang Shaoling won award in the United States]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (16 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wang Shaoling / Wong Siu Ling (王少陵)
Location: HKAA Primary Source
1811
1941 Anonymous (畫家葉淺予飛港) [Painter Ye Qianyu is coming to Hong Kong]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (19 Sept 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1850
1941 Anonymous (畫家行蹤錄) [The Painter's travels]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (19 Jun 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1812
1941 Anonymous (畫家陸志庠抵港) [Painting Lu Zhixiang arriving in Hong Kong]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (23 July 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1814
1941 Anonymous (積極籌備國貨陳列館) [Actively prepare for the exhibition hall of domestic products]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (29 May1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1837
1941 Anonymous (紀念歌, 庚子之變二) [Memorial Song][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (05 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1788
1941 Anonymous (美國的國防美術) [The National defence art of the United States]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (20 Aug1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1789
1941 Anonymous (美術界) [The Art Circle]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (13 Nov 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1790
1941 Anonymous (美術界) [The Art Circle]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (19 Nov 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1791
1941 Anonymous (美術界) [The Art Circle]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (26 Nov 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1792
1941 Anonymous (耶誕禮物代金) [Cashing for Christmas present]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (26 Nov 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1793
1941 Anonymous (臺灣獨立) [Independence of Taiwan][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (05 Mar 1941). [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1833
1941 Anonymous (英美蘇國際招貼) [The international labels of Britain, the United States and USSR]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (26 Nov1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1794
1941 Anonymous (華僑文員聯會主辦李氏畫展) [Painting exhibition of Lee, organized by the Overseas Chinese clerks union]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1818
1941 Anonymous (葉淺予畫展定明日開幕 一連展覽三天 九時起七時止) [Painting exhibition of Ye Qianyu]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huangshangbao], (9 Oct1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
1826
1941 Anonymous (葉淺予重慶行畫展) [Painting exhibition of Ye Qianyu in Chongqing]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (1 Oct1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1825
1941 Anonymous (藝術觀賞會今日開幕) [Art viewing party opens today]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (7 Jun1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1840
1941 Anonymous (西北畫稿) [Sketches of the Northwest]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (19 Nov 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1776
1941 Anonymous (走頭無路之墨索里尼) [Mussolini: no way out][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (01 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1782
1941 Anonymous (趙少昂招收學生廣告) [Advertisement of Zhao Shaoang]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Feb 1941): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Artist:Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂)
Location: HKAA Primary Source
1834
1941 Anonymous (關於鹽城的華中「魯藝」分校) [On the branch of "Lu Xun Art School" in Yancheng]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (20 Aug 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1841
1941 Anonymous (青年會舉辦全港書畫展) [The Youth Club organizes the Hong Kong Calligraphy and Painting exhibition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huangshangbao], (22 Jun1941): 4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, Chinese calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1787
1941 Anonymous (靳微天畫展今晨開幕). Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (19 May1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Jin Weitian / Kan May Tin (靳微天)
Keyword:exhibition, painting
1851
1941 Anonymous (靳微天畫展今晨開幕). Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (29 May1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Jin Weitian / Kan May Tin (靳微天)
Keyword:exhibition, painting
1827
1941 Anonymous (香港青年會開漫畫夜班, 廣告畫班) [Comics and Advertising painting classes offered by the Hong Kong Youth Association]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 Jan 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA Primary Source
1795
1941 Anonymous (馬江之役) [The battle of Majiang ][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (05 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1802
1941 Anonymous (馬關議和, 甲午戰爭二) [Treaty of Shimonoseki][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (05 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1803
1941 Anonymous (魯迅藝術學院 木刻展覽今日舉行) [Wood carving exhibition of the Lu Xun Art School opens today]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (27 Oct 1941): 4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, woodcut, wood carving
Location: HKAA Primary Source
1836
1941 Anonymous (麗精畫展今日舉行) [Lijing Painting exhibition opens today]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1843
1941 Anonymous (麗精畫展今日預展 招待文化界) [Lijing Painting exhibition Preview]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Feb 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1842
1941 Anonymous [Untitled comic]. [Publication details not available], (5 Jan 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1844
1941 Baiyi (白夷). (什麼是漫畫) [What is cartoon?]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (2 July 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1864
1941 Baiyi (白夷). (工具) [Tools][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (25 Jun1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1863
1941 Baiyi (白夷). (王濟遠畫展觀後感) [Thoughts after viewing Wang Jiyuan painting exhibition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (19 Jun1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1865
1941 Baiyi (白夷). (畫家的女兒) [The painter's daughter][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (21 May 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1869
1941 Baiyi (白夷). (素描) [Sketches]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (11 Jun1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1867
1941 Baiyi (白夷). (美術界的兩種色彩—參觀「魯藝」美展之後) [The two colours of the art world: after visiting the Lu Xun art school art exhibition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (10 Sept1941): 3. [Text in Chinese

Keyword:exhibition, review
Location: HKAA Primary Source
1866
1941 Baiyi (白夷). (誇大和變形) [Exaggeration and distortion][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (9 July 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1870
1941 Baiyi (白夷). (速寫) [Sketches]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (14 May 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:sketching
Location: HKAA Primary Source
1868
1941 Baiyi (白夷). (鋼版畫) [Engraving]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 May 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:engraving
Location: HKAA Primary Source
1871
1941 Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游) "Zhonguo hua de jianshang fa" (中國畫的鑑賞法) [How to admire Chinese painting]. National Times (國民日報), (28 Feb1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:chinses painting
Location: HKAA Primmary source vol.11
1967
1941 Bei Ligan (貝力干). (相隔二十四年) [Twenty four years apart][comic; Argentina]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (07 Nov 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1887
1941 Bihai (碧海). (香港的教育) [Education of Hong Kong]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (18 Apr 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA Primary Source
1959
1941 Can Wenhuan (孱文煥). "(孤島天堂) [Island paradise][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 Jan 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1936
1941 Can Wenhuan (孱文煥). (有我在此.百無禁忌) [I am here, nothing is prohibited][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 Jan1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1935
1941 Can Wenhuan (孱文煥). (處處聞啼鳥) [Singing birds everywhere][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Jan 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1937
1941 Chen Qiu (陳秋). (我們在艱苦中拿著畫筆) [We picked up paint brush in the midst of difficulties]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (20 Sept 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1930
1941 Chen Yanqiao (陳煙橋). (繪畫的創作精神—讀書摘記) [The creative spirit of painting: reading excerpts]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (4 Nov 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1931
1941 Chen Yanqiao (陳煙橋). (繪畫與技術) [Painting and techniques]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (15 Oct 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:paintng, art technique
Location: HKAA Primary Source
1932
1941 Chen Yanqiao (陳煙橋). (繪畫與技術) [Painting and techniques]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (22 Oct 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:paintng, art technique
Location: HKAA Primary Source
1933
1941 Dayu (大羽). (走江湖) [Travelling around]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (9 July 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1855
1941 Dayu (大羽). (閒談找素材) [Looking for materials while doing small talks]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (23 July 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1856
1941 Ding Cong (丁聰). (「新中國人」- 旅緬什記) ["The New Chinese People" - Anecdotes on travels in Burma]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (27 Aug 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1853
1941 Ding Cong (丁聰). (而公路依然伸展著) [The highway continues][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (07 Sept 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1854
1941 Fang Rending (方人定). (再造社宣言) [Declaration of the Rehabilitation Society]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao].(1941) (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1860
1941 Feng (葑). (內容與作風) [Content and style]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (25 Jun 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1957
1941 Gang ming (鋼鳴). (談連環圖畫的表現方法) [On the expressions methods of comic strips]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (14 Aug 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1966
1941 Ge Baoquan (戈寶權). (蘇聯畫家與蘇德戰爭) [Soviet painters and German-Soviet war]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (24 Sept 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1859
1941 Ge Baoquan (戈寶權). (蘇聯的畫家動員了!) [Soviet painters are on their move]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (20 Aug1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1858
1941 Ge Su (葛甦). (重慶農村小景) [Village landscape in Chongqing]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (3 Sept 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1956
1941 Guangyu (光宇). (為什麼需要你畫宣傳畫?) [Why need you to work on propaganda painting?]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (20 Aug 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:propaganda painting
Location: HKAA Primary Source
1876
1941 Guo Moruo (郭沬若). (中國美術的展望) [The prospect of Chinese art]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (16 Apr 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1929
1941 Hu Kao (胡攷). (報道畫) [reportage]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (3 Dec1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1903
1941 Hu Kao (胡攷). (法西斯和畫家) [Facist and painter]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (3 Sept 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1902
1941 Hu Kao (胡攷). (葉淺予 - 重慶行畫展) [Ye Qianyu: Painting exhibition in Chongqing]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (9 Oct 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1904
1941 Hu Kao (胡考). (介紹民間剪紙) [On Papercuts]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (23 Apr 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1899
1941 Hu Kao (胡考). (從風雲集說起) [Let's begin from the Fengyunji]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (29 Oct 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1900
1941 Hu Kao (胡考). (關於素描研究班) [On Sketching class]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (6 Aug 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:sketching
Location: HKAA Primary Source
1901
1941 Huang Mao (黃茅). (今日的漫畫) [Comics today]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (2 July 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1940
1941 Huang Mao (黃茅). (捷報, 秋日, 晚歸) [Good news, an autumn day, late return]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (9 Oct 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1941
1941 Huang Mao (黃茅). (漫畫家與漫畫) [Cartoonist and cartoons]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (10 Sept 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1942
1941 Huang Weifa (黃偉發). (唔信鏡) [Not believing in Mirror][comic]. Comics Weekly (漫畫周刊) [Manhua zhoukan], No. 87 (1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1943
1941 Jian Youwen (簡又文) "jieshao Bao Shaoyou huashi" (介紹鮑少游畫師) [Introduction to master Pau Siu Yau]. National Times (國民日報), (23 May1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:introduction, artist
Location: HKAA Primary Source vol.11
1971
1941 Jiang Xiagong (江霞公). (琴齋方家約同王子秋湄張子大千展覽書畫香江喜賦二律) [On Suihua painting and calligraphy exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報), (21 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1878
1941 Jianxun (建勳). (新美術運動展開中—我的幾點意見) [My opinion on the the beginning of the new art movement]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (6 Aug1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:art movement
Location: HKAA Primary Source
1896
1941 Jin Duanling (金端苓). (北戰爭最近形勢圖) [The latest situation of war in the North][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Mar 1939): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1895
1941 Lao Cai (老蔡). (一件不能忽視的工作 關於兒童圖書讀物) [A job not to be neglected: on books for children]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (7 May1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1879
1941 Li Bingxiong (黎冰鴻) (黎冰鴻竹筆速寫四幀) [Four sketches][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], ( Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2444
1941 Li Dui (李兌). (論國畫出洋) [On Chinese painting going abroad]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (19 Jun 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
1884
1941 Li Fanfu (李凡夫). (蘇仁山 - 一個倔強的畫家) [Su Renshan : a stubborn painter ]. National Times (國民日報), (10 Oct1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1883
1941 Li Ke (李珂). (看了畫展歸來) [Returning from an exhibition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 May 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1885
1941 Li Xin (李歆). (梁又銘畫展觀感) [A review of the painting exhibition of Liang Youming]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (23 Apr 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1886
1941 Lin Yangzheng (林仰崢). (又一次屈膝) [Bending knees once more][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 July 1941): 2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1891
1941 London News Chronicle (倫敦新聞紀事報). (復活) [Resurrection][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (10 Sept 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1911
1941 London News Chronicle (倫敦新聞紀事報). (碾得半截匾了!) [Crushing half to flat][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (22 Sept 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1912
1941 Lu Shaofei (魯少飛). (魯少飛作大西南北的漫畫素材) [Comics by Lu Shaofei][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (Feb 1941), (date unknown): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1965
1941 Lu Zhixiang (陸志庠). (孔乙己) [Kong Yiji][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (17 Oct 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1934
1941 Luo Rongkun (羅榮坤). (我底素描學習的經過) [How I came to learn sketching]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (6 Aug 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:sketching
Location: HKAA Primary Source
1973
1941 Luoshi (羅氏). (弗朗科的勝利) [Victory of Franco][comic]. Hwa Shiang Po (華商報) [Huashangbao], (26 May1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1972
1941 Ma Ye (馬葉). (我也來談鋼版畫) [I shall also talk about engraving]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (4 Jun 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:engraving
Location: HKAA Primary Source
1921
1941 Mei He (梅鶴). (廣東畫壇四大創作家之一—蘇仁山) [Su Renshan - one of the four great masters of Guangdong paintings]. National Times (國民日報), (7 Nov 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
1926
1941 Meng Yuchang (孟宇場). (談宣傳畫) [On propaganda painting]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (23 July 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:propaganda painting
Location: HKAA Primary Source
1890
1941 Mi Wenhuan (糜文煥). "Zhi 'chadan'" (植「炸彈」) [Planting 'bomb'][comic]. Comic weekly (漫畫周刊) [Manhua zhoukan], No. 87 (1941): 1-2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1968
1941 Moscow News (莫斯科新聞). (Untitled) [comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (10 Sept 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1928
1941 Ning (寧). (新美術運動) [The New art movement]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (19 Jun 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:art movement
Location: HKAA Primary Source
1958
1941 Olaf (奧洛夫). (獨裁者今昔不同)[Dictators are difference now and then][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (10 Nov 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1944
1941 Olaf (奧洛甫). (前輩的示意) [Instructions from seniors][comic; Soviet]. Hwa Shiang Po (華商報) [Huashangbao], (1941), (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1946
1941 Olaf (奧洛甫). (希特勒主義初步) [The first step of Hitler-ism][comic; Soviet]. Hwa Shiang Pao(華商報) [Huashangbao], (1941), (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1945
1941 Olaf (奧洛甫). (獨裁者的噩夢) [The nightmare of dictator][comic; Soviet]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (1941), (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1947
1941 Pan Zuiliu (潘醉劉). (襲擊) [Attack][comic]. Comics Weekly (漫畫周刊) [Manhua zhoukan], No. 87 (1941): 1. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1962
1941 Qi (及). (展覽會) [Exhibition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (15 Oct 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1857
1941 Ren Zhenhan / Jem Chen Han (任眞漢) (蘇仁山的藝術) [The art of Su Renshen]. National Times (國民日報), (10 Oct1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
1875
1941 Ruohong (若虹). (許多問題中的一個) [One of the many questions]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (7 May 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1905
1941 Sixing (斯行). (在進步中的素描班) [Drawing class is progressing]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (6 Aug1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1938
1941 Tang Yingwei (唐英偉). (現代木刻論) [A discussion on modern woodcuts]. National Times (國民日報), (21 Nov 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:woodcut, print
Location: HKAA Primary Source
1913
1941 Tang Yingwei (唐英偉). The Wood-engravings Series I (唐英偉木刻集). Hong Kong: n.p., 1941.
1852
1941 Tewei (特偉). (三度組閣) [Forming the cabinet for a third time][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (21 July 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1915
1941 Tewei (特偉). (法西斯和藝術家) [Fascist and artist][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (16 July 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1917
1941 Tewei (特偉). (蘇聯的全民動員) [Soviet Union's mass mobilization]. [comic]. Hwa Shiang Po (華商報) [Huashangbao], (06 July 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1920
1941 Tewei (特偉). (連人帶椅) [Man together with chair][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (13 Nov 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1919
1941 Tewei (特偉). (閃電戰變成了空談之後) [After lightning speed war became empty talk][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (13 July 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1918
1941 The Observer (Philadelphia) (美國費城觀察報). (吃不到的東西) [Something you can't eat][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (05 Dec 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1897
1941 Twei (特偉). (王濟遠畫展觀後感) [Thoughts after viewing Wang Jiyuan painting exhibition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (19 Jun1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
1916
1941 Wei (偉). (奔赴更艱苦的戰鬥) [Running to harder fight][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (14 Aug1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1922
1941 Xie Xie (謝謝). (本年度日閥算術考試) [This year's arithmetic test][comic]. Comic Weekly (漫畫周刊) [Manhua zhoukan], (1941): 1. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1969
1941 Xiexie (謝謝). (除夕的晚餐) [Dinner of New Year's Eve][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Jan 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1970
1941 Xinbo (新波). (為抗戰, 貢獻出我們一切力量) [Contributing our effort towards fighting the war][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (29 July 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Huang Xinbo / Wong Sun Po (黃新波)
Location: HKAA Primary Source
1892
1941 Xinbo (新波). (少強畫集) [Painting album of Shaoqiang]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (9 July 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source
1948
1941 Xinbo (新波). (無聲的炸彈 - 特偉諷刺畫集) [The silent bomb - satirical painting album of Tewei]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (7 May 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Huang Xinbo / Wong Sun Po (黃新波)
Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source
1949
1941 Yanchuan (炎川). (慈善書畫室漫步) [A walk in the room with calligraphy works and paintings for charity ]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (3 May1941): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1894
1941 Yanchuan (炎川). (文藝作家聚首一堂) [Literary writers gathered together]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (5 May1941): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1893
1941 Yang Ci (楊詞). (一九四一年的賀年式) [1941 style of New Year's greetings][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Jan 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1952
1941 Yang Qianli (楊千里). (大千秋湄琴齋及其門弟子將有歲華書畫展之舉各系一詩以誌景慕) [On Suihua painting and calligraphy exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1950
1941 Yang Qiuren (楊秋人). (論美術批判) [On art criticism]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 May 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:art criticism
Location: HKAA Primary Source
1951
1941 Yang Yunshi (楊雲史). (張王簡三君書畫展) [Calligraphy and Painting exhibition of Zhang, Wang and Jian]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1953
1941 Ye Qianyu (淺予). (漫畫的民族形式) [The ethnic format of cartoons]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (1 Oct1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1927
1941 Ye Qianyu (葉淺予). (東方寓言) [Fables of the Orient][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Jan 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1954
1941 Ye Qianyu (葉淺予). (東洋魔術) [Magic of the East][comic] .Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 Jan 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1955
1941 Yi Zhen (以振). (門外譚藝) [A non-professional view on art]. National Times (國民日報), (24 Oct 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1861
1941 Yifan (伊凡). (漫畫的原始) [The origin of cartoons]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (21 May 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1872
1941 Yifan (伊凡). (蘇聯藝壇近事) [Recent art events in the USSR ]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huangshangbao], (7 May 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1873
1941 Yili (伊立). (藝術的火把) [The torch of art]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (14 May 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1874
1941 Yin Ying (因英). (建立正確的批評) [Establishing correct criticism]. National Times (國民日報), (21 Nov 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art criticism
Location: HKAA Primary Source
1877
1941 Yu Feng (郁風). (王濟遠畫展觀後感) [Thoughts after viewing painting exhibition of Wang Jiyuan]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (19 Jun 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, review
Location: HKAA Primary Source
1906
1941 Yu Feng (郁風). (用顏色潑向法西斯) [Splashing colour toward the Facists]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (16 July 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1907
1941 Yu Feng (郁風). (讀畫雜談) [Anecdotes on reading paintings]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (19 Nov 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1910
1941 Yu Feng (郁風). (集體農場) [Collective farm]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (9 July 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1908
1941 Yu Feng (郁風). (魯迅先生所給予新美術的) [What Lu Xun gave to the new art]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (22 Oct 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1909
1941 Yu Wenqing (余蘊清). (現階段的文化問題) [The current cultural problems]. National Times (國民日報), (4 July 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1881
1941 Zeng Molin (曾莫林). (夜之插曲—香港夜學素描) [Night interlude: Sketches at Hong Kong evening school]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (22 May 1941): 4. [Text in Chinese]

Keyword:sketching, art school
Location: HKAA Primary Source
1939
1941 Zhang Guangyu (張光宇). (重慶漫畫通訊) [Chongking comics newsletter]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Jan 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1925
1941 Zhang Wenyuan (張文元). (戰地寫真·夜半槍聲) [Battlefield photo: Midnight gunshots][comic]. Comics Weekly (漫畫周刊) [Manhua zhoukan], No. 87 (1941): 1-2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1923
1941 Zhang Zhengheng (張正亨). (今日狂想曲之一) [Today's Rhapsody (1)][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Jan 1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1924
1941 Zhang Zhengyu (張正宇) "Xianggangzai tingnu (香港仔艇女) [Aberdeen fisherwoman][drawing]. Hwa Shiang Po 華商報 [Huashangbao], (11 June 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:Hong Kong as subject, drawing
Location: HKAA Primary Source
1974
1941 Zhao Shiguang (趙世光). (學術大眾化運動在香港) [Academic popularization movement in Hong Kong]. National Times (國民日報), (11 Apr 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1960
1941 Zhao Wangyun (趙望雲). (女軍人) [Female soldier][comic]. Comics weekly (漫畫周刊) [Manhua zhoukan], No. 87 (1941): 2. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1961
1941 Zhen (振). (多方面的努力) [Various kinds of effort]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (27 Aug 1941): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1914
1941 Zheng Jiazhen / Cheung Kar Chun (鄭家鎮) (歷史與地理) [History and Georgraphy][comic]. Comics weekly (漫畫周刊) [Manhua zhoukan], No. 87 (1941): 1. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1963
1941 Zheng Jiazhen / Cheung Kar Chun (鄭家鎮) (煙斗的奇?) [The weirdness of a pipe][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (11 Nov 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1978
1941 Zhixiang (志庠). (旅行速寫) [Sketches from the travel]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (27 Aug 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:sketching
Location: HKAA Primary Source
1882
1941 Zhou Yanli (周炎荔). (今後中國文化建設) [China's cultural construction in the future ]. National Times (國民日報), (20 Jun 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1889
1941 Zhou Zheng (周正). (戰地寫生隊的長征) [The long march of war zone sketching team]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (14 Aug 1941): 3. [Text in Chinese]

Keyword:war, sketching
Location: HKAA Primary Source
1888
1941 Zizai (自在). (中學生繪畫比賽的經過) [The process of middle school students' painting competition]. National Times (國民日報), (31 Jan 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:competition, painting
Location: HKAA Primary Source
1880
1942 (大同) [Datong] (創刊號·新香港特輯) [Premiere issue, New Hong Kong special], (15 Aug 1942). [Text in Chinese]

Keyword:Hong Kong as subject
Location: HKAA Primary Source
2445
1944 Huang Mao (黃茅). Manhua yishu jianghua (漫畫藝術講話) [A Talk About Cartoon]. Hong Kong: Commercial Press (HK) Ltd. 商務印書館, 1944. [Text in Chinese]
1976
1945 Tang Yingwei (唐英偉). The Study of Clay Sculpture (泥塑的研究). [Publication details not available], c. 1945.
1977
1946 Anonymous (一小主人營養不良)[Malnutrition of the young master][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Jun 1946): 6. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2447
1946 Anonymous (上藝術家論鑄像書) [A letter to artists discussion on casting statues]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Jun 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1979
1946 Anonymous (世界攝影院開幕) [The opening of the World Photography Academy]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (28 Jan 1946): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA Primary Source
1981
1946 Anonymous (中國郵學會啟事) [Announcement of the China Postal Society]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (23 Feb 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1980
1946 Anonymous (主席造像兩藝術家擔任) [Two artists responsible for the statue of the Chairman]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (24 Mar 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1982
1946 Anonymous (作家書法) [Calligraphy of the writer]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 May 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1984
1946 Anonymous (古董出讓) [Antiques for sale]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (23 Jun 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1983
1946 Anonymous (名畫家司徒喬談中國藝術品貧乏 政府應負大部分責任) [Renowned painter Situ Qiao talked on a lack of Chinese artworks, government should bear a great responsibility ]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (5 Feb 1946): 2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1998
1946 Anonymous (圖片展覽閉幕 收入全部救濟東江災民) [Closing of the photography exhibition, all income sill go to the East River relief fund]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (18 Mar1946): 2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1999
1946 Anonymous (影展會今日預展) [Film festival preview opens today]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Mar 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1993
1946 Anonymous (戰片展覽觀者擁擠) [War photography exhibition crowded with visitors]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Mar1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography, war, exhibition
Location: HKAA Primary Source
1994
1946 Anonymous (找不到東西, 當然拿他來出氣) [Can't find it, for sure take it out on him][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], ( Mar 1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2449
1946 Anonymous (教育彩色片「日全蝕」參加法世界電影展覽) [The educational colour film "Sun Eclipse" participating in the World Film exhibition in France]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (28 Jan1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
1987
1946 Anonymous (新一軍印編作戰影展) [Battle film exhibition of the New First Army]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 May 1946): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:exhibition, war
Location: HKAA Primary Source
1991
1946 Anonymous (新一軍戰史影展將在港舉行) [Film exhibition of the New First Army battle history will be held in Hong Kong]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Mar 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, war
Location: HKAA Primary Source
1992
1946 Anonymous (最近重慶的四人漫畫展) [The Four Man Comic exhibition recently held in Chongqing]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Mar 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons, exhibition
Location: HKAA Primary Source
1990
1946 Anonymous (有錢出錢 一元救人一命) [Give money if you can, one dollar safe one life][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Jun 1935): 6. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2448
1946 Anonymous (漫畫漫話) [On Comics] Vol. 1 [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2452
1946 Anonymous (災民掘食樹皮草根) [Disaster victims dig up and eat bark and grass roots][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Jun 1935): 6. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2450
1946 Anonymous (狂飲之禍) [The calamity of over drinking][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Jan 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2451
1946 Anonymous (現代廣告學院招男女生) [Modern Advertising College recruits male and female students]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (23 May 1946): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source
1988
1946 Anonymous (總理銅像笑話) [The joke of the Prime Minister's bronze statue]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], 1946, (date unkown): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:sculpture
Location: HKAA Primary Source
1995
1946 Anonymous (舊態依然不改, 葡警又打苦力, 請問這是根據何種警律?) [Macao police beating up coolies, what kind of police law this is based on?][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 Jan 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
1996
1946 Anonymous (藝術家的模特兒) [Artists' models]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 Mar 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
1997
1946 Anonymous (軍人書法談) [A soldier's view on calligraphy]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao],(1946), (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:calligraphy
Location: HKAA Primary Source
1986
1946 Anonymous (陸志庠漫畫今日展出) [Lu Zhixiang's cartoons are on display today]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Apr 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
1989
1946 Anonymous (青年攝影學院招生) [The youth photography academy is recruiting students]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 Mar 1946): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:art school, photography
Location: HKAA Primary Source
1985
1946 Anonymous Lee Byng's Exhibition of Paintings. The Chinese Art Gallery, 1946. [Advertisement, exhibition date: 21-25 Feb 1946][Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA primary source vol.3
2446
1946 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) Lee Byng's Paintings. [Publication details not available], c.1946. [Exhibition at Bank of Canton Building, 21-25 Feb 1946]

Artist: Li Bing / Lee Byng (李秉);
2000
1946 Keping (克萍). (跟我們上前線去!) [Follow us to the Frontline!][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (25 Aug 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2002
1946 Li Men (李門). (藝壇話舊—從「朱門怨」演出談起) [An old talk in the art world: starting from the performance of "Tragedy of the Zhu family"]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (17 Jun 1946): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2003
1946 Lin Luo (林洛). (今日香港的影壇) [Hong Kong Films today]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (16 Mar 1946): 3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2004
1946 Lu Wuya (陸無涯). (血的路碑) [Blood-stained road monument][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (06 Jan 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2008
1946 Mo Si (莫斯). [Untitled comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 Feb 1946): 3. [Text in Chinse]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2006
1946 Xinpo (新波) (幕外風景人物) [Off-screen scenery figures][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (07 Jan 1946): 3. [Text in Chinese]

Artist:Huang Xinbo / Wong Sun Po (黃新波)
Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2011
1946 Yaosen (堯森). (壯丁市價) [Market price of a strong man][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (25 Aug 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2009
1946 Ye Qi (葉奇). (「市面」繁榮) [An illusive prosperity][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (25 Aug 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2012
1946 Ye Qi (葉奇). (校長「埋頭」, 教員「苦幹」) [The principal buried his head and the teachers worked hard][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (25 Aug 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2013
1946 Yefu (野夫). (水災) [Flood][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (25 Aug 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2007
1946 Yujun (羽軍). (鱷魚圖誌) [Crocodile illustration][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (25 Aug 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2001
1946 Zaoyu (草予). (介紹陸志庠漫畫展) [Introduction of Cartoons exhibition of Lu Zhixiang]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Apr 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:caricatures, cartoons, exhibition
Location: HKAA Primary Source
2005
1946 Zunbin (尊斌). (集郵珍話—一九四五年大事紀念郵票) [1945 big events commemorative stamps]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (17 Feb 1946): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2010
1947 (文藝生活社徵求社員三千) [The Literary Life Club seeks 3,000 members]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (14 Feb 1947): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2454
1947 Mr. Lim Tsing-ai’s Painting & Calligraphy Collection (first edition) (清霓書花集第一輯). Hong Kong: The Chinese Overseas Civilization Enterprise Co., 中僑文化公司, 1947.
2460
1947 Ageng (阿庚). (呢一磚 - 贈宋家官) [This brick is for the Song family officer][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (05 Dec 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2060
1947 Ageng (阿庚). (呢一磚 - 贈海劉老板) [This brick is for Mr. Lau the Boss][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (09 Dec 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2061
1947 Aliao (阿廖). (萬能導演) [All round director][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (27 Dec 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2062
1947 Anonymous "Chen Fushan, Yu Ben, Li Bing sanren lianzhan"(陳福善, 余本, 李秉 三人聯展) [Joint exhibition of Chan Luis, Yee Bon and Lee Byng]. (25-29 Nov 1947). [Price list, about Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本); Li Bing / Lee Byng (李秉); Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2453
1947 Anonymous "chouzheng hanyi, nanbei xiandai shuihua yizhan" (籌贈寒衣 南北現代書畫義展) [collecting winter coats for the poor - charitable art exhibition from the masters of north and south]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (11 Nov1947): unpaginated. [About 周世聰][Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:donation, chartiable exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.7
2034
1947 Anonymous "nanbei mingjia shuhua, chouzeng hanyi yizhan" (南北名家書畫 籌贈寒衣義展) [Paintings and calligraphy from north and south masters, charitable exhibition collecting winter coats for the poor]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (1 Dec1947): unpaginated. [About 周世聰][Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:donation, chartiable exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.7
2023
1947 Anonymous "nanbei shuhua mingjia, choumu hanyi" (南北書畫名家 籌募寒衣) [Masters from north and south, collecting winter coats]. New Life evening post (新生晚報) [Xinsheng wanbao], (11 Nov 1947): unpaginated. [About 周世聰][Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:donation, chartiable exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.7
2024
1947 Anonymous "nanbei xiandai mingliu, shuhua yizhan, yuanyue jiuri kaishi" (南北現代名流 書畫義展 元月九日開始) [Charitable art exhibition from masters from north and south will start from 9th January]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (26 Dec1947): unpaginated. [About 周世聰][Text in Chinese]

Keyword:donation, chartiable exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.7
2025
1947 Anonymous "shuhua yizhan, jiajin jinxing zhong" (書畫義展 加緊進行中) [charitable art exhibition is stepping up]. (中英晚報) [Zhongying wanbao], (11 Nov 1947): unpaginated. [About 周世聰][Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:donation, chartiable exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.7
2027
1947 Anonymous "中國動畫學會補助免費學額辦法 (Zhongguo Donghua Xuehui buzuo mianfei xuee banfa [Application for Subsidies in enrolling for the Chinese Association for Cartoon]. 南國藝訊 [Nangyo Yixun], No. 23 (1 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Art societies in Hong Kong, animation, cartoon
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2017
1947 Anonymous "徵求《藝術之友》啓事 (An advertisement of seeking Friends of Art)". 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 23 (1 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Art societies in Hong Kong
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2028
1947 Anonymous "葉淺予過港赴平" [(Ye Qianyu guo gang fu ping) Chinese Artist Ye Qianyu passes Hong Kong en route to Beijing]" Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao] : Oct 25, 1947.

Keyword:Renjian Huahui 人間畫會, art socieites in Hong Kong
Location: HKAA Primary Source, v. 11
6080
1947 Anonymous "藝訊 (Art News)". 南國藝訊 [Nanguo Yixun] No. 21-22. (Jun, July 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art news
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2031
1947 Anonymous "藝訊 [(Yixun) Art News". 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 23. (9 Jan 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Art societies in Hong Kong
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2032
1947 Anonymous "香港夜生活畫展在港粵澳舉行 [(Xianggang yeshenghuo huazhan zai Gang Yue Ao quxing) Hong Kong Night Life Exhibition held in Hong Kong, Guangzhou and Macau]. 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 21 (Jun 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2026
1947 Anonymous (「西遊漫記」攝成卡通片) ["Journey to the West" will be filmed into cartoon]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (12 Jun 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2014
1947 Anonymous (中華文協港粵分會 紀念文藝節獻言) [A message from the Hong Kong and Guangdong Branch of the Chinese Literary and Art Association to commemorate the literary festival]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (5 May 1947): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2036
1947 Anonymous (人間畫會主辦「風雨中華」畫展) [Renjian Painting club presents the "China amidst storm" painting exhibition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (17 Mar 1947): 4. [Text in Chinese]

Keyword:art club, exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2016
1947 Anonymous (六人畫展最後一天). Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (18 Dec1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 10
2018
1947 Anonymous (工藝教育) [Handicraft education]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (3 Aug 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA Primary Source
2035
1947 Anonymous (巴掌的傳遞) [Transmission via the palms][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (10 Oct 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2019
1947 Anonymous (文化動態) [Cultural activities]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (Jun 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2020
1947 Anonymous (文聯木刻組 歡迎參加研究) [Woodcut group welcomes joining]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (20 May 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2037
1947 Anonymous (文藝界熱烈慶祝文藝節 發展港粵文藝工作 通過八大努力目標). [The literary and art circles warmly celebrate the literary and art festival, attempting to develop the literary and artistic work in Hong Kong and Guangdong through eight major efforts]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (5 May 1947): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2038
1947 Anonymous (文藝遊沙田 木刻展最後一天) [Cultural tour of Shatin, and the last day of the woodcut exhibition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (4 Jun 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2021
1947 Anonymous (鄧初民今晚演講 兒童文藝研究小組籲請作家多為兒童花些心機) [Deng Chumin talk on children's literature this evening]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (15 Jun 1947): 4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2039
1947 Anonymous (青年會舉辦書法比賽) [The Youth Club organizes calligraphy competition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (22 Mar 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:competition, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2022
1947 Anonymous (鴨都拿雙獅牌) [Abdullah double lion brand][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (31 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2030
1947 Anonymous (黃波新教畫) [Huang Poxin teaches painting]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (11 Sept 1947): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA Primary Source
2029
1947 Anonymous Modern Chinese Art. (中國近代書畫第一輯). No. 1 (May 1947). Hong Kong: Modern Chinese Art & Calligraphy Centre, 1947. [Works by Gao Jianfu, Chen Shuren, Xu Beihong, Zhao Shaoang, Zhang Daqian, Chen Jinghong, Wu Gonghu, Huang BiJun, He Qiyuan, Deng Fen, Yang Zijiang, Shi Qirong, Ren Youyu, Guan Shanyue, Xie Chiliu, Zhou Yifeng, Zhang Qiangying, Shen Zhongqiang, Deng Erya, Wang Shangyi, Ye Shaobing, Huang Dufeng, Huang Binghong, Li Gemin,Lin Qianshi, Zhang Shulu, Yee Bon, Luis Chan, Lee Byng, Zhou Gongli]

Artist:He Qiyuan / Ho Chat Yuen (何漆園); Yu Ben / Yee Bon (余本); Li Bing / Lee Byng (李秉); Guan Shanyue (關山月);
2459
1947 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) Sixth One-Man Exhibition of Oil Paintings and Watercolours by Luis Chan: Catalogue 陳福善第六次個展目錄. [Hong Kong: n.p., 1947][4 pages; Exhibition venue: Studio - 197, Date: 22-24 May 1947][Text in Chinese and English]

Artist:Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
Location: HKAA Archived PDF, DJCmisc194705-22776
22776
1947 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) [Hong Kong's Gift]. South China Morning Post (SCMP), (6 Oct 1947): unpaginated.

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Location: HKAA Primary Source
2040
1947 Chengxi (成西). (大捷) [Great victory][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 July 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2049
1947 Ding Cong (丁聰). (送舊迎新) [Sending off the old and welcoming the new][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (01 Jan 1947): 4. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2041
1947 Director of Education Hong Kong Annual Report by the Director of Education for the Finanical Year 1946-1947, 5-11,18-21,26-33,46-57.

Location: HKAA Primary Source
2458
1947 Feng Shuzhen (馮淑貞). (你貪污得夠了, 改組改組吧!) [Enough of your corruption, let's restructure!][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (08 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2074
1947 Gan Shang (甘裳). (向人民要主權) [Demanding sovereignty from the people][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (11 Aug 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2043
1947 He Wei (何為). (不是救星) [Not the saviour][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 July 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2051
1947 He Wei (何為). (和「門外」談畫) [Talking about painting with non-pracitioners] Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (22 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source
2053
1947 He Wei (何為). (國慶有感) [Some thoughts on National Day][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (10 Oct 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2054
1947 He Wei (何為). (杜魯門說:「美國誓以武器, 金元維持世界和平!」) [Truman says: "The United States vow to keep world peace with weapons and money][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (08 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2052
1947 Hong You (洪遒). (人間畫—為「風雨中華」而寫) [Painting for "China amidst rain and storm"]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (19 Mar 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2063
1947 Jianong (加農). (捉迷藏) [Hide and seek][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (08 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2042
1947 Liao Bingxiong / Liu Bing Hing (廖冰兄) "Dongle de he dong buliao de" (動了的和動不了的) [What moves and what cannot move][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (22 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2047
1947 Liao Bingxiong / Liu Bing Hing (廖冰兄) "Qianjin bo siliang" (千斤駁四兩) [A thousand catties barge a quarter catty][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (27 Mar 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2045
1947 Liao Bingxiong / Liu Bing Hing (廖冰兄) (又是一條「好漢」, 豈待十二年後? ) [Another "hero", how can he wait twelve years later?][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 July 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2044
1947 Liao Bingxiong / Liu Bing Hing (廖冰兄) (夏日炎炎正好眠) [Good sleep in the summer heat][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (11 Aug 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2046
1947 Liao Bingxiong / Liu Bing Hing (廖冰兄) (小姐! 小姐) [Miss! Miss][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (13 Dec 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2079
1947 Lingyi (零一). (不濟事呀, 老闆) [It's no use, boss][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (22 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2077
1947 Lingyi (零一). (有法可循) [There are laws to follow][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (08 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2078
1947 Luo Wenhong (駱文宏). (一貫作風) [The general style][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 July 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2081
1947 Luo Wenhong (駱文宏). (獵者的悲劇) [The tragedy of hunter][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (10 Oct 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2082
1947 Luo Yiwei (羅以威). (記最年青的藝術) [On the youngest art]. South Country Newsletter (南國藝訊) [Nanguo yixun], No. 21 (Jun 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2085
1947 New York Times (紐約時報). (巴黎所聞所見) [What was heard and seen in Paris][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (09 Nov 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2069
1947 Suoya (所亞). (漫畫書簡) [The comic book] Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (10 Oct 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2059
1947 Suoya (所亞). (狂妄的武夫) [The arrogant warrior][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (10 Oct 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2057
1947 Tewei (特偉). (六十衰弱過雙十) [On the day of 10 Oct at the age of 60][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (10 Oct 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2064
1947 Tewei (特偉). (待哺) [Wait to be fed][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (11 Aug 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2066
1947 Tewei (特偉). (自圓其說) [Justify yourself][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (22 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2065
1947 Tewei (特偉). (要人, 要糧, 要錢!) [Need people, need food, need money!][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (11 Aug 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2067
1947 Tewei (特偉). (鬼打鬼) [Ghosts fighting ghosts][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Hwashangbao], (22 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2068
1947 Wei Bai 偉柏. (CUT!) [comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (13 Dec 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2070
1947 Ximi (戲迷). (將軍上馬啼, 群雌方粥粥) [A riding general and the female warriors][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (08 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2083
1947 Xinbo (新波). (準備反擊) [Prepare to fight back][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (08 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Huang Xinbo / Wong Sun Po (黃新波)
Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2075
1947 Yu Bei (余北). "Tan fengsuhua" (談風俗畫) [On genre painting] Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (22 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:genre painting
Location: HKAA Primary Source
2055
1947 Zhang Guangyu (張光宇). (得得馬) [Got the horse][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 July 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2071
1947 Zhang Guangyu (張光宇). (慘勝圖) [A tragic victory][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (11 Aug 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2072
1947 Zhang Guangyu (張光宇). (魔鬼們的畏途) [The fearful path of the devils][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (10 Oct 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2073
1947 Zheng Zao (鄭造). (門外談畫) [Talking about painting outside the doorway][comic] Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (08 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2080
1947 呂回 (Lu Hui). "動畫認識淺說 (A Brief Introduction to Animation)". 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 23. (1 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:animation, cartoon
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2056
1947 成五 (Cheng Wu). "他去了 (木刻) [He's gone (woodcut)]". 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 23. (1 Sept 1947): unpaginated. [illustration]

Keyword:woodcut, print making
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2048
1947 所亞. (推荐六人畫展) [Recommendated Six-artist painting exhibition]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (15 Dec 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 10
2058
1947 米 (Mi). "如此香港 (漫畫)" [Such is Hong Kong (comic)". 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 23 (1 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2050
1947 羅以威 (Luo Yiwei). "一個呼籲: 寫在「農家樂」動畫映片放映的前頭 [(Yige huyu: xie zai <Nongjiale> donghua yingpian fangying de qiantou) An Appeal: Before the Screening of the Cartoon film Joy of Farmers])". 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 23. (1 Sept 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:animation, cartoon
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2084
1947 載仇 (Dai Chou). "藝術·表現·意識 [(Yishu, biaoxian, yishi) Art, Behaviour, Consciousness]. 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 21 (Jun 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art theory
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2076
1948 Ageng (阿庚). (二房東頒) [The sub-landlord][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (3 Jan 1948): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2097
1948 Anonymous "From Today Until Saturday, Dec 18, the Hong Kong Working Artists' Guild is Exhibiting Paintings by Messrs. Yee Bon, Lee Byng and Luis Chan in the Hotel Cecil, Chater Road" China Mail Wednesday Supplement, (15 Dec 1948): unpaginated.

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本); Li Bing / Lee Byng (李秉); Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2462
1948 Anonymous "Li Bing, Yu Ben, Chen Fushan sanren lianzhan"(李秉, 余本, 陳福善三人聯展) [Joint exhibition of Lee Byng, Yee Bon and Luis Chan]. (15-18 Dec 1948). [Catalogue, about Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本); Li Bing / Lee Byng (李秉); Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2461
1948 Anonymous "nanbei shuhua yizhan, chengji meiman" (南北書畫義展 成績美滿) [Charitable exhibition of the south and north masters ended perfectly]. National Times (國民日報), (22 Jan 1948): unpaginated. [About 周世聰][Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:donation, chartiable exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.7
2088
1948 Anonymous (中國木刻協會徵求) [Solicitation from the China Woodcut Association]. [Publication details not available], (30 Jan 1948): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2463
1948 Anonymous (嶺東名畫家林逸, 將其個人國畫作品及聯合嶺東畫家作品, 於中華基督青年會(必列者士銜) 圖書館展出, 為該會籌募經費. 林氏作風純為海派, 有山水、花卉、人物、金石等) [exhibition of Lin Yi and other Lingnan school painters]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (14 Feb 1948): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, Lingnan school
Location: HKAA Primary Source
2090
1948 Anonymous (教育影片本週節目) [Program for this week's educational films]. Ta Kung Pao (大公報) [Dagongbao], (26 Mar1948): 2.6. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2093
1948 Anonymous (文化短波) [Cultural short wave]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (12 Mar 1948): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2087
1948 Anonymous (文化短波) [Cultural short wave]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (17 Mar 1948): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2086
1948 Anonymous (文化短波) [Cultural short wave]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (7 Mar 1948): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2092
1948 Anonymous (會痾金糞的狼) [Wolf that laid gold dung][comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (27 Feb 1948): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2089
1948 Anonymous (畫家即席揮毫 送給到會來賓如女侍們 慶祝藝術節金陵一韻事) [Celebrating art fesitval at Jinling]. Ta Kung Pao (大公報) [Dagongbao], (26 Mar 1948): 1.4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2094
1948 Anonymous (穗六家報紙, 擬16-2-48 起減分篇幅, 因紙張配給額過少) [On Guangdong newspaper publishing]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (14 Feb 1948): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2091
1948 Anonymous (羅丹雕刻特輯) [Special issue on Rodin sculpture]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], No. 10 (25 Feb1948): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2095
1948 Anonymous (虹影沖曬) [Developing rainbow filming]. [Publication details not available], (31 Jan 1948): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA Primary Source
2464
1948 Anonymous Advertisement. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (13 Jan 1948): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2465
1948 Anonymous Advertisement. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (28 Jan 1948): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2467
1948 Anonymous Advertisement. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao]. (20 Mar 1948): 5. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2468
1948 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "huajia de xiuyang" (畫家的修養) [self-cultivation of an artist]. Renwen yikan: jinian Renwenyuan wuzhounian kan (人文藝刊: 紀念人文苑五週年刊), (12 Dec 1948): 3-4. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.25
2098
1948 Director of Education Hong Kong Annual Report by the Director of Education for the Finanical Year 1947-1948, 1-3,6-13,26-31,38-39,42-45-47.

Location: HKAA Primary Source
2466
1948 Mi Gu (米谷). (甘地(不抵抗主義者)的葬禮)[The funeral of Gandhi, the Satyagraha][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (1 Feb 1948): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2096
1949 Anonymous "jixi huihao" (即席揮毫) [painting at the table]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 Feb 1949): unpaginated. [About 周世聰][Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Location: HKAA Primary Source vol.7
2100
1949 Anonymous (中華全國文學藝術工作代表大會籌委會 徵集美術作品資料啟事) [Notice of the Preparatory Committee of the All-China Literary and Art Congress on collecting information on art works][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (17 Jun 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2099
1949 Anonymous (南北名家書法國畫油畫聯合展覽) [Joint exhibitions of masters of calligraphy, Chinese painting and oil painting] (中國近代書畫匯) [Zhongguo jindai shuhua hui], (11 Jun 1949): unpaginated. [Invitation letter, about 李鐵夫][Text in Chinese]

Artist:Li Tiefu / Li Tieh Foo (李鐵夫)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2469
1949 Anonymous (宿舍里) [In the dormitory][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (15 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2101
1949 Anonymous (書畫行情) [The value of calligraphy and painting artworks]. 1949. [Publication details not available]. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2105
1949 Anonymous (溥心畬畫) [Paintings of Pu Xinru]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (15 Dec 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Pu Xinshe (溥心畬 / 愛新覺羅溥儒)
Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source
2102
1949 Anonymous (畫梅詩人洪庾叟 攜所作來港小住) [Plum painting poet Hong Yusou coming for a short stay in Hong Kong]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 Dec 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source
2103
1949 Anonymous (籌辦工業學院 廠商今再討論) [Manufacturers will discuss the establishment of industrial colleges today] 1949 [Publication details not available]. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2107
1949 Anonymous (陳荊鴻書畫展覽) [Calligraphy and Painting exhibition of Chen Jinghong]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Dec 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Jinghong / Chan Ging Hung (陳荊鴻)
Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2106
1949 Anonymous (魯迅論畫及畫家) [Lu Xun on painting and painters]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (29 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2104
1949 Anonymous Wen Wei Pao (文匯報) [Wenhuibao]. (4 July 1949): 5. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2473
1949 Aqing (阿慶). (如果我中了馬票) [If I won the lottery][comic]. Hwa Shiang Pao (華商報) [Huashangbao], (24 Jan 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2127
1949 Bi Mang (畢芒). (我們是政治宣傳員) [We are political propagandists][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (17 Jun 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2135
1949 Bingxiong (冰兄). (蔣x幫: 拿錢來!) [Jiang Xbang: Bring in money!][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (29 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Artist:Liao Bingxiong / Liu Bing Hing (廖冰兄)
Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2117
1949 Cai Ruohong (蔡若虹). (國畫改革問題: 北平藝術界關於國畫的討論之二) [The problem of reforming Chinese Painting]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao]. (23 July 1949): 8. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2150
1949 Chen Qiyuan (陳其銓). (以藝術服務) [Art in service]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Dec 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2137
1949 Chen Yanqiao (陳煙橋). (不許經濟特務闖進人民的城市) [Economic spies are not allowed to break into people's cities ][comic]. Wen Wei Pao (文匯報) [Wenhuibao]. (23 July 1949): 8. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source vol. 25
2138
1949 Dai Tielang (戴鐵郎). (增加生產! 努力建設!) [Increase production! Build hard!][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (17 Jun 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2154
1949 Director of Education Hong Kong Annual Report by the Director of Education for the Finanical Year 1948-1949, 5-11,14-19,22-25,28-31,36-43,60-63,66-69.

Location: HKAA Primary Source
2472
1949 Dizhi (迪支). (解放區: 軍民合作防水) [The liberation district: Military-civilian cooperation in bringing about waterproof][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (29 July 1949): 5. [Text in Chinese,]

Location: HKAA Primary Source
2128
1949 Dizhi (迪支). (談美術與工農兵結合) [On the integration of fine arts and works, peasants and soldiers][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (1 July 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2129
1949 Gu Jiong (孤炯). (童屍) [The child corpse][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (29 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2126
1949 Guo Jun (郭均). (民兵押送俘虜) [Militiamen escorting captives][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (29 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2136
1949 Hong Kong Art Club (香港美術會) Second Annual Exhibition of the Hong Kong Art Club: Catalogue. Hong Kong: 1949. [6 pages; exhibition held from 14-15 Dec, 1949. at St. John's Cathedral Hall; include list of exhibitors and artworks][Text in English]

Artist:Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善); Yu Ben / Yee Bon (余本); Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition, painting, art club
Location: HKAA Archived PDF, DJCmisc194912-22785
22785
1949 Huang Mao (黃茅). (漫談看畫) [On reading paintings]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (4 Mar1949): 8. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2142
1949 Jian, Qinzhai (簡琴齋) "Wei Lang Jingshan huazhan shuo jijuhua" 為郎靜山畫展說幾句話 [Speaking a few words about the exhibition on behalf of Lang Jingshan] Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (15 Dec1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lang Jingshan (郎靜山)
Keyword:art photographer, exhibition
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2157
1949 Ke Ping (克萍). (勿忘此恨 紀念「七七」) [Let's not forget this hatre - commemorating 7 Jul Incident][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (1 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2119
1949 Li Cheng (李誠). (我們對於建立新美術的意見) [Our opinion on the establishing of new art]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (20 May 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2121
1949 Li Defei (李德飛). (漁家孩子) [Fisherman's children][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (15 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2122
1949 Li Hua (李樺). "Xiangqi guoqu kunan de rizi" 想起過去苦難的日子 [Recalling the difficult time in the past][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (17 Jun 1949): 5. [Text in Chinese]

Artist:Li Hua (李樺)
Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2123
1949 Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山) (題辭) [Inscription]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Dec 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2120
1949 Liu Shiwen (劉式文) "Zhou Shicong zhi shi shu hua" (周世聰之詩書畫) [Poem, Painting and calligraphy from Chow Sai-chung]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (15 Feb1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:review
Location: HKAA Primary Source vol.7
2148
1949 Lu Juchuan / Lo Kui Chuen (盧巨川) "Xihu yuantiao" (西湖遠眺) [Overlooking the West Lake]. Ta Kung Pao (大公報) [Dagongbao]. (4 Feb 1949): 8. [Text in Chinese]

Artist:Lu Juchuan / Lo Kui Chuen (盧巨川)
Keyword:ink painting
Location: HKAA Primary Source
2151
1949 Lu Tian (陸田). (桂南樵婦) [Guilin Woodcutter][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (29 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2139
1949 Lu Xiuhuan (盧秀環). (漁村風景) [A scene of Fishing village][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (15 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2152
1949 Ma Jian (馬鑑). (對於麗精美術學院畢業同人畫展的展望) [Outlook of the graduates art exhibition of the Lijing Art Academy]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Dec 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2133
1949 Murong (慕容). (我們世代沒有田地,如今可有了!) [We didn’t have a field for generations, but now we have it!][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (17 Jun 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2149
1949 Ning Fan (寧凡). (用敵人的武器武裝自己) [Arm youself with the enemy's weapons][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (15 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2147
1949 Ou Yongxiang (區永祥) "cengyang caisuan shi wenyihua de dianying juban, guanyu 'dianying jueban wenyihua' de buchong" (怎樣才算是文藝化的電影劇本 關於「電影劇本文藝化」的補充) [What kind of screenplays are literal and artistic? A further note on 'literal and artistic screenplay'] Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao] (20 Jun 1949): 7. [Text in Chinese]

Keyword:Hong Kong film business
Location: HKAA Primary Source, v. 27
7102
1949 Peng Ge (彭革). (談中國畫的改造) [On transformation of Chinese painting]. Wen Wei Pao (文匯報) [Wenhuibao]. (19 Jun 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2140
1949 Qing (靜). (藝術 應獻給群眾) [Art: should be for the public]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Dec 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2153
1949 Ren Zhenhan / Jem Chen Han (任眞漢) (評錢瘦鈇畫展) [A review on Qian Shoufu painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 Dec 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, review
Location: HKAA Primary Source
2116
1949 Shi Yu (石餘). (城鄉互助) [Mutual aid between the urban and the rural][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (15 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2115
1949 Shi Yu (石餘). (城鄉互助). [Mutual aid between the urban and the rural][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao]. (1 July 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2114
1949 Tan Yan (譚彥). (以生產競賽來迎接「七一」) [Greeting "First of July" with production race][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (1 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2158
1949 Tang Manqing (唐曼青). (人文藝苑的誕生) [The birth of Humanities Art College]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Dec 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art society, art club, art school
Location: HKAA Primary Source
2130
1949 Tang Rongjie (唐榮傑). (做練習) [Doing exercise][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (15 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2132
1949 Tang Rongjie (唐榮傑). (小先生替同學補習功課) [The little teacher tutors his classmates][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (15 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2131
1949 Tian Song (田頌). (新中國與舊中國) [The New and Old China][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (17 Jun 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2113
1949 various "dianying congyeyuan shuku pitan teji" (電影從業員訴苦筆談特輯) [Special issue: Notes on the hardship the film professionals experienced]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao] (11 July 1949): 7. [Text in Chinese]

Keyword:Hong Kong film business
Location: HKAA Primary Source, v. 27
6856
1949 Wang Cuiyi (王萃儀). (做實驗) [Doing experiment][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (15 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2110
1949 Wang Qian (汪潛). (談剪紙干的形式與內容) [Discussing the form and content of paper-cutting][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (21 July 1949): 8. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2125
1949 Wang Qian (汪潛); Bingxiong (冰兄) (解放頌) [An ode to liberation][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (21 July 1949): 8. [Text in Chinese]

Artist::Liao Bingxiong / Liu Bing Hing (廖冰兄)
Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2124
1949 Wang Qiwei (王綺薇). (看內告) [Reading the internal notice][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (15 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2112
1949 Wang Qiwei (王綺薇); Run Yuezhao (閏月昭). (小組會議) [Group Meeting][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (15 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2111
1949 Wang Wenbiao (王文彪). (小兄弟) [Little brother][Paper Cutting]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (29 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2109
1949 Wen Lin (文林). (看「人間畫會春季畫展」) [A look of the "Renjian Huahui Spring painting exhibition]. Ta Kung Pao (大公報) [Dagongbao]. (4 Feb 1949): 8. [Text in Chinese]

Keyword:art club, exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2108
1949 Xie Zizhen (謝子真). (魯迅與珂勒惠支) [Lu Xun and Kollowitz][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (29 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2156
1949 Xie Zizhen (謝子貞). (注意年青的一代) [Beware of the young generation]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (15 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2155
1949 Yang Nawei (楊訥維). (牛馬的生活結束了!) [The horse-and-cow-like life is now over!][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (17 Jun 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2143
1949 Yang Xiaoyuan (楊嘯原). (「吃的是乾草,擠出的是牛奶,血!」) [What you eat is hay, what you squeeze out is milk and blood!][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (29 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2145
1949 Yang Xiaoyuan (楊嘯原). (匪徒,你要怎麼樣) [Gangster, what do you want?][comic]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (15 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2146
1949 Yang Yunshi (楊雲史). (蘊廬詩草題詞) [Yunlu poetry and inscription]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Dec 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2144
1949 Yinshe (殷社) Collection of Oil Paintings and Woodcuts by Hsin Po (新波畫冊 1943-1948) (殷社出版), 1949. [Text in Chinese]

Artist:Huang Xinbo / Wong Sun Po (黃新波)
Keyword:painting, woodcut
Location: HKAA Primary Source vol. 15
2471
1949 Yu Ben / Yee Bon (余本); Chinese Paintings by Miss Wu Pei Yong (伍佩榮畫集). [Publication details not available], 1949. [With a short biography by Yee Bon]
2470
1949 Yujun (羽軍). (在毛澤東旗幟下建設新中國) [Building new China under Mao Zedong][comic] .Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (1 July 1949): 5. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2118
1949 Yunlou (雲樓). (序靜山夫婦及名家書畫展) [Preface to Calligraphy and Painting exhibition of Mr. and Mrs. Jingshan and other artists]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (15 Dec 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2141
1949 Zhang Guchu (張谷雛). (論荊鴻畫) [On paintings of Chen Jinghong]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Dec 1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Jinghong / Chan Ging Hung (陳荊鴻)
Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2134
1950 Ai Jian (艾簡). (記對聯聖手方地山) [On couplet master Fang Dishan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 July 1950): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2224
1950 Anonymous "An Exhibition of Messrs. Luis Chan, Lee Byng, and Yee Bon of their Oil Paintings and Watercolours" [Publication details not available], (1 Dec 1950): unpaginated. [Advertisement. about Yee Bon][Text in English]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本); Li Bing / Lee Byng (李秉); Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:advertisment, exhibition
Location: HKAA primary source vol. 2
2475
1950 Anonymous "Deng Fen shuhua zhanlan hui jinqi yilian santian" (鄧芬書畫展覽會今起一連開三天) [Painting and calligraphy exhibition of Deng Fen start from today and will last for three days]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (29 Jan1950): 6. [Text in Chinese]

Artist:Deng Fen (鄧芬)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.11
2193
1950 Anonymous "xiandai huajia Chen Chixiu jinzuo" (現代畫家陳池秀近作) [Works of modern painter Chan Chi Sau]. The Young Companion (良友畫報), No. 9. (Aug 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Chixiu / Chan Chi Sau (陳池秀)
Location: HKAA Primary Source vol.7
2182
1950 Anonymous "Zhou Shicong nushi huazhan xu" (周世聰女史畫展序) [Preface to Madam Chow Sai-chung's exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 Feb1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:preface, exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.11
2168
1950 Anonymous (一封重建大會堂的意見書) [A letter of opinion for the reconstruction of the City Hall]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Aug 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:City Hall
Location: HKAA Primary Source
2159
1950 Anonymous (二三百位畫家、雕塑家、攝影家和收藏家通力合作下 購債美展今午揭幕 在華商總會一連展覽三天 李麗華等輪流負責招待不收門券) [Art Exhibition at the Chinese General Chamber of Commerce]. [Publication details not available], (24 Mar1950): unpaginated. [About李鐵夫][Text in Chinese]

Artist:Li Tiefu / Li Tieh Foo (李鐵夫)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2201
1950 Anonymous (介紹九華劉堂少旅舉辦時賢名畫展覽) [On Painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Mar 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2160
1950 Anonymous (介紹楊襄雲先生書畫展) [On the Calligraphy and Painting exhibition of Yang Xiangyun]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 Jun 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2161
1950 Anonymous (兩處展覽古代書畫) [Ancient calligraphy and painting exhibitions at two places]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Feb 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2167
1950 Anonymous (八九老畫家愛和平 病榻上簽名字). Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (18 July 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Tiefu / Li Tieh Foo (李鐵夫)
2202
1950 Anonymous (布莢克與近代英國木刻家) [Blake and contemporary English engraver]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (27 July 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2162
1950 Anonymous (序楊襄雲君花鳥畫展 超過七十老人) [Preface to the Bird and Flower Painting exhibition of Yang Xiangyun]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 Jun 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2164
1950 Anonymous (從怒氣寫竹說起 記吳子深旅港畫展) [On Painting exihibition of Wu Zishen]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Oct 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2179
1950 Anonymous (思補齋書畫展) [Calligraphy and Painting exhibition of Sibuzhai]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 Feb 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2172
1950 Anonymous (思補齋珍藏書畫今日起在港展覽 地點: 思豪酒店畫廳) [On Painting and Calligraphy exhibition of Sibuzhai at Hotel Cecil]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Feb 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2171
1950 Anonymous (惲南田與吳漁山—思補齋藏畫介紹) [On Calligraphy and Painting exhibition of Sibuzhai]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Feb 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2186
1950 Anonymous (我們的話 點滴成流之匯海 天風吹海作狂濤) [A note: droplets of water make ocean, blowing wind makes ferocious waves]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (16 Apr 1950): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2165
1950 Anonymous (我與停雲樓) [Tingyunlou and me]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Jun 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2166
1950 Anonymous (教製瓷相) [Teaching how to make porcelain photo]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (3 Feb 1950): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:advertisement
Location: HKAA Primary Source
2180
1950 Anonymous (明清兩代名畫選述) [On selected paintings of Ming and Qing dynasties]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Mar 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source
2169
1950 Anonymous (本港大會堂的興廢簡史) [The rise and fall of City Hall]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Aug 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:City Hall
Location: HKAA Primary Source
2163
1950 Anonymous (梁益餘書畫展昨天開始) [Calligraphy and Painting exhibition of Liang Yiyu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 Feb 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2181
1950 Anonymous (為定裕兄畫展隨筆) [An anecdote on Dingyu's painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 May 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2173
1950 Anonymous (為張英超箇展序) [Preface to Zhang Yingchao solo exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Feb 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
2174
1950 Anonymous (為盛杏孫氏所藏書畫展覽敬告港中愛好藝術者) [Informing art lovers on exhibition of Sheng Xingsun's painting collection]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Feb 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2175
1950 Anonymous (粵中舊藏之文與可畫竹) [Wen Yuke's bamboo painting in old Guangdong collections]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Feb 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:art collection
Location: HKAA Primary Source
2187
1950 Anonymous (紀英超個展) [On Yingchao's solo exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Feb 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, review
Location: HKAA Primary Source
2176
1950 Anonymous (羅西) [Luo Xi]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Aug 1950): unpaginated. [Comic][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoons
Location: HKAA Primary Source
2197
1950 Anonymous (老畫家李鐵夫 應邀赴穗養病 生活問題完全由政府照顧). Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (31 Aug1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Tiefu / Li Tieh Foo (李鐵夫)
2203
1950 Anonymous (華南文聯籌備會 熱烈歡迎李鐵夫). Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (5 Sept1950): 4. [Text in Chinese]

Artist:Li Tiefu / Li Tieh Foo (李鐵夫)
2204
1950 Anonymous (藝文誌) [Art and Literature]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (30 Jan 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2198
1950 Anonymous (藝術的社會功能) [The social function of art]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (24 July 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2199
1950 Anonymous (記南國藝人鄧誦先) [On Deng Songxian]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (29 Jan 1950): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2177
1950 Anonymous (記超然齋的藏畫) [On painting collection of Zhaorenzhai]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 Aug 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:art collection
Location: HKAA Primary Source
2178
1950 Anonymous (誌張中原) [Zhang Zhongyuan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 May 1950): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2188
1950 Anonymous (談七人畫展的出品) [On works of the Seven Man Painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 July 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2189
1950 Anonymous (談沈厚韶女畫家) [On female painter SHen Houshao]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Mar 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:painting, exhibition
Location: HKAA Primary Source
2200
1950 Anonymous (談談林德銘的畫) [On paintngs by Lin Deming]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Mar 1950): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2190
1950 Anonymous (論沈厚韶女史山水) [On landscape paintings by Shen Houshao]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Mar 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2191
1950 Anonymous (謝南星盧耀海書畫聯展今日開幕) [Opening of the joint exhibition of calligraphy and paintings by Xie Nanxing and Lu Yaohai]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Feb 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2194
1950 Anonymous (賢名畫贊) [Praises for famous paintings]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Mar 1950): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2192
1950 Anonymous (購債美展小鏡頭 一群明星招待觀眾 幾位畫家即席揮毫) [On Art exhibition at the Chinese General Chamber of Commerce]. [Publication details not available], (25 Mar1950): unpaginated. [About李鐵夫][Text in Chinese]

Artist:Li Tiefu / Li Tieh Foo (李鐵夫)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2205
1950 Anonymous (購債美展最後一天 大會增添新節目 來賓可和影星一起拍照 攝影名家多人在場服務) [On art exhibition at the Chinese General Chamber of Commerce]. [Publication details not available], (27 Mar1950): unpaginated. [About李鐵夫][Text in Chinese]

Artist:Li Tiefu / Li Tieh Foo (李鐵夫)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2207
1950 Anonymous (購債美展第二天 看畫訂畫會場人山人海 工商界人士陳祖沛等慷慨解囊 展覽會決定延長一天才閉幕) [On art exhibition at the Chinese General Chamber of Commerce]. [Publication details not available], (26 Mar 1950): unpaginated. [About李鐵夫][Text in Chinese]

Artist:Li Tiefu / Li Tieh Foo (李鐵夫)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2206
1950 Anonymous (超然齋歐西油畫觀後記) [A review of the European oil paintings from the collection of Zhaoranzhai]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 Aug 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2185
1950 Anonymous (邵逸軒經略) [Strategy of Shao Yixuan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (22 Jun 1950): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2170
1950 Anonymous (金石書畫家楊襄雲) [Calligrapher and Painter Yan Xiangyun]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 Jun 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2208
1950 Anonymous (陳德真女士的山水畫) [Landscape paintings of Chen Dengzhen]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Aug 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2184
1950 Anonymous (陳白陽與陸包山) [Chen Baiyang yu Lu Baoshan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Mar 1950): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2183
1950 Anonymous (題停雲樓畫展) [Inscriptions for the Tingyunlou collection painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Jun 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2196
1950 Anonymous (題林德銘畫) [Inscriptions for painting of Lin Deming]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Mar 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2195
1950 Anonymous Exhibition of Painting by Yee Bon, Luis Chan, Lee Byng. (15-18 Dec 1948). [Catalogue, about Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本); Li Bing / Lee Byng (李秉); Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary source vol.2
2474
1950 Ao Zishen (奧子深). (停雲樓書畫集展覽贅言) [Preface to the calligraphy and painting exhibition of Tingyunlou collection]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Jun 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy, art collection
Location: HKAA Primary Source
2278
1950 Biming (筆明). (書林德銘花鳥) [On flower and bird paintings by Lin Deming]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Mar 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2275
1950 Binqiu (賓邱). (評林德銘的畫) [A review on paintings of Lin Deming]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Mar 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, review
Location: HKAA Primary Source
2289
1950 Bo Re (般若) "Deng Fen zhi huafeng" (鄧芬之畫風) [Style of Deng Fen's painting]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (29 Jan 1950):10. [Text in Chinese]

Artist:Deng Fen (鄧芬)
Keyword:style, painting
Location: HKAA Primary Source vol.11
2255
1950 British Council (Hong Kong, China) The Chater Collection of Paintings and Engravings: Pictures Relating to China, Hong Kong, Macao, 1655-1860. Hong Kong: Ye Olde Printerie, Ltd., 1950. [ An exhibition arranged by the British Council in conjunction with the government of Hong Kong][Text in English]

Keyword:private collection, Sir Catchick Paul Chater, Macau
12359
1950 Chen Jishu (陳繼書). (繼書自述) [Jishu's autobiography]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Jun 1950):10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2270
1950 Chen Shiwen (陳士文). (邵林畫展小誌) [A note on Painting exhibition of Shao Yixuan and Lin Zhongxing]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (22 Jun 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2269
1950 Deng Fen (鄧芬) "Shen Zhongqiang funu huazhan" (沈仲強父女畫展) [Exhibition of Shen Zhongqiang and his daughter]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Mar1950):10. [Text in Chinese]

Artist:Shen Zhongqiang (沈仲強)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.11
2292
1950 Director of Education Hong Kong Annual Report by the Director of Education for the Finanical Year 1950, 1-5,10-11,16-23,26-42,54-56.

Location: HKAA Primary Source
2476
1950 Dong Chuang (董窗). (介紹陳繼書女史) [Introducing Madam Chen Jishu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Jun 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2283
1950 Dongguan (東觀). (吳道子畫的傳說) [The Legend of Wu Daozi]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Oct 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2234
1950 Du Jing'an (杜景安). (介紹陳德真畫展) [Introduction of Chen Dezhen painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Aug 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2228
1950 Dumin (壽民). (劉源沂兄畫展) [Painting exhibition of Liu Yuanyi]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 May 1950):10. [Text in Chinese]

Artist:Liu Yuanyi / Lau Yun Yee (劉源沂)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2285
1950 Fang Fan (方帆) "jieshao Zhou Shicong nushi shuhua zhan" (介紹周世聰女士書畫展) [Introduction of madam Chow Sai-chung's exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 Feb1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:introduction, exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.11
2210
1950 Fengsan (鳳三). (寄厚望于中原兄) [Having high hope for friend Zhongyuan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 May 1950):10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2290
1950 Fusheng (浮生). (寫在張中原書畫展覽前) [Written before the calligraphy and painting exhibition of Zhang Zhongyuan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 May 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2253
1950 Gao Zhenbai (高貞白). (報國好機會!) [A good chance to repay the country]. [Publication details not available], (25 Mar 1950): unpaginated. [About李鐵夫][Text in Chinese]

Artist:Li Tiefu / Li Tieh Foo (李鐵夫)
Location: HKAA Primary Source
2258
1950 Gu Qingyao / Koo Tsin Yaw (顧青瑤) (停雲樓書畫集展簡述) [A brief description on the calligraphy and painting exhibition of Tingyunlou collection]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Jun 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2298
1950 Gui Dian (桂坫). (觀林德銘畫) [On paintings of Lin Deming]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Mar 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2252
1950 Guo Manping (郭曼平) "Zhou Shicong de shuhua"(周世聰的書畫) [calligraphy and painting from Chow Sai-chung]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 Feb1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:introduction, review, calligraphy, ink painting
Location: HKAA Primary Source vol.11
2268
1950 Hu Baizong (胡百宗) . (從大新畫廳說到邵林聯展) []From Dah Sing Painting gallery to Shao Yixuan and Lin Zhongxing joint exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (22 Jun 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2248
1950 Huang Yebai (黃也白). (中國畫的新方向) [The new trend of Chinese painting]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 May 1950):10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2276
1950 Ji You (季友) "lun Deng Fen de renwu hua" (論鄧芬的人物畫) [Talking about Deng Fen's figure painting]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (29 Jan1950):10. [Text in Chinese]

Artist:Deng Fen (鄧芬)
Keyword:figure painting
Location: HKAA Primary Source vol.11
2233
1950 Jianzhai (見齋). (介紹吳子深先生) [Introducing Wu Zishen]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Oct 1950):10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2229
1950 Jianzhai (見齋). (超然齋各國名畫展覽小引) [Brief description on the painting exhibition of the Chaorenzhai collection]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 Aug 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2230
1950 Kuanle shanren (歡樂山人). (題陳德真女士山水) [Inscriptions for landscape paintings of Chen Dezhen]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Aug 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2299
1950 Lan'er (蘭兒). (張中原的雄心) [The ambition of Zhang Zhongyuan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 May 1950):10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2297
1950 Li Cong (孝聰). (評陳繼書畫展) [A review of Calligraphy and Painting exhibition of Chen Jishu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Jun 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy, review
Location: HKAA Primary Source
2227
1950 Lin Ling (林靈). (本港大會堂的興廢簡史) [History of the rise and fall of the Hong Kong City Hall]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Aug 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:City Hall
Location: HKAA Primary Source
2239
1950 Lin Qianshuo (林千碩). (從中國繪畫說起—湯翠雛畫展獻詞) [Starting from Chinese painting: Dedication of Tang Cuichu painting exhibition ]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (28 May 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2235
1950 Lin Qianshuo (林千碩). (淺言收藏) [On art collecting]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Jun 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art collection
Location: HKAA Primary Source
2236
1950 Lin Shihong (林世鴻). (記林德銘) [On Lin Deming]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Mar 1950):10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2238
1950 Lin Zhongxing (林中行). (小言) [A word]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (22 Jun 1950): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2237
1950 Ling Lu (凌盧). (寫在劉源沂畫展之前) [Written before the painting exhibition of Liu Yuanyi]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 May 1950):10. [Text in Chinese]

Artist:Liu Yuanyi / Lau Yun Yee (劉源沂)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2249
1950 Ling Lu (凌盧). (陳繼書女士畫藝介紹) [Introduction of the paintings of Madam Chen Jishu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Jun 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Painting
Location: HKAA Primary Source
2250
1950 Liu Shen (柳燊). (觀英超的新中國畫) [On viewing the new Chinese Painting of Yingchao]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Feb 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2243
1950 Liu Yuanyi (劉源沂). (陳繼書家學淵源) [Chen Jishu from a learned family]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Jun 1950):10. [Text in Chinese]

Artist:Liu Yuanyi / Lau Yun Yee (劉源沂)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2291
1950 Lu Zhongduo (路中鐸). (藏家劉懷祖 名畫展紹介) [Introduction to the painting exhibition of the Liu Huaizu collection]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 May 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2284
1950 Ma Jian (馬鑑). (看了邵逸軒林中行邵幼軒的畫) [On paintings by Shao Yixuan, Lin Zhongxing and Shao Youxuan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (22 Jun 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2257
1950 Ou Shaoxuan (區少軒). (讀陳池秀南嶽紀遊圖卷) [Reading the handscroll painting of southern travel by Chen Chixiu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (30 Apr 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2259
1950 Qian Mu (錢穆). (記吳君子深畫展) [On painting exhibition of Wu Zishen]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Oct 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2294
1950 Qian Shoutie (錢瘦鐵). (紀停雲三傑) [On the three gentlemen of Tingyulou collection]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Jun 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art collection
Location: HKAA Primary Source
2293
1950 Qinglu (馨廬). (出品總評) [General Review of exhibits]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Mar 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, review
Location: HKAA Primary Source
2296
1950 Qiuhong (秋鴻). (多才多藝的劉源沂) [The talented Liu Yuanyi]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 May 1950):10. [Text in Chinese]

Artist:Liu Yuanyi / Lau Yun Yee (劉源沂)
Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA artist file section
2247
1950 Qiushui (秋水). (從花鳥畫源流談楊襄雲底畫) [Speaking on paintings of Yang Xiangyun from the origin of flower-and-bird paintings ]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 Jun 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2245
1950 Qiushui (秋水). (陳繼書的仕女花卉) [The paintings of ladies and flowers by Chen Jishu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Jun 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2246
1950 Qiyuan (漆園). (沈仲強先生父女畫展) [Painting exhibition of Shen Zhongqiang and his daughter]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Mar 1950):10. [Text in Chinese]

Artist:He Qiyuan / Ho Chat Yuen (何漆園);
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2287
1950 Ren Ke (任訶). (一幅最大膽的畫像) [A most daring portrait]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (27 July 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2219
1950 Ren Ke (任訶). (維納斯雕像史話) [The history of the statue of Venus]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Oct 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:sculpture
Location: HKAA Primary Source
2221
1950 Ren Ke (任訶). (馬奈的奧令配亞)[The Olympia by Manet]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Oct 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2220
1950 Ren Zhenhan / Jem Chen Han (任眞漢) "lun Deng Fen huazhan" (論鄧芬畫展) [Talking about Deng Fen's exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (31 Jan 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Deng Fen (鄧芬)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.11
2218
1950 Ren Zhenhan / Yam Chun Hon (任真漢) (論新繪畫的路向—序七人畫展) [Preface to the Painting exhibition of Seven: on direction of new paintings] Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 July 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2217
1950 Shangfu (商父). (濤畫會春季展介評) [A review on the Spring exhibition of the Tao Painting Club]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (16 Apr 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:art club, art society, exhibition
Location: HKAA Primary Source
2261
1950 Shangfu (商父). (陳德真畫展介紹) [An introduction of Chen Dezhen painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Aug 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2260
1950 Shengzhai (省齋). (記當代畫宗張大千) [On the contemporary painting master Zhang Daqian]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 July 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2244
1950 Shi Yurong (石魚容). (德真女士畫觀後) [After viewing paintings by Madam Dezhen]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Aug 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Primary Source
2215
1950 Shu Min (淑敏) "Zhou Shicong shuhua" (周世聰書畫) [Painting and calligraphy from Chow Sai-chung]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Feb 1950):10. [Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:review
Location: HKAA Primary Source vol.11
2267
1950 Tao Shoubo (陶壽伯). (張中原畫展小引) [A brief introduction to painting exhibition of Zhang Zhongyuan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 May 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2272
1950 Taoran (陶然). (明代書法之精華) [The essence of Ming calligraphy]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Mar 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2271
1950 Wang Quanbo (王權波). (湯翠雛 一個屬於自然的畫人) [Tang Cuichu: a painter that belongs to Nature]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (28 May 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source
2214
1950 Wang Shuqin (王書琴). (觀陳池秀虎門歸櫂圖卷書後)[On Chen Chixiu painting scroll]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (30 Apr 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2211
1950 Wang Weineng (王維能). (祝湯翠雛女士前途無量) [Wishing Madam Tang Cuichu a bright future]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (28 May 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2212
1950 Wang Zhenhai (王震海). (我所知道的吳子深先生) [What I know about Mr. Wu Zishen]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Oct 1950): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2213
1950 Weimo (維犘). (丹青白髮映紅妝) [White hair and red makeup]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 May 1950):10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2288
1950 Wengweng (翁翁). (記兩幅名畫 王照山水立軸) [On two famous paintings: Landacape hanging scroll by Wang Zhaoshan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Mar 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting, landscape
Location: HKAA Primary Source
2254
1950 Wu Xianzi (伍憲子). (觀吳子深畫展後記) [Postscript to the painting exhibition of Wu Zishen]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Oct 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:review, painting, exhibition
Location: HKAA Primary Source
2216
1950 Wu Zhaozhong (吳肇鍾) "Zhou Shicong nushi shuhua"(周世聰女士書畫) [painting and calligraphy from Chow Sai-chung]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 Feb1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:introduction, artist, calligraphy, ink painting
Location: HKAA Primary Source vol.11
2225
1950 Wu Zhaozhong (吳肇鍾). (陳池秀畫藝觀摩展覽) [On the exhibition of paintings by Chen Chixiu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (30 Apr 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2226
1950 Xian Rongxi (冼榮熙). (為邵林翁婿夫婦畫展進一言) [A word on the painting exhibition of works by Mr. and Mrs. Shao Yixuan and their daughter and son-in-law Mr. and Mrs. Lin Zhongxing]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (22 Jun 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2242
1950 Xu Jianruo (徐緘若). (停雲樓畫集展序) [Preface to the calligraphy and painting exhibition of Tingyunlou collection]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Jun 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy, art collection
Location: HKAA Primary Source
2251
1950 Yang Xiangyun (楊襄雲). (作者自述) [Author's biography]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 Jun 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2281
1950 Ye Linfeng trans. (葉林豐)譯. (亞爾布萊希特·丟勒) [Albrecht Durer]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Oct 1950):10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2282
1950 Yongzhai (慵齋). (書畫觀賞會出品概論) [An introduction to calligraphy and painting appreciation sessions]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Feb 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2286
1950 You Xun (尤薰). (旅港藏家藏品聯展會中 宋元書畫觀賞記) [On the Song and Yuan calligraphy and paintings at the joint exhibition of artworks from art collectors travelling to Hong Kong]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Feb 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2209
1950 Yuanlin (園林). (現代最成功的贗造假畫專家) [The most successful fake painting expert]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Sept 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source
2277
1950 Yuge (愚閣). (介紹沈仲強父女繪畫合展覽) [An introduction to the join painting exhibition of Shen Zhongqiang and his daughter]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Mar 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Ink painting, exhibition
Location: HKAA Primary Source
2279
1950 Yuge (愚閣). (論思補齋畫展覽) [On the painting exhibition of Sibuzhai collection]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Feb 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2280
1950 Yuzi (魚籽). (關於大會堂屋頂的一件傳說 金馬成精) [On a legend about the Golden Horse on the roof of the City Hall]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Aug 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:City Hall
2273
1950 Zhang Chongren (張充仁). (藝術的使命) [The mission of art]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 May 1950):10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2263
1950 Zhang Yingchao (張英超). (紀「濤」畫會) [On "Tao" painting club]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (16 Apr 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:art club, art society
Location: HKAA Primary Source
2264
1950 Zhang Yingchao (張英超). (紀鄭定裕氏其人其畫) [On the person and paintings of Zhang Dingyu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 May 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source
2265
1950 Zhang Yingchao (張英超). (贈翠雛) [A present to Cuichu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (28 May 1950):10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2266
1950 Zhang Zhongyuan (張中原). (家學淵源話湯翠雛) [On Tang Cuichu's family background]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (28 May 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2262
1950 Zhi Zifan (朱子範). (現代國畫風格溯源 為九華堂時賢名畫展覽作) [The origin of the modern Chinese painting style, written on the occasion of the painting exhibition of Jiuhuatang collection]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Mar 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2222
1950 Zhiyuan (芝園). (沈氏父女聯展略評) [On the joint exhibition of Shen Zhongqiang and his daughter]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Mar 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2241
1950 Zhizi (智子). (嘉園所藏名畫) [The famous paintings in the collection of Jiayuan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Feb 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:art collection, painting
Location: HKAA Primary Source
2274
1950 Zhou Bogang (周伯剛). (記劉源沂書畫篆刻展覽) [Calligraphy, Painting and Seal Carving exhibition of Liu Yuanyi]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 May1950):10. [Text in Chinese]

Artist:Liu Yuanyi / Lau Yun Yee (劉源沂)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy, Seal carving
Location: HKAA artist file section
2232
1950 Zhou Shixun (周世勳). (張中原與大觀雅集) [Zhang Zhongyuan and the Daguan Club]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 May 1950):10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2231
1950 Zhu Zijue (朱子覺). (讀畫後記 為陳池秀畫藝待評會而作) [A postscript written for the painting evaluation meeting on the art of Chen Chixiu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (30 Apr 1950): 10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting, criticism
Location: HKAA Primary Source
2223
1950 Zhumo (竺犘). (高師的三種革命) [The three types of revolutions of Gao Shi]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Apr 1950):10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2240
1950 荊鴻. (贈鄧誦先序) [Preface to Deng Songxian]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (29 Jan 1950):10. [Text in Chinese]

Artist:Chen Jinghong / Chan Ging Hung (陳荊鴻)
Location: HKAA Primary Source
2256
1950 韓穗軒. (觀濤畫會預展後) [After previewing the Tao Painting Club exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (16 Apr 1950):10. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2295
1951 Zhao Shaoan, Zhou Yifeng, Ye Shaobing, He Qiyuan, Rong Chishi Hezuohuaji (趙少昂,周一峰, 葉少秉, 何漆園, 容遫石合作畫集). Hong Kong: Donghua sanyuan (東華三院), 1951.

Artist:Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂); He Qiyuan / Ho Chat Yuen (何漆園)
2478
1951 Anonymous "Feng Pingshan Tushuguan, Bao Shaoyou huazhan shengkuang Du shenfu jiang Chenghenge benshi "(馮平山圖書館 鮑少游畫展盛況 杜神父講長恨歌本事) [Fung Ping Shan Library: grand occasion of Pau Siu Yau's exhibition, Father Du talking about the story of Chang Hen Ge]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.11
2316
1951 Anonymous (中國藝術展覽會在列寧格勒閉幕) [Chinese art exhibition concludes in Leningrad]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:overseas exhibition
Location: HKAA Primary Source
2302
1951 Anonymous (中英學會主辦 長恨歌水滸傳畫展 港督明日親臨參觀) ["Song of Everlasting Regret" and "The Water Margin" Painting exhibition organized by the Sino-British Society, the Governor of Hong Kong will visit tomorrow]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
2300
1951 Anonymous (中英學會名畫展 湘督昨蒞會欣賞) [The Sino-British Society exhibition of renowned paintings, the Governor of Hunan visit in person]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
2301
1951 Anonymous (佘雪曼師生舉行書畫展 作品一百餘件) [Over one hundred artworks showcased in Painting and Calligraphy Exhibition organized by She Xueman and his students]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (22 Jan1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, Chinese calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2306
1951 Anonymous (佘雪曼書畫展昨日揭幕) [Calligraphy and Painting exhibition of Shen Xueman opened yesterday]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (30 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, Chinese calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2307
1951 Anonymous (六千餘人多才多藝 聲色藝文樣樣俱存) [The talented six thousand people, all kinds of art activities are included]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2303
1951 Anonymous (名家作品參加聯合美術義展 高卓雄昨主持開幕禮). [The Joint art charity exhibition has works by famous artists, Gao Zhuoxiong hosted the opening ceremony yesterday] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao]. (1 July 1951): unpaginated. [About Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Keyword:exhibition, charity
Location: HKAA Primary Source
2322
1951 Anonymous (周碧初油畫展在聖約翰教堂舉行) [Oil painting exhibition of Zhou Bichu will be held at the St. John's Cathedral]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2308
1951 Anonymous (夏文山, 譚文芳, 彭廣信, 盧威 西畫圖案畫展) [Western painting and design exhibition of Xia Wenshan, Tan Wenfang, Peng Guangxin and Lu Wei]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2309
1951 Anonymous (新聞界小說作家第一屆書畫聯展)[The first Calligraphy and Painting joint exhibition of News media novelists]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, Chinese calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2318
1951 Anonymous (港大中文學會 古書畫碑展覽) [Ancient painting and calligraphic works of the Chinese Society of the University of Hong Kong]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (17 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, Chinese calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2315
1951 Anonymous (王商一將舉行畫展) [Wang Shangyi will be hosting painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2304
1951 Anonymous (王商一畫展昨開幕盛況) [Opening of Wang Shangyi Painting exhibition yesterday]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (22 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2305
1951 Anonymous (穗文藝界抗美援朝巡行花絮) [Anti-American Parade of the Guangzhou art and culture sector]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:anti-war, campaign
Location: HKAA Primary Source
2320
1951 Anonymous (萬國藝專美術講座) [Wanguo Art College art talks]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao]. (2 July 1951): unpaginated. [About Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Location: HKAA Primary Source
2325
1951 Anonymous (藝壇簡訊) [Art scene News]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao]. (8 Nov 1951): unpaginated. [About Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Location: HKAA Primary Source
2326
1951 Anonymous (複製彩畫展 英文化委會定期舉行 為聯合國文教組主辦) [Exhibition of replicas of Oil paintings organized by the UNESCO and hosted regularly by the British Culture Committee]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (20 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
2319
1951 Anonymous (雪曼藝院書畫今起正式展覽) [Paintings and calligraphy of the She Xueman Art Institute will be exhibited from today]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (29 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, Chinese calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2314
1951 Anonymous (香港美術院) [Hong Kong Art School]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao]. (10 Aug 1951): unpaginated. [About Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Location: HKAA Primary Source
2323
1951 Anonymous (香港風光畫展) [Hong Kong Landscape painting exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao]. (10 Aug 1951): unpaginated. [About Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2324
1951 Anonymous (馬慈航畫展今明仍舉行) [Painting exhibition of Ma Cihang will still be open today and tomorrow]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (17 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, Chinese calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2310
1951 Anonymous (高劍父先生傳略) [A biography of Gao Jianfu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (27 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Location: HKAA Primary Source
2311
1951 Anonymous (高劍父畫展今起開四天) [Painting exhibition of Gao Jianfu will be open for view for four days]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (27 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2312
1951 Anonymous (高劍父畫展明展期一天) [Painting exhibition of Gao Jianfu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (30 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2313
1951 Anonymous (麗精美專春季聯展) [Spring joint exhibition of the Lijing Art School]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (26 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art school
Location: HKAA Primary Source
2321
1951 Anonymous (黃老奮亳芒刻在思豪酒店幗廳舉行) [Exhibition of miniature carvings by Huang Laofen in Cecil Hotel]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, carving
Location: HKAA Primary Source
2317
1951 Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游) "guanyu zhuozuo Chanhenge Shiyi" (關於拙作長恨歌詩意) [About my work Poetry Changhenge]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Feb 1951): 8. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source vol.11
2346
1951 Bifu (筆夫). (神秘妖姬) [Mysterious enchantress][comic]. (天底下週刊) [Tiandixia zhoukan] Vol. 3. (Jun 1951): 16-17. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2342
1951 Chen Shiwen (陳士文). (周碧初先生及其言論) [Mr. Zhou Bichu and his theores]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Jan 1951): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2340
1951 Chen Zishi (陳子石). (高劍父先生畫展) [Painting exhibition of Gao Jianfu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (27 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2341
1951 Director of Education Hong Kong Annual Report by the Director of Education for the Finanical Year 1950-51, 10-11,16-17,20-33, 44-47,52-61,78-80.

Location: HKAA Primary Source
2477
1951 Li Fuhong / Lee Fu Hung (李撫虹) "guohua senme yaobian" (國畫什麼要變 寫在高師畫展會) [What needs to change in Chinese painting, writing on teacher Bao Shaoyou's exhibition] . Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (27 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:exhibition, review
Location: HKAA Primary Source vol.11
2329
1951 Li Fuhong / Lee Fu Hung (李撫虹) "xiezai Bao xiansheng huazhan zhiqian" (寫在鮑先生畫展之前) [Write before Mr. Bao's exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Feb 1951): 8. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.11
2330
1951 Liu Zhongying (劉仲英). (謝家夔畫展 今明兩日仍在思豪畫廳舉行) [Painting exhibition of Xie Jiakui will open at the Cecil Hotel for two days]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (14 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2344
1951 Ma Jian (馬鑑). "Bao Shaoyou de Changhenge shiyi he Shuihuzhuan huazhan"(鮑少游的長恨歌詩意和水滸傳畫展) [Exhibition of "poetry Changhenge" and "Shuihuzhuan" from Pau Siu Yau]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Feb 1951): 8. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.11
2336
1951 Ma Jian (馬鑑). (看了王商一的畫) [On the paintings of Wang Shangyi]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (23 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, review
Location: HKAA Primary Source
2334
1951 Ma Jian (馬鑑). (觀高逸鴻畫展) [On painting exhibition of Gao Yihong]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, review
Location: HKAA Primary Source
2337
1951 Ma Jian (馬鑑). (馬慈航的畫) [Paintings of Ma Cihang]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (16 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2335
1951 Nanpu (南甫). (高劍父真畫展) [Authentic painting exhibition of Gao Jianfu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (28 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2331
1951 Ren Zhenhan / Jem Chen Han (任眞漢) (評高劍父畫展) [A review of painting exhibition of Gao Jianfu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (29 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, review
Location: HKAA Primary Source
2327
1951 Ren Zhenhan / Jem Chen Han (任眞漢) (評黃永玉畫展) [A review of the painting exhibition of Huang Yongyu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2328
1951 Shengzhai (省齋). (王摩詰的詩畫) [Poems and paintings of Wang Mojie]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Feb 1951): 10. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2332
1951 Xinlu (馨廬). (略評徐東白油像展) [A review on the oil portraits of Xu Dongbai]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (19 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:oil painting, review
Location: HKAA Primary Source
2347
1951 Xu Jingzhai (徐鏡齋). (王商一畫展) [Painting exhibition of Wang Shangyi]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (21 Feb 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2333
1951 Yang Shanshen / Yang Shen Sum (楊善深); (高師劍父畫展感言) [A word on the painting exhibitino of Gao Jianfu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (27 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Gao Jianfu (高劍父);
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2343
1951 Zhang Yichao (張英超). (高逸鴻國畫展在思豪酒店畫廳舉行) [Painting exhibition of Gao Yihong will be held at the Cecil Hotel]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (11 Jan 1951): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2339
1951 Zhang Yingchao (張英超). (紀周碧初教授) [On Professor Zhou Bichu]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (12 Jan 1951): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2338
1951 Zheng Chunting (鄭春霆) "huajia Bao Shaoyou zhuan" (畫家鮑少游傳) [Biography of artist Pau Siu Yau]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Feb 1951): 8. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:biography
Location: HKAA Primary Source vol.11
2345
1952 Anonymous "Zhou Shicong nushi, juxing shuhua zhan" (周世聰女士 舉行書畫展) [Mrs. Chow Sai-chung held her painting and calligraphy exhibition]. (28 Aug 1952), [Publication details not available]. [Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source vol.7
2348
1952 Anonymous Combined Exhibition of the Works of the Following Calligraphers and Artists: Yung Shau-shek, Hu Chien-un, Chang Shao-shek, Liang Pai-yu, Fung Kang-hou, Wan Wing-sum, Yeh Shao-peng, Chao Shao-an. Singapore: Tiger Press, 1952. [With brief biography and works of the artists. Text in Chinese]

Artist:Rong Shushi / Yung Sou Shek (容漱石); Hu Chien-un, Zhang Shaoshi / Cheung Shiu Shek (張韶石); Liang Pai-yu, Feng Kanghou / Fung Kang Hou (馮康侯); Wan Wing-sum, Ye Shaobing / Yeh Shao Peng (葉少秉); Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂)
Keyword:calligraphy, ink painting, Lingnan school
Location: HKAA Primary Source
2480
1952 Anonymous Xingjiapo hua ren qing nian hui zhu ban ba jia shu hua lian he zhan lan (星加坡華人青年會主辦 八家書畫聯合展覽) [Combined Exhibition of the Works of the Following Calligraphists and Artists]. Singapore: Chinese Y.M.C.A., 1952. [Exhibition catalogue; Exhibition date: 30 Aug 1952;Text in Chinese]

Artist:Rong Shushi / Yung Sou Shek (容漱石); Hu Chien-un, Zhang Shaoshi / Cheung Shiu Shek (張韶石); Liang Pai-yu, Feng Kanghou / Fung Kang Hou (馮康侯); Wan Wing-sum, Ye Shaobing / Yeh Shao Peng (葉少秉); Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂)
Keyword:calligraphy, ink painting, Lingnan school
Location: HKAA Primary Source
2479
1952 Chen Jinghong / Chan Ging Hung (陳荊鴻) "Xu (序) [Preface]" In Lu Zhiwei wen yi (呂智惟文藝) [The Literary and Artistic Work of Lu Zhiwei], edited by Lu Canming (呂燦銘), unpaginated. Hong Kong: Lu Canming (呂燦銘), 1952. [Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘); Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨); Chen Jinghong / Chan Ging Hung (陳荊鴻)
Keyword:Ink painting, calligraphy
12842
1952 Lu Canming (呂燦銘) "Dao Gao Jianfu (悼高劍父) [Mourning for Gao Jianfu]" In Lu Zhiwei wen yi (呂智惟文藝) [The Literary and Artistic Work of Lu Zhiwei], unpaginated. Hong Kong: Lu Canming (呂燦銘), 1952. [Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘); Gao Jianfu (高劍父)
Keyword:Ink painting
12832
1952 Lu Canming (呂燦銘) Lu Zhiwei wen yi (呂智惟文藝) [The Literary and Artistic Work of Lu Zhiwei]. Hong Kong: Lu Canming (呂燦銘), 1952. [Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘); Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨); Gao Jianfu (高劍父)
Keyword:Ink painting
12831
1952 Zheng Chunting (鄭春霆) "Lu Canming juan (呂燦銘傳) [Biography of Lu Canming]" In Lu Zhiwei wen yi (呂智惟文藝) [The Literary and Artistic Work of Lu Zhiwei], edited by Lu Canming (呂燦銘), unpaginated. Hong Kong: Lu Canming (呂燦銘), 1952. [Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘); Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Keyword:Ink painting
12841
1953 "She Xueman jiaoshou shiwen shuhua runli" (佘雪曼教授詩文書畫潤例) [Examples of Professor She's poems and paintings] (香港雪曼藝文院) [The Art Institute of Hsieh Shu Man], (Apr 1953): unpaginated. [About Sheh Hsueh Man][Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Sheh Hsueh Man / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA Primary Source vol.7
2483
1953 (兒童樂園合訂本第一至第十二期) [The Children's Paradise, vol. 1-12] . Hong Kong: 兒童樂園社, 1953. [Bi-weekly Comics: 15 Jan to 1 July, 1953. [Text in Chinese]
2484
1953 Anonymous "Hong Kong Art Club Exhibition: Moving Work by Lee Byng" [Publication details not available], (1 Oct 1953): unpaginated. [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.3
2482
1953 Anonymous "Xueman Yiwen Yuanyeshu disanzhong - She Xueman jiaoshou shiwen shuhua ji" (雪曼藝文院叢書第三種—佘雪曼教授詩文書畫集) [The third type in Shu-Men Art Studio - painting album by Professor Hsieh Shu-Men]. [Publication details not available], (Apr 1953). [Advertisement, about Sheh Hsueh Man][Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Sheh Hsueh Man / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA Primary Source vol.7
2486
1953 Anonymous (三反五反的動機及其後果) [The motive and consequences of three antis and five antis ]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Jan 1953): 9. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2349
1953 Anonymous (中青美術招生) [China Youth Art School recruiting students]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 Jan 1953): 7. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:art school
Location: HKAA Primary Source
2351
1953 Anonymous (伯明翰攝影展覽 港作品多幀入選) [The Birmingham Photograph Exhibition, a number of works by Hong Kong artists were shortlisted]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (Mar 1953): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:artist abroad, competition, photography
Location: HKAA Primary Source
2355
1953 Anonymous (僑美女藝術家 黃玉雪將訪港) [Huang Yuxue, an overseas Chinese female artist from the United States will be visiting Hong Kong]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 Jan 1953): 6. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2360
1953 Anonymous (古玩傢私什架會 書畫古玩展覽昨晨開幕) [An exhibition of painting, calligraphy and antiques opened yesterday]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Jan 1953): 7. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
2353
1953 Anonymous (名畫廉恥 (豐子愷, 齊百石)) [Feng Zikai and Qi Baishi]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 Jan 1953): 7. [Advertisement][Text in Chinese]

Artist:Feng Zikai (豐子愷);
Location: HKAA Primary Source
2354
1953 Anonymous (大酒店書畫室 展覽名家油畫) [Oil paintings of renowned artists will be exhibited in the art room of a major hotel]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (Mar 1953): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, oil painting
Location: HKAA Primary Source
2350
1953 Anonymous (徐文炎書法 今最後展出) [Last day of exhibition for calligraphy of Xu Wenyan]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Mar 1953): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
2357
1953 Anonymous (王繼新雕塑室) [The sculpture studio of Wang Jixin]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Jan 1953): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Keyword:sculpture, studio
Location: HKAA Primary Source
2352
1953 Anonymous (萬國藝專學校 廣告科課程多) [Wanguo Art College has a number of courses on advertisement]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Jan 1953): 7. [Text in Chinese]

Keyword:art school, art education
Location: HKAA Primary Source
2359
1953 Anonymous (雪曼藝文院) [The She Shuman Art Institute]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (8 Jan 1953): unpaginated. [Advertisement][Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Sheh Hsueh Man / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Keyword:art school, art education
Location: HKAA Primary Source
2358
1953 Anonymous (雪曼藝文院講習簡章) [She Shuman Art Institute lecture notes] (香港雪曼藝文院) [The She Shuman Art Institute], (16 Apr 1953): unpaginated. [About Hsieh Shu Man][Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Sheh Hsueh Man / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA Primary Source
2485
1953 Anonymous (香港電影節的願與前瞻) [The hope and future of Hong Kong Film Festival]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Jan 1953): 20. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2356
1953 Anonymous (魯本斯的巴里斯的裁判) [Ruben's Judgement of Paris]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (7 Jan 1953): 11. [Text in Chinese]
2361
1953 Anonymous [Personalities—Artist Going To Canada—Mr Lee Byng]. South China Morning Post (SCMP), (8 Oct 1953). [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.3
2362
1953 Caoyi (草衣). (介紹賀文略畫展) [An introduction to He Wenlue painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (5 Feb 1953): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2370
1953 Director of Education Hong Kong Annual Report by the Director of Education for the Finanical Year 1952-1953, 1-7,30-33,54-59.

Location: HKAA Primary Source
2487
1953 Kengte (肯特). (祝福) [Blessings] Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (2 Jan 1953): unpaginated. [Picture][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2368
1953 Li Peng (李鵬). (我不要這些, 要輕氣球) [I don't want these, I want a balloon]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Jan 1953): 20. [Pictures][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2366
1953 Lu Canming (呂燦銘). (賀文略中西繪畫展 會場: 思豪酒店閣樓) [The Chinese and western painting exhibition of He Wenlue at the Cecil Hotel]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 Feb 1953): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:He Wenlue / Hor Man Leuk (賀文略)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2365
1953 Ma Jian (馬鑑) "She Xueman jiaoshou shiwen shuhua ji xu" (佘雪曼教授詩文書畫集序) [Preface to Professor Hsieh Shu-Men's paiting and poetry album] (佘雪曼教授詩文書畫集), (15 Apr 1953): unpaginated. [About Sheh Hsueh Man][Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA Primary Source vol.7
2371
1953 Ming (明). (藝術家的靈感) [Inspiration of the artist] Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Jan 1953): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2367
1953 Qingxiang (敬相). (王小二過年) [Wang Xiao'er during the New Year]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Jan 1953): 9. [Pictures][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2372
1953 R.D. (呔底藏嬌) [Mistress behind the tyre] Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Jan 1953): 10. [Picture][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2363
1953 Sheng Zhai (省齋). Combined Exhibition of the Works of the Following Calligraphers and Artists: Yung Shau-shek, Hu Chien-un, Chang Shao-shek, Liang Pai-yu, Fung Kang-hou, Wan Wing-sum, Yeh Shao-peng, Chao Shao-an. Singapore: Tiger Press, 1952. [With brief biography and work]

Artist:Rong Shushi / Yung Sou Shek (容漱石); Hu Chien-un, Zhang Shaoshi / Cheung Shiu Shek (張韶石); Liang Pai-yu, Feng Kanghou / Fung Kang Hou (馮康侯); Wan Wing-sum, Ye Shaobing / Yeh Shao Peng (葉少秉); Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂)
Keyword:calligraphy, Ink painting, Lingnan school
2369
1953 Shuangya (霜崖). (世界藝術名作介紹 彌蓋朗基羅的壁畫) [An introduction of world famous art works: the fresco painting of Michelangelo]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Jan 1953): 11. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2373
1953 Shuangya (霜崖). (藝術名作介紹 彌蓋朗基羅的「摩曲」) [Introduction of world famous artworks: work by Michelangelo]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Jan 1953): 11. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2374
1953 Wu Hufan (吳湖帆). (張大千畫蓮花) [Zhang Daqian painting lotus]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 Jan 1953): 10. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2364
1954 Anonymous "Two Artists Open Studio to Help Youngsters" Hong Kong Standard, (10 Apr 1954): unpaginated. [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉); Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:studio, education
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2488
1954 Anonymous "Untitled" Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (18 Feb 1954): 1. [Picture][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2375
1954 Anonymous (寫在張韶石畫展中) [On painting exhibition of Zhang Shaoshi]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Jan 1954): 6. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2383
1954 Anonymous (後生產驚人) [A shocking post-production]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Jan 1954): 7. [Picture][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2376
1954 Anonymous (新年漫畫) [New Year Comic]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Jan 1954): 7. [Picture][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2381
1954 Anonymous (新年的故事) [The story of New Year]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (1 Jan 1954): 7. [Picture][Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2380
1954 Anonymous (書畫義賣) [Charity sale of paintings and calligraphy]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (6 Jan 1954): 7. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2377
1954 Anonymous (書畫義賣今舉行 由港督夫人揭幕) [Painting and Calligraphy charity Sales starts today, Mrs. Governor will officiate]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (4 Jan 1954): 7. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2378
1954 Anonymous (書畫義賣最後今天) [Last day today fo the Calligraphy and Painting Charity Sale]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (10 Jan 1954): 7. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2379
1954 Anonymous (歐西美術畫展) [European and western painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (16 Feb 1954): 7. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2384
1954 Anonymous (漫畫報) [comic] Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (28 Feb1954): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source
2490
1954 Anonymous (綠寶鮮橙汁) [Green spot orange juice]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (13 Feb 1954): 13. [Advertisement][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2382
1954 Anonymous [Exhibition of Paintings, Works of Leading H.K. Artists, Art Teachers]. South China Morning Post (SCMP), (14 Dec 1954): unpaginated.

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2489
1954 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "The Hong Kong Artists' Group" The Studio, 148, (July 1954): 84-87. [include illustrations: "Low Tide, Causeway Bay" by Luis Chan, "Lady with Horse" by Yee Bon, "The Rain is Coming" by Lee Byng, "The Chess Players" by Ng Po Wan]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本); Li Bing / Lee Byng (李秉); Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善); Wu Buyun / Ng Po Wan (伍步雲);
Keyword:oil painting, Hong Kong as subject
Location: HKAA Archived PDF, DJCmisc1954-2386
2386
1954 W., K.C. [Exhibition of Paintings—Works of Leading H.K. Artists]. South China Morning Post (SCMP), (14 Dec 1954): unpaginated. [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition, painting
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2387
1955 Adams, Anthony Frederic. "Contemporary Art" [Publication details not available], (10 May 1955): unpaginated. [Text in English]

Location: HKAA Primary Source
2388
1955 Anonymous "'One-man School'– Lee Byne Has Created Canadian-Chinese Art" The Vancouver Province, (16 Nov 1955): unpaginated. [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉);
Location: HKAA Primary Source
2498
1955 Anonymous "Back Home is Lee Byne" The Vancouver Province, (16 Nov 1955): unpaginated. [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉);
Location: HKAA Primary Source
2493
1955 Anonymous "Gang du fufu jinchen canguan gezhan"(港督夫婦今晨參觀個展), [Lady Grantham at Lee Byng's exhibition this morning]. Sing Tao Evening News (星島晚報) [Xingdao wanbao], (9 May 1955). [About Lee Byng][Text in Chinese]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2392
1955 Anonymous "Gangdu fufu canguan huazhan" (港督夫婦參觀畫展) [Hong Kong Governor and his wife visiting the painting exhibition]. Kung Sheung Evening News (工商晚報) [Gongshang wanbao], (10 May 1955): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2494
1955 Anonymous "Gangdufufu jinchen canguan libing gezhan" (港督夫婦今晨參觀李秉個展) [Governer of Hong Kong visited Lee Byng's exhibition this morning]. Sing Dao Evening News (星島晚報) [Xingdao wanbao], (9 May 1955): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition, hong kong governer
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.3
2495
1955 Anonymous "H.E., Lady Grantham at Lee Byng Painting Exhibition" Hong Kong Standard, (c. 10 May 1955): unpaginated [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2496
1955 Anonymous "huajia Li Bing juxing huazhan"(畫家李秉舉行畫展) [Painter Lee Byng held his personal exhibition]. Sing Tao Evening News (星島晚報) [Xingdao wanbao], (9 May 1955). [Text in Chinese]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2393
1955 Anonymous "Li Bing huazhan kaimu, gangdu kangli canguan" (李秉畫展開幕, 港督伉儷參觀) [Hong Kong Governor and Mrs. presided over Lee Byng's exhibition opening ceremony]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (10 May 1955): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2497
1955 Anonymous "Yu Ben mingqi huazhan, gangdu kangli jianglin canguan"(余本明起畫展 港督伉儷將臨參觀) [Yee Bon Art Exhibition will start from tomorrow, Hong Kong Governer couple will come to visit].Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao]. (27 Nov 1955): unpaginated. [About Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Keyword:exhibition
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2395
1955 Anonymous "Yu Ben zhi hua"(余本之畫) [Paintings by Yee Bon].Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (23 Nov 1955): unpaginated. [About Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Keyword:painting
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2394
1955 Anonymous "Zai shengyuehan libitang libing jinkai huazhan gangdu fufu daochan gcanguan" 在聖約翰禮拜堂, 李秉今開畫展, 港督夫婦到場參觀 [Lee Byng's exhibition at St. John's Cathedral opened today, Hong Kong Governor and Mrs. paid a visit]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (9 May 1955): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2501
1955 Anonymous "Zhongguo yishu xiehui, huifu zengyi, fenwen bushou" (中國藝術協會 恢復贈醫 分文不收) [China Art Society restored free medical service]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (4 May 1955): unpaginated. [About 周世聰][Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:medical service
Location: HKAA Primary Source vol.7
2389
1955 Anonymous "Zhongguo yishu xiehui, xiandai shuhua zhanlan" (中國藝術協會 現代書畫展覽) [China Art Society contemporary painting and calligraphy exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 May 1955): unpaginated. [About 周世聰][Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.7
2390
1955 Anonymous "Zhonghua yishu xiehui, juxing shuhua zhanlan" (中華藝術協會 舉行書畫展覽) [China Art Society held painting and calligraphy exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (2 May 1955): unpaginated. [About 周世聰][Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.7
2391
1955 Anonymous Josias Leao (8 Oct 1955). [Letter, about Lee Byng][Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:correspondence
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2502
1955 Anonymous Paintings by Local Artists Go On View At 3-Day Exhibition. [Publication details not available], (9 May 1955): unpaginated.

Location: HKAA Primary Source
2499
1955 Anonymous [Artist Going to Canada: Mr. Lee Byng]. South China Morning Post (SCMP), (8 Oct 1955): unpaginated. [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:watercolor painting
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.3
2491
1955 Anonymous [Rewarding Art Show: Lee Byng's Three Styles Most Pleasing]. South China Morning Post (SCMP), (10 May 1955): 5. [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition, painting
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2500
1955 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "Duchuangde fengge: wei li bingJun diyici gezhan erzuo" (獨創的風格: 為李秉君第一次個展而作) [Unique Style: Lee Byng's First Solo Exhibition]. [Publication details not available], (2 May 1955): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2396
1955 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "Fundamental Principles of Chinese Painting" The Studio, 150, (July-Dec 1955): 148-155.

Keyword:Chinese painting, Ink painting
Location: HKAA Archived PDF, DJCmisc1955-22475
22475
1955 Drumright, Everett F. Letter (14 Sept 1955), [Letter, about Lee Byng][Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:correspondence
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2397
1955 Lin Zai (林載). "Li Bing zhi fengjinghua" (李秉之風景畫) [The Landscape Painting of Lee Byng]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (16 May 195): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:landscape painting
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2398
1955 Ma Jian (馬鑑) "Fang Zhaolin nu shi de hua (方召麐女士的畫) [Paintings by Madam Fang Zhaoling]" Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (Feb 1955): [unpaginated]. [Text in Chinese]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Ink painting
12803
1955 Talamo, M.C.R. "The Hong Kong Art Club"(16 Sept 1955). [Letter, about Lee Byng][Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:correspondence
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2400
1955 Talamo, M.C.R. [Article on Lee Byng without title]. Hong Kong: The Artland Co. Ltd. 21 Apr 1955. Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:artist description
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2399
1955 W.S. "Artist's Exhibition: Lee Byng Show Tells Its Story Brilliantly, Pictures With Quiet Charm" [Publication details not available][Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKAA primary source vol.3
2492
1955 Yu Qian/ 于潛 "Yu Ben jiqi renwu hua"(余本及其人物畫) [Yee Bon and his figure paintings]Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (19 Feb 1955): unpaginated. [About Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Keyword:figure painting, painting
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2401
1956 "Trip To Bali By Liu Kang, C.S. Chen, W.H. Chen, S.P.Chong" (桃源行 劉抗, 陳文希, 陳宗瑞, 鍾泗濱 峇里旅行作品選). The Young Companion (良友畫報), No. 6. (July 1956): 29. [Pictures]

Location: HKAA Primary Source vol.13
2517
1956 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 10 (Nov 1956).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2519
1956 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 11 (Dec 1956).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2520
1956 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 6 (July 1956).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2521
1956 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 7 (Aug 1956).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2522
1956 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 8 (Sept 1956).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2523
1956 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 9 (Oct 1956).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2524
1956 Anonymous "Famous Galleries" (世界名作畫廊). The Young Companion (良友畫報), No. 6. (July 1956): 25. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.13
2505
1956 Anonymous "Footsteps Through Japan" (張大千東瀛遊蹤). The Young Companion (良友畫報), No. 7. (Apr 1956): 20-23. [Text in Chinese]

Artist:Zhang Daqian (張大千)
Location: HKAA Primary Source vol.13
2503
1956 Anonymous "huajia Huang Junbishi xidu Liangyou huabao"(畫家黃君璧氏喜讀良友畫報). The Young Companion (良友畫報), No. 6. (July 1956): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Huang Junbi (黃君璧)
Location: HKAA Primary Source vol.13
2508
1956 Anonymous "Wu Zishen huapin guan dangdai" (吳子深畫品冠當代) [Wu Zishen's work is the best of contemporary art]. The Young Companion (良友畫報), No. 8 (Sept 1956): unpaginated. [About 吳子深][Text in Chinese]

Artist:Wu Zishen (吳子深)
Location: HKAA Primary Source vol.5
2506
1956 Anonymous "Xiangying zuguo haozhao, zhuming huajia Yu Ben quanjia hui Sui, wuyue jian huiqu kandao guanghui qianjing, jue jixu chuangzuo wei zuguo yishu fuwu"(響應祖國號召 著名畫家余本全家回穗 五月間回去看到光輝前景 決繼續創作為祖國藝術服務) [Responding to the call of the state, famous artist Yee Bon came back to Guangzhou with his family, seeing the rosy future during his back in May, he decided to keep painting to serve the art of China]. Ta Kung Pao (大公報) [Dagongbao], Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao], (13 Sept 1956): unpaginated. [About Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Keyword:painting, politics
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2509
1956 Anonymous (Wood Cuts). The Young Companion (良友畫報), No. 9. (Oct 1956): unpaginated. [Pictures][Text in Chinese]

Keyword:wood cut
Location: HKAA Primary Source vol.13
2504
1956 Anonymous (丙申社第一次畫展集) [The first painting exhibition catalogue of the Bingshen club](Feb 1956). [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2518
1956 Anonymous (我永不忘懷的人(二) 「良友畫報」的恩人). The Young Companion (良友畫報), No. 6. (July 1956): 32. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.13
2507
1956 Chen Hongzhen (陳洪甄) "Village Life in Woodcuts" (木刻 刻刀上的鄉村生活). The Young Companion (良友畫報), No. 8 (Sept 1956): 14-15. [Text in Chinese]

Keyword:woodcut
Location: HKAA Primary Source vol.13
2515
1956 Gao Bisheng (高弼生) Zhang Daqian yu Bijiasuo dongxi liangda huajia huijian ji (張大千與畢加索 東西兩大畫家會見記) [Zhang Daqian and Picasso, meeting of two masters from both east and west]. The Young Companion (良友畫報), No. 10 (Nov 1956): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:HKAA Primary Srouce vol.13
Location: HKAA Primary Source vol.13
2514
1956 Hong Kong Baptist University (香港浸會大學) Hong Kong Baptist University (香港浸會大學). Hong Kong: Fine Arts Department, University of Hong Kong, 2014. [1 folder; Materials gathered from various sources ; Information in Chinese and English]

Keyword:art education, art school, exhibition venue, university
Location: HKAA organization file section
13910
1956 Neng lu (能履) "Lee Ying Shan Master of Landscape Painting" The Young Companion (良友畫報). No. 9. (Oct 1956): 2-3. [About李研山][Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Keyword:landscape painting
Location: HKAA Primary Source vol.2
2513
1956 Sun Qi (孫旗) "jiashao ziyou Zhongguo chao xianshi pai huajia - He Tiehua shi jiqi zuopin" (介紹自由中國超現實派畫家—何鐵華氏及其作品) [Introduction of the free Chinese surreal painter - He Tiehua and his works]. The Young Companion (良友畫報), No. 8. (Sept 1956): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:He Tiehua (何鐵華)
Location: HKAA Primary Source vol.7
2512
1956 Wang Shizhao (王世昭). (十四齡小畫人許涵清) [The 14-year old young painter Xu Hanqing]. The Young Companion (良友畫報), (8. Sept 1956): 32. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2510
1956 Wu Delian (伍德聯) "Paintings of Chiu Fung" (當代藝壇怪傑趙鳳之畫). The Young Companion (良友畫報), No. 11. (Dec 1956): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zhao Feng (趙鳳)
Location: HKAA Primary Source vol.13
2511
1957 "F. S. Miao's Work at Formosa Salon of Photography" (台灣攝影沙龍 苗豐盛的藝術攝影作品介紹). The Young Companion (良友畫報), No. 12 (Jan 1957): unpaginated. [Pictures][Text in Chinese]

Artist:Miao Fengsheng (苗豐盛)
Keyword:photography
Location: HKAA Primary Source vol.13
2545
1957 "Art Exhibition in Aid of The Lingnan Middle School Building Fund" [Document, exhibition date: 1-4 Nov 1957, about 麥國偵][Text in Chinese]

Artist:Mai Guozhen (麥國偵)
Location: HKAA Primary Source
2547
1957 "mukehua" (木刻畫) [woodcut]. The Young Companion (良友畫報), No. 15. (Apr 1957): 19. [Picture][Text in Chinese]

Keyword:woodcut
Location: HKAA Primary Source vol.13
2535
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 12 (Jan 1957).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2549
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 13 (Feb 1957).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2550
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 15 (Apr 1957).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2551
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 18 (July 1957).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2552
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 19 (Aug 1957).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2553
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 20 (Sept 1957).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2554
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 21 (15 Nov 1957).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2555
1957 Anonymous "In Vietnam" (越南華僑攝影選刊 李天鈺, 唐靜攝影佳作). The Young Companion (良友畫報), No. 15. (Apr 1957): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Tianyu (李天鈺); Tang Jing (唐靜)
Location: HKAA Primary Source vol.13
2529
1957 Anonymous "Make Boluo dongyouji chahua de jiazuo" (馬可勃羅東遊記插畫的佳作) [Selected illustrations of Marco Polo's Travel to the East]. The Young Companion (良友畫報), No. 13. (Feb 1957): 12. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol. 13
2532
1957 Anonymous "ming chatu zhuanjia Xue-lei shi jiazuo xuankan" (名插圖專家薛蕾氏佳作選刊) [Selected issue of famous illustration artist Ms. Xue-lei]. The Young Companion (良友畫報), No. 13. (Feb 1957): 13. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.13
2530
1957 Anonymous "yingxing Lin Dai de qicai shenghuo"(影星林黛的七彩生活). The Young Companion (良友畫報), No. 13. (Feb 1957): 12. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.13
2533
1957 Anonymous "Zhuang Suming" (莊肅明). The Young Companion (良友畫報), No. 12 (Jan 1957): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zhuang Suming (莊肅明)
Location: HKAA Primary Source vol.13
2526
1957 Anonymous (金瓶梅畫傳) [The story of Jin Ping Mei]. No. 13. (Feb 1957): 10-11. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2531
1957 Anonymous (香港第三屆藝術節: 紀念手冊) [Exhibition Catalogue, exhibition from 28 Sept to 2 Nov 1957][Text in Chinese, with Preface and list of exhibits (Chinese calligraphy & Chinese painting)][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19570900-001
2548
1957 Anonymous (香港第三屆藝術節展覽會: 視覺藝術組展覽) [The Third Hong Kong Art Festival exhibition: Visual Art] The Young Companion (良友畫報) No. 22 (Dec 1957): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art festival, exhibition
Location: HKAA Primary Source
2525
1957 Anonymous An Exhibition of Chinese Art by Hong Kong Painters arranged by The China Society, The Singapore Art Society & The Society of Chinese Artists. (香港中國畫人作品東南亞巡迴展覽會目錄). [Exhibition catalogure with list of exhibits; Exhibition in 1957][Text in Chinese and English]

Keyword:overseas exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID L19571200-001
2527
1957 Anonymous Joint Exhibtion of Painting in Memory of Mr. Kao Chee Fung (紀念高奇峰先生聯合畫展) [Ji nian Gao Qifeng xian sheng lian he hua zhan]. [Exhibition invitation; Exhibition date: 29 Jul - 30 Jul 1957][Text in Chinese]

Artist:He Qiyuan / Ho Chat Yuen (何漆園); Zhou Yifeng / Chou Yat Fung (周一峰); Rong Shushi / Yung Sou Shek (容漱石); Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂)
Keyword:painting, Lingnan School
Location: HKAA clippings section, filing ID Q19570729-001
2528
1957 Anonymous The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 22 (15 Dec 1957). [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2556
1957 He Tiehua (何鐵華) "Recent Work of Mr. Kwok Pak Chuen" (郭百川近作選刊). The Young Companion (良友畫報), No. 15. (Apr 1957): 24. [Text in Chinese]

Artist:Guo Baichuan (郭百川)
Location: HKAA Primary Source vol.13
2537
1957 Hongkong Arts and Literature Centre (香港圖書藝術館) A Souvenir Album of the Group Exhibition of Chinese Paintings & Calligraphical Works by Ten Contemporary Chinese Artists (十朋書畫聯展特輯). Hong Kong: The Hong Kong Arts And Literature Centre 香港圖書藝術館, 1957. [Exhibition held from 8-14 Aug., 1957 at The Hong Kong Arts And Literature Centre][Text in Chinese]

Artist:Chao, Garfield (趙戒堂); Huang Yao (黃堯); Can Xuelu / Shum Hock- Lui (岑學呂); Wu Zishen / Wu Tse Shen (吳子深), Yi Junzuo / Yi Chun Cho (易君左); Zeng Keduan / Tseng Ke Tuan (曾克耑); Wang Shizhao / Wang Shih Chao (王世昭); Zeng Houxi / Tseng Hou Hsi (曾后希), Lin Qianshi / Lin Ch'ien Shih (林千石); Lin Dayong / Lin Ta Yung (林打庸);
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting, calligraphy
2546
1957 Innes, E.A. "A Brief Biography of Lui Shou Kwan" Lui Shou Kwan. Hong Kong: Hong Kong Modern Literature and Art Association, 1963, 4.

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Keyword:biography
Location: HKAA Primary Source vol.24
2534
1957 Li Ping (李平) "zhishu shanhua, suiyu guoxue" (「知書善畫·邃於國學」) [Know readings and good at painting, study deeply in National studies]. The Young Companion (良友畫報), No. 15. (Apr 1957): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source vol.13
2538
1957 Lin Hongen (林洪恩) "Yingni huaqiao shenghuo suxie" (印尼華僑生活速寫) [Sketches of the life of Chinese living in Indonesia]. The Young Companion (良友畫報), No. 12. (Jan 1957): unpaginated. [Text in Chinese

Location: HKAA Primary Source vol.13
2540
1957 Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨) Guo hua de yan jiu (國畫的硏究) [A study on Chinese painting]. Hong Kong: Ming Sheng, 1957. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Keyword:Ink painting
12830
1957 Pan Shi (磐石) "Huang Bore shi bixia de Xianggang fengguang tu"(黃般若氏筆下的香港風光圖) [Hong Kong Views by Wong Poon Yeuk]. The Young Companion (良友畫報), No. 15 (5 Apr 1957): 25. [Text in Chinese]

Artist:Huang Bore / Wong Po Yeh (黃般若)
Location: HKAA Primary Source vol.3
2543
1957 Pan Shi (磐石) "Huang Bore shi jiqi jinzuo"(黃般若氏及其近作) [Wong Po Yeh and his recent works] The Young Companion (良友畫報), No. 15 (5 Apr 1957): 25. [Text in Chinese]

Artist:Huang Bore / Wong Po Yeh (黃般若)
Location: HKAA Primary Source vol.3
2542
1957 Wong, K.C. "Works of Chinese Artist of Great Talent: A New Approach Noted" Lui Shou Kwan (呂壽琨) [Lu Shoukun]. Hong Kong: Hong Kong Modern Literature and Art Association, 1963, 5-9.

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Keyword:new chinese ink painting movement
Location: HKAA Primary Source vol.24
2536
1957 Xie Enqi (謝恩祈) "yitan yuanlu" (藝壇鴛侶) [Couple in the art field]. The Young Companio (良友畫報), No. 12, 1957. [Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰); Liu Junren / Lau Kwan Yam (劉君任)
Keyword:artist biography
Location: HKAA Primary Source vol.7
2544
1957 Yuan Buyun (袁步雲) "Liujie manhua ji"(柳姐漫畫集). No. 1. (Oct 1957). [About 袁步雲][Text in Chinese]

Artist:Yuan Buyun (袁步雲)
Location: HKAA Primary Source vol.3
2541
1957 Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰) "Zhou Shicong nushu: kai xing cao geyan shufan" (周世聰女書: 楷行草格言書範) [Calligraphy by Chow Sai-chung: demonstration of real, running and cursive script]. [Publication details not available] (Jan 1957): unpaginated. [Calligraphy]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:calligraphy
Location: HKAA Primary Source vol.7
2539
1958 21st Anniversary Special Photographic Society of Hong Kong. 香港攝影學會二十一週年紀念特刊. Hong Kong: The Photographic Society of Hong Kong (香港攝影學會), 1958.
2570
1958 Collection of Paintings, 2nd Exhibition by International Studio of Chinese Art (中國美術院第二次院展畫集). Hong Kong: International Studio of Chinese Art, 1958. [Text in Chinese]
2571
1958 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 23 (15 Feb 1958).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2572
1958 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 24 (15 Mar 1958).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2573
1958 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 25 (15 May 1958).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2574
1958 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 26 (15 Jun 1958).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2575
1958 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 27 (Aug 1958).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2576
1958 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 29 (Dec 1958).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2577
1958 Anonymous "A Visit to the Summer Exhibition of Hong Kong Artists" Outlook, (Oct 1958): 14-16. [Text in English]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Keyword:exhibition
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2562
1958 Anonymous "Fourth Hong Kong Festival of Arts" (香港第四屆藝術節) The Young Companion 良友畫報 No. 29 (Dec 1958): unpaginated. [Text in Chinese and English]

Keyword:art festival
Location: HKAA clippings section, filing ID Q19580000-001
2564
1958 Anonymous "Fourth Hong Kong Festival of Arts" (香港第四屆藝術節) The Young Companion 良友畫報 No. 29 (Dec 1958): unpaginated. [Text in Chinese and English]

Keyword:art festival
Location: HKAA clippings section, filing ID Q19580000-001
2564
1958 Anonymous "guohua liu zuojia lianzhan zuopin pingjia" (國畫六作家聯展作品評介) [Comments on joint exhibition of six Chinese painting masters]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 Dec 1958): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, ink painting
Location: HKAA Primary Source vol.25
2559
1958 Anonymous (六名家聯合畫展 觀者備致讚揚會期尚有今天) [Joint painting exhibition of six famous artists, well praised by audience will close today]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Dec 1958): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2557
1958 Anonymous (市美六名家畫展 昨開幕盛況空前) [painting exhibition of six artists opened yesterday]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Dec 1958): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2558
1958 Anonymous (第四屆香港藝術節) [Hong Kong Art Festival Booklet][Text in Chinese]

Keyword:art festival
Location: HKAA Primary Source
2560
1958 Anonymous The Hong Kong Chinese Art Club: Hong Kong Festival of The Arts Exhibition of Contemporary Chinese Paintings (香港第四屆藝術節中國美術會參加出品書畫目錄) [Exhibition Catalogue, exhibition from 11 Oct to 8 Nov 1958][Text in Chinese and English, with preface in Chinese, list of exhibits with selling price]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19581011-001
2561
1958 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "Chen Shiwen daoshang" (陳士文導賞). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 221-277. [轉載自《新亞生活》, 第一至第三卷, 1958-1961][Text in Chinese]

Keyword:Art appreciation
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14905
1958 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "pengbo fazhan zhong de yishu ke" (蓬勃發展中的藝術科). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 99. [轉載自《新亞生活》, 第一卷, 第一期, 1958年5月][Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 《新亞生活》
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14891
1958 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "women duiyu yishu de qiwang" (我們對於藝術的祈望). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 100-101. [轉載自《新亞生活》, 第一卷, 第七期, 1958年7月28日][Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 《新亞生活》
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14892
1958 Hu Jingping (胡景苹). (國畫名家六友聯合畫展賦贈) [A gift for the Joint Chinese painting exhibition of six friends]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Dec 1958): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2565
1958 Li Jingkang (李景康) "Ti liuren huazhan" (題六人畫展) [Inscription on joint exhibition of six painters]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 Dec 1958): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:inscription
Location: HKAA Primary Source vol.25
2563
1958 Liang Zijiang (梁子江). (贈凌子燊畫展) [Ling Zishen painting exhibition]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Dec 1958): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2567
1958 Ling Juchuan (凌巨川) "Guangzhou shi meixi liuren huazhan xu" (廣州市美系六人畫展序) [Preface on joint exhibition of six artists from fine arts degree from Guangzhou]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 Dec 1958): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:preface
Location: HKAA Primary Source vol.25
2566
1958 Tang Dingshen (湯定莘). (介紹國畫聯展六作家) [Introducing the Joint Chinese painting exhibition of six artists]. Sing Tao Daily (星島日報) [Xingdao ribao], (9 Dec 1958): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA Primary Source
2569
1958 Zhang Wanghan (章汪瀚) "shu Xu Shubing zhi hua" (書許漱冰之畫) [inscriptions on Xu Shubing's painting]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 Dec 1958): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:inscription
Location: HKAA Primary Source vol.25
2568
1959 Photo Salon for Hong Kong Festival of the Arts [Xianggang yishujie sheying zhanlan]. [Annual published by the Photographic Society of Hong Kong. Lib. has: 1959-1960. Text in Chinese and English]
2582
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 32 (Mar 1959).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2583
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 33 (Apr 1959).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2584
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 34 (May 1959).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2585
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 35 (Jun 1959).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2586
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 36 (July 1959).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2587
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 37 (Sept 1959).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2588
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 38 (Oct 1959).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2589
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 39 (Nov 1959).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2590
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 40 (Dec 1959).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2591
1959 Twenty-first Anniversary Special. Hong Kong: Photographic Society of Hong Kong, 1959. [Photography. Some colour plates]
2592
1959 Anonymous "Deng Guorong" (鄧國榮) [Tang Kwok Wing] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 May 1959): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Deng Guorong / Tang Kwok Wing / Tang, George (鄧國榮)
Location: HKAA artist file section: Deng Guorong
2579
1959 Anonymous "Guo Hua, Cao Gengsheng, Chen Qimao, Mou Chongsong deng xinzuo" (郭樺, 曹更生, 陳其茂, 牟崇松等新作) [New works by Guo Hua, Cao Gengsheng, Chen Qimao and Mou Chongsong]. The Young Companion (良友畫報), No. 15. (Apr 1959): 18. [Text in Chinese]

Artist:Guo Hua (郭樺); Cai Gengsheng (曹更生); Chen Qimao (陳其茂); Mou Chongsong (牟崇松)
Location: HKAA Primary Source vol.13
2578
1959 Anonymous "Lijing Meizhuan huazhan" (麗精美專畫展) [Painting Exhibition of the Lai Ching Art Institute] East Pictorial 東風畫報 [Dongfeng huabao], vol. 599 (7 May 1959): 17. [with illustrations of paintings by George Tang (鄧國榮)][Text in Chinese]

Artist:Deng Guorong / Tang Kwok Wing / Tang, George (鄧國榮)
Keyword:exhibition, painting, art school
Location: HKAA artist file section: Deng Guorong
2580
1959 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "jindai xiyang huapai yu Zhongguo yishu: Xinya shuyuan di nian wu ci yue hui jiangci" (近代西洋畫派與中國藝術: 新亞書院第廿五次月會講詞). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 106-112. [轉載自《新亞生活》, 第二卷第十二期, 1959年12月14日][Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 《新亞生活》, Western Painting, Chinese Painting
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14894
1959 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "liufa lun yu Gu Kaizhi huihua sixiang zhi bijiao guan" (六法論與顧愷之繪畫思想之比較觀). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 134-154. [轉載自《新亞書院學術年刊》第一期, 1959年10月][Text in Chinese]

Keyword:Chinese Ink Painting, 六法
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14899
1959 Hui (慧) "ming huajia Zhou Shixin jinzuo xuankan" (名畫家周士心近作選刊) [selected issue of famous painter Johnson Chow]. The Young Companion (良友畫報), No. 36 (July 1959): unpaginated. [About 周士心]

Artist:Zhou Shixin / Chow Su Sing / Chow, Johnson (周士心)
Location: HKAA Primary Source vol.4
2581
1959 Lu Canming (呂燦銘) "Xiang Hanping xian sheng qi shi shou xu (香翰屏先生七十壽序) [Preface to seventieth birthday of gentleman Xiang Hanping]" Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (24 Dec 1959): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘); Xiang Hanping (香翰屏)
Keyword:Ink painting, calligraphy
12838
1960 Joint Exhibition of Chinese Paintings by Prof. Pau Siu Yau and His Students (麗精美術學院畢業紀念畫展) [Exhibition catalogue, exhibition from 15 Dec to 17 Dec 1960, participants include: Eva Siu, Pauline Chan, George Tang, Nancy Lam, Ip Tai Cheung, Genevieve Kwok, Lie Liang Ping, Li Fook Hing, Choi Fat Yuen, Semojo & Susana Kolokawa][Text in English & Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
2614
1960 Photo Salon for Hong Kong Festival of the Arts [Xianggang yishujie sheying zhanlan]. [Annual published by the Photographic Society of Hong Kong. Lib. has: 1959-1960. Text in Chinese and English]
2626
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 41 (Jan 1960).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2627
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 42 (Feb 1960).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2628
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 43 (Mar 1960).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2629
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 46 (July 1960).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2630
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 47 (Aug 1960).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2631
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 48 (Oct 1960).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2632
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 50 (Dec 1960).

Location: HKAA Primary Source vol.9
2633
1960 McPuerson, Sandy "Springy Bing" Calgary Herald. 22 Mar 1960, 17. [Article on Lee Byng][Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:biography
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2625
1960 Anonymous "Art Exhibition in St. Andre's Church Hall: Water Colour and Oil paintings" [Publication details not available], (24 May 1960): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
2624
1960 Anonymous "Art Exhibition in St. Andrew's Church Hall—Water colours and Oils" (24 May 1960). [Publications details not available]. [About Lee Byng][Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2593
1960 Anonymous "Hanshi tong xue yi zhan guo hua zhi yi (漢師同學藝展國畫之一) [Chinese Painting Exhibition of Hanshi's Students]" The Young Companion 良友畫報 Vol. 47 (Aug, 1960): 29.

Keyword:20th century Ink painting
10974
1960 Anonymous "Lee Byng has created Canadian-Chinese art" [Publications details not available]. [About Lee Byng][Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2615
1960 Anonymous "Li Manshi de hua" (李曼石的畫) [Li Manshi's painting]. The Young Companion (良友畫報), No. 41 (Jan 1960): 12-13. [About 李曼石][Text in Chinese]

Artist:Li Manshi (李曼石)
Location: HKAA Primary Source vol.3
2616
1960 Anonymous "Zhongguo yishu xiehui canjia ben niandu yishu jie" (中國藝術協會 參加本年度藝術節) [Chinese Art Society took part in Art Festival this year]. Kung Sheung Daily News (工商日報) [Gongshang ribao], (12 Oct 1960): unpaginated. [About 周世聰][Text in Chinese]

Artist:Zhou Shicong / Chow Sai Chung (周世聰)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.7
2610
1960 Anonymous ([1951]美術) [1951 Art] 香港: 香港年鑑1949-1960: 第四回: 上卷: 香港全貌: 美術, 1960, 107-108. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19520000-001
2594
1960 Anonymous ([1952]美術) [1952 Art] 香港: 香港年鑑1949-1960: 第五回: 上卷: 香港全貌: 美術, 1960, 68. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19530000-001
2595
1960 Anonymous ([1953]美術) [1953 Art] 香港: 香港年鑑1949-1960: 第六回: 上卷: 香港全貌: 美術, 1960, 75-76. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19540000-001
2596
1960 Anonymous ([1954]美術) [1954 Art] 香港: 香港年鑑1949-1960: 第七回: 上卷: 香港全貌: 美術, 1960, 93-94. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19550000-001
2597
1960 Anonymous ([1955]一年來之香港美術) [1955 Hong Kong Art] 香港: 香港年鑑1949-1960: 第八回: 上卷: 香港全貌: 美術, 1960,93. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19560000-001
2598
1960 Anonymous ([1956]一年來之香港美術) [1956 Hong Kong Art] 香港: 香港年鑑1949-1960: 第九回: 香港全貌: 一年來之香港美術, 1960, (甲)101-2. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19570000-002
2599
1960 Anonymous ([1957]一年來之香港美術) [1957 Hong Kong Art] 香港: 香港年鑑1949-1960: 第十回: 香港全貌: 一年來之香港美術, 1960, (甲)105. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19580000-002
2600
1960 Anonymous ([1957]文化團體) [1957 cultural organizations] 香港: 香港年鑑1949-1960: 第十回: 社團總覽: 僑團名錄, 1960, (戌)13. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19580000-003
2601
1960 Anonymous ([1958]一年來之香港美術) [1958 Art]香港: 香港年鑑1949-1960: 第十一回: 香港全貌: 一年來之美術, 1960, (第二篇)113. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing IDQ19590000-001
2602
1960 Anonymous ([1958]四、美術學校) [1958 art school] 香港: 香港年鑑1949-1960: 回第十一回: 學校實況: 職業學校, 1960, (第十篇)14. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA clippings section, filing ID Q19590000-002
2603
1960 Anonymous ([1959]三、美術文藝) [1959 Art and Literature] 香港: 香港年鑑1949-1960: 第十二回: 學校實況: 職業學校, 1960, (第十二篇)19-20. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID 19600000-003
2605
1960 Anonymous ([1959]人年來之香港美術) [1959 Hong Kong Art]香港: 香港年鑑1949-1960: 第十二回, 香港全貌: 一年來之美術, 1960, (第二篇)119. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19600000-002
2604
1960 Anonymous ([1960]三、美術文藝) [1960 Art and Literature] 香港: 香港年鑑1949-1960: 第十三回: 學校實況: 職業學校, 1960, (第十二篇)20-21. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19610000-001
2606
1960 Anonymous (一、香港新聞事業發展史略) [The development of journalism in Hong Kong] 香港: 香港年鑑1949-1960: 中卷: 文化: 新聞, 1960, 17. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19600000-002
2607
1960 Anonymous (三、美術文藝) [Art] 香港: 香港年鑑1949-1960: 第七回: 中卷: 日用便覽: 學校一覽, 1960, 129. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19550000-002
2609
1960 Anonymous (二、一九四八年的日報期刊) [Daily newspaper of 1948] 香港: 香港年鑑1949-1960: 中卷: 文化: 新聞, 1960, 15. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19490000-001
2608
1960 Anonymous (學校一覽: 三、美術文藝) [School list: art and literature] 香港: 香港年鑑1949-1960: 第六回: 中卷: 日用便覽: 學校一覽, 1960, 108. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19540000-002
2612
1960 Anonymous (書畫金石家一覽) [List of Chinese painters, calligraphers and seal engravers] 香港: 香港年鑑1949-1960: 中卷: 文化: 藝術, 1960, 19. [Hong Kong Year Book 1949-1960][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID Q19490000-002
2611
1960 Anonymous 6th Hong Kong Festival of the Arts: Catalogue of The Paintings of The Members of The Hong Kong Chinese Art Club in The Exhibition (香港第六屆藝術節: 香港中國美術會出品圖錄) [Text in English & Chinese, with list of exhibits and preface written in Chinese]

Location: HKAA clippings section, Q19600000-001
2613
1960 Anonymous Lui Shou-kwan: 1st Hong Kong International Salon of Paintings. Hong Kong: Modern Literature and Art Association, 1960.

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
2623
1960 Central Committee Festival of Arts "Diliujie Xianggang yishujie" 第六屆香港藝術節 [Sixth Hong Kong Festival of the Arts 1960 ]. Hong Kong: Central Committee of the Festival, 1960. [a catalogue of participating organisations in Music, Visual arts and Centre Activities][Text in Chinese and English]

Keyword:art festival
Location: HKAA Archived PDF, DJCmisc196009-22662
22662
1960 Chan Shuen Chun (陳璇珍) Collection of Chinese Painting by Miss Chan Shuen-Chun (璇珍畫集). Hong Kong: n.p., c. 1960.

Artist:Chen Xuanzhen / Chan Shuen Chun (陳璇珍)
Keyword:painting
2617
1960 Chao, Garfield. "The Chinese Painting of Mr. Johnson Chow. " [Publication details not available], (25 Aug 1960): unpaginated. [About 周士心]

Artist:Zhou Shixin / Chow Su Sing / Chow, Johnson (周士心)
Keyword:Ink painting
Location: HKAA Primary Source vol.4
2618
1960 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "jindai Ouzhou huihua shi ping" (近代歐洲繪畫試評). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 155-189. [轉載自《新亞書院學術年刊》第二期, 1960年9月][Text in Chinese]

Keyword:European Art
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14900
1960 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "yishuxi de huigu yu qianzhan: 1960 nian 3 yue 26 ri xiang Xinya shuyuan yishuxi xuesheng yanjiang" (藝術系的回顧與前瞻: 1960年3月26日向新亞書院藝術系學生演講). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 102-105. [轉載自《新亞生活》, 第二卷第十九期, 1960年5月9日及第三卷第一期, 1960年5月23日][Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 《新亞生活》
Location: HKAA monograph section, call no. 709.2125B C487 C
14893
1960 Levin, Meyer, & Levin, Eli. "Ancient Scrolls Aid Chinese Artist" Lui Shou Kwan (呂壽琨) [Lu Shoukun]. Hong Kong: Hong Kong Modern Literature and Art Association, 1963, 10-12

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA Primary Source vol.24
2619
1960 Liang Hancao (梁寒操), Gao Xin (高信) Jian jie Lü Shoukun de hua (簡介呂壽琨的畫) [Brief introduction to paintings by Lui Shou Kwan]. [Hong Kong: s.n., 196-?]. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Keyword:Ink painting, modern ink painting
12840
1960 Lu Canming (呂燦銘) Fulinglou ji (復靈樓集) [Anthology of Fulinglou]. Hong Kong: Lu Canming (呂燦銘), [1960s]. [Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘)
Keyword:Ink painting
12834
1960 Stanford Research Institute "Brush and Ink Paintings on Themes of Hong Kong by Lui Shou Kwan" Lui Shou Kwan. Hong Kong: Hong Kong Modern Literature and Art Association, 1963, 13.

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA Primary Source vol.24
2621
1960 Wang Mingcan (王名燦) "xin meishu jia Xu Tongzheng jianjie" (新美術家許統正簡介) [Introduction of new artist Xu Tongzheng]. The Young Companion (良友畫報), No. 48 (Sept 1960): unpaginated.

Artist:Xu Tongzheng (許統正)
Location: HKAA Primary Source vol.5
2622
1960 Wang Wuxie / Wong, Wucius (王無邪) "Wang Wuxie wenji" (王無邪文集) [An Anthology of articles by Wang Wuxie]. [Including a total of 70 articles on Chinese painting, Hong Kong art and artists; Text in Chinese or English]

Artist:Wang Wuxie / Wong, Wucius (王無邪); Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨); Gu Mei / Koo Mei / Koo, Carrie (顧媚); Han Zhixun / Hon Chi Fun (韓志勳); Liang Juting / Leung Kui Ting (梁巨廷); Lu Fengya / Lui Fung Ngar / Lui, Eddie (呂豐雅); Li Jingwen / Lee Ching Man (李靜雯); Chen Fengji / Chan Flora Kay (陳鳳姬); Zhou Luyun / Chou Lu Yun / Chou, Irene (周綠雲); Tang Jingsen / Tong King Sum (唐景森); Chen Yusheng / Chan, Gaylord (陳餘生); Jin Daiqiang / Kan Tai Keung (靳埭強); Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:Ink painting, Hong Kong artists, Hong Kong prints, Hong Kong art,
Location: HKAA Primary Source, v. 27
6955
1961 New Asia Art Vol. 1. 新亞藝術第一集. Hong Kong: New Asia College, 1961.
3559
1961 An (安). (古玉印璽佛經由今日起公展) [Exhibition of Ancient Jade, Seal and Buddhist Scripture Opens Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610302-001
3184
1961 Anonymous "Zhongguo penjing yizhan yuedi zhanchu shangtang" (中國盆景藝展月底展出聖堂) [China Bonsai exhibition will start from the end of May in St. Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:bonsai, exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610519-001
2660
1961 Anonymous "Bao Shaoyou zhuban huayuan qike" (鮑少游主辦畫苑啟課) [painting institute held by Pau Siu Yau opened for teaching]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (20 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:education
Location: HKAA clipping section filing ID K19610220-001
Location: HKAA artist file: Bao Shaoyou
3008
1961 Anonymous "Chen Fushan biaoyan huixie chouxianghua"(陳福善表演繪寫抽象畫) [Chan Fok Sin practised drawing abstract painting], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](4 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K196310304-001
2906
1961 Anonymous "Chen Fushan dingqi juxing yinxi gezhan"(陳福善定期舉行銀禧個展) [Chan Fok Sin confirm the date of his Jubilee exhibition] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (24 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610224-002
2905
1961 Anonymous "Chen Fushan huazhan zuo yuanman bimu"(陳福善畫展昨圓滿閉幕) [Chan Fok Sin's exhibition ended successfully yesterday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610305-001
2907
1961 Anonymous "Chen Fushan yinxi huazhan mingri zai shengtang kaimu, Feng Bingfen kangli ji Dufuren zhuchi"(陳福善銀禧畫展明日在聖堂開幕, 馮秉芬伉儷及杜夫人主持) [Chan Fok Sin's Jubilee exhibition will open tomorrow in St. John Hall, hosted by Ms. Fung couple and Ms. Tu]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](1 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610301-001
2908
1961 Anonymous "Chen Xuchu de shuhua" (陳旭初的書畫) [paintings of Chen Xuchu]. The Young Companion (良友畫報), No. 57 (Nov1961): 31. [Text in Chinese]

Artist:Chen Xuchu (陳旭初)
Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source vol.13
2904
1961 Anonymous "Deng Erya xiansheng yizhe Luqiyuan shiji chuban" (鄧爾雅先生遺著 綠綺園詩集出版) [Poems of Luqiyuan is Published]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (28 Feb 1961): unpaginated. [On Chinese culture][Text in Chinese]

Artist:Deng Erya (鄧爾雅)
Keyword:poem
Location: HKAA clipping section filing ID K19610228-002
10967
1961 Anonymous "Fang Zhaolin nian jiu ri qi sheng tang zhan hua (方召麐廿九日起聖堂展畫) [Fang Zhaoling painting exhibition from the 29th onwards at St John's Cathedral]" Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (22 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Ink painting
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610622-002
2693
1961 Anonymous "Fang Zhaolin shu hua jin zuo jin qi zai sheng tang zhan chu, yi lian san tian huan ying ge jie shi nu can guan (方召麐書畫近作今起在聖堂展出, 一連三天歡迎各界仕女參觀) [Fang Zhaoling calligraphy and painting exhibition at St John's Cathedral for three days starting today, all ladies are welcome]" Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao](29 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Ink painting
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610629-001
2694
1961 Anonymous "Fang Zhaolin shu hua zhan, Zhang Daqian qin lin can guan, lian ri guan zhe zhong duo jin zui hou zhan chu (方召麐書畫展, 張大千親臨參觀, 連日觀者眾多今最後展出) [Fang Zhaoling painting and calligraphy exhibition, Zhang Daqian visited in person, many visitors came these days, ending today]" Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao](1 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Ink painting
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610701-001
2695
1961 Anonymous "Fei qiao ling Shi Weixiong xian sheng, huan yan wen hua jie sheng kuang, qi zhang gong zi mi yue guo gang yi can jia (菲僑領施維雄先生, 歡宴文化界盛況, 其長公子蜜月過港亦參加) [Leaders of Overseas Chinese in Philippine Mr. Shi Weixiong Invited People from Cultural Sector for a Banquet Together]" Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (23 Apr 1961): unpaginated.

Keyword:art function
10983
1961 Anonymous "Gang Sawu Mili Sheying Yanjiuhui yuan, lu xing tuan fang Ao sheng kuang, si shi yu ren zhou wei luo jing, shou huo shen feng, Ao she ying jie huan ying tong pan jia qiang lian xi (港卅五米厘攝影研究會員, 旅行團訪澳盛況, 四十餘人周圍攞景, 收穫甚豐, 澳攝影界歡迎同盼加強聯繫) [More than 40 Members of Hong Kong 35 mm Photography Society Traveled Australia with Many Photos Taken. People from Photography Circles in Hong Kong and Macao Hope for a Stronger Connections in the Future]" Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] ( May 1, 1961) unpaginated.

Keyword:20th century photography
10984
1961 Anonymous "Geshi meishu jiaoshi ban yaoqing, Lu Shoukun shifan yanhui guohua"(葛師美術教師班邀請 呂壽琨示範演繪國畫) [Invited by Geshi Art class, Lui Shou Kwan demonstrated Chinese painting]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (27 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA Primary Source vol.12
3124
1961 Anonymous "Guyu yinxi fojing zhan, zhanlan ru shiyi tian, xingyun choujiang jiexiao"(古玉印璽佛經展, 展覽入十一天, 幸運抽獎揭曉). [Exhibition of Ancient Jade, Seal and Buddhist Scripture Comes to the 11th Day of Exhibition. Result of Lucky Draw was Announced]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao]. (12 Mar 1961): unpaginated. [On Buddhist art][Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610312-001
10971
1961 Anonymous "guyu yinxi fojng zhan, Li Youxuan yiyuan jiancai" (古玉印璽佛經展, 李有璇議員剪綵) [Exhibition of ancient jade seal and buddhist scriptures, representative Li Youxuan cut the ribbon] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Keyword:ancient jade, exhibition, buddhist scripture
Location: HKAA clipping section filing ID K19610223-002
10965
1961 Anonymous "huajia Wu Buyun Huang Chaokuan huashi qianzhi zengjia banci"(畫家伍步雲黃潮寬 畫室遷址增加班次) [The studio of Ng Po-wan and Wong Chiu Foon changed location and add classes]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (3 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Artist:Wu Buyun / Ng Po Wan (伍步雲); Huang Chaokuan / Wong Chiu Foon (黃潮寬)
Keyword:studio
Location: HKAA Primary Source vol.12
3113
1961 Anonymous "Juzhu Lou shisheng huazhan yuanjie, Liu Dabu zuopin gezhan shijiu qi juxing"(居竹樓師生畫展圓結, 劉大步作品個展十九起舉行) [Teacher-student exhibition ends in Juzhu Hall, Lou Dai Po will hold his personal exhbition from Jun 19]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (16 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610616-001
2811
1961 Anonymous "Liu Dabu bo guohua lilun" (劉大步播國畫理論) [Lou Dai Po showed Chinese painting theory]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Keyword:painting theory
Location: HKAA clipping section filing ID K19610609-002
2990
1961 Anonymous "Liu Dabu dingqi shisheng huazhan laiyue zai Longgang HUting juxing" (劉大步定期師生畫展來月在龍岡畫廳舉行) [Lou Dai Po's regular teacher-student exhibition will be held next month in Longgang Painting Hall]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610502-001
2986
1961 Anonymous "Liu Dabu geren huazhan, jinqi zai Sheng Yuehan futang juxing santian"(劉大步個人畫展, 今起在聖約翰副堂舉行三天) [Exhibition of Lou Dai Po will be held for three days in St. John Hall from now on]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610619-001
2987
1961 Anonymous "Liu Dabu huazhan jin zuihou yitian, lianri guanzhong jiyong junzhi jiaping" (劉大步畫展今最後一天, 連日觀眾擠擁均致嘉評) [Today is the last day of Lou Dai Po's exhibition, though crowded these days they all appreciate the exhibition ] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](21 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610621-001
2991
1961 Anonymous "Liu Dabu huazhan shengtang, zuo shouri renao jinming xuzhan" (劉大步畫展聖堂, 昨首日熱鬧今明續展) [Lou Dai Po's exhibition started from yesterday in St.Hall and tomorrow will continue]. Wat Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (20 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610620-001
2993
1961 Anonymous "Liu Dabu huazhan zuo yuanman bimu" (劉大步畫展昨圓滿閉幕) [Painting exhibition of Lou Dai Po ended successfully yesterday]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (22 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610622-001
2992
1961 Anonymous "Liu Dabu shisheng guohua lianzhan guanshangzhe zhong jin zuihou yitian" (劉大步師生國畫聯展觀賞者眾今最後一天) [A lot of people visiting Lou Dai Po's exhibition with his students, today is the last day of the exhibition]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](15 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610615-001
2988
1961 Anonymous "Liu Dabu shisheng lianhe huazhan gangdu yun jieshi lichang jiemu" (劉大步師生聯合畫展港督允屆時蒞場揭幕) [For the joint exhibition of teacher and student of Lou Dai Po, Prime Minister of Hong Kong promised to come for the opening ceremony]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (15 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610515-001
2989
1961 Anonymous "Lu Shoukun shifan jiangyan guohua (3)"(呂壽琨示範講演國畫(三)) [Lui Shou Kwan demonstrates Chinese painting]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (30 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA Primary Source vol.12
3067
1961 Anonymous "Lu Shoukun shifan jiangyan hui guohua (2)"(呂壽琨示範講演繪國畫(二)) [Lui Shou Kwan demonstrates Chinese painting(2)]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (29 Jan 1961): 3.4. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA Primary Source vol.12
3068
1961 Anonymous "Lu Shoukun shifan jiangyan hui guohua (4)" (呂壽琨示範講演繪國畫(四)) [Lui Shou Kwan demonstrates Chinese painting (4)]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (31 Jan 1961): 3.4. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA Primary Source vol.12
3071
1961 Anonymous "Lu Shoukun shifan jiangyan hui guohua (5)" (呂壽琨示範講演繪國畫(五)) [Lui Shou Kwan demonstrates Chinese painting (5)]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (1 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA Primary Source vol.12
3069
1961 Anonymous "Lu Shoukun shifan jiangyan hui guohua (6)"(呂壽琨示範講演繪國畫(六)) [Lui Shou Kwan demonstrates Chinese painting (6)]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA Primary Source vol.12
3070
1961 Anonymous "Lu Shoukun shisheng huazhan jinming jixu juxing"(呂壽琨師生畫展今明繼續舉行) [Exhibition of Lui Shou Kwan and his students will keep open today and tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao], (26 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA Artist file section: Lu Shoukun
2772
1961 Anonymous "Lu Shoukun shisheng huazhan jinwu zai Shengtang juxing, zao jiushi zhi ye qishi huanying canguan"(呂壽琨師生畫展今午在聖堂舉行, 早九時至夜七時歡迎參觀) [Exhibition of Lui Shou Kwan and his students will open this noon, welcome to visit from 9 a.m. to 5 p.m] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (25 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA Artist file section: Lu Shoukun
2771
1961 Anonymous "Lu Shoukun shisheng huazhan zuihou jintian"(呂壽琨師生畫展最後今天) [Exhibition of Lui Shou Kwan and his students is the last day today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (27 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA Artist file section: Lu Shoukun
2770
1961 Anonymous "Minghuajia Dugesi Lu Shoukun zai Yinglun fenbie juxing gezhan" (名畫家杜格斯呂壽琨在英倫分別舉行個展) [Two separate solo exhibitions of famous artists Degas and Lu Shoukun held in England] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Keyword:artist abroad, overseas exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610406-001
2745
1961 Anonymous "nanmei qiao Ling Yuan qiu Bao Shaoyou hua huaniao" (南美僑領遠求鮑少游畫花鳥) [South American Chinese Ling Yuan request Pau Siu Yau's flower bird painting] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (26 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Bao Shaoyou / Pau Siu Yau (鮑少游)
Keyword:flower bird painting
Location: HKAA clipping section filing ID K19610426-001
Location: HKAA artist file section: Bao Shaoyou
2825
1961 Anonymous "Painting of Mr Ma Yak Shui" (介紹馬白水的畫). The Young Companion (良友畫報). Vol. 55 (July 1961): 9. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3560
1961 Anonymous "Paintings of Miss Sunyee" (星馬藝壇動態 - 女畫人沈雁女士及其近作). The Young Companion (良友畫報). Vol. 54 (date unknown): 8-9. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3041
1961 Anonymous "shaolai huajia Wan Yu qi jinzuo"(捎來畫家萬玉其近作) [Bring the recent works of painter Wa Yu]. The Young Companion (良友畫報), No. 57. (Nov 1961): 24. [Text in Chinese]

Artist:Wan Yu (萬玉)
Location: HKAA Primary Source vol.13
2875
1961 Anonymous "The Art of Mr. Lin Chien Shih" The Young Companion (良友畫報), No. 53. (15 May 1961): 8. [About Lin Chien Shih][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3042
1961 Anonymous "Views of the Homeland in China" (家鄉風景入畫圖 黃歌川為海外讀者思念家鄉而作). The Young Companion (良友畫報), No. 55. (July 1961): 20-21. [Text in Chinese]

Artist:Huang Gechuan (黃歌川)
Keyword:overseas, paining
Location: HKAA Primary Source vol.13
2640
1961 Anonymous "Weishe yaji" (微社雅集) [gathering of Wei Society], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Keyword:gathering
Location: HKAA clipping section filing ID K19690223-002
10964
1961 Anonymous "Wu Buyun youhua jin zuihou zhanchu" (伍步雲油畫今最後展出) [Exhibition by Ng Po-wan will come to the last day of exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (13 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wu Buyun / Ng Po Wan (伍步雲)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610513-001
2732
1961 Anonymous "Wu Buyun youhua mingqi zhanchu qishifu zuopin lianzhan liutian" (伍步雲油畫明起展出七十幅作品連展六天) [Exhibition of Ng Po-wan will start tomorrow, exhibiting 70 paintings 6 days in a row]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (7 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wu Buyun / Ng Po Wan (伍步雲)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clipping section filing ID K19610507-001
2733
1961 Anonymous "Wu Buyun youhua zhan jintian xiawu kaimu, zai Shengtang zhan zhi zhoumo huanying canguan" (伍步雲油畫展今天下午開幕, 在聖堂展至週末歡迎參觀) [Ng Po-wan's oil painting exhibition opened this afternoon, will last till this weekend, welcome to visit]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wu Buyun / Ng Po Wan (伍步雲)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source vol.6
2735
1961 Anonymous "Wu Buyun youhua zhan, xia xingqiyi kaimu" (伍步雲油畫展, 下星期一開幕) [Ng Po-wan's oil painting exhibition will open next Monday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (4 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wu Buyun / Ng Po Wan (伍步雲)
Keyword:painting, exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610504-001
2734
1961 Anonymous "Wu Buyun youhuazhan jintian jixu zhanchu, dao Shengtang xinshang zhe huo damanzu" (伍步雲油畫展今天繼續展出, 到聖堂欣賞者獲大滿足) [Exhibition by Ng Po-wan keep open today, people who went to St. Hall were highly satisfied]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wu Buyun / Ng Po Wan (伍步雲)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clipping section filing ID K19610509-001
2736
1961 Anonymous "Wu Buyun zuo youhua bari qi zhan liutian, xuanzhanchu qinian lai de daibiaozuo" (伍步雲作油畫八日起展六天, 選展出七年來的代表作) [Oil painting exhibition by Ng Po-wan will start from 8th May for 6 days, exhibiting selected paintings in the past 7 years]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wu Buyun / Ng Po Wan (伍步雲)
Keyword:painting, exhibition
2727
1961 Anonymous "Wu Buyun zuo youhua jin disitian zhanchu, yizhi zhanchu zhi xingqiliu wan qidian" (伍步雲作油畫今第四天展出, 一直展至星期六晚七點) [Today is the fourth day of Ng Po-wan's exhibition, which will continue to 7 p.m. on Saturday]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (11 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wu Buyun / Ng Po Wan (伍步雲)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610511-001
2729
1961 Anonymous "Wu Buyun zuo youhua jinru diwutian zhanchu, ming xi qishi bimu, wushi xinshang jihui" (伍步雲作油畫進入第五天展出, 明夕七時閉幕, 勿失欣賞機會) [Exhibition of Ng Po-wan will come to the fifth day, it will be closed 7 p.m. tomorrow , do not lose the chance]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (14 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wu Buyun / Ng Po Wan (伍步雲)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610514-001
2731
1961 Anonymous "Wu Buyun zuo youhua-jinru diwutian zhanchu" (伍步雲作油畫—進入第五天展出) [Oil painting exhibition by Ng Po-wan will come into the fifth day]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (12 May 1961): unpaginated. [About Ng Po-wan][Text in Chinese]

Artist:Wu Buyun / Ng Po Wan (伍步雲)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.6
2730
1961 Anonymous "Yan Yijing Li Kunpei sheshi shou zhongxihua, Ma Yongli shou huihua ji guoyu" 嚴以敬李焜培設室授中西畫, 馬永莉授繒畫及國語 [Yim Yee King and Lee Kwan Pui Teach Western Painting in Studio. Ma Wing Lee Teaches Painting and Mandarin] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Yan Yijing / Yim Yee King / (aka) Ya Chong / Ah Chung (嚴以敬 / 亞蟲)
Location: HKAA artist file section
3032
1961 Anonymous "Ying Zhan zai Malaiya huojiang zuopin jieshao" (影展在馬來亞獲獎作品介紹) [Awarded works by Ying Zhan in Malaysia]. The Young Companion (良友畫報), No. 58. (Oct 1961): 30-31. [Text in Chinese]

Artist:Ying Zhan (影展)
Keyword:award, exhibition
Location: HKAA Primary Source vol.13
3126
1961 Anonymous "Zeng Xiao Lisheng huazhan - yi" (贈蕭立聲畫展 (一)). [Poems on Siu Lap Sing's Painting Exhibition - 1]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (5 Mar 1961): p.4.2. [Text in Chinese]

Artist:Xiao Lisheng / Siu Lap Sing (蕭立聲)
Location: HKAA artist file section
10969
1961 Anonymous "Zhongshan meizhuan biye tongxue Wu Puhui Wang Wuxie tong ronghuo meiguo liang xueyuan mianfei xuewei"(中山美專畢業同學吳璞輝王無邪同榮獲美國兩學院免費學位) [Graduates Ng Pok Fai and Wong Wucius from Zhongshan Art Collage were honored free degrees from two collages in the United States] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (11 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wu Puhui / Ng Pok Fai (吳璞輝); Wang Wuxie / Wong, Wucius (王無邪)
Location: HKAA Artist file section: Wang Wuxie
2651
1961 Anonymous "[sheying yishu] yuekan ban youxiu zuopin gongzhan ,you zhijin zhi nianliu yilian santian zai shengtang" (「攝影藝術」月刊辦優秀作品公展, 由今至廿六一連三天在聖堂) ['Photography Art' Journal excellent works exhibition will start from today to 26th, three days in a row in St. Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (24 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, photography
Location: HKAA clipping section filing ID K19610424-001
2642
1961 Anonymous "出版消息 : 圖畫入門" [(Chuban xiaoxi : tuhua rumen) New publication: Introduction of Painting] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (Jun 6, 1961).

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Keyword:art publication
10990
1961 Anonymous "名坤票楊天拜師, 吳子深又收高徒" [(Ming kunpaio Yang Tian baishi, Wu Zishen you shou gaotu) Ng Chi Sum’s New Accomplished Disciple]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (Jul 7, 1961).

Artist:Wu Zishen / Ng Chi Sum (吳子深)
Keyword:Ink painting
11024
1961 Anonymous "基督教大專生公社, 攝影組今舉行晚會" [(Jidujiao dazhuansheng gongshe, sheyingzu jin juxing wanhui) University Christian Commune's Photography Group Will Hold an Evening Gathering Tonight]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (Mar 15, 1961). [about 20th century photography]

Keyword:photography
10973
1961 Anonymous "攝影學會今夕聚餐, 蔡德光講彩色攝影"[(Sheying xuehui jinxi jucan, Cai Deduang jiang caise sheying) Photography Society Will Held a Dinner Gathering Tonight.) Choi Dak Kan Will Talk About Colour Photography]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao](29 Mar 1961). [about 20th century photography]

Keyword:photogrpahy
10980
1961 Anonymous "書畫協會應父親節" [(Shuhua xiehui xiangying fuqinjie) Cultural Association Responses to Father’s Day]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (Jun 14, 1961).

Keyword:Ink painting, calligraphy
10996
1961 Anonymous "書畫篆刻名家劉源沂作品義展, 五月九日起在龍岡禮堂舉行” [Charity Exhibition of Art Works by Lau Yun Yee, Famous Painter, Calligrapher and Seal Engraver, Will Open on 9th of May at Lung Kong Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao Ribao] (30 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Yuanyi / Lau Yun Yee (劉源沂)
Location: HKAA artist file: Liu Yuanyi
2880
1961 Anonymous "沈雁女士巡迴畫展, 今明仍在寮國號輪舉行" [(Shenyyan nushi xunhui huazhan, jinming reng zai Liaoguo haolun juxing) World Tour Exhibition of Painting by Sun Yee Still Opens on Ship of Lao Till Tomorrow] Huaqiao Ribao (華僑日報) [Huaqiao ribao], May 25, 1961.
10987
1961 Anonymous "盆栽書畫文具首日" [(Penzai shuhua wenju shouri) Exhibition of Potted Landscape, Painting, Calligraphy and Stationery Opened Yesterday]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (Jun 9, 1961).

Keyword:exhibition
10993
1961 Anonymous "盆栽書畫文玩, 今最後展出" [(Penzai shuhua wenwan, jinzui hou zhanchu) Exhibition of Potted Landscape, Painting, Calligraphy and Stationery]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (Jun 13, 1961).

Keyword:exhibition
10995
1961 Anonymous (「攝影藝術」第八期由陳錫元指導小型機攝影法) [Photo art vol. 8 Introduces Technique of Using Small Size Camera by Chan Shek Yun] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (3 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610603-001
2643
1961 Anonymous (「琳瑯閣」漢碑介紹連日看客多) [Many Audiences Visited Exhibition of Introduction of Han Monumental Stones Organized by Linlangge] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610708-002
2641
1961 Anonymous (一代國畫宗師李研山舉殯榮哀, 去日縑緗留雅韻, 漫天風雨惜斯人) [Funeral Ceremony of Lee Yin San, Master of Chinese Painting, is Held Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (14 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2644
1961 Anonymous (三藩市中美學院月會表演丹青, 邱永沾揮毫寫山水) [Yau Wing Jim Performed Painting Chinese Landscapes in Chinese Style at Chinese-American Arts Academy in San Francisco] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Qiu Yongzhan / Yau Wing Jim (丘永沾);
Location: HKAA artist file section
2647
1961 Anonymous (不甘後人 許冠文) [Michael Hui: not lagging behind]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (29 Jan 1961): 6.1. [Picture][Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3557
1961 Anonymous (中國五彩油畫首在紐約展覽, 由趙以聰創作極獲好評) [Exhibition of Oil Painting by Zhou Yee Chung in New York Receives Good Comments] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:overseas exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610618-001
2654
1961 Anonymous (中國文化協會 春節徵文揭曉 發獎日期地點已公佈) [Announcement of the Chinese Cultural Association's Spring Festival Essay Competition: Date and Location of prize giving]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (7 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:competition
Location: HKAA Primary Source
3044
1961 Anonymous (中國書法協會籌備聯合義展) [Chinese Calligraphy Association is Organizing a Charity Joint Exhibition] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (30 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art club
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610330-001
2667
1961 Anonymous (中國燈飾花燈書院展覽日期還有三天) [Three days left for the Chinese Lamps and Lantern exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (7 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
3050
1961 Anonymous (中國燈飾花瓶書畫今起展出金陵) [Chinese lantern, paintings and decorative arts on view at Jinling]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (1 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3049
1961 Anonymous (中國版畫今天續展出) [Exhibition of Contemporary Chinese Prints Continues to Open Today] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (14 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, print, engraving
Location: HKAA clippings section, K19610614-001
2657
1961 Anonymous (中國現代版畫明天正式開展, 在中總禮堂共展五天) [Five-day Exhibition of Contemporary Chinese Prints Will Open Tomorrow at Zhongzong Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (12 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, print, engraving
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610612-001
2668
1961 Anonymous (中國現代版畫第四天展出) [Today is the Fourth Day of Exhibition of Contemporary Chinese Prints] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (16 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, print, engraving
Location: HKAA clippings section, filing no. K19610616-001
2669
1961 Anonymous (中國盆栽展覽今屆最後一天, 下午七時便告閉幕) [Today is the Last Day of Exhibition of Potted Landscape. Exhibition Will be Closed at 7 p.m] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (3 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610603-001
2658
1961 Anonymous (中國盆栽藝術今天繼續展覽, 兩位花王長駐會場照顧) [Exhibition of Potted Landscape Continues to Open Today. 2 Gardeners Stay at the Exhibition so as to Take Care of the Plants] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610602-002
2659
1961 Anonymous (中國美術學會主辦, 閨秀書畫展覽, 公開歡迎參觀) [Chinese Art Association Organizes Exhibition of Chinese Painting and Calligraphy. Public are Welcome to Visit] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (13 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art club
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610313-001
2665
1961 Anonymous (中國美術會今起冬季畫展 一連三天在聖約翰副堂公展 每日下午二時至五時即席揮毫) [Chinese Art Club Winter painting exhibition at St. John Cathedral]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (26 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3045
1961 Anonymous (中國美術會冬季 書畫展首日盛況) [First day of the Chinese Art Club Winter Painting exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (27 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3046
1961 Anonymous (中國美術會員作品夏季展圓滿, 三日來聖堂觀眾擠擁) [3-Day Summer Exhibition of Works by Chinese Art Club Member Ends with Satisfactory Results] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (25 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art club
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610625-001
2661
1961 Anonymous (中國美術會員夏季畫展揭幕, 今明續在聖約翰副堂展出, 出品人踴躍到參觀者亦眾) [Summer Exhibition of Painting by Chinese Art Club Opens Today at St. John's Cathedral] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art club
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610623-001
2662
1961 Anonymous (中國美術會歡讌 大韓美協代表團 舉行美術座談即席揮毫贈送詩畫) [Dinner party of the Chinese Art Club]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (10 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club
Location: HKAA Primary Source
3048
1961 Anonymous (中國美術會歡迎大韓美協會代表 由金晴江率領抵港將開畫展 並與港方聯絡舉行美術會談) [Activities of the Chinese Art Club]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (6 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club
Location: HKAA Primary Source
3047
1961 Anonymous (中國美術會籌辦閨秀聯合大畫展, 十二下午三時在海景樓商談) [Hong Kong Chinese Art Club Organizes Jointed Exhibition of Painting] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (10 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art club
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610310-001
2664
1961 Anonymous (中國美術會舉辦會員作品夏季展, 本月廿二日起在聖堂展三天, 劉醴平參加精心傑作共六幀) [Hong Kong Chinese Art Club Joint Painting exhibition opens on the 22nd of this month, Liu Liping has six artworks on show] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art club
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610618-001
2663
1961 Anonymous (中國自由書畫家協會二屆作品聯展下月五日起舉行三天) [2nd Joint Exhibition of Art Works by Members of Chinese Liberal Artists Association Will Open at 5th of May for Three Days] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (14 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art club
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610514-002
2655
1961 Anonymous (中國自由書畫家贈畫金門前線第一批已寄出) [First Group of Painting Gift from Painters and Calligraphers of Chinese Liberal Artists Association Were Sent to Jinmen] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](28 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610428-001
2656
1961 Anonymous (中國藝術系師生書畫篆刻聯展: 代董事長霍寶材揭幕在龍岡畫廳情形熱烈) [Exhibition of Painting, Calligraphy and Seal Carving by Teachers and Students from Chinese Art Department] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (22 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese].

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610222-001
2670
1961 Anonymous (中國藝術院暑期美術班) [China Art School Open Summer Art Courses] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610628-001
2671
1961 Anonymous (中國風格的木刻畫) [Woodcut in Chinese Style] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:woodcut, print
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610618-001
2666
1961 Anonymous (中外專家研古玉印璽) [Chinese and Foreign Specialists Study on Ancient Jade and Seals] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610409-001
2652
1961 Anonymous (中外畫報五十六期出版) [The Cosmorama Pictorial issue no. 56 is out] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (21 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610221-001
2653
1961 Anonymous (中山美專師生畫展廿五起在聖堂舉行) [Exhibition of Painting by Zhongshan School of Fine Arts's Teachers and Students Will Open on 25th of May at St. John's Cathedral] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610523-001
2650
1961 Anonymous (中德文協會舉辦今日德國標貼展, 昨今兩日在聖約翰副堂舉行) [Sino-German Cultural Association Organized Exhibition of Contemporary German Poster. Two-day Exhibition Started Yesterday at St. John’s Cathedral Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (24 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610524-001
2680
1961 Anonymous (中日書法論(二)) [Theory on Chinese and Japanese Calligraphy]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (17 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3043
1961 Anonymous (中華攝影學會今請徐慶豐講動物攝影) [Chinese Photographic Association Invites Tsui Hing Fung to Give a Talk on Photography of Animals] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610528-001
2678
1961 Anonymous (中華攝影學會徐慶豐講野獸攝影) [Chinese Photographic Association Invites Tsui Hing Fung to Give a Talk on Photography of Animals] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (29 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610529-001
2679
1961 Anonymous (中華書局今天起舉行別緻的國畫古書介紹) [Exhibition of Chinese Painting and Ancient Book Is Held at Chung Hwa Book Company] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610419-001
2674
1961 Anonymous (中華書局昨起介紹傅抱石李可染作品) [Exhibition of Painting by Fu Baoshi and Li Keran at Chung Hwa Book Company] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (20 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610420-001
2675
1961 Anonymous (中華書局盆栽文玩展) [Exhibition of Potted Landscape and Stationery Opens at Chung Hwa Book Company] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](9 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610609-001
2676
1961 Anonymous (中華會沙龍榮獲美攝影學會金章, 頒予幻燈片組之優異成就) [Photos of Chinese Photographic Association of Hong Kong Received Gold Prize from Photographic Society of America] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (4 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610504-001
2677
1961 Anonymous (中華美術院香江畫室作品今日起聯展三天) [Three-Day Art Exhibition, Co-organized by Zhonghua Meishu Xueyuan and Xiangjiang Shushi, Opens Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610706-001
2672
1961 Anonymous (中華香江兩美術團體明起辦聯合畫展, 一連三天在聖約翰副堂舉行) [Three-Day Exhibition of Painting Co-organized by Two Art Institutes, Zhonghua and Xiangjiang, Will Open Tomorrow at St John’s Cathedral Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610705-001
2673
1961 Anonymous (五天觀眾多, 盆栽展圓滿) [Five-day Exhibition of Potted Landscape Was Crowded with Audiences] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (4 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610604-001
2681
1961 Anonymous (今在龍岡畫廳揭幕, 凌巨川詩書畫展, 一連三天, 作品百件) [Three-Day Exhibition of Painting, Calligraphy and Poems by Ling Juchuan Opens Today at Longgang Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](29 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610629-001
2682
1961 Anonymous (佘雪曼下週舉行詩文書畫著作展, 十一日起在聖約翰副堂展出) [Exhibition of Chinese Painting and Calligraphy by Sheh Hsueh Man Will Open on 11th of April at St. John's Cathedral Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (4 Apr 1961) : unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2790
1961 Anonymous (佘雪曼伉儷藝展延期續展一天, 今晚七時閉幕) [The Closing of Art Exhibition by Sheh Hsueh Man and His Wife Will be Postponed for 1 Day. The Exhibition Will be Closed at 7 o’clock Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (15 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2796
1961 Anonymous (佘雪曼伉儷藝展成功定今午五時當眾揮毫) [Art Exhibition by Sheh Hsueh Man and His Wife is Successful. The Artist Will Perform Writing at Five o'clock Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (13 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2795
1961 Anonymous (佘雪曼伉儷詩文書畫展(一)) [Exhibition of Poem, Painting and Calligraphy by Sheh Hsueh Man – 1] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese, poems by (梁寒操, 張紐詩, 趙岱哲, 周頤)]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2791
1961 Anonymous (佘雪曼伉儷詩文書畫展(三)) Exhibition of Poem, Painting and Calligraphy by Sheh Hsueh Man – 3] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (10 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA artist file section
2793
1961 Anonymous (佘雪曼伉儷詩文書畫展(二)) [Exhibition of Poem, Painting and Calligraphy by Sheh Hsueh Man – 2] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese, poem by (余少颿, 吳康)]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA artist file section
2792
1961 Anonymous (佘雪曼伉儷詩文書畫展(四)) [Exhibition of Poem, Painting and Calligraphy by Sheh Hsueh Man – 4] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (11 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA artist file section
2794
1961 Anonymous (佘雪曼吳練青伉儷詩文書畫今開展, 在聖堂啟幕昨預展盛況空前) [Exhibition of Poem, Calligraphy and Painting by Sheh Hsueh Man and His Wife Ng Lin Ching Opens Today. Pre-Exhibition Was Crowded With Guests Yesterday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (11 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA artist file section
2797
1961 Anonymous (佘雪曼書畫展引言(一)) [Foreword for Exhibition of Painting and Calligraphy by Sheh Hsueh Man – 1] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (12 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA artist file section
2798
1961 Anonymous (佘雪曼藝展昨圓滿閉幕) [Art Exhibition by Sheh Hsueh Man Closed Yesterday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](16 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA artist file section
2799
1961 Anonymous (余本畫冊) [Yu Ben Album]. 上海人民美術出版社. (1961), [About Yee Bon][Text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Location: HKAA Primary Source
3558
1961 Anonymous (佛教藝文協會本年工作計劃) [Year Plan of Buddhist Arts and Literature] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (20 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610420-001
2764
1961 Anonymous (作品深富宗教意義, 李福竹畫明展出, 在聖約翰堂一連三天舉行) [Three-day Exhibition of Bamboo Painting by Lee Fok Will Open Tomorrow at St. John’s Cathedral. Lee Fok’s Art Works Are Full of Religious Meaning] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (14 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Fu / Lee Fok (李福)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section: Li Fu
2765
1961 Anonymous (兒童新村創立三週年, 明在烏溪沙盛大慶祝, 將有來賓一千人參加) [3rd Anniversary of Children Village Will be Celebrated in Wuxisha Tomorrow. More Than 1000 Guests Will Come] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (24 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA clippings section, filing I K19610324-001
2800
1961 Anonymous (兒童福利院主辦, 名家書畫籌款義展, 馬錦燦今主持剪綵, 昨在聖堂觀賞者眾今明續展) [Hong Kong Children's Home Organizes Charity Exhibition of Chinese Calligraphy and Painting by Famous Artists. Ribbon-cutting Ceremony Will be Held Today. Many Audiences Visited the Exhibition at St. John Cathedral Yesterday. Exhibition Will Continue Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (7 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy, charity
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610407-001
2801
1961 Anonymous (兒童福利院書畫展籌款) [Exhibition of Calligraphy and Painting – Raising Fund for Children's Home] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (7 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese].

Keyword:exhibition, painting, calligraphy, charity
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610307-001
2802
1961 Anonymous (兒童福利院舉辦名家書畫義展, 明日一連三天, 七日由馬錦燦剪綵開幕) [Three-Day Charity Exhibition of Chinese Painting and Calligraphy Organized by Children's Home Will Open Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy, charity
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610405-001
2803
1961 Anonymous (兒童福利院舉辦名書畫義賣圓滿觀眾擠湧各界義購作品者眾) [Charity Exhibition of Chinese Painting and Calligraphy Organized by Children's Home Ended with Satisfactory Result] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (10 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy, charity
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610409-002
2804
1961 Anonymous (兩美術團體[中華美術院、香江畫室]畫展續舉行) [Exhibition of Painting, Co-organized by Two Art Institutes, Continues to Open] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](7 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610707-001
2806
1961 Anonymous (兩美術院畫展[中華美術院、香江畫室]今屆最後一天) [Today is the Last Day of Exhibition of Painting Co-organized by Two Art Institutes] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section , filing ID K19610708-002
2805
1961 Anonymous (兩間美術[中華美術學院、香江書室]機構來月六日合辦畫展) Two Art Institutes Will Co-organize Painting Exhibition on 6th of July] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (25 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610625-001
2807
1961 Anonymous (八和子弟教育有利賴焉, 關公書法義展, 昨已得款逾萬, 各方盛予佳評今明聖堂續展) Students of Bahe Will Benefit by Charity Exhibition of Calligraphy by Mr Kwan Tak Hing as Over Ten Thousand Dollars are Raised. Good Comments is Received from the Public. Exhibitions Will Continue Till Tomorrow at St. John's Cathedral] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](14 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Guan Dexing / Kwan Tak Hing (關德興)
Keyword:exhibition, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2645
1961 Anonymous (凌巨川定期舉行書畫展) [Ling Juchuan will hold calligraphy and painting exhibitions regularly] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (21 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610621-001
2868
1961 Anonymous (凌巨川詩書畫公展圓滿閉幕) [Exhibition of Poems, Calligraphy and Painting by Ling Juchuan Ends with Satisfactory Result] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610702-001
2869
1961 Anonymous (凌巨川詩書畫展明起在龍岡總會舉行三天) [Three-Day Exhibition of Painting, Calligraphy and Poems by Ling Juchuan Will Open Tomorrow at Longgang Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610628-002
2870
1961 Anonymous (凌巨川詩書畫展覽, 玉宇生涼, 欣賞益眾, 今仍公展, 七時圓會) [Exhibition of Poems, Calligraphy and Painting by Ling Juchuan Attracts Many Audiences. Exhibition Will be Closed Today at 7p.m] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (1 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610701-001
2871
1961 Anonymous (凌巨川詩書畫展覽龍岡畫廲觀眾多, 今明兩日續展歡迎各界參觀) [Exhibition of Poems, Calligraphy and Painting by Ling Juchuan Open Till Tomorrow at Lung Kong Hall. All Are Welcome] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (30 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610630-001
2872
1961 Anonymous (凌巨川詩書畫展覽龍岡畫廲觀眾多, 今明兩日續展歡迎各界參觀) [Exhibition of Poems, Calligraphy and Painting by Ling Juchuan Open Till Tomorrow at Lung Kong Hall. All Are Welcome] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (30 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610630-001
2872
1961 Anonymous (出版消息, 良友畫報52期) [Publication News: The Young Companion Pictorial Vol. 52 Was Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (26 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610326-001
2696
1961 Anonymous (出版消息: 中外畫報六十期) [Publication News: Cosmorama Pictorial Vol. 60 is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](23 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610623-001
2709
1961 Anonymous (出版消息: 國畫繪法) [Publication News: Technique of Chinese Painting] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610505-001
2703
1961 Anonymous (出版消息: 國風藝苑第一期) [Guofeng Yiyuan Vol. is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (21 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610621-001
2702
1961 Anonymous (出版消息: 小良友畫報(第二十七期)) [Little Companion Pictorial vol. 27 is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](11 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610611-001
2707
1961 Anonymous (出版消息: 小良友畫報廿八期) [Publication News: Little Companion Pictorial vol. 28 is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610618-00a
2708
1961 Anonymous (出版消息: 小良友畫報第廿九期) [Publication News: The LIttle Companion Pictorial vol. 29 is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings sectoin, filing ID K19610705-001
2697
1961 Anonymous (出版消息: 小良友畫報第廿九期) [Publication News: The LIttle Companion Pictorial vol. 29 is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings sectoin, filing ID K19610705-001
2697
1961 Anonymous (出版消息: 文藝世紀) [Publication News: The Century of Literature] Wah Kiu Yat Po華僑日報 [Huaqiao ribao](30 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID 19610430-001
2698
1961 Anonymous (出版消息: 文藝世紀六月號四十九期已出版) [Publication News: Wenyi Shiji Vol.49 is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (1 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610601-001
2699
1961 Anonymous (出版消息: 新中華畫報) [Publication News: Latest Issue of Sin Chung-hwa Pictorial Is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19910706-001
2711
1961 Anonymous (出版消息: 新語) [Publication News: Xinyu is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (29 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610429-001
2704
1961 Anonymous (出版消息: 漫畫世界四十二期出版) [Publication News: Comic World Vol. 42 was Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610519-001
2706
1961 Anonymous (出版消息: 良友畫報(第五十四期)) [The Young Companion Pictorial vol. 54 is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (11 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610611-001
2700
1961 Anonymous (出版消息: 萬象什誌) [Publicaton News: Magazine Titled "Wanxiang” is Published]Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610528-001
2705
1961 Anonymous (出版消息: 長城畫報) [Publication News: The Great Wall Pictorial is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610428-001
2701
1961 Anonymous (出版消費: 文藝雜誌) [Publication News: Art and Literature magazine is published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](1 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610301-001
2710
1961 Anonymous (別開生面的畫展: 漫畫家大會串星一聯展作品) [A Special Exhibition of Painting : Joint Exhibition by Comic Artists and Humorous Actors] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese].

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610223-002
2766
1961 Anonymous (劉源沂書畫義展, 龍岡總會看客多, 訂件者眾今為後一天展出) [Today is the Last Day of Charity Exhibition of Painting and Calligraphy by Lau Yun Yee. The Exhibition Were Crowded with Audience and Many People Reserved Paintings] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](11 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Yuanyi / Lau Yun Yee (劉源沂)
Location: HKAA artist file section
2994
1961 Anonymous (劉醴平梁伯譽國畫在紐約華埠展出 龍岡公所及梁忠孝堂合辦). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (18 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liang Boyu / Leung Pak Yu (梁伯譽)
3125
1961 Anonymous (區建公漫談書法, 在烏溪沙兒童新村中學部演講) [Au Kin Kung Gives a Talk on Chinese Calligraphy at Secondary Section of Children's Garden in Wu Kai Sha] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (17 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Ou Jiangong / Au Kin Gong (區建公)
Keyword:calligraphy
Location: HKAA artist file section
2887
1961 Anonymous (卅五米厘攝影會 二月份會員活動 月會增設彩色透明片比賽) [Activities of the 35mm Photography Club]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (14 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3051
1961 Anonymous (卅五米厘攝影會會員集體訪澳, 一行盡興回港) [Members of Hong Kong 35 mm Photography Society Traveled Macau Together. They Fully Enjoyed the Trip before Coming Back to Hong Kong] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](2 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610502-001
2683
1961 Anonymous (卜珍在牙買加開畫展獲盛譽) [Exhibition of Painting by Buk Chun Opens at Jamaica and Receives Good Comments] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (17 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Bu Zhen / Buk Chun (卜珍);
Keyword:overseas exhibition
Location: HKAA artist file section
2646
1961 Anonymous (古玉印璽佛經, 今天最後展出) [Today is the Last Day of Exhibition of Ancient Jade, Seal and Buddhist Scripture] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (14 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610314-001
2635
1961 Anonymous (古玉印璽佛經展下月在中區舉行) [Exhibition of antiques and Buddhist sutras next month in Central]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (11 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
3060
1961 Anonymous (古玉印璽佛經展覽入第七天) [Today is the Seventh Day of Exhibition of Ancient Jade, Seal and Buddhist Scripture] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610308-001
2712
1961 Anonymous (古玉印璽佛經展覽將增展寶石印多種) [More Jades and Seals will be Exhibited in Exhibition of Ancient Jade, Seal and Buddhist Scripture] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610305-001
2713
1961 Anonymous (古玉印璽佛經展覽觀眾擠擁今增展品) [Many People Visited Exhibition of Ancient Jade, Seal and Buddhist Scripture. New Exhibits Will be Displayed Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610306-002
2714
1961 Anonymous (古玉印璽展已進第六天) [Exhibition of Ancient Jade and Seal Comes to the 6th Day of Exhibition] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (7 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610307-001
2715
1961 Anonymous (古珍品陳列參觀者眾, 廿三日在梳沙行拍賣) [Exhibition of Antiques Attracted Many Audiences. Auction Will Held in Shusha Auction House on 23rd of June] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](20 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610620-001
2716
1961 Anonymous (台山旅港藝文界歡宴旅菲律濱西畫家陳卓漢) [(Taishan lugang yiwenjie huanyan Feilubin xi huajia Chen Zhuohan) Western Painting Artist Chen Zhuohan Visited Hong Kong and Welcomed by Cultural Fields] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610702-001
2718
1961 Anonymous (台灣七名家畫展: 美大使夫人參觀) [Joint Exhibition of Painting by 7 Famous Painters from Taiwan : Visited by Wife of the United States' Consul General] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](23 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese].

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610223-002
2719
1961 Anonymous (台灣名女畫家沈規瑊今開畫展) [Exhibition of Painting by Famous Taiwan Female Painter, Shen Guijian, Opens Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610319-001
2720
1961 Anonymous (台灣名畫家, 沈規瑊女士畫展昨圓結) [Exhibition of Painting by Shen Guijian Ended Yesterday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610322-001
2721
1961 Anonymous (史學家羅香林新著祝港大金禧, 「香港與中西文化之交流」出版, 為關心香港文化者及大專生必讀物) [Book Titled "Cultural Interchange among Hong Kong, Chinese and Western Cultures”, Written by Historian Luo Xianglin, is Published to Celebrate the 50th Anniversary of the University of Hong Kong. People who Concern about Hong Kong Culture and University Students Must Read this Book] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (25 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610625-001
2717
1961 Anonymous (各學校紛函延請區建公老師講書法要義) [Schools wrote to invite Au Kin Kung to Give Talks on Chinese Calligraphy] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Ou Jiangong / Au Kin Gong (區建公)
Keyword:calligraphy
Location: HKAA artist file section
2737
1961 Anonymous (名古玩字畫六批定今午公開拍賣) [Auction of 6 batches of antiques and paintings will be held this afternoon]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (27 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3061
1961 Anonymous (名圖案女畫家潘峭風十八起公展壁畫三天, 國賓酒店二百尺大壁畫是她手筆) [Three-day Exhibition of Mural by Famous Female Graphic Painter Poon Ciu Fung Will Open on 18th of May] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (11 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Pan Qiaofeng / Pan Ciu Fung (潘峭風)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2751
1961 Anonymous (名女畫家潘峭風圖案壁畫今公展, 會期一連三天在聖堂舉行) [Three-day Exhibition of Graphic Painting by Famous Female Painter Poon Ciu Fung Opens Today at St. John’s Cathedral] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Pan Qiaofeng / Pan Ciu Fung (潘峭風)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2738
1961 Anonymous (名女畫家潘峭風圖案壁畫今公展, 會期一連三天在聖堂舉行) [Three-day Exhibition of Graphic Painting by Famous Female Painter Poon Ciu Fung Opens Today at St. John’s Cathedral] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Pan Qiaofeng / Pan Ciu Fung (潘峭風)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2738
1961 Anonymous (名家劉源沂書畫篆刻, 八晚預展開音樂大會, 男女名票友到場會串) [Music Concert Will Start at Eight o'clock Tomorrow Night During the Preview of Exhibition of Painting, Calligraphy and Seal by Famous Artist Lau Yun Yee] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](6 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Yuanyi / Lau Yun Yee (劉源沂)
Location: HKAA artist file section
2741
1961 Anonymous (名建築師司徒惠論建築物之發展, 述古代建築雕刻及繪畫不可分離) [Famous Architects Situ Hui Talks about Development of Architecture] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:architecture, buildings
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610309-002
2740
1961 Anonymous (名收藏家林氏觀雲樓珍藏名畫明日起公展) [Exhibition of Collection of Mr Lam, Owner of House of Cloud Viewing, Will Open Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (25 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610625-001
2739
1961 Anonymous (名書畫家劉君任著, 漢字基本筆法出版) [Book Titled "Basic Technique of Writing Chinese Characters” Written by Famous Calligrapher and Painter, Lau Kwan Yam, Has Been Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (15 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Junren / Lau Kwan Yam (劉君任)
Location: HKAA artist file section
2742
1961 Anonymous (名書畫篆刻家劉源沂為龍岡書畫義展圓滿, 成績美滿, 獲得好評) [Charity Exhibition of Painting and Calligraphy by Lau Yun Yee, a Famous Painter and Seal Engraver, Closed with Satisfactory Results and Good Comment] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](14 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Yuanyi / Lau Yun Yee (劉源沂)
Location: HKAA artist file section
2743
1961 Anonymous (名瓷古玩在半島展出) [Exhibition of antiques and ceramic art at the Peninsula Hotel]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (11 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
3062
1961 Anonymous (名畫家曾后希環遊世界畫展) [World exhibition tour of Famous Painter Tsang Hou Hay]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (20 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zeng Houxi / Tsang Hou Hay (曾后希)
Location: HKAA artist file section
2749
1961 Anonymous (名畫家李鍚彭作品在美博物院展出, 由本月十一至七月十九日止) [Exhibition of Painting by Lee Shek Pang, Famous Painter, Will Open at Pasadena Art Museum in the USA from 11th to 19th of June] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (13 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Xipeng / Lee Shek Pang (李錫彭)
Keyword:overseas exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2744
1961 Anonymous (名畫家林建同二屆梅展紀盛, 林仰山教授主持揭幕今明續展) [The Second Exhibition of Plum Blossom Painting by Lam Kin Tong Attracted Many Audience. Exhibition Opens Till Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Location: HKAA artist file section
2746
1961 Anonymous (名畫家林建同梅展備獲佳譽) [Exhibition of Plum Blossom Painting by Lam Kin Tong Received Good Comments] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](11 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2747
1961 Anonymous (名畫家林建同編者「畫梅之研究」出版, 二屆梅展定期舉行) [Book Titled "Research on Plum Blossom Painting”, Edited by Lam Kin Tong, is Published. 2nd Exhibition of Plum Blossom Painting by Lam Kin Tong is Going to be Held]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (16 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2748
1961 Anonymous (名貴古玩古畫在梳沙拍賣行陳列) [Expensive Antiques and Paintings Are Displayed in Shusha Auction House] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](19 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610619-001
2750
1961 Anonymous (吳仲圭作「漁父圖」卷一部) [The Fisherman scroll part 1 by Wu Zhonggui]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (3 Feb 1961): 6.2. [Text in Chinese]

Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source
3065
1961 Anonymous (吳仲圭所作「竹石圖」軸) [Bamboo and rock hanging scroll painting by Wu Zhonggui]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (3 Feb 1961): 6.2. [Text in Chinese]

Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source
3066
1961 Anonymous (吳子深明日書畫展, 由徐季良伉儷剪綵, 在聖堂展出近作及所藏古畫) [Exhibition of Painting and Calligraphy by Ng Chi Sum Will Open Tomorrow. Recent Works and Ancient Paintings of His Collections Will be Exhibited] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wu Zishen / Ng Chi Sum (吳子深)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2767
1961 Anonymous (吳子深畫展, 昨圓滿閉幕) [Exhibition of Painting by Ng Chi Sum Ended with a Satisfactory Result Yesterday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wu Zishen / Ng Chi Sum (吳子深)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2768
1961 Anonymous (吳子深畫展開幕, 徐季良伉儷剪綵, 今明續在聖約翰副堂展出) [Exhibition of Painting by Ng Chi Sum Opens Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (21 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Wu Zishen / Ng Chi Sum (吳子深)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2769
1961 Anonymous (周千秋梁粲纓著作在美出版) 【Publication by Chow Cin Cau and Leung Can Ying Is Published in the USA] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (29 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zhou Qianqiu / Chow Cin Cau (周千秋)
Location: HKAA artist file section
2808
1961 Anonymous (嚴氏美術館今日開放) [The Yan Art Museum opens today]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (11 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3134
1961 Anonymous (國畫大師李研山逝世, 今日大殮, 明日出殯) [Lee Yin San, Master of Chinese Painting, Passed Away. Laying-in Ceremony Will be Held Today and Funeral Ceremony Will be Held Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (14 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2889
1961 Anonymous (國際攝影學院舉行攝影晚會, 歌星于飛作攝影對象) [International Photography Academy Organizes Evening Photography Gathering] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (4 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610404-001
2890
1961 Anonymous (在三藩市舉行 丘永沾畫展盛況) [Painting exhibition of Qiu Yongzhan in San Francisco]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (4 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Keyword:artist abroad, exhibition
Location: HKAA Primary Source
3063
1961 Anonymous (在聖約翰副堂漫畫展覽明開幕, 二十多人作品共一百餘件) [Exhibition of Comic Will Open Tomorrow at St. John's Cathedral] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (26 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610226-002
2753
1961 Anonymous (多人圍觀隨意揮灑, 佘雪曼畫峨嵋山月) [Sheh Hsueh Man Wrote Freely in Front of Many People]. Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (14 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA artist file section
2636
1961 Anonymous (太平洋行「賓得日」定五月六日舉行, 攝影節目豐富并設宴招待影友, 所攝作品將舉行比賽歡迎參加) [Pacific China Ware Will Organize "Day of Pentax” on 6th of May. Different Promgrammes and Banquet are Ready to Entertain all the Photo-Lovers. People are Welcome to Join the Photo Competition] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (13 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610413-001
2684
1961 Anonymous (太平洋行舉行「賓得日」攝影界聯歡大會, 五月六日在亞巴甸海峽舉行) [Pacific China Ware Will Organize "Day of Pentax” Photography Party on 6th of May at Aberdeen Channel] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610406-001
2685
1961 Anonymous (孔子暨七十二賢 畫像快將面世 名畫家劉醴平傑作) [Paintings of Confucius and sages by painter Liu Liping will be out soon]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (5 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:painting
Location: HKAA Primary Source
3052
1961 Anonymous (孔子暨七十二賢畫像第一期面世) [First Issue of "Portrait of Confucius and 72 Scholars” is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (21 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Liping / Lau Li Ping (劉醴平)
Location: HKAA artist file section
2686
1961 Anonymous (寫竹專家李福竹展揭幕盛況, 廖錦軿女士主持剪綵) [Opening of Exhibition of Bamboo Painting by Lee Fok Was Crowded by Audiences] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (16 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Fu / Lee Fok (李福)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2995
1961 Anonymous (寫竹專家李福竹畫展今揭幕, 在聖堂舉行祟拜剪綵) [Exhibition of Bamboo Painting by Lee Fok Opens Today at St. John's Cathedral] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (15 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Fu / Lee Fok (李福)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2996
1961 Anonymous (小朋友畫報四八期) [Little Friend Pictorial Vol. 48 is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:children art
Location: HKAA clippings section, K19610409-001
2648
1961 Anonymous (小朋友畫報四十九期出版) [Little Friend Pictorial Vol. 49 is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](25 Apr 1964): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:children art
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610409-001
2649
1961 Anonymous (居竹樓三屆畫展, 港督今蒞龍岡會所主持揭幕) [Hong Kong Governor Opens 3rd Joint Exhibition of Painting by Bamboo House at Longgang Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (13 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2809
1961 Anonymous (居竹樓師生國畫聯展督憲柏立基主持剪綵, 嘉賓雲集, 盛況空前, 今明續展) [Sir Robert Brown Black Opened Joint Exhibition of Painting by Teacher and Students of Bamboo House. Many Guests Came. Exhibition Continues Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (14 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Location: HKAA artist file section
2810
1961 Anonymous (展出兩天情形熱烈, 聖類斯美展圓滿, 昨李鳳公老師用指寫墨蟹) [Two-day Art Exhibition at St. Louis School Was Crowded by Audiences and Closed with Satisfactory Results. Lee Fung Kung, Teacher, Drew Ink Crab by Fingers Yesterday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (17 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Fenggong / Lee Fung Kung (李鳳公)
Location: HKAA artist file section
2874
1961 Anonymous (岑禮賢將展出古印璽佛經) [Ceng Lixian will exhibit antique seals and Buddhist sutras]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (27 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
3072
1961 Anonymous (岑禮賢將展出各種古玉獸類) [Ceng Lixian will exhibition varous jade animals pieces]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (17 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
3073
1961 Anonymous (岑禮賢著玉璽專書, 分贈文化機構親友) [Free Copies of Book Titled "Ancient Jade Seal" ,Written by Shum Lai Yin, are Distributed to Cultural Organizations] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610609-003
2773
1961 Anonymous (嶺南藝術專校成立, 鄭家鎮等分任教職) [Lingnan Art School Established. Cheung Kar Chun and other Artists Will Be Appointed as Teachers] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](27 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zheng Jiazhen / Cheung Kar Chun (鄭家鎮)
Location: HKAA artist file section
3009
1961 Anonymous (嶺海藝專名師任教漫畫班已開始報名) [Linghai Academy of Art’s Comic Course Starts Registration] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610618-001
3010
1961 Anonymous (嶺海藝專舉行學生習作觀摩, 觀眾稱讚成績好) [Linghai Academy of Art Organizes Exhibition of Art Works by Students. Audiences Praise the Exhibited Works] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education, exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610628-001
3011
1961 Anonymous (嶺海藝術專科學校, 設備充實晚上授課) [Lianghai Art School is Equipped with Various Kind of Facilities. Lessons are Conducted at Night] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610408-001
3012
1961 Anonymous (建公同學書展, 聖堂觀眾擠擁, 剪綵儀式隆重展品滿目琳瑯, 紳商名流文教先進均加好評, 同學今夜舉行春節聯歡大會) [Exhibition of Calligraphy by Jian Gong and His Students Opens Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (17 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2827
1961 Anonymous (建公同學書展今屆最後一天, 昨觀眾擠擁各皆盡意研究, 夜來學友聯歡宴情況熱鬧) [Today is the Last Day of Exhibition of Calligraphy by Jian Gong and His Students] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](18 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2828
1961 Anonymous (建公書專同學八屆書法聯展, 十六日起在聖堂舉行三天) [8th Exhibition of Chinese Calligraphy by Jiangong Calligraphy College Will Open on 16th] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Location: HKAA artist file section
2834
1961 Anonymous (建公書專同學舉辦書法聯展 下月十六舉行請陳樹桓剪綵) [Joint calligraphy exhibition will be held on the 16th of next month]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (23 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610223-001
2835
1961 Anonymous (建公書專學院, 八屆書展觀後) [After Viewing the 8th Exhibition of Calligraphy by Jian Gong Calligraphy College] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2837
1961 Anonymous (建公書法同學, 書展三天圓結) [Three-Day Calligraphy Exhibition of Jian Gong and His Students Ended] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2830
1961 Anonymous (建公書法學院同人, 書法展今起舉行, 市議員陳樹桓將親臨剪綵) [Calligraphy Exhibition of Jian Gong and His Students starts today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (16 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Keyword:exhibition, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2831
1961 Anonymous (建公書法學院同人書法展今起舉行 市議員陳樹桓將親臨剪綵) [Calligraphy exhibition of Jiangong Calligraphy School opens today]. Wah Kiu Yati Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (16 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Ou Jiangong / Au Kin Gong (區建公)
Keyword:exhibition, calligraphy
Location: HKAA artist file section: Ou Jiangong
2832
1961 Anonymous (建公書法學院師生, 書法聯展明開幕, 在聖約翰副堂盛大舉行三天) [Exhibition of Calligraphy by Jin Gong Calligraphy College's Teacher and Students Will Open Tomorrow. Exhibition Will be Hold at St. John's Cathedral for Three Days] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (15 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Keyword:exhibition, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2833
1961 Anonymous (建公老師高足炫耀台灣大學, 區紀復林澄波相繼榮獲書法比賽冠軍) [Au Jifu and Lin Chengbo, Students of Au Kin Kung, Won the Champions of Calligraphy Competition at the University of Tai Wan] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (12 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Keyword:calligraphy
Location: HKAA artist file section
2829
1961 Anonymous (張大千經港赴歐, 到巴黎舉行畫展, 留港四十八小時與高嶺梅會晤) [Zhang Daqian Will Hold an Exhibition of Painting in Paris. He Will Visit Europe Via Hong Kong. He Will Meet Kao Ling Mui During the 48-hour Stay in Hong Kong] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (14 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, ink painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610514-004
2891
1961 Anonymous (張韶石畫展昨圓滿閉幕) [Painting Exhibition of Zhang Shaoshi closed yesterday]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (26 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3101
1961 Anonymous (微社雅集) [Wei Society gathering] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (20 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610420-001
2957
1961 Anonymous (德教紫香閣書畫展圓結, 展品全售清) [Exhibition of Calligraphy and Painting Organized by Tak Kau Che Hian Kok Ended. All Works Are Sold] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (13 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610412-001
2997
1961 Anonymous (悼李研山先生(七續)) [An eulogy to Lee Yin San (7)] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2894
1961 Anonymous (悼李研山先生, 各方在籌辦中, 昨三虞家奠到祭者甚眾) [Different Parties are Organizing Memorial Service for Mr. Lee Yin San] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (1 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2895
1961 Anonymous (接受商業電台訪問, 佘雪曼談詩文書畫, 祗要努力總有成功的一天) [Sheh Hsueh Man Talks about Poem, Essay, Calligraphy and Painting in an Interview Conducted by Hong Kong Commercial Broadcasting] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (24 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA artist file section
2896
1961 Anonymous (攝影學會晚會有期) [Photography Club Gala is scheduled] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](6 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610406-001
3594
1961 Anonymous (攝影學會舉行五項攝影比賽, 張汝釗熊文遇錢萬里任評判, 黑白組錢浩冠軍韋景超亞軍) [Photography Society Organized Photography Competition of Five Catagories. Cheung Yu Chiu, Hung Man Yu and Chin Man Li Acted as Judges] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610428-001
3035
1961 Anonymous (攝影藝術比賽專號介紹彩色中途曝光) [Special Issue on Art Photography Competition : Light-struck of Colour Film] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (26 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610426-001
3036
1961 Anonymous (敬題關德興父子書畫展) [Poems Written for Exhibition of Calligraphy by Kwan Tak Hing and His Son] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (13 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese, poem by (何叔惠, 蘇文擢, 匿季謀, 許菊初)]

Artist:Guan Dexing / Kwan Tak Hing (關德興)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
2958
1961 Anonymous (文化界呂燦銘女公子呂媚嫄小姐在美結婚) [Wedding of Lu Meiyuan, daughter of Lu Canming, in the United States] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (16 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘)
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610616-001
2687
1961 Anonymous (文化藝術界定期舉行展元宵雅集) [Cultural and Arts Communities Organize Gathering on yuanxiao Regularly] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (21Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610221-001
2688
1961 Anonymous (文化藝術界昨夕大雅集盛況, 到數百人筵開廿桌情形熱烈) [More than 100 People Attended Cultural Gathering Yesterday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](5 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610305-001
2689
1961 Anonymous (文友堂主人舉辦 古今名人書畫展 二月三日起在龍岡畫廳展出) [Painting and Calligraphy exhibition organized by the Master of Wenyoutang opens on 3 Feb]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (30 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3053
1961 Anonymous (文友堂主辦 古今名書畫展 欣賞者眾今明續展) [Painting and Calligraphy exhibition presented by Wenyoutang]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (4 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3054
1961 Anonymous (文友堂名書畫欣賞展覽圓滿) [Painting and calligraphy exhibition presented by Wenyoutang]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (6 Feb 1961): 5.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3055
1961 Anonymous (文友堂鄒伯主辦 古今名人書畫展 今起在龍岡畫廳公展三天) [Calligraphy and Painting exhibition presented by Wenyoutang]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (3 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3056
1961 Anonymous (文友堂鄒伯主辦 古今名畫展 今天最後展出) [Painting and Calligraphy exhibition presented by Wenyoutang]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (5 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3057
1961 Anonymous (文藝世紀二月號出版) [Wenyi shiji issue 2 has been published]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (30 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3058
1961 Anonymous (文藝界大雅集三百多人預席, 紛贈品物助興有大肥雞及鵝) [More Than 300 People Will Attend Cultural Gathering] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610228-001
2690
1961 Anonymous (文藝界大雅集贈品助興者眾) [Many People Present Gifts in Cultural Meeting] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (24 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese].

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610224-001
2692
1961 Anonymous (文藝界大雅集贈物助興者眾) [Many People Present Gifts in Cultural Meeting] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (22 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese].

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610222-001
2691
1961 Anonymous (新中華畫報一百期特大號今再版出書) [Sin Chung-hwa Pictorial Volume 100 is Re-Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (20 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610620-001
2959
1961 Anonymous (新中華畫報百期紀念特大號出版) [Sin Chung-hwa Pictorial Volume 100 Is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (11 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610511-002
2961
1961 Anonymous (新奧爾良現代藝術作品公展六天, 在美文化館歡迎參觀) [All are Welcome to Visit the Six-day Exhibition of Art Works from New Orleans at American Culture Gallery] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (16 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610516-001
2962
1961 Anonymous (新年旅行與攝影 熊文遇在麗的呼聲播講) [Hong Wenyu broadcasting at Radio Rediffusion on New Year trips and photography]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (18 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3120
1961 Anonymous (新年旅行與攝影 熊文遇昨在麗的呼聲播講) [Hong Wenyu broadcasting at Radio Rediffusion on New Year trips and photography]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (17 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3121
1961 Anonymous (旅美國畫及篆刻家丘永沾之作品) [Chinese Painting and Seal of Yau Wing Jim Who Traveled in the USA] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Qiu Yongzhan / Yau Wing Jim (丘永沾);
Keyword:seal carving, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2876
1961 Anonymous (日女書畫家辭別鮑老師) [Japanese ink painter say farewell to her teacher]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (11 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3059
1961 Anonymous (晚會的攝影常識 熊文遇在麗的呼聲播講) [Hong Wenyu on photography at Radio Rediffusion]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (9 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA Primary Source
3102
1961 Anonymous (書法協會續辦免費班) [Calligraphy Association Continues to offer Free Courses] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (20 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610620-001
2877
1961 Anonymous (書法協會舉辦免費二屆書法班生畢業) [Calligraphy classes organized by the Calligraphy Association]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (29 Jan 1961): 3.4. [Text in Chinese]

Keyword:calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3099
1961 Anonymous (書法專家區建公老師在金文泰中學講書法, 「明瞭九宮格的構成寫字始可有法」) [Au Kin Kung Gives a Talk on Chinese Calligraphy at Clementi Secondary School] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (29 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Ou Jiangong / Au Kin Gong (區建公)
Keyword:calligraphy
Location: HKAA artist file section
2878
1961 Anonymous (書畫家陳荊鴻飛星馬開畫展) [Chan Ging Hung, Painter and Calligrapher, Opens Exhibition of Painting in Singapore and Malaysia] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (12 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Jinghong / Chan Ging Hung (陳荊鴻)
Keyword:overseas exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2879
1961 Anonymous (書畫篆刻音樂名家劉源沂近作義展盛況, 劉鎮國劉福主持剪綵, 到會嘉賓紛紛賞訂今明續展) [Charity Exhibition of Recent Works by Lau Yun Yee Was Crowded with Audience. Guests Reserved Paintings after Viewing. The Exhibition Will Open Till Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (10 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Yuanyi / Lau Yun Yee (劉源沂)
Location: HKAA artist file section
2881
1961 Anonymous (書畫篆刻音樂家劉源沂藝術品今為龍岡義展) [Charity Exhibition of Art Works by Lau Yun Yee Will Open Today at Lung Kong Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Yuanyi / Lau Yun Yee (劉源沂)
Location: HKAA artist file section
2882
1961 Anonymous (曾后希在羅馬定期舉行畫展, 六月十一起共展十五天) [Fifteen-Day Exhibition of Painting by Tsang Hou Hay Will Open on 11th of June in Rome] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](28 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zeng Houxi / Tsang Hou Hay (曾后希)
Keyword:overseas exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2912
1961 Anonymous (曾后希展畫羅馬, 由意國當局及美術協會合辦, 三百件作品在著名場所展出) [Exhibition of 300 Paintings by Tsang Hou Hay, Organized by Italian Government and Art Association Was Held in Famous Exhibition Site in Rome] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](20 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zeng Houxi / Tsang Hou Hay (曾后希)
Keyword:overseas exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2914
1961 Anonymous (曾后希昨日飛伊蘭漫遊作巡迴畫展) [Tsang Hou Hay Flew to Yilan for His World Tour Exhibition of Painting Yesterday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zeng Houxi / Tsang Hou Hay (曾后希)
Keyword:overseas exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2913
1961 Anonymous (曾后希遊歐近況, 遊地中海, 飛馬德里畫展) [Tsang Hou Hay Visited the Mediterranean Sea during His Trip in Europe. He Will Fly to Madrid for his Painting Exhibition Soon] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (7 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zeng Houxi / Tsang Hou Hay (曾后希)
Keyword:overseas exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2915
1961 Anonymous (本港琳瑯閣藏漢碑陳列介紹, 種類繁多今起歡迎參觀) [Linlangge collection showcasing its Han stelae to visitors] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610705-001
2722
1961 Anonymous (李氏珍品古玩今下午二時半拍賣) [Auction of Antiques and Curio Will be Held Tomorrow at 2 p.m] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610623-001
2774
1961 Anonymous (李氏珍品古玩連日觀眾者擠擁) [Exhibition of Lee's Highly Valued Art Objects and Curios Was Crowded With Audiences] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (22 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610622-001
2775
1961 Anonymous (李煜英小姐國畫欣賞展圓滿閉幕) [Exhibition of Chinese Painting by Miss Lee Yuk Ying Closed with a Satisfactory Result] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yuying / Lee Yuk Ying (李煜英)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2783
1961 Anonymous (李煜英小姐國畫欣賞展次日紀盛, 尚有今天仍在聖堂舉行) [The 2nd Day of Exhibition of Chinese Painting by Miss Lee Yuk Ying Was Crowded with Audiences. Today is the Last Day of Exhibition] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (17 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yuying / Lee Yuk Ying (李煜英)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2782
1961 Anonymous (李研山先生今三時出殯) [Mr Lee Yin San's Funeral Ceremony Will Start Today at 3 p.m] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (13 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2780
1961 Anonymous (李福奉獻義展今晚九時閉幕, 在加士居道循道中學禮堂連日到場欣賞與義購者眾) [Exhibition of Bamboo Painting by Lee Fok Will Close at 9 p.m. tonight. Exhibition Attracts Many Audiences] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (21 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610621-001
2781
1961 Anonymous (李福寫竹奉獻港方義展圓滿, 明日起假九龍循道中學續展, 黃仲凱趙友仁主持揭幕義賣) [Exhibition of Bamboo Painting by Lee Fok Was Closed With Satisfactory Results. Exhibition Will Open at Methodist College Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Fu / Lee Fok (李福)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2785
1961 Anonymous (李福寫竹奉獻義展, 黃仲凱趙友仁牧師主持義賣, 參觀者眾認購踴躍今明續展) [Charity Exhibition of Bamboo Painting by Lee Fok Continues Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (20 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610620-001
2786
1961 Anonymous (李福寫竹奉獻義展昨日圓滿獲致佳譽) 【Charity Exhibition of Bamboo Painting by Lee Fok Ends with Satisfactory Result] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (22 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Fu / Lee Fok (李福)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2787
1961 Anonymous (李福竹展簡介, 中華循道會牧師趙友仁) [Introduction of Exhibition of Bamboo Painting by Lee Fok] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Fu / Lee Fok (李福)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2637
1961 Anonymous (李福竹畫今義展, 今日起假循道中學舉行, 黃仲凱趙友仁主持揭幕義賣) [Charity Exhibition of Bamboo Painting by Lee Fok Opens at Methodist College] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Fu / Lee Fok (李福)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2784
1961 Anonymous (李長俊今日畫展在美文化館揭幕, 由霍寶材主持剪綵連展五天) [Five-day Exhibition of Painting by Lee Cheung Chun Opens at American Culture Gallery Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (25 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zhangjun / Lee Cheung Chun (李長俊)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2776
1961 Anonymous (李長俊個人畫展, 廿五起在美文化館舉行五天) [Five-day Solo Exhibition of Painting by Lee Cheung Chun Will Open on 25th at American Culture Gallery] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (17 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zhangjun / Lee Cheung Chun (李長俊)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2777
1961 Anonymous (李長俊畫展, 明在美文化館開幕, 由霍寶材主持剪綵) [Exhibtion of Painting by Lee Cheung Chun Will Open Tomorrow at American Culture Gallery] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (24 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zhangjun / Lee Cheung Chun (李長俊)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2778
1961 Anonymous (李長俊畫展尚有今明兩天) [Exhibition of Painting by Lee Cheung Chun Still Open Today and Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zhangjun / Lee Cheung Chun (李長俊)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2779
1961 Anonymous (東方藝術專校定期舉行藝展, 有巨型雕刻愛神像) [Oriental Art School Organizes Art Exhibition Regularly] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (4 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610704-001
2812
1961 Anonymous (林仰山教授為林建同梅詩書畫展開幕致詞) [Prof. F.S. Drake Opens the Exhibition of Plum Blossom Paintings and Poems by Lam Kin Tong and Gives a Speech] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Location: HKAA artist file section
2638
1961 Anonymous (林建同二屆梅展連日觀賞致佳評, 在聖堂今屆最後一天) [The Second Exhibition of Plum Blossom Painting by Lam Kin Tong Received Good Comments. Today is the Last Day of Exhibition] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](9 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Location: HKAA artist file section
2815
1961 Anonymous (林建同編著, 畫梅之研究今已出版內容豐富) [Book Titled "Research on Plum Blossom Painting", edited by Lam Kin Tong, Is Rich in Contents and is Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](28 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Location: HKAA artist file section
2816
1961 Anonymous (林建同辦次屆梅花書畫展覽, 定來月在聖堂舉行, 編有畫梅研究特刊) [2nd Exhibition of Plum Blossom Paintings by Lam Kin Tong Will be Held at St. John’s Cathedral Hall Next Month. Special Issue of Plum Blossom Will be Published] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (3 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Location: HKAA artist file section
2817
1961 Anonymous (林德銘大夫一門多妙: 師生合作春光報喜圖) [Mr Lin Deming's Students Have Different Talents: Teacher and Students Draw 'Spring Light that Announce Good News' Together] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (25 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Deming / Lam Tak Ming (林德銘)
Location: HKAA artist file section
2819
1961 Anonymous (林德銘大夫作「歲朝清供圖」) [New Year painting by Lin Deming]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (18 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:ink painting
Location: HKAA Primary Source
3078
1961 Anonymous (林氏觀雲樓主藏品今起展出在聖約翰堂一連三天) [3-Day Exhibition of Collection of Mr Lam, Owner of House of Cloud Viewing, Opens Today at St. John’s Cathedral] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (26 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art collection
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610626-002
2813
1961 Anonymous (林氏觀雲樓定期展名畫) [Collection of Mr Lam, Owner of House of Cloud Viewing, Will be Exhibited Soon] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](23 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art collection
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610623-001
2814
1961 Anonymous (林野及弟子畫展昨圓結) [Painting exhibition of Lin Ye and his students]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3074
1961 Anonymous (林野師生油畫 今日最後展出) [Oil painting exhibition of Lin Ye and his students]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (1 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3075
1961 Anonymous (林野師生油畫展 明起在聖堂舉行) [Oil painting exhibition of Lin Ye and his students held at the Cathedral]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (29 Jan 1961): 4.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3076
1961 Anonymous (林野師生油畫展昨由歐德禮夫人主持剪綵) [Oil painting exhibition opened yesterday]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (31 Jan 1961): 3.4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3077
1961 Anonymous (林野書室開幕再公展作品) [Opening of Lin Ye shushi. Art Works are Exhibited Again] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (7 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Ye (林野)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2818
1961 Anonymous (梅花詩書畫展今在聖堂揭幕, 由港大林仰山教授主持) [Prof. F.S. Drake Opens the Exhibition of Plum Blossom Paintings and Poems at St. John's Cathedral Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](8 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Jiantong / Lin Jen Tong / Lam Kin Tong (林建同)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610608-001
2897
1961 Anonymous (檀水仙花節藝展, 林玉葵小姐榮獲美術獎) Ms Lam Yuk Kwai Won Art Prize in the Narcissus Festival in Hawaii] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (25 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lin Yukui / Lam Yuk Kwai (林玉葵)
Location: HKAA artist file section
3013
1961 Anonymous (沈規瑊女士畫展, 今續在月宮舉行, 展出山水及花卉畫均獲好評) [Exhibition of Painting by Ms Shen GuiJian Continues to be Exhibited in Yuegong. Both Landscape and Flower Paintings Received Good Comments] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (20 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610320-001
2788
1961 Anonymous (沈雁女士巡迴畫展今明仍在寮國號輪舉行) [Travelling exhibition of paintings by Shen Yan] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](25 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:overseas exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610525-003
2789
1961 Anonymous (法國藝人利秀今夜表演無聲動作藝術) [French Artist Lixiu Will Perform Pantomime Tonight] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (11 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610311-001
2820
1961 Anonymous (法抽象畫師評論香港已建立了現代東方畫藝 與港現代文美協會畫友舉行作品交換欣賞聚會). [French abstract painter comments that Hong Kong has established modern oriental painting, will organize a joint art appreciation art event with the Hong Kong Modern Art and Literary Association] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (8 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3079
1961 Anonymous (港九學校多間紛請名書法家區建公講書法) [Many Schools in Hong Kong Invite Au Kin Kung, a Famous Calligrapher, to talk on Chinese Calligraphy] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (15 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Ou Jiangong / Au Kin Gong (區建公)
Location: HKAA artist file section
2916
1961 Anonymous (港九藝文界今日追悼李研山先生, 三時半起在九總僧禮堂公祭) [Mr Lee Yin San's Funeral Ceremony Will Start Today at 3:30 p.m] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](25 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2917
1961 Anonymous (港九藝文界發起追悼李研山先生, 廿五三時半在九總禮堂舉行) [Memorial service for Mr Lee Yin San, organized by the cultural sector, will start at 3:30p.m. on 25th of Jun at Jiuzong Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610609-002
2918
1961 Anonymous (港卅五米厘攝影研究會員旅行團訪澳盛況) [35mm Photography Society members visiting Australia] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (1 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610501-001
2922
1961 Anonymous (港大三屆藝術展七月下旬在陸佑堂舉行, 歡迎各校同學免費參加) [The University of Hong Kong Organizes 3rd Art Exhibition at Lok Yau Hall in Mid-July. All Students are Welcome to Join] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (31 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610531-001
2919
1961 Anonymous (港大美術學會第三屆畫展, 七月廿五起展三天, 歡迎各校學生參加) [Fine Arts Society of the University of Hong Kong Organizes 3d Three-day Art Exhibition on 25th of July. All Students are Welcome to Join] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610618-001
2921
1961 Anonymous (港大美術會主辦三屆學生畫展延至下月開幕, 現仍繼續收件歡迎學界參加) [Third Open Art Exhibition Organized by Fine Arts Society of the University of Hong Kong Will be Postponed to Next Month. All Students are Welcome to Join] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610705-001
2920
1961 Anonymous (港澳藏家合辦黃賓虹遺作展覽, 五月一日起在聖堂連展三天) [Three-day Exhibition of Posthumous Painting by Huang Binhong, Organized by Collectors from Hong Kong and Macao, Will Open on 1st of May at St. John's Cathedral] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (29 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610429-001
2925
1961 Anonymous (港獅子會餐會中放映 甘迺迪總統就職影片 美文化館週一公映歡迎參觀). Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (18 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3104
1961 Anonymous (港畫家蔡公衡在菲畫展經過) [Hong Kong painter Cai Gongheng's exhibition in the Philippines]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (27 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:artist abroad, exhibition
Location: HKAA Primary Source
3103
1961 Anonymous (港美專師生旅行寫生) [Hong Kong Art College Organizes Outdoor Sketching for Teachers and Students] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610409-001
2924
1961 Anonymous (港美專本學期二次全校性作品觀摩會) [2nd Gathering of Observing and Learning of Art Works by Hong Kong Art College's Teachers and Students] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (27 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610527-001
2923
1961 Anonymous (港聯青社午餐例會, 李祖佑講中國書法(一), 認為國人應有普通教育) [Talks on Chinese Calligraphy by Lee Cho Yau (1)] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (5 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zuyou / Lee Cho Yau (李祖佑)
Keyword:calligraphy
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610505-001
2926
1961 Anonymous (港聯青社餐會, 李祖佑講中國書法(三)) [Talks on Chinese Calligraphy by Lee Cho Yau (3)] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao] (7 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zuyou / Lee Cho Yau (李祖佑)
Keyword:calligraphy
Location: HKAA artist file section
15395
1961 Anonymous (港聯青社餐會, 李祖佑講中國書法(二)) [Talks on Chinese Calligraphy by Lee Cho Yau (2)] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zuyou / Lee Cho Yau (李祖佑)
Keyword:calligraphy
Location: HKAA artist file section
2927
1961 Anonymous (漫畫展今日開幕, 在聖約翰副堂展三天) [Three-day Exhibition of Comic Opens Today at St. John's Cathedral] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (27 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, comic, cartoon
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610227-001
2970
1961 Anonymous (漫畫展今續舉行) [Exhibition of Comic Continues to Open Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, cartoons, comics
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610228-001
2971
1961 Anonymous (漫畫展覽大會今屆最後一天, 電台訪問錄音週末播出 ) [Last Day of Exhibition of Comic. Interview Will be Broadcasted through Radio This Weekend] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (1 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, cartoons, comics
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610301-001
2972
1961 Anonymous (漫畫展覽會下週一舉行) [Exhibition of Comic Will be Held Next Week] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (22 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese].

Keyword:exhibition, cartoons, comics
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610222-001
2973
1961 Anonymous (漫畫聯展圓滿, 參觀者萬餘眾, 下次展出可能在九龍) [Exhibition of Comic Closed. More than 10000 People Visited. May be Exhibited in Kowloon Soon] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, cartoons, comics
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610302-001
2974
1961 Anonymous (潘子安書畫在元朗展出) [Calligraphy and Painting exhibition of Pan Zi'an in Yuen Long]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (19 Feb 1961): 4.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3127
1961 Anonymous (潘峭風圖案壁畫展盛況空前圚滿閉幕, 雨過天青花粲錦, 靈堂環壁盡詩心) [Exhibition of Graphic Mural by Poon Ciu Fung Closed with Satisfactory Results] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (21 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Pan Qiaofeng / Pan Ciu Fung (潘峭風)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2998
1961 Anonymous (潘峭風壁畫公展盛況中西觀眾一致好評今日續展) [Exhibition of Mural by Poon Ciu Fung Receives Good Comments from Local and Western Audiences. The Exhibition Will Continue to Open Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (20 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Pan Qiaofeng / Pan Ciu Fung (潘峭風)
Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2999
1961 Anonymous (澳警廳長參觀頤園雅集畫展) [Police Commissioner of Macau Visited Exhibition of Painting by Members of Yiyuan Cultural Group] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610502-001
3002
1961 Anonymous (澳門頤園雅集同人作品展覽, 今日開幕一連公展四天) [Four-day Art Exhibition by Members of Macao Yiyuan Opens Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610428-001
3001
1961 Anonymous (為八和子弟募教育基金, 關德興書法義展, 其十二齡公子漢東附展佳畫, 十三起在聖約翰副堂展三天) [Raising Educational Fund for Bahe Students. Paintings and Calligraphy of Kwan Tak Hing and His Son Will be Exhibited in St. John's Cathedral for Three Days Starting from 13th March] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (11 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Guan Dexing / Kwan Tak Hing (關德興)
Keyword:charity, exhibition, Chinese calligraphy
Location: HKAA artist file section
2839
1961 Anonymous (燈飾花瓶書畫今天最後展出) [Today is the last day of the Lantern and vase painting exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (9 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
3128
1961 Anonymous (燈飾花瓶書畫今明續展出) [Lantern and vase painting exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (8 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3129
1961 Anonymous (燈飾花瓶書畫展覽 今在金陵酒家開幕) [Lantern and vase painting exhibition at the Jinling restaurant opens today]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3130
1961 Anonymous (燈飾花瓶書畫展覽 徇眾要求展期二天)[On lantern and vase painting exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (6 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3131
1961 Anonymous (燈飾花瓶書畫展覽會昨開幕) [Lantern and vase painting exhibition opened yesterday]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (3 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3132
1961 Anonymous (玉璽佛經展覽今進入第九天) [Exhibition of Ancient Jade, Seal and Buddhist Scripture Comes to the 6th Day of Exhibition] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (10 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610310-001
2724
1961 Anonymous (玻璃維亞副總統夫婦訪華 丘斌存獻贈詩畫) [Qiu Bincun presented painting to the visiting Mr. and Mrs. President of Bolivia]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (28 Jan 1961): 4.3. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3080
1961 Anonymous (玻璃鏡的攝影取材 熊文遇在砝的呼聲播講) [Hong Wenyu on photography at Radio Rediffusion]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (26 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA Primary Source
2840
1961 Anonymous (現代版畫今最後展出) [Exhibition of Contemporary Chinese Prints closes today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
2898
1961 Anonymous (現代版畫展下週二開幕) [Exhibition of contemporary prints will open next Tuesday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610609-002
2899
1961 Anonymous (現代版畫展覽最後兩天展出) [Exhibition of Contemporary Chinese Prints Opens Till Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (17 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, print, engraving
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610617-001
2900
1961 Anonymous (現近版畫展覽今天正式開幕) [Exhibition of Contemporary Chinese Prints Opens Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (13 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, print, engraving
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610613-002
2901
1961 Anonymous (琳瑯閣主定期展覽中國書畫 二日起聖堂展三天) [Chinese calligraphy and painting exhibition of the Linlege collection at the Cathedral]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (29 Jan 1961): 3.4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3105
1961 Anonymous (琳瑯閣介紹漢碑甚獲好評) [Exhibition of Introduction of Han Monumental Stones, Organized by Linlangge, Received Good Comments] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (7 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art collection
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610707-001
2928
1961 Anonymous (琳瑯閣明起介紹漢碑) [Linlangge Will Start to Introduce Han Monumental Stones Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (4 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art collection
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610704-001
2929
1961 Anonymous (琳瑯閣珍藏書畫 在聖約翰副堂 今起連展三天) [Chinese calligraphy and painting exhibition of the Linlege collection at St. John's Cathedral]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3107
1961 Anonymous (琳瑯閣珍藏書畫展圓結) [Calligraphy and painting exhibition of the Linlege collection]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (5 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3108
1961 Anonymous (琳瑯閣的書畫展出琳瑯滿目) [Chinese calligraphy and painting exhibition of the Linlege collection]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3106
1961 Anonymous (琳瑯閣藏書畫 明起展出聖堂) [Chinese calligraphy and painting of the Linlege collection will be exhibited at the Cathedral from tomorrow]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (1 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3109
1961 Anonymous (琳瑯閣藏書畫展 今屆最後一天 添換作品 歡迎參觀) [Chinese calligraphy and painting exhibition of the Linlege collection]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (4 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3110
1961 Anonymous (琳瑯閣藏書畫展 聖堂觀眾踴躍 展期尚有今明兩天) [Chinese calligraphy and painting exhibition of the Linlege collection at the Cathedral]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (3 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3111
1961 Anonymous (琳瑯閣連日介紹漢碑, 欣賞者眾) [Linlangge exhibition of Han Stelae attracts visitors] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art collection
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610704-001
2930
1961 Anonymous (甘堂第藏品昨公開展覽, 明日下午公開拍賣) [Exhibition of Kom Tong Hall’s Collections Opens Today. Public Auction Will be Held Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610523-001
2725
1961 Anonymous (由霍寶材剪綵李長俊畫展開幕, 在美文化館公展至廿九日止) [Exhibition of Painting by Lee Cheung Chun Holds at American Culture Gallery Till 29th] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (26 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zhangjun / Lee Cheung Chun (李長俊)
Keyword:overseas exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2726
1961 Anonymous (畫人行旅(卅二)) [Journey of the painter (32)]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (12 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3112
1961 Anonymous (畫壇巨擘曾后希) [Leader of Painting Field – Tsang Hou Hay] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (24 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zeng Houxi / Tsang Hou Hay (曾后希)
Location: HKAA artist file section
2932
1961 Anonymous (畫家曾后希環遊世界在伊朗約旦畫展圓結, 晤約旦王獲贈一等榮譽狀, 本月十二日起在雅典展出) Painter Tsang Hou Hay Traveled Around the World. Exhibition of Painting by Tsang Hou Hay Were Exhibited in Iran and Jordan. Tsang Hou Hay Was Given Certificate of First-class-honoured Award from King of Jordan. Painting Will be Exhibited in Athens Soon] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (17 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zeng Houxi / Tsang Hou Hay (曾后希)
Keyword:overseas exhibition, painting
Location: HKAA artist file section
2931
1961 Anonymous (百萬名收藏家 萬古山房主人蘇氏 陳列珍貴古玩字畫) [Antiques and works of art of Mr. So, Master of the Wangu Shanfang]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (7 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art collection
Location: HKAA Primary Source
3064
1961 Anonymous (皇家亞洲學會港分會明日大嶼山考古旅行) [Hong Kong Branch of the Royal Asiatic Society Will Organize Archaeological Field Trip on Lantau Island Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (14 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Hong Kong as subject
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610514-001
2842
1961 Anonymous (皇家亞洲學會港分會李祖佑演講中國圖章, 十二日下午在英文化會舉行) [Hong Kong Branch of the Royal Asiatic Society Invites Lee Cho Yau to Give a Public Lecture on Chinese Seal on 12th of June] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zuyou / Lee Cho Yau (李祖佑)
Keyword:seal carving
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610609-002
2841
1961 Anonymous (皇家亞洲學會港分會舉行有關中國書畫演講, 在英國文化會由特利加小姐主講) 【Hong Kong Branch of the Royal Asiatic Society Organizes Public Lectures on Chinese Painting and Calligraphy] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610409-001
2843
1961 Anonymous (盆栽展今第三天, 許多人想買但許多錢也不賣) [Today is the 3rd Day of Exhibition of Potted Landscape. Many People Want to Buy the Potted Landscape But Exhibits Are Not for Sale] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (1 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610601-001
2844
1961 Anonymous (盆栽書畫文玩展品種類多, 中華書局的舉辦) [Exhibition of Potted Landscape, Painting, Calligraphy and Stationery, Organized by Chung Hwa Book Company, Displays Different Types of Exhibits] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (11 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610611-001
2846
1961 Anonymous (盆栽書畫文玩展明起在中華書局樓上舉行) [Exhibition of Potted Landscape, Painting, Calligraphy and Stationery Will Open Tomorrow at Chung Hwa Book Company] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610608-001
2845
1961 Anonymous (祟正總會歡迎畫家卜珍返港) [Buk Chun, Painter, Came Back to Hong Kong and Received Welcome form Suizheng Association] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (27 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Bu Zhen / Buk Chun (卜珍);
Location: HKAA artist file section
2883
1961 Anonymous (第二屆梅展) [2nd Exhibition of Plum Blossom Painting][Exhibition Catalogue, exhibition from 8 Jun To 10 Jun 1961 at St. John's Church][Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID Q19610608-001
2903
1961 Anonymous (籌募八和子弟教育基金, 關德興父子熱心, 書畫聯展今開幕) [Raising Fund for Bahe Students. Exhibition of Painting and Calligraphy by Kwan Tak Hing and His Son Opens Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (13 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Guan Dexing / Kwan Tak Hing (關德興)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
3033
1961 Anonymous (紐約華僑學校徵求名家書法) [New York Chinese School Asks for Calligraphy of Famous Calligrapher] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610305-001
2884
1961 Anonymous (紫香閣書畫展, 繼續廷期兩天) [Exhibition of Painting and Calligraphy Organized by Che Hian Kok Will be Postponed for 2 More Days] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610408-001
2933
1961 Anonymous (紫香閣畫展佛像受歡迎) [Buddha Status of Exhibition at Che Hian Kok are Well-liked] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610409-002
2934
1961 Anonymous (紫香閣畫展開幕, 顏成坤剪綵致詞, 祝該閣石澳辦學早日成功) [Charity Exhibition of Chinese Painting and Calligraphy Organized by Che Hian Kok Opens Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 Apr 1964): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610406-001
2935
1961 Anonymous (美文化館明映甘迺迪傳記片 歡迎各界參觀). Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (8 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3081
1961 Anonymous (美術學會書畫展 今屆最後一天) [Calligraphy and Painting exhibition of the Art Society]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (28 Jan 1961): 4.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3082
1961 Anonymous (義賣書畫救童助學, 明起連舉行三天, 明日正午在聖約翰副堂揭幕) [Charity Bazaar for Children's School Fee Will Open at St. John's Cathedral Tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:charity, exhibition, Chinese calligraphy, ink painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610305-001
2965
1961 Anonymous (老畫師張谷雛以畫贈呂燦銘, 以蜀江紀游佛像祝呂壽) [Zhang Guchu Drew a Painting of Buddha as a Birthday Gift to Lu Canming] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610706-001
2754
1961 Anonymous (考古家蕭雲庵發現古驛道關卡遺址, 拾獲古物證係古來交通孔道) [Archaeologist Xiao Yunan Discovered Site of Ancient Courier Route] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Hong Kong as subject
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610508-001
2755
1961 Anonymous (聖類斯中學舉行六屆美術觀摩會今明兩日在該校二樓舉行) [Art viewing party will be held at the St. Louis College today and tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (15 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education, secondary school
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610415-001
2966
1961 Anonymous (聾啞人畫展首次 看黃樂林的佳作 今早十時在龍岡請會督揭幕 青年向藝中西繪畫均有成就). [Painting exhibition of Huang Lelin at Longgang] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (30 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3135
1961 Anonymous (聾啞青年黃樂林 中西畫展開幕 由何會督剪綵 龍岡畫廳熱哄哄今明續展) [Painting exhibition of Huang Lelin at Longgang]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (31 Jan 1961): 3.4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3136
1961 Anonymous (聾啞青年黃樂林 舉行中西畫個展 明早在龍岡禮堂請會督剪綵) [Painting exhibition of Huang Lelin at Longgang]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (29 Jan 1961): 3.4. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3137
1961 Anonymous (聾啞青年黃樂林畫展今屆第三天) [Painting exhibition of Huang Lelin at Longgang]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (1 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3138
1961 Anonymous (聾啞青年黃樂林畫展獲圓滿結果) [Painting exhibition of Huang Lelin at Longgang]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3139
1961 Anonymous (胡三元吳格林 師生漫畫聯展 年初二起在聖堂展出三天) [Joint cartoon exhibition of Hu Sanyuan and Wu Gelin]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (7 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, cartoons, comics
Location: HKAA Primary Source
3083
1961 Anonymous (胡三元吳格林捐出四畫義賣) [Charity sale of artworks by Hu Sanyuan and Wu Gelin]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (14 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Keyword:cartoons, comics, charity
Location: HKAA Primary Source
3085
1961 Anonymous (胡三元吳格林明招待新聞界預展漫畫聯展作品) [Preview of cartoons exhibition by Hu Sanyuan and Wu Gelin]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (9 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, cartoons, comics
3084
1961 Anonymous (胡三元吳格林書生漫畫聯展) [Joint cartoons exhibition of Hu Sanyuan and Wu Gelin]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (9 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, cartoons, comics
Location: HKAA Primary Source
3086
1961 Anonymous (胡三元吳格林漫畫聯展圓結) [Joint cartoons exhibition of Hu Sanyuan and Wu Gelin]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (19 Feb 1961): 4.3. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, cartoons, comics
Location: HKAA Primary Source
3088
1961 Anonymous (胡三元吳格林漫畫聯展揭幕 在花園道聖約翰副堂) [Joint cartoons exhibition of Hu Sanyuan and Wu Gelin at St. John's Cathedral]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (17 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, cartoons, comics
Location: HKAA Primary Source
3087
1961 Anonymous (胡三元師生漫畫展 謂將舉行義賣救災) [Charity sale of artworks by Hu Sanyuan and his students]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (11 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:cartoons, comics, charity
Location: HKAA Primary Source
3089
1961 Anonymous (胡吳漫畫聯展今為最後一日 風格獨特獲得好評) [On joint cartoons exhibition of Hu Sanyuan and Wu Gelin]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (18 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, cartoons, comics
Location: HKAA Primary Source
3090
1961 Anonymous (自由書畫家今日在聖堂聯展作家六十三人展期三天) [Three-day Joint Art Exhibition by 63 Members of Liberal Artists Association Opens Today at St. John’s Cathedral] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610605-001
2756
1961 Anonymous (自由書畫家作品聯展圓滿) [Joint Art Exhibition by Members of Liberal Artists Association Closed with Satisfactory Results] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610608-001
2757
1961 Anonymous (自由書畫家作品聯展會) [Liberal Artists Association Organizes Joint Exhibition] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610606-001
2758
1961 Anonymous (自由書畫家協會五日起聯展作品, 七部門各種展品約二百幀) [Joint Art Exhibition by Members of Liberal Artists Association Will Open on 5th of June] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610602-002
2759
1961 Anonymous (自由書畫家協會籌辦第二屆聯展, 推定展出委員將于來月舉行) [ Liberal Artists Association Will Hold the 2nd Joint Exhibition Next Month] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610423-002
2760
1961 Anonymous (自由書畫家聯展展品豐富精彩, 今為最後一日) [Today is the Last Day of Joint Exhibition by Members of Liberal Artists Association. Art Works are Rich and Brilliant] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (7 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610607-001
2761
1961 Anonymous (自由畫家贈畫祝父親節) 【Members of Liberal Artists Association Offers Paintings so as to Celebrates Father's Day] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610619-001
2762
1961 Anonymous (英文化委員會展覽英國油畫 十八至廿世紀中葉之作品 今起在聖約翰大教堂展出) [British oil painting exhibition presented by the British Council at St. John's Cathedral]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (7 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3091
1961 Anonymous (英聯邦工業訓練宣傳週招貼設計及論文比賽獲獎者名單) [Result of Poster Design and Essay Writing Competition Organized by Common Wealth Industrial Training Promotion Week] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610405-001
2848
1961 Anonymous (華人現代藝研會 舉行會員年會 選出本屆委員) [Modern Chinese art research association annual meeting]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (6 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club
Location: HKAA Primary Source
3115
1961 Anonymous (華僑晚報增闢, 少年世界漫畫版, 名家十位執筆今日出版) [Wah Kiu Evening News will have a new column of youth comics starting today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610708-001
2941
1961 Anonymous (華僑書畫家在美組辦 尚美書畫匯明日開幕 黃磊生任副會長兼書畫主任) [Overseas Chinese painters exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (11 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3118
1961 Anonymous (華僑書畫藝術系師生今聯展作品在龍岡畫廳由霍材揭幕) [Exhibition of works by students and teachers of the Wah Kiu Art School opens today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (21 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610221-001
2940
1961 Anonymous (華僑書院:藝術系師生藝展會圓結) [Closing of Joint Exhibition by Teachers and Students of Wah Kiu College] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (24 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610224-002
3020
1961 Anonymous (華僑書院師生美術作品展覽 年初七起在龍岡廳舉行) [Art exhibition of teachers and students from the Wah Kiu College at Longgang]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (13 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
3116
1961 Anonymous (華僑書院師生藝展尚有今天 : 連日龍岡畫廳觀眾擠湧) [Last Day of Joint Exhibition by Teachers and Students of Wah Kiu College] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese].

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610223-002
2937
1961 Anonymous (華僑書院藝術系師生今聯展作品 在龍岡畫廳由霍寶材揭幕) [Joint Exhibition of Teachers and Students from Fine Arts Department, Wah Kiu College Opens Today] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (4 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610221-001
2938
1961 Anonymous (華僑書院藝術系師生作品聯展下週二起舉行) [joing exhibition of teachers and students from the Fine Arts Department of the Wah Kiu College]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (18 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA Primary Source
3117
1961 Anonymous (華僑書院藝術系師生書畫展喤引) [Exhibition of the Wah Kiu College]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (4 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting
Location: HKAA clipping section, filing ID K19610221-001
2939
1961 Anonymous (華藝會員青衣島寫生) [Huayihui Organizes Outdoor Sketching on Tsing Yi Island] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610528-001
2942
1961 Anonymous (華裔建築家貝聿銘, 榮獲今年布魯納獎, 在建築方面有全部成就) [Chinese Architects Ieoh Ming Pei Won Bruner's Prize This Year Because of His Achievement in Architecture] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (18 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Bei Yuming / Pei Ieoh Ming (貝聿銘)
Keyword:architecture, buildings
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610318-001
2936
1961 Anonymous (萬古山房藏珍 今日公開拍賣) [Auction of artworks from the Wangu Shanfang collection]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (9 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art collection, auction
Location: HKAA Primary Source
3122
1961 Anonymous (萬國藝術專校設暑期美術班) [International Art School Open Summer Art Courses] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art school, art education
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610628-001
2964
1961 Anonymous (萬國藝術專科學校擴充斑額以廣收容) [International College of Fine Arts Expands so as to Teach More Students] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (27 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610227-002
2963
1961 Anonymous (萬石山房順德蘇氏藏古物名畫六日起陳列) [Exhibition of antiques and paintings from the Wanshi shanfang collection]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (4 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source
3123
1961 Anonymous (蔣夫人參觀七友書畫展) [Mrs Jiang Visited Joint Exhibition of Calligraphy and Painting by 7 Friends] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (28 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610228-002
3000
1961 Anonymous (蕭立聲書畫展明在聖堂開幕) [Painting and Calligraphy of Xiao Lisheng at St. John's Cathedral will open tomorrow] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xiao Lisheng / Siu Lap Sing (蕭立聲)
Location: HKAA artist file section
3003
1961 Anonymous (蕭立聲畫展今最后一天) [The Last Day of Exhibition of Painting by Siu Lap Sing] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (11 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xiao Lisheng / Siu Lap Sing (蕭立聲)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
3004
1961 Anonymous (蕭立聲畫展開幕, 今由馬錦明主持剪綵典禮) [Exhibition of Painting by Siu Lap Sing Opens Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](9 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xiao Lisheng / Siu Lap Sing (蕭立聲)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
3006
1961 Anonymous (蕭立聲畫展開幕, 今由馬錦明主持剪綵典禮) [Exhibition of Painting by Siu Lap Sing Opens Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](9 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xiao Lisheng / Siu Lap Sing (蕭立聲)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
3006
1961 Anonymous (蕭立聲畫展馬錦明剪綵) [Ma Jinming Joined Ribbon-cutting Ceremony of Exhibition of Painting by Siu Lap Sing] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (10 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xiao Lisheng / Siu Lap Sing (蕭立聲)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
3005
1961 Anonymous (藝術天才神童黃錦玲, 今在電視表演綢綾舞) [Child Art Prodigy Wong Kam Ling Will Perform Traditional Chinese Dance in Television Show Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (5 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610405-001
3019
1961 Anonymous (西區聖類斯中學第六屆美術盛況, 今日續展並請李鳳英公氏揮毫) [The 6th Art Exhibition at St. Louis School in Western District Attracted Many Audiences. Exhibition Continues and Lee Fung Kung is invited to Perform Writing Calligraphy Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (16 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Fenggong / Lee Fung Kung (李鳳公)
Keyword:art education
Location: HKAA artist file section
2763
1961 Anonymous (觀眾均予佳評, 寫竹專家李福作品續展聖堂, 十九日另展于半島循道中學) [Exhibition of Bamboo Painting by Lee Fok Receives Good Comments. Exhibition Continues to Open at St. John’s Cathedral and Will Open at Methodist College on 17th of June] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (17 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Fu / Lee Fok (李福)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
3038
1961 Anonymous (觀雲樓主珍藏歷代名畫開展, 珍品琳瑯滿目今日更換新作) [Exhibition of Painting Collection by House of Cloud Viewing Opens. Multitude of Beautiful and Valuable Paintings Dazzle Eyes of Audiences. More Paintings will be Displaced Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (27 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610627-001
3039
1961 Anonymous (詩: 題華僑書院藝術系畫展) [Poems: Exhibition of Painting by Fine Arts Department, Wah Kiu College] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (22 Feb 1961): unpaginated. [poem written by (郭寄庵), (潘小磐)][Text in Chinese]

Keyword:exhibition, art school
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610222-001
2967
1961 Anonymous (詩書畫文藝家康樂園雅集) [Cultural Gathering of Was Hold at Kangleyuan] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610406-001
2968
1961 Anonymous (謝熙快婿潘笙在澳行請業禮由司徒奇老師授業) Tse Hei's Son-in-law, Poon Sang, Becomes Student of Szeto Kei ] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xie Xi / Tse Hei (謝熙); Situ qi (司徒奇);
Location: HKAA artist file section: Xie Xi
3014
1961 Anonymous (謝熙書法春季班, 十種字格三版暢銷) [Tse Hei's Calligraphy Course Will Open in Spring] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (4 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xie Xi / Tse Hei (謝熙)
Keyword:calligraphy
Location: HKAA artist file section
2909
1961 Anonymous (贈蕭立聲畫展(三)) [Poems on Siu Lap Sing's Painting Exhibition - 3] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xiao Lisheng / Siu Lap Sing (蕭立聲)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610308-002
Location: HKAA artist file section
3023
1961 Anonymous (贈蕭立聲畫展(二)) [Poems on Siu Lap Sing's Painting Exhibition - 2] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 Mar 1961): unpaginated. [with poem written by (吳子深, 余雪曼, 惓厂, 陳文士, 張叔傳, 陳桐音)][Text in Chinese]

Artist:Xiao Lisheng / Siu Lap Sing (蕭立聲)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610308-002
Location: HKAA artist file section
3022
1961 Anonymous (贈蕭立聲畫展(五)) [Poems on Exhibition of Painting by Siu Lap Sing - 5] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (10 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xiao Lisheng / Siu Lap Sing (蕭立聲)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610310-001
Location: HKAA artist file section
3024
1961 Anonymous (贈蕭立聲畫展(六)) [Poems on Exhibition of Painting by Siu Lap Sing - 6] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (12 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xiao Lisheng / Siu Lap Sing (蕭立聲)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610312-001
Location: HKAA artist file section
3025
1961 Anonymous (贈蕭立聲畫展(六)) [Poems on Exhibition of Painting by Siu Lap Sing - 6] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (12 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xiao Lisheng / Siu Lap Sing (蕭立聲)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610312-001
Location: HKAA artist file section
3025
1961 Anonymous (贈蕭立聲畫展(四)) [Poems on Exhibition of Painting by Siu Lap Sing's - 4] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xiao Lisheng / Siu Lap Sing (蕭立聲)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
3026
1961 Anonymous (贈關德興書畫義展) [Poems on Exhibition of Painting by Guan Dexing] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (15 Mar 1962): unpaginated. [Text in Chinese, (孔公偉, 馮文玉, 陳祟興, 蕭葵明)]

Artist:Guan Dexing / Kwan Tak Hing (關德興)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy, charity
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610315-001
3027
1961 Anonymous (赴美展覽的中國古藝術品) [Chinese antiques and artworks travelling abroad for exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (6 Feb 1961): 6.1. [Text in Chinese]

Keyword:overseas exhibition
Location: HKAA Primary Source
3092
1961 Anonymous (輓李研山) [An Eulogy to Mr. Lee Yin San] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (25 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2975
1961 Anonymous (輓李研山) [An Eulogy to Mr. Lee Yin San] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (29 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2634
1961 Anonymous (輓李研山先生(二)) [An Eulogy to Mr. Lee Yin San (2)] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (13 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2976
1961 Anonymous (輓李研山先生(五續)) [An Eulogy to Mr. Lee Yin San (5)] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (16 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2978
1961 Anonymous (輓李研山先生(八續)) [An Eulogy to Mr. Lee Yin San (8)] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (20 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2977
1961 Anonymous (輓李研山先生(六續)) [An Eulogy to Mr. Lee Yin San (6)] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (17 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2979
1961 Anonymous (輓李研山先生(四續)) [An Eulogy to Mr. Lee Yin San (4)] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (15 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2639
1961 Anonymous (輓李研山先生(續)) [An eulogy to Mr. Lee Yin San] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](3 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610603-001
2980
1961 Anonymous (輓李研山先生(續三)) [An Eulogy to Mr. Lee Yin San (3)] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (14 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2981
1961 Anonymous (輓李研山先生) [An Eulogy to Mr. Lee Yin San] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (14 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2982
1961 Anonymous (近百年中國畫選出版) [Collections of Chinese Painting in the Last Century] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (12 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610412-001
2821
1961 Anonymous (追悼李研山先生參加中會者甚眾, 陳湛銓祭文, 馮康侯事略) Many People Joined the Memorial Ceremony for Mr Lee Yin Shan] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (26 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山); Feng Kanghou / Fung Kang Hou (馮康侯);
Location: HKAA artist file section
2886
1961 Anonymous (追悼李研山大會定廿五日舉行, 三時半在九總禮堂) [Memorial Ceremony for Mr Lee Yin San Will be Held on 25th of Jun at Jiuzong Hall at 3:30p.m] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (23 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yanshan / Lee Yin Shan (李研山)
Location: HKAA artist file section
2885
1961 Anonymous (逸仙圖書館舉行書畫展覽 獲本港文化界支持) [Calligraphy and Painting exhibition at the Yat Sen Library]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (13 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA Primary Source
3119
1961 Anonymous (金文泰校盛會佘雪曼講書法) [Talk on Chinese Calligraphy by Sheh Hsueh Man Was Held at Clementi Secondary School] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](19 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA artist file section
2823
1961 Anonymous (鐘表展覽會舉辦, 攝影賽結果昨日由多位攝影名家評定) [Photo Competition Organized by Clocks and Watches Exhibition Was Judged by Famous Photographers Yesterday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (19 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610319-001
3034
1961 Anonymous (閨秀畫家李煜英國畫近代欣賞展, 今起在聖堂舉行一連三天) [Exhibition of Chinese Painting by Lee Yuk Ying Will Open Today at St. John’s Cathedral Hall for 3 Days] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (15 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yuying / Lee Yuk Ying (李煜英)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610515-001
2983
1961 Anonymous (閨秀畫家李煜英舉行近作欣賞展, 遊歐前徇友好請展出佳畫, 十五日起在聖堂連展三日) [Female Artist Lee Yuk Ying Organizes Exhibition of Recent Works Before Traveling in Europe] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Yuying / Lee Yuk Ying (李煜英)
Keyword:exhibition, Chinese painting, ink painting
Location: HKAA artist file section
2984
1961 Anonymous (關德興父子書畫展覽, 募八和子弟教育基金) [Exhibition of Painting and Calligraphy by Kwan Tak Hing and His Son. Aims at Raising Fund for Students of Bahe] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](10 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Guan Dexing / Kwan Tak Hing (關德興)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610310-001
Location: HKAA artist file section
3028
1961 Anonymous (關德興父子書畫義展會圓結, 會期三天觀眾擠擁) [Exhibition of Calligraphy by Kwan Tak Hing and His Son Closed. Three-Day Exhibition Were Crowded With Audiences] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (16 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Guan Dexing / Kwan Tak Hing (關德興)
Location: HKAA artist file section
3029
1961 Anonymous (關德興關漢東父子書畫義展, 今屆最後一天) [Today is the Last Day of Charity Exhibition of Calligraphy by Kwan Tak Hing and His Son] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (15 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Guan Dexing / Kwan Tak Hing (關德興)
Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA artist file section
3030
1961 Anonymous (雕刻家蕭雲庵為黃秀甫造象) [Sculptor Siu Wan Am Makes a Statue of Wong Sau Pou] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (27 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Xiao Yunan / Siu Wan Am (蕭雲庵)
Keyword:sculpture
Location: HKAA artist file section
3007
1961 Anonymous (雪曼藝文院擴增書畫班) [She Xueman Art Institute will have more calligraphy and painting classes] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (30 Apr 1962): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Sheh Hsueh Man / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Keyword:art school, art education
Location: HKAA Primary Source
2911
1961 Anonymous (雪曼藝文院特設暑期兒童書法班) [She Xueman Art Institute will have calligraphy classes for children in Summer] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (4 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:She Xueman / Sheh Hsueh Man / Hsieh Shu Men (佘雪曼)
Location: HKAA Primary Source
2910
1961 Anonymous (雲門學會廿次美術文藝座談) [Yunmen Xuehui Organizes 20th Art and Culture Symposium] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (27 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610627-001
2943
1961 Anonymous (霞霧迷濛話香江 熊文遇昨在麗的呼聲播講) [Xiong Wenyu broadcasting at Radio Radiffusion]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (2 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3133
1961 Anonymous (青年名畫家黃磊生在紐約展畫兩週, 由黃伍兩公所主持結果圓滿) [2-Week Exhibition of Painting by Wong Lei Sang, Young Famous Painter, at New York Closed with Satisfactory Results] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (11 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610611-001
2824
1961 Anonymous (順聯總會理監事祖餞, 書畫名家陳荊鴻赴星) [Chan Ging Hung, Famous Painter and Calligraphrt, Opens Art Exhibition in Singapore] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (9 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610609-003
2944
1961 Anonymous (預展藝品演奏樂技, 龍岡明友有盛會, 劉氏弟兄及男女名票友奏唱, 劉源沂後日起義展書畫金石) [Charity Art Exhibition by Lau Yun Yee Will Open Tomorrow at Lung Kong Hall] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](7 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Liu Yuanyi / Lau Yun Yee (劉源沂)
Location: HKAA artist file section
2969
1961 Anonymous (風社八週年社慶, 同人昨在仁人酒家大雅集) [Cultural Gathering of 8th Anniversary of Feng Association was Held at Renren Restaurant Yesterday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610306-001
2849
1961 Anonymous (風社詩畫同人舉行八週年紀年雅集會) [Cultural Gathering of 8th Anniversary of Feng Association] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (27 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610227-001
2850
1961 Anonymous (香港中國美術會 明日歡迎韓畫家 徵求新會員進行編印名冊 請會員取回歷次展出畫幅) [Hong Kong Chinese Art Club activities and membership]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (4 Feb 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Keyword:art club
Location: HKAA Primary Source
3093
1961 Anonymous (香港中國美術會今夕歡宴大韓美術考察團) [Hong Kong Chinese Art Club activities]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (9 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club
Location: HKAA Primary Source
3094
1961 Anonymous (香港中國美術會員 冬季書院展圓滿 陳樹桓及西人等踴躍定畫 昨午即席揮毫時觀者如堵) [Hong Kong Chinese Art Club activities]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (29 Jan 1961): 3.4. [Text in Chinese]

Keyword:art club
Location: HKAA Primary Source
3095
1961 Anonymous (香港中國美術會夏季作品展開幕, 今起在聖堂舉行三天) [3-Day Summer Exhibition of Painting by Chinese Art Club Opens Today at St. John's Cathedral] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao](22 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club, exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610622-002
2851
1961 Anonymous (香港中國美術會夏季畫展第二日, 妙手通靈, 洵稱佳品! 參觀欣賞, 接踵摩肩) [Today is the Second Day of Summer Exhibition of Painting by Chinese Art Club. Excellent and Skillful Art Works Attracts Many Audiences] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (24 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club, exhibition, painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610624-001
2852
1961 Anonymous (香港中國美術會第四屆大會八月廿日舉行) [4th Meeting of Hong Kong Art Club Will be Held on 28th of August] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610708-002
2853
1961 Anonymous (香港之「藝術」正宗視覺人體寫生模特兒失手跌紗巾) [ "Art” in Hong Kong : Nude Model Dropped the Cloth by Accident] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610602-001
2854
1961 Anonymous (香港兒童福利院下週辦書畫展覽會, 請馬錦燦主持剪綵) [Hong Kong Children's Home Will Organize Exhibition of Painting and Calligraphy Next Week] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (31 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition, painting, calligraphy
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610331-001
2856
1961 Anonymous (香港兒童福利院書畫義展揭幕, 由馬錦燦剪綵, 嘉賓雲集情況熱烈今日續展) [Charity Exhibition of Chinese Calligraphy and Painting by Famous Artists Organized by Hong Kong Children's Home Opens Today] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (8 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:charity, exhibition, Chinese calligraphy, ink painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610408-001
2857
1961 Anonymous (香港兒童福利院舉辦名家書畫義賣今預展, 明日請由馬錦燦剪綵開幕) [Hong Kong Children's Home Organizes Charity Exhibition of Chinese Calligraphy and Painting by Famous Artists] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (6 Apr 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:charity, exhibition, Chinese calligraphy, ink painting
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610406-001
2858
1961 Anonymous (香港攝影學會盛會, 吳兆堅領維也納金牌, 世運攝影賽九人得獎, 香港攝影學會五月份賽同時頒獎) [Members of Hong Kong Photography Club Won International Prizes] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (29 Jun 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club, photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610629-001
2866
1961 Anonymous (香港攝影學會舉辦游河娛樂攝影會, 六月三日舉行歡迎戚友參加, 二次榮銜考試定卅一日截卷) [Hong Kong Photography Society Organizes Marine Photography Activities on 3rd of June] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (29 May 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club, photography
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610529-002
2867
1961 Anonymous (香港攝影學會週年大會選出新員) [Hong Kong Photography Club]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (27 Jan 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art club, photography
Location: HKAA Primary Source
3098
1961 Anonymous (香港文化藝術界展元宵大雅集今在新光舉行, 各界致贈珍品抽獎者眾) [Cultural Geathering Will be Held at Hsin Kuang Restaurant Tonight] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (4 Mar 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA clippings section, filing ID K19610304-001
2855
1961 Anonymous (香港海聲藝壇 方若文作弁言) [On Hong Kong Hoi Sing art group]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (5 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source
3097
1961 Anonymous (香港畫苑增設暑期班) [Hong Kong Panting Society Opens Summer Courses] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (2 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art education, art school
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610702-001
2864
1961 Anonymous (香港美專學院明夜開課) [Hong Kong Art School will offer evening classes](廣告) [Advertisment] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (21 Feb 1961): unpaginated. [Text in Chinese].

Keyword:art education, art school
Location: HKAA clippings section, filing ID K19610221-001
2861
1961 Anonymous (香港美專師生作品觀摩) [Observing and Learning from Works of Hong Kong Art College’s Teachers and Students] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huaqiao ribao] (15